Brazilië kingen verbreekt diplomatieke betrek met de Ü.S.S.R. 4 f,i U Zuiveringen tussen Spaanse leiders in ballingschap Besprekingen CHOLERA TEISTERT EGYPTE WOENSDAG 22 OCTOBER 1947. Nederlands Legercommuniqué Prinses Marijke naar ooglijdersgestictit Debat over Indonesië voor onbepaalde tijd uitgesteld Arrestaties in Roemenië minister huysmans. Eerste contact Commissie van Drie met Ned. Regering De Zuid-Oost-Europese landen Eeuwfeest van „Abide with me" Officiële cijfers Franse Gemeenteraadsverkiezingen Analyse Franse Gemeenteraadsverkiezingen In Caïro bevinden zich momenteel 200 Nederlanders De cholera in Egypte i j Krankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERW ACHTING medegedeeld dioor liet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Weinig verandering. In de ochtend oplossen van de in de nacht gevormde nevel- of mistbanken. Over "t alge meen zonnig droog weer. Tij delijk matige wind uit Z.-rioh- tingen. In de namiddag vrij warm voor de tijd van het jaar. DE Verschijnt dagelijks 3de Jaargang No. 637. Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1150. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur, Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regef meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 pe;r kwartaal. Het Braziliaanse Departement van Buitenlandse Zaken heeft Dinsdag (bekend gemaakt, dat Brazilië de diplomatieke betrek kingen met de Sowjet-Unie heeft verbroken. De woordvoerder verklaarde, dat de Verenigde Staten tevoren van het besluit der Braziliaanse Regering in kennis zijn gesteld Van officiële zijde wordt mede gedeeld, dat de Nederlandse ver liepen op 20 October bedroegen 4 gesneuvelden en 8 gewonden. In West-Java leverde de zuive ring in de omgeving van Tjila- maja ten Noorden van Poerwa- karta een aantal gevangenen op. Enkele Nederlandse kampemen ten werden beschoten. Ten Noordwesten van Boemia- joe had een botsing plaats, waar bij o.m. een T.N.I.-officier gevan gen genomen werd. Voorts had den schermutselingen plaats ten Noorden van Poerwokerto, ten Z. van Weleri en in de omgeving van Salatiga. In Noord iSuimatra verdreven Nederlandse patrouilles enkele benden. Ten Zuidoosten van Li- mapoeloen en ten Zuiden van Bindjai werden Nederlandse bi- vaks beschoten. Naar wij vernemen is Prinses Marijke voor een korte nabehan deling in het gasthuis voor oog- lijders te Utrecht opgenomen. De Veiligheidsraad heeft het debat over Indonesië voor onbe paalde tijd uitgesteld Naar Aneta verneemt, zal de Fhilippijnse afgevaardigde, Gene ral Romulo, de Raad voorstellen, diat de militaire stafcommissie der V. N. een pogmg doet om de vijandelijkheden in Indonesië te doen beëindigen. „Tass", het officiële Sowjet- niè'uwsbureau meldt uit Boeka rest, dat volgens Roemeense pers berichten, het hoofd van de afde ling voor geheimschrift van het Roemeense Ministerie van Bui tenlandse Zaken, 'Camil Dumitres- cu, gearresteerd is. Hij zou zich in het franse Instituut" te Boe karest verborgen gehouden heb ben. Voorts waren nog leden van zjjn staf gearresteerd ,.die ervan beschuldigd worden Dr. Julius Maniu, de Roemeense boerenleider en ex-premier, in staat te hebben gesteld zich met zijn agentschap in het buitenland In verbinding te stellen." en zij er in hadden toegestemd de Braziliaanse belangen te Mos kou te behartigen. Het Amerikaanse Departement van Buitenlandse Zaken te Wash ington heeft bevestigd, dat de Amerikaanse Ambassade te Mos kou de Braziliaanse belangen zal behartigen. Desgevraagd, antwoordde de woordvoerder met nadruk, dat de V. S. Brazilië „absoluut geen ad vies" hebben gegeven inzake ver breking van de betrekkingen. Op 13 Mei een week nadat het Braziliaanse hoge gerechts hof de communistische partij on wettig had verklaard ver- de Sowjet-Russische ambassadeur te Rio de Janeiro naar Moskou. De ambassadeur verklaarde ech ter, dat zijn reis geheel om per soonlijke redenen geschiedde. De communistische partij in Brazilië had hij de laatste verkie zingen aanzienlijke successen ge boekt en naar schatting telde zij 600.000 leden. Na de vorming van de „Komin tern" deden geruchten de ronde dat Brazilië de diplomatieke be trekkingen met de Sowjet-Unie zou verbreken, doch op 9 October sprak de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, Fernan- des, deze berichten tegen. In een door het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Za ken uitgegeven communiqué wordt geizegtd, dat de Sowjet-pers hevige aanvallen op de Brazi liaanse president en de strijd krachten heeft gedaan en dat de Sowjet-Unie niet heeft geant woord op een desbetreffende pro testnota van Brazilië, daar die in onvriendschappelijke bewoordin gen zou zijn vervat. Later heeft Brazilië in een tweede nota ver klaard, dat het bij een dergelijke houding van de Sowjet-Unie niets anders kon doen dan de diploma tieke betrekkingen verbreken. (Door middel van de Amerikaan se ambassade te Rio de Janeiro is Dinsdag door de Sowjet-Unie de ontvangst van de tweede Brazi liaanse nota bevestigd. Vele personen in verschei dene delen van Denemarken heb ben Dinsdagmorgen een voorwerp waargenomen „gelijkend op een vliegende schotel". Het bewoog zich met grote snelheid in Weste lijke richting voort en werd be schreven als een vurige bol met een lange staart. Naar wij vernemen is de Minis ter van Economische Zaken, Dr. Huysmans thans in zoverre her steld, dat hij zeer waarschijnlijk in de eerste helft' van November a.s. zijn werkzaamheden op het Departement zal kunnen hervat ten. De voorzitter der Commissie van Drie heeft zich inderdaad, ge-* lijk uit Sydney reeds werd ge meld, in verbinding gesteld met de Nederlandse Minister-Presi dent en te kennen gegeven, dat de Commissie voornemens is rich zonder uitstel naar Indonesië te begeven. De Minister-President heeft de voorzitter telegrafisch medege deeld, dat namens de Nederland se Regering de Luitenant-Gou- vemeur-Generaal alle gewenste hulp zal verlenen en samen met Jhr Van Vredenburch het eerste contact met de Commissie zal op nemen. De Commissie wordt aan het einde van deze vreek te Bata via verwacht. Te Londen werd Maandag ver nomen, dat er tijdens het weekend te Londen „belangrijke bespre kingen" hebben plaats gehad tus sen Gil Robles, Spaans monar chistisch leider in ballingschap, en Indaleeio Prieto, leider Spaan se socialistische partij, eveneens in ballingschap. Deze besprekin gen hadden plaats na de afzon derlijke bijeenkomsten, die deze beide leiiders onlangs met de Brit se Minister van Buitenlandse Za ken, Betvin, hebben gehad. Prieto bevestigde Maandag tij dens een interview, dat genoem de besprekingen werden gevoerd. Hij verklaarde voorts, dat er, naar hij hoopte, spoedig een uit alle partijen bestaande regering zou kunnen worden gevormd, „om Generaal Franco de genadeslag te geven". Een spoedig te houden verga dering van alle partijen te Parijs zal de eerste stap zijn „voor het stichten van een coalitie-regering in Spanje". „Wij verwachten de steun van Groot-Brittannië, de V. S. en Frankrijk als voorhoede van de V. N.". Prieto zette de doelstellingen van de voorgestelde regering, waarin alle partijen vertegen woordigd zullen zijn, uiiteen: 1. Het vormen van een voor lopige regering in Spanje; Volgens politieke kringen te Wenen kan spoedig de afsluiting van een reeks overeenkomsten verwacht worden, waardoor alle landen van Zuid-Oost-Europa ver enigd worden. Het nieuws van de aankomst van een Bulgaarse delegatie in Boedapest voor het ondertekenen van een culturele overeenkomst tussen Bulgarije en Hongarije, wordt beschouwd ais een beves tiging van dezezienswijze. Te meer daar zij onmiddellijk volgde op de terugkeer van de Hongaar se premier, Lajos Dinnyes, uit Belgrado, waar hij een der gelijke overