INDONESIË in dc Veiligheidsraad h\ Dc verkwistende UITGAVEN Strengere maatregelen tegen de Communisten? fft DONDERDAG 23 OCTOBER 1947. Nederlands Legercommuniqué Benden verdreven Voorlopige Joodse regering? Beperking Benzinegebruik Korte flitsen Brits-Joego-Slavische overeenkomst Prins Karei naar Parijs Groot verlof aan Res.-Offic. in Indië Incident In het Britse Lagerhuis De Franse verkiezingen ACCIJNS OP BIER Verbreking der betrekkingen tussen Brazilië en de S. U. ARANHA en de verbreking van de diplomatieke be trekkingen tussen S. U. en Brazilië Chili verbreekt diplomatieke betrekkingen metS. U. en Tsjecho-Slowakije Verbreking sloeg als een bom in L "i 1 Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTTN G medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dag-avond. Enkele regenbuien. Wisselend bewolkt met enkele regenbuien. Matige wind tus sen Zuid-Oost en Zuid-West. Wat minder zacht dan giste ren. DE VRIJE 3de Jaargang No. 638. Verschflnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. 3. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie® tot des namiddags 4 uur* Rubriek kl. advertenties; 5 regels 60 ot.; ieder* regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blaji 10 cent meer. -.ent m 1 tdw 1" Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Gister werden de besprekingen over Indonesië in de Veiligheids raad hervat. De Voorzitter Cadogan opende het debat met de mededeling, dat het complete consulaire rapport Dinsdagavond uit Batavia was ontvangen. Het rapport is zo omvangrijk, dat de vermenigvul diging voor algemene verdeling 4 dagen in beslag zal nemen. Ten gebruike van de afgevaar digden in de Raad zijn enige co- pieën vervaardigd. Vervolgens bracht de Philippijn- se afgevaardigde Romulo zijn voorstel naar voren, inhoudend dat de militaire stafcommissie der V. N. de Commissie van Drie ter zijde zal staan teneinde een be slissing mogelijk te maken, die ujt technisch-militair oogpunt ver antwoord is en overeenstemt met artikel 47 eerste paragraaf van het Handvest. Voorts meende Ro mulo, dat het consulaire rapport, misschien onbedoeld, ,,meer wel willendheid voor het Nederlandse standpunt in het conflict toont dan de onpartijdigheid vereist had." Hiervan gaf hij voorbeel den. Generaal Romulo verzette zich tenslotte tegen de mening van Gromyko, dat de Philippijnen en China de Indonesiërs in hun vrij heidsstrijd niet voldoende ge steund hadden. Bepaalde andere staten, zeide hij, hebben de Indo nesische zaak in de Raad mis schien om politieke redenen of uit propaganda-oogmerken verdedigd, doch de Philippijnen hebben aan de discussie slechts deelgenomen ter bevordering van de vrede. De Amerikaan Warren Austin betoogde, dat een werkelijk be stand de eerste voorwaarde was voor vruchtbare onderhandelin gen. Daarom zou het werk van de Drie-landen-commissie direct al aanzienlijk belemmerd worden, in dien partijen er niet in slagen tot overeenstemming te komen om trent het staken der vijandelijk heden. Dit eiste dan ook allereerst de aandacht van de cmmissie op. De bestandsresolutie van de Ver. Staten kon niet zó worden uitge legd, dat de militaire macht van een der beide partijen kon worden gebruikt om ingrijpende verande ringen aan te brengen in de ge bieden, welke zij .onder controle hebben, behalve in bijzondere ge vallen, wanneer dit door de om standigheden gewettigd was. (Het verdient aandacht, dat Austin bij het uitspreken van zijn rede de term .bestandsresolutie" gebruik te, terwijl de vooraf gereed ge- Van officiële zijde wordt ge meld, dat de Nederlandse verlie zen op 21 October volgens tot dus verre ontvangen berichten hebben bedragen 3 gesneuvelden en 10 gewonden. Op verschillende plaat sen werden benden verdreven en uiteengejaagd. In de omgeving van Garoet werd bovendien een hoeveelheid dum-dummunitie buit gemaakt. maakte tekst „bestandsbevel" be vatte.) Mr. Van Kleffens, aldus meldt Reuter, verzocht de Veiligheids raad geen „inflatie" in instruc ties te scheppen door een derde bestandsbevel uit te geven. Ne derland ikon de nieuwe Ameri kaanse resolutie, welke er bij beide partijen op aandringt het reeds gegeven bestandsbevel uit te voeren, ten dele niet aanvaar den. Het gaat echter accoord met het voorgestelde verzoek aan de Commissie van Drie om de par tijen behulpzaam te zijn bij het bereiken van overeenstemming over de nakoming van het bevel In antiwoord op de critiek, dat Nederland het bestandsbevel had genegeerd, zeide Van Kleffens, dat de eigenlijke vraag was, waar om van dit bevel was afgeweken. „Wij helblben zoveel mogelijk ge volg gegeven aan de uitnodiging om het vuren te staken, doch niet blindelings, niet, indien een te letterlijk gehoor geven aan het beroep dood, gevaar of ellende zou heibiben betekend voor grote bevolkingsgroepen. Daarom heb ben wij ons genoodzaakt geizien zuiveringsoperaties uit te voeren. Wij hébben gehandeld, zoals de meeste landien hier in geijke om standigheden hadden gedaan." Van Kleffens legde er nogmaals de nadruk op, dat Nederland voor nemens was „werkelijke en geen zogenaamde vrijheid" in Indone sië te brengen. Aneta seint verder, dat de Australische afgevaardigde een amendement op zijn eigen resolu tie van 11 October heeft inge diend. Zoals bekend, wordt in die Joodse kringen te Londen ver klaren, dat de plannen voor het instellen van een voorlopige Jood se regering onder David Ben Goe- rion, hoofd van het Joods bureau in Palestina, gereed zijn. Zodra de Britse troepen in Palestina terug getrokken mochten worden, kun- ren de plannen uitvoering vinden. De voornaamste taak der voor lopige regering zou zijn: het ont werpen van een constitutie en het treffen van voorbereidingen voor algemene verkiezingen. Geen bevestiging kon worden verkregen met betrekking tot de bewering dat deze eerste Joodse regering sinds Bijbelse tijden door de Verenigde Staten, de Sowjet- Unie en andere landen onmiddel lijk erkend zou worden. Naar wij vernemen hebben de gezamenlijke verkeers- en ,ver- voersbonden aan de Minister van Economische Zaken een construc tief voorstel gedaan, dat beoogt met alle .beschikbare middelen een vrijwillige rationalisatie van ibenzine tot stand te brengen. Men verwacht hiervan een gro ter effect dan van restrictie of distributie van deze belangrijke brandstof. De universiteit van Oxford heeft een subsidie aanvaard van maximaal 29 500 pond sterling voor de bouw van een' laborato rium voor atoomenergie. De Egyptische Regering heeft bepaald', dat het gehele spoorwegverkeer ingaande te mid dernacht gedurende 4 dagen» zal stil liggen om de verbreiding, van de cholera-epidemie, die reeds meer dan een maand woedt, te stuiten. De algemene vergadering der V. N. heeft zich met veertig stemmen vóór, zes tegen en elf onthoudingen uitgesp-roken ten gunste van de instelling van een nieuwe Balkaneommissie. De Braziliaanse kamer van afgevaardigden heeft met 190 tegen 6 stemmen de verbreking van de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet*Unie goedgekeurd. De zes tegenstemmers zijn de communistische afgevaardigden. De News Chronicle bericht, dat een Noorse maatschappij be gonnen is met het bergen van metaal en uitrusting van het Duitse slagschip Tirpitz dat tij dens de oorlog ter hoogte van Tromsö tot zinken gebracht werd Naar vernomen wordt, heeft de Amerikaanse ambassade te Warschau aan Aidolphe Berman. president van het centrale comité van Poolse Joden, een visum voor de V. S. geweigerd. Berman zou zich naar de V. S. begjeven om gelden te verzamelen voor de op richting van een monument ter nagedachtenis van de door de Duitsers vermoorde Joden. Te Rastatt is een proces begonnen tegen 13 voormalige leiders van de Hitler-Jugend, die ervan beschuldigd worden een verzetsactie tegen de bezettings troepen op touw te willen zetten. De beschuldigden beweren, dat zij slechts een organisatie ter be strijding van de zwarte handel wilden stichten. resolutie verzocht de strijdkrach ten der beide partijen terug te trekken op ten minste vijf km achter de stellingen, welke op 1 Augustus werden ingenomen. Volgens het nieuwe amende ment moeten de militaire advi seurs van de Consulaire Commis sie zich naar de frontijnen bege ven om deze terugtrekking onlder hun toezicht te doen geschieden. De Veiligheidsraad heeft de be handeling van de Indonesische kwestie verdaagd tot Maandag. Groot-Brittannië is met Joego slavië overeengekomen de Joego slavische verplaatste personen spoedig uit de Britse zóne van Oostenrijk te doen vertrekken en personen, die verdacht worden van collaboratie met de nazi's vast te houden. De tekst van deze overeenkomst is te Londen als witboek gepubliceerd. De overeen komst geldt voor één jaar. Joego slavische organisaties, die de be langen van de V. N. en de repa triëring tegenwerken, zullen vol gens de overeenkomst door de Britse autoriteiten ontbonden wor den, terwijl van Joego-Slavische Zijde eventueel beschikbare ge gevens omtrent dergelijke organi saties zullen worden medegedeeld. De twee regeringen zullen 0ok stappen doen ter verkrijging van ontbinding van dergelijke organi saties onder vluchtelingen in Italië. Prins-Regent Karei van België heeft, volgens mededeling van het Franse Ministerie van Buiten landse Zaken, de uitnodiging van de Franse regering voor een be zoek aan Parijs aanvaard en zal op 28 October in Parijs arriveren voor een verblijf aldaar van vier dagen. Hij zal vergezeld worden door de Belgische Minister-Presi dent, Spaak, die tevens Minister van Buitenlandse Zaken is. Het bezoek van Prins Karei zal gelden als tegenbezoek voor dat van Generaal De Gaulle, als hoofd van de voorlopige Franse regering, in October 1945 aan België. Naar wij vernemen zal de maat regel, waarbij aan reserve-offi cieren in Nederland gelegenheid werd geschonken met groot verlof te vertrekken wanneer hun gezin meer dan 5 kinderen telt binnen kort ook worden uitgebreid tot de in Indië in werkelijke dienst zijn de reserve-officieren. Betrokke nen, die in Indië vertoevende, om deze reden wensen te demobili seren, moeten daartoe 'n verzoek langs hierachieke weg indienen. Als kinderen worden aangemerkt eigen of aangehuwde kinderen, pleegkinderen en voogdijkinderen, die in het .gezin zijn opgenomen. 99 99 Het communistische parlements lid Gallacher heeft gisteren in het Britse Lagerhuis opschudding' veroorzaakt toen hij protesteerde tegen „de verkwistende uitgaven" die met het huwelijk van Prinses Elizabeth en Luitenant Mount- batten zouden zijn gemoeid. Gallacher zeilde deze woorden ter gelegenheid van een motie van alle partijen jm een felicita- tieboodschap te zenden aam Koning George VI, Koningin Eli zabeth en de Prinses in verband met het huwelijk van de troon opvolgster. Gallacher .verkreeg geen steun van de andere parlementsleden en zijn commentaar werd begroet met boze uitroepen als „ga zit ten". Gallacher zeide niet te kunnen vergeten, dat op de dag; dat de verloving bekend werd gemaakt, duizende Griekse burgers in de gevangenis werden geworpen, door de „reactiormaire Griekse regiering". Het feit, dat Luitenant Mount- batten een andere naam en een andere nationaliteit had aangeno men, noemde Gallacher onbeteke nend en hij zeide er zeker van te zijn, dat Luitenant Moumtibatten dé familiepolitdek niet had ver zaakt. „KOTA GEDE" HEDEN IN ROTTERDAM VERWACHT. Het m-s. „Kota Gede" wordt hedenavond laat met 79 gerepa- triërenden aan boord te Rotter dam verwacht. De ontscheping zal Vrijdagmor gen om 8.00 uur plaats vinden. Communistisch verlies in Banlieu van Parijs. Na de gemeenteraadsverkiezin gen van Zondag j.l. heeft de com munistische partij, die tevoren in zestig gemeenten van de Banlieu van Parijs -de meerderheid bezat, nog slechts in 22 gemeenten van dit gebied' de absolute meerder heid in de raden. De R.P.F. heeft de meerderheid behaald in vijftien gemeenten van de Banlieu, terwijl de socialisten, die tevoren in zes gemeenten de meerderheid had den, thans overal in de minder heid zijn. De M.R.P. heeft haar meerderheid in een der gemeen ten verloren aan de R.P.F. TWEEDE KAMER De Tweede Kamer is bijeenge roepen tegen Woensdag 5 No vember des namiddags te één uur. Aan de orde komen o.a. het wetsontwerp tot nadere vaststel ling van het bedrag van de ac cijns op het bier en het voorstel van de heer Van der Goes van Naters tot het houden van een enquête naar de gebeurtenissen verband houdende met de Duitse inval in Nederland en naar het beleid der opeenvolgende kabinet ten te Londen. De Braziliaanse stap tot het verbreken van de betrekkingen met de Sowjet-Unie beduidt, naar men te Rio de Janeiro meent te moeten aannemen, dat strengere maatregelen genomen zullen wor den ter uitschakeling van de grote communistische invloed in Brazi lië, die de regering zorgen baart en mogelijk ook het begin van een anti-communistische campagne op het Westelijk halfrond. Brazilië, het eerste land in Z. - Amerika, dat betrekkingen met de Sowjet-Unie aanknoopte, is nu het eerste Zuid-Amerikaanse land, dat deze betrekkingen heeft verbroken, waarbij het dus de lei ding blijft nemen in de strijd tegen het communisme in Latijns Amerika, die in Juni werd inge zet toen de Braziliaanse commu nistische partij buiten de wet ge steld werd. De vroegere Braziliaanse Mi nister van Buitenlandse Zaken, Oswald Aranha, die momenteel president is van de algemene ver gadering der V. N., heeft tegen over vertegenwoordigers van de pers verklaard, dat de verbreking van de diplomatieke betrekkin gen van zijn land met de Sovjet- Unie, geen invloed zou hebben op zijn tegenwoordige status als president van de algemene verga dering. „Ik heib een internatio nale positie en zal onpartijdig blijven handelen, zoals ik tot nu toe heb getracht te doen". Op de vraag of de verbreking der betrekkineen van invloed zou zijn op de houding der Braziliaan se delegatie, zeide hij. dat Bra zilië zijn houding in het geheel niet zal veranderen. Enkele waarnemers meenden namelijk, dat de verbreking der betrekkin gen tengevolge zou hebben, dat de aanzienlijke steun van Latijns Amerika voor de Oekraïne als candidaat voor de Veiligheidsraad zou wegvallen. De meeste dele gaties zijn ongerust over de mo gelijke uitwerking van de breuk, doch weinigen wensen zich over de eventuele verwikkelingen uit te laten. De verbreking der betrekkin gen werd door de man-in-the- street nuchter opgevat. Het com munistische blad Trilbuna Popular noemt de stap „het gevolg van Amerikaanse druk." Na de officiële bekendmaking van het bericht;, werd via luid sprekers de tekst van de Brazi liaanse regeringsverklaring her haaldelijk omgeroepen, teneinde de Brazilianen te doordringen van „de agressieve en schande lijke houding der S. U." Laat in de avond drong een menigte het gébouiw van de Trilbuna Popular binnen en vernielde de installa ties. Dit was de eerste reactie van het publiek, dat voordien bijna apatisch was. Het Sowjet-Russisch persbureau Tass is gemachtigd een verkla ring te publiceren, waarin wordt gelegd, dat Brazilië zich in Octo ber 1917 geschaard heeft bij de vijanden van de Sowjet-Unie en deze vijandige houding 27 jaar lang heeft volgehouden, totdat de Braziliaanse regering tenslotte het verlangen van het volk naar goede betrekkingen met de Sow jet-Unie niet langer kon igno-, reren en in April 1945 overging tot het herstel van die betrek kingen. De redenen, welke van Brazi liaanse zijde thans voor het op nieuw verbreken van de betrek kingen ,worden opgegeven, name lijk publicatie van tegen Brazi liaanse staatslieden gerichte ar tikelen in de Sowjet-pers, wor den in de verklaring van de hand gewezen, daar wat dat betreft slechts de pers verantwoordelijk zou zijn en niet de Sowjet-rege- ring. Ghili heeft de diplomatieke be trekkingen met de Sovjet-Unie en Tsjecho-Slowakije verbroken, aldus heeft de regering van Chili gisteren bekend gemaakt. Het nieuws van de verbreking der diplomatieke betrekkingen tussen Ohili en Tsjecho-Slowakije is in politieke en diplomatieke kringen te Praag ingeslagen als een bom. Het is voor de eerste maal, dat Tsjecho-Slowakije of een Tsjeoho-Slowaakse diploma tieke vertegenwoordiging beschul digd wordt van irupenging in de binnenlandse aangelegenheden van een ander land, en ook voor het eerst, dat Tsjecho-Slowakije in verband wordt gebracht met de Sowjet-Unie en een communis tische partij in Chili. Het Tsjeoho-Slowaakse minis terie van Buitenlandse Zaken heeft van zijn gezant in Chili nog geen bericht ontvangen ten aan zien van de verbreking der be trekkingen door de Chileense re gering. Doch een bevoegd woord voerder van het departement heeft aan een verslaggever van het A.FjP. verklaard, dat hij be slist elke mogelijkheid van een inmenging, welke dan ook, door de Tsjeoho-Slowaakse legatie in de binnenlandse aangelegenheden van Chili uitsluit. De Chileense legatie te Praag heeft nog geen enkele officiële mededeling over het besluit van haar regering ontvangen. 3t I ut IX3( mail 30/jH rl II HIHllf

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1