President BENES publiceert memoires Weer BIER vooroorlogsgehalte DE CHOLERA IN EGYPTE VLIEGTUIG neergestort DE TOESTAND in Indonesië Treinongeluk in Londen m DE DUITSE VAKBONDEN f)c «cclceli in ran kn'ik Bar Hürkour door bosbrand bedreigd ZATERDAG 25 OCTOBER 1947. Het bezoek van het Prinselijk Paar aan Goeree en Overflakkee van «w Weer een complot in Bulgarije? en de ontmatdelingsplannen Ook Indonesiërs lid van de Nederlandse delegatie? De toestand in Beleren 3-Mcgendheden- commissie Maandag in Soerabaia verwacht Nobelprijs voor geneeskunde toegekend Ministers op Soesidijk De samenstelling Ned. onderhandelings delegatie Nederlands Legercommuniqué Posten beschoten Nederlandse verliezen van 4 Aug. tot 9 Oct. Voormalig K. P.-leider vrijgesproken ATTLEE naar Nederland EEN MUD KOLEN EXTRA VOOR BABY'S. CHESTER BOWLES over hongersnood van kinderen Frankerliifc bij Abonnement WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Matige wind uit Oostelijke richtingen. Aanvankel. nog plaatselijk nevel of mist; overigens zwaar ibewolkt met hier en dóar tijdel. op klaringen. Vrijwel overal droog weer. Kouder. Onder Redactionele leiding van P. L.D.J. van Oeveren. Redactie-adres Noordstr. 55-57, Temeuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Keeuwscsh-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoomdjjke Telefoon 49. VRIJE 3de Jaargang No. 640- Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties; 5 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad, 10 ct. meer. ZON EN MAAN. Oct. Opk. Ond. 1947 Zon Opk. Oai Maart Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaaL 25 "7.20 17.27 16.30 1-39 26 7.22 17.25 16.43 2.53 27 7.24 17.23 16.55 4,07 28 7.26 17.21^ 17.06 5.23 29 7.27 17.19 17.22 6.42 30 7.29 17.18 17.40 8.04 31 7.31 17.16 18.03 9.30 IMnsdag, de dag der Tsjecho- Slowaakse onafhankelijkheid, zal het laatste deel van President Benes memoires worden gepubli ceerd, waarin o.m. de dramatische besprekingen staan toeschreven, die de President met Churchill Bij het hezoek, dat Prinses Ju liana en Prins Bernhard op 27 October zullen brengen aan Goe roe en Overflakkee, zullen achter eenvolgens worden bezocht: Mid- delharnis, Stad aan 't Haring vliet, Den Bommel, Oude Tonge, Ooltgensplaat, Nieuwe Tonge, Herkingen, Melissant, Ouddorp, Goedereede, Stellendam, Dirks- land, Sommelsdijk en wederom Mïddelharnis. Te Hellevoetsluis zal het Prin selijk Paar aan de haven worden verwelkomd door Mr. L. A. Kes- per, Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland. Per stoomschip ,,De Minister C. Lely" wordt vervolgens gevaren naar de haven van Middelharnis, waar burgemeester D. Reynders de gasten zal verwelkomen en een aantal sportverenigingen ter be groeting aanwezig zal zijn. Verschillende huldigingen, defi- lé's van plaatselijke verenigingen, zang- en muziekuitvoeringen staan op het programma, dat ver der bezoeken vermeldt aan voor het eiland representatieve bedrij ven en plaatsen. In het bijzonder mogen worden vermeld: De aanbieding van een geschenk door 't diamanten echt paar Van der MastSwartz, te Stad aan 't Haringvliet, een be zoek aan de boerderij „Groene- woud", van de heer L. Jacobs te Den Bommel, welke boerderij in de oorlogstijd een belangrijk ille gaal" cc-.trüiii wn.2, -een symboli sche optocht van wagens te Oude Tonge, welke onder de bevolking daar levende wensen en verlan gens in beeld zal brengen, een kranslegging te Achthuizen aan de voet van het gedenkteken voor oorlogsslachtoffers onder de bur gerbevolking, door Z.K.H. Prins Bernhard, een historische parade van rollend materieel voor land bouwproducten gedurende de laat ste 15 jaar te Ooltgensplaat, een défilé van de verzamelde ruiters van het eiland te Nieuwe Tonge, een demonstratie op een boereiP" bedrijf te Melissant en een bezoek aan het ziekenhuis aldaar. Tijdens het bezoek in de namid dag zullen te Dirksland de Boe- zemweg en de gemeente Sommels- djjk in haar geheel feestelijk ver licht zijn. In zijn nota naar aanleiding van het verslag over het wetsont werp „nadere vaststelling van het bedrag van de accijns op bier" zegt de Minister van Financiën van oordeel te zijn dat het thans *iet het meest geschikte ogenblik is de opcenten op de bieraccijns te doen begrijpen. Hij acht het beter deze aangelegenheid oncjpr de ogen te zien, als de unificatie der accijns met België en Luxemburg tot stand komt. De brouwers hebben ten onrech te de verwachting gekoesterd, dat het onderwerpelijke wetsontwerp zo tijdig tot wet zou worden ver heven, dat de inwerkingtreding op S November 1947 zou kunnen wor den gesteld. Blijkens mededelingen van vertegenwoordigers van de brouwers, zal de voorraad bier van de lichtere samenstelling te gen 3 November a.s. geneel ztfn verbruikt. Met ingang van die datum zal slechts bier van het vóóroorlogse gehalte voorradig zijn. De brou wers hebben in verband met het vorenstaande er op aan gedrongen dat de voorgenomen verlaging van de accijns reeds zal worden toegepast op hoeveelheden bier en brouwsels van vóóroorlogs ge halte, welke op 3 November 1947 in de brouwerijen aanwezig zijn en daarna zullen worden vervaar digd. De Minister heeft er geen be zwaar tegen aan dit verlangen tegemoet te komen. Van gezaghebbende zijde wordt vernamen, dat het Britse Kabinet waarschijnlijk binnen en kele dagen zal besluiten om met het oog op de slechte aardappel- oogst van dit jaar distributie van aardappelen in te voeren. en Roosevelt had, nadat hij in ballingschap was gegaan. Kort na het aceoord van Mun- chen werd Benes uitgenodigd voor een besloten bijeenkomst van een politieke groep, „die zorgvuldig wilde yermijden om openbaar te tonen dat zij Tsjecho-Slowakije en mij niet hadden vergeten." Churchill en Eden, die -toenter tijd geen van beidien lid der rege ring waren, woonden deze bijeen komst bij. Churchill zeide toen, dat hij nliet wist hoe de toestand zich zou onwikkelen en of Engeland voor Tsjectoo-iSlowakije de oorlog wilde ingaan, doch hij zeide er zeker van te zijn, dat de volgende vrede niet zonder Tsjecho-Slowakije zou iworden besloten. Benes schrijft hierover, dat Ghurohill bij deze woorden zo diep bewogen was, dat zijn ogen zich met tranen vulden. President Roosevelt, aldus de memoires, stelde het meeste be lang in Benes' mening over de Sovjet-Unie en hij vroeg of de „zuivering", die kort te voren onder leiding van het Rode Leger was gehouden, het leger als ge vechtsinstrument minder efficiënt zou hebben gemaakt. Benes zeide hierop, dat oorlog tussen de Sovjet-Unie en Duits land vroeger of later onvermijde lijk zou zijn. In zijn mémoires beschrijft Be nes tevens de ontwikkeling van de Sovjet-Russische politiek sinds Munchen en zijn -besprekingen met de Sovjet-Russische leiders, die tot de Sovjet-Russisch-Tsje- cho-Slx^waakse overeenkomst leid den. Volgens het Bulgaarse nieuws bureau zou wederom een complot tegen de regering van het Vader landse front ontdekt zijn. De leden van het complot zouden af komstig zijn uit de voormalige vereniging van boerenjeugd van de Boerenpartij van Petkof. Zij zouden reeds, van wapenen en munitie Voorzien, gereed gestaan hebben voor het plegen van daden van sabotage. Volgens het nieuwsbureau is tegen de be schuldigden de doodstraf geëist, subsidiair levenslange gevange nisstraf. De Berlijnse correspondent vap het A.N.P. seint het volgende: De verwachting,, dat de uitvoe ring der ontmantelingsplannen in West-Duitsland tot actief verzet van de zijde der Duitse arbeiders zou leiden, is heden sterft afge nomen door de voorzichtige Wijze, waarop de te Bad Pyrmont bij eengeikomen vertegenwoordigers der Duitse vakbonden in de Brit se- en Amerikaanse zóne hun standpunten ten opzichte van de ontmanteling hebben bepaald. De vakbonden hebben na de eerste indruk der plannen een nveer gematigde riehting- ingesla gen, en zij hebben zich in een resolutie bepaald tot het uitspre ken van grote bezorgdheid over de gevolgen der plannen. Zij heb ben de bezettingsmacht met klem verzocht het plan te herzien, of zo dit mogelijk is, het zo mild mogelijk uit te voeren. Tegelij kertijd hebben zij evenwel de Duitse arbeiders opgeroepen, zich niet tot uitzichtloze desperate ac ties te laten verleiden. Zij heb ben afgezien van het aanbevelen of goedkeuren van actieve tegen stand, die door de vaktoondsver- tegemvoordigers der Sovjet-zóne wordt voorgestaan. De vakbond- leiders der Britse- en Amerikaan se zóne hebben de resolutie aan genomen, die van de Sovjet-zóne en van de Franse zóne hebben haar niet ondertekend. Ofschoon de spanningen, die in het Ruhrgebied leven naar aan leiding van de ontmantelingsplan nen, reeds in twee gevallen geleid hebben tot stakingen in kleine bedrijven, die evenwel niet door de vakbonden worden onder steund, is er, naar uit Düssel- dorf gemeld wordt, aanleiding om aan te nemen, dat de Duitsers het vraagstuk thans meer nuch ter gaan beschouwen. Vooral de toezegging van het Geallieerde bestuur, de verscbillen in de schattingen der -staalcapaciteit door Britse en Duitse deskundi gen gezamenlijk te laten onder zoeken, heeft aan Duitse zijde de hoop gewekt op een wijziging van het plan, die verder gaat dan de. strenge woorden van Generaal Robertson, bij de aanbieding van de lijst uitgesproken, zouden heb ben doen verwachten. Het belangrijkste geschilpunt dat tussen Britse en Duitse op vattingen over de industriële ca paciteit bestaat, ligt juist op het terrein der staaiproductie. De Geallieerden hebben hun plan op gesteld, uitgaande van een ge bleven capaciteit van 19 millioen ton. Daarentegen kwam de Duit se schatting, voornamelijk doör calculering van de grootte van slijtage der fabrieken en de da ling der menselijke productiviteit niet hoger dan 12,8 millioen ton. Bij ontmanteling van een staal- Zojuist verneemt Aneta van welingelichte zijde, dat de Neder landse delegatie voor de onder handelingen met de Republiek hoogstwaarschijnlijk mede zal be staan uit Indonesiërs, onder wie vertegenwoordigers van de deel staten Aan het hoofd van de delegatie zou benoemd worden Raden Abdoel Kadir Widjoat- modjo. capaciteit van 3 millioen ton, zo als voorzien, zou de productie capaciteit volgens Duitse lezing aanzienlijk beneden het in het ïndustrieplan toegelaten quotum van 10,7 millioen blijven. De toezegging tot gezamenlijk onderzoek wordt in Duitse in dustriële kringen uitgelegd als een bewijs, dat het Geallieerde bestuur zelf is gaan twijfelen aan de juistheid van zijn schatting en daarvan eventueel de consequen ties zou willen trekken. Ook df verklaring, afgelegd door de Ministers-Presidenten, die te Frankfort bijeen zrjn geweest, werdt beschouwd als een teken dat leaaende Duitse Kringen ge neigd zijn een beginnende anti- ontmantelingsactie tot een be zonnen oordeel aan te manen. VERONDERSTELLING De veronderstelling, dat het terugtrekken van troepen uit In dia de oorzaak is van het uitbre ken der cholera in Egypte, wordt geuit in een door het medische blad „Lancet" gepubliceerde brief. Volgens de schrijver van deze brief, Amin Rids uit Leysin (Zwit serland), kwamen gedurende twee weken voor het uitbreken van de cholera troepen uit India in het bied van hetiSuez-kanaal aan en is deze epidemie dicht hij de kampen in het dorp Al Korain begonnen.' Dr. Franz Ehard, de 'Beierse minister-president, heeft bij het uiteenzetten van het program van de nieuwe christelijk-socialistische regering aan de Landdag mede gedeeld, dat noodmaatregelen zou den moeten worden toegepast om het voedseltekort te bestrijden. Er kon geen verbetering ver wacht worden zonder hulp uit de landbouwgebieden van de Sowjet- Russisohe zóne en andere landen alsmede opvoerir-g van de eigen productie. Een klemmend vraagstuk was dat van de vluchtelingen. Hij zei- j de, dat zich in Beieren 1.700.000 Volgens de redactie van het blad schijnt de juistheid van deze veronderstelling weerlegd te wor den door het feit, dat tot nog toe onder de Britse manschappen in Indi a of het Midden-Oosten zich geen gevallen van cholera hebben voorgedaan. De cijfers over de afgelopen vier weken. Egypte is zijn tweede maand van de cholera-epidemie begonnen met 786 nieuwe gevallen en 353 sterfgevallen tijdens de laatste 24 uur, aldus heeft het Ministerie van Gezondheid bekend gemaakt. De cijfers voor de afgelopen vier weken luiden: ongeveer 10.000 choleragevallen en 3540 sterfge vallen tengevolge der cholera. DE ONREGELMATIGHEDEN BIJ HET AMERSFOORTSE BEHEERSINSTITUUT. Het onderzoek, dat inzake de malversaties bij bet Beheersinsti tuut te Amersfoort gaande is, heeft geleid tot de arrestatie V3h t «n zekere B, Deze employé van het instituut ts inmiddels voor de officier van i justitie te Utrecht geleid. De „United Air-Lines" meldt, dat een vier-motorig transportvlieg tuig, op i&eg van Los Angeles naar Denver, in de Bryce-berg- kloof in Zuid-Utah is neergestort. Het toestel vervoerde 46 passa giers en had een bemanning van 4 personen. Volgens een ooggetui ge van de ramp werden allen ge- Ten aanzien van het bericht over het vertrek van de drie- mogendhedencommissie, verneemt Aneta van gezaghebbende zijde, dat de commissie Zaterdag niet verplaatste personen en vluchte-"f" Singapore zal reizen doch lingen uit andere streken van^andag omstreeks 11 mm des Duitsland bevonden. Thans wa ren er 53 hospitalen voor veneri sche ziekten in Beieren tegen vijf vóór de oorlog. De Nobelprijs voor Geneeskun de is aan drie personen gezamen lijk toegekend: Dr. Carl Cory en zijn vrouw Gertv te Saint Louis (V.S.) ontvangen tezamen de helft, terwijl de andere helft be stemd is voor Professor Bernardo Houssaye te Bue: os Aires. Avin heV cu>.paa.r Cori werd de prijs toegekend wegens de ontdekking van het verloop der eatalystische transformatie van glycogeen. ochtends rechtstreeks uit Sydney in Soerabaja wordt verwacht. Na mens de commissie heeft het Australische lid, rechter Kirby, aan de Luitenant-Gouverneur- Generaal om vervoersgelegenheid naar Batavia verzocht. Het gezel schap bestaat uit 6 personen, n.l. de commissieleden Frank Graham, Paul van Zeeland en rechter Kir by, en verder mevrouw Kirby, een adviseur van Graham en de secre taresse van Van Zeeland. Negen leden van de Staf zullen regel recht met een Dakota van de H. K. H. de Prinses-Regentes heeft in Haar Palelis te Soestdijk ontvangen de Ministers Schagen 1 Van Leeuwen en Jonkman. DE PAARDENFOKKERIJ. Wanneer men de veeteelt in Nonmandië en Bretagne beziet, valt 't op dat men aan de verbete ring van de daar aanwezige rund vee en paardenrassen zeker de nodige zorg besteed. Vooral bij de paardenfokkerij oefent de Staat een belangrijke invloed uit, en wel doordat men verscheidene Staatshengstendepóts heeft, waar hengsten van verschillende rassen ter dekking worden gesteld. Gedurende de dektijd worden de hengsten op dekstations gebracht, huiten de dektijd worden zij ver zameld in grotere, meest provin ciale depóts. Een dergelijk heng- stendepót bezochten wij in Lam- balle (Oötes du Nord), waar 362 hengsten tezamen waren gebracht. In hoofdzaak waren dit heng sten van 't Bretonse ras, hetgeen een trekpaarden-ras is, en veel overeenkomst met onze trekpaar den vertoont. Echter is het wat minder zwaar en minder grof van geraamte, maar zeer evenredig gebouwd en de kwaliteij van het beenwerk is evenals dié van de voeten zeer goed. De kleur is in hoofdzaak donker vos. verder wat vosschimimel en een enkele witte schimmel. Naast de „Bretons" ziagen we verscheidene exempla ren van het ras „Breton Postil lion", iets groter dan het vorige, ook een trekpaardentype, doch met wat meer snelheid en een iets lichtere bouw. Verder natuurlijk enkele Per- cherons, een ras dat veel in West Frankrijk voorkomt, een zwaar der trekpaardenras met meestal schimmelMeur. De kwaliteit van het beenwerk was volgens onze indruk niet zo goed ais die van de Bretons. Naast deze vertegenwoordigers van de koudibloed rassen waren ook hengsten aanwezig van het Engels volbloed, en van dravers en renpaarden. De fokkerij van de laatste wordt gestimuleerd, omdat draverijen en wedrennen een niet onbelangrijk bedrag aan belasting binnenbrengen. We za gen dan ook hengsten die bij de rennen een belangrijke plaats hadden ingenomen. Een gedeelte der hengsten is in boxen ondergebracht, terwijl de andere in een „bocht" vaststaan. Dit laatste is geen bezwaar, daar de dieren iedere middag worden afgestapt en voor de wagen en onder de man afgereden. Het spreekt vanzelf, dat men voor de goede verzorging van een derge lijk aantal hengsten een uitge breid personeel nodig heeft; in Lamtoalle heeft men op 362 heng sten 120 man personeel, dus één man per drie hengsten. De verhoudingen onder het per soneel zijn volkamen militair. In richting en onderhoud van de stal len zijn buitengewoon verzorgd, de dieren zijn in goede conditie, niet te vet en niet te mager en zeer goed getoiletteerd. De stal len zijn ruim en licht gebouwd en het was dan ook een zeer fraai gezicht, die lange rijen hengsten kleurslag bij kleurslag te zien ge rangschikt. De hengsten worden op een leeftijd van minstens drie jaar door de Staat aangekocht van de fokkers, blijkt een oudere hengst zeer goed te voldoen, dan kan hij alsnog op oudere leeftijd wor den aangekocht. Men heeft hier dus de Staatshengstenhouderij naast de particuliere. De dek- gelden zijn naar onze begrippen niet hoog en variëren van 20 tot 100; het hoogste dekgeld wordt betaald voor de dravers en renpaarden. Opvallend, vooral in Bretagne was, dat men vrijwel allé manne lijke dieren hengst laat, en dus niet de voor de fokkerij onge schikte dieren castreert. Zó zagen wij in Dinan dat vrijwel allen die naar de wekelijkse markt kwa men een hengst voor hun wagen tje hadden. In deze streek doet men weinig aan de fokkerij, men koopt veulens aan, fokt die op en verkoopt ze weer op een leef tijd van vier a vijf jaar. Men laat de dieren dan hengst, omdat men gTaag het wat opgewektere tem perament van het volslagen man nelijke dier ziet. DE VEETEELT. Wat het rundvee betreft is het voornaamste ras in Normandië en Bretagne de Normandiër, een roodbont ras, dat in type onge veer overeenkomt met ons rood bonte Maas, Rijn en IJssel-vee, doch in de beste exemplaren melkrijker ia. We zagen melk- lijsten van om de 7000 kg in 300 dagen met 4% vet. De kleur is roodbont, doch de kleurverde- ling is anders dan bij onze rood bonten: de kop is namelijk wit, de benen zijn vaak gevlekt, waar bij de romp vlekkerig rood is, het rood varieert wat in intensiteit Wanneer men de hoge produc- t.'e's welke bij dit ras voorkomen bekijkt, moet men er wel reke ning mee houden dat de omstan- J digheden vergeleken bij de onze zeer gunstig zijn. Men heeft na melijk een veel milder klimaat, waardoor het mogelijk is de die ren het gehele jaar door (ten minste overdag) buiten te hou den en ze gras te laten eten van de inderdaad zeer goede weilan den. Tegenover de Normandiër, dat een zwaar ras is, staat de Zwart bonte Breton, een zeer merkwaar dig ras, waarvan de volwassen dieren een scbofthoogte hebben van ongeveer één meter. Het zijn zeer lichte, doch evenredig ge bouwde diertjes, dlie zeer sober zijn en dus in de armere streken thuishoren. Men kan ze verge lijken met grote geiten, de pro ductie bedraagt ongeveer 2500 kg melk in 300 dagen, maar met 5 pet. vet. Een bezwaar van dit ras is het wat lastige, nerveuse tempera ment hetgeen echter geen be zwaar is yoor mechanisch melken, zoals wij op een grote fokkerij van dit ras zagen. Iets zwaarder dan de Zwart bonte Breton is de „Froment", waarvan de volwassen dieren een gewicht van ongeveer 400 log be reiken. Dit ras is éénkleurig goudbruin en vertoont een zeer fraai evenredig melktype. De pro ductie is om de 3500 kg melk, met een vetgehalte van 4% 5 Teneinde wat meer massa te krqgen heeft men ingekruist met het Bruine Zwitserse bergras. Een merkwaardigheid bij de op fok is, dat men de kalveren zes weken bij de moeder laat lopen, de melk die de kalveren overlaten wordt uitgemolken. De dieren worden veel getuierd, d.w.z. met een ketting, of touw vastgelegd op klaver of lucerne geweid. Men ziet daar zeer veel, dat de dieren aan een voorbeen zijn vastgebon den, wat men ze van nuchter kalf af leert. R.A.F. naar Batavia vliegen, waar zij Zondagmjddag omstreeks 3 uur worden verwacht. Twee leden van de Amerikaanse delegatie zullen Donderdag 31 October per Quantasvliegtlfig naar Batavia vliegen. Het is nog rtiet bekend hoe lang de commissie in Batavia zal blij ven. van de Naar aanleiding van het Aneta- bericht, volgens hetwelk de Neder landse delegatie voor de ónder handelingen met de Republiek hoogstwaarschijnlijk mede zal be staan uit Indonesiërs, werd Vrij dagmorgen officieel aan het A.N. P. medegedeeld, dat dit bericht even voorbarig is als de recente jublicaties" vaii dergelijke aard in sommige dagbladen, daar bespre kingen tussen de Nederlandse en In<UgstRegering .^orzake nog lopende zijn. Volgens de tot dusverre ont vangen berichten waren de Neder landse verliezen op 23 October 3 gesneuvelden en 7 gewonden. Op verschillende plaatsen weiden Nederlandse patrouilles en posten toeschoten. Ter verzekering van de veiligheid werd in Paganda- ran, ten Zuidoosten van Priangan, een post gelegen ten Oosten van Kedoengdjati en ten Zuiden van Goeboeg op Midden-Java werd 'n 'grote gewapende bende verdlre- ven. Officieel is bekend gemaakt, dat de Nederlandse verliezen tus sen 4 Augustus en 9 October be dragen 209 gesneuvelden, 628 gewonden en 16 vermisten. dood. De piloot had even voor de ramp plaats had, per radio mede gedeeld, dat de staart van het toestel in brand stond en dat hij een noodlanding zou trachten uit te voeren."Deze noodlanding ge lukte echter niet. De Bryce-bergkloof ligt ongeveer 400 km ten Zuiden van Salt Lake City, de hoofdstad van Utah, in een ruw land temidden van talrij ke bergtoppen, waarvan sommige 3000 meter hoog zijn. 'De krijgsraad te velde deed gisteren uitspraak in de zaak tegen de voormalige K. P.-leider N. A., alias Nico Van Dijk, tegen wie de auditeur-militair wegenó doodslag van C, S. uit Amster dam 8 jaar geëist had. A. had S. eveneens een illegaal werker „geliquideerd" omdat hij hem van S. D.-relaties verdacht. De krijgsraad, uitspraak doen de achtte het ten laste gelegde bewezen, doch oordeeld ver dachte niet strafbaar en sprak hem deswege vrij. Naar het A.N P. verneemt, heeft de Britse Minister-Presi dent Attlee de uitnodiging der Ne derlandse regering om op 4 Nov. de boomplanting op Walcheren b'i te wonen, aangenomen. De heer Attlee zal vergezeld zijn van zijn echtgenote. Tevens zullen bij de plechtigheid tegenwoordig zijn de ambassadeurs van België, Frank rijk, Canada en Engeland en de Noorse gezant, zomede Mayor- General, Brooks als vertegenwoor diger van de Britse strijdkrach ten, die op Walcheren gevochten hebben. De Nederlandse Ministers Beel, Witteman, Neher en Mans- holt zullen waarschijnlijk mede aanwezig zijn. Des avonds zal de heer Attlee aanzitten aan een diner, dat de Nederlandse regering in Den Haaig te zijner eer geeft. Gisterenmorgen zijn in de mist twee electrische treinen vól arbei ders, die naar het centrum van de city reden, op elkander gelopen, waarbij minstens een twaalftal personen de dood heeft gevonden. De eerste twee wagons van de trein, welke bovenop een er voor rijdende trein liep, werden in el kander geschoven. De twee laat ste rijtuigen van de voorste trein werden van de rails gedrukt en versperden de sporen in beide richtingen. Een vijftigtal ambu lance-auto's werd onmiddellijk naar de plaats des onheils gediri geerd. Volgens de officiële cijfers, die glisterenimididag te Londen werden gepubliceerd, zijn 27 personen om het leven gekomen en 50 60 personen gewond geraakt. BRAND IN DOUANE-LOODS TE TILBURG. Donderdagavond omstreeks 11 uur is brand uitgebroken in de douane-loods der Nederlandse Spoorwegen .gelegen op het sta tions-emplacement aan de Spoor- laan te Tilburg Door krachtig ingrijpen der brandweer kon voorkomen wor den, dat het gehele gebouw uit brandde. In de loods lagen arti kelen van allerlei soort opgesla gen, als vaten wijn, verfwaren, '-alen wol dekens, stoffen, enz. De Amerikaanse kustwacht heeft schepen gezonden naar de kustplaats Bar Harbour ter eva- cuering van de 4300 zielen tellen de bevolking van deze plaats welke door een in de nabij gelegen bos sen woedende brand met totale vernieling wordt bedreigd. Reeds waren gedeelten van het stadje verwoest. Wanneer de wind niet tijdig zou draaien, had men wei nig hoop nog iets van Bar Har bour te kunnen redden. De gou verneur van de staat Maine heeft een beroep gedaan op dte bevol king om uit alle macht de bran den te bestrijden, daar deze de grootste economische ramp in de geschiedenis van de staat dreigen te veroorzaken. Gistermorgen vroeg was men er in geslaagd van het land uit een doorgangsweg vrij te maken naar de bij de kust samengedre ven bevolking. Tevoren waren reeds een 450 personen per boot weggehaald. Naar verluidt zou men er in geslaagd zijn het grootste gedeel te van de zakenwijk van Bar Een groot deel van deze goederen werd door vuur en bluswater ver nietigd of beschadigd. De schade, die door verzekering gedekt wordt, is vrij aanzienlijk. De oor zaak van de tor and is onbekend. Naar wordt gemeld, zal met Ingang van 1 November aan ge zinnen, waarin op die datum of later een baby wordt geboren, één mud kolen extra worden verstrekt. Harbour van het vuur vrij te lau den door een strook bebouwing op te blazen, nadat reeds een derde van de stad door de vlam men was verwoest. In de afgelopen dagen hebben talrijke branden gewoed in het bosrijke gebied van New-Errgland, waardoor vele dorpen geëvacueerd moesten worden. „De helft van de wereldbewo ners is niet ver van hongersnood af, '40 procent hiervan zijn kin deren", aldus heeft Chester Bow les, voorzitter van de internatio nale adviescommissie voor een beroep der V. N. op de mensheid in het belang der kinderen, op een persconferentie te Lake Suc cess medegedeeld. Volgens Chester Bowles hebben 462 millioen kinderen hulp ao dringend nodig, dat een groot deel van hen, zelfs met de uiterste krachtsinspanning onzerzijds, wei nig hoop heeft in leven te blijven. De commissie wil een beroep doen op de gehele wereld om een dag loon te storten in het internatio nale noodfonds voor kinderen, een onderdeel van de V. N. In Euro pa verkeren 60 millioen kinderen in gevaar, in het Verre Oosten 140 millioën, aldus Chester Bow es. Naar zijn schatting lijden alleen in Europa 4,5 millioen kin deren aan tuberculose. Aan de verklaring van Bowles ging de algemene instemming van de sociale commissie der V. N. met het rapport van het noodfonds vooraf.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1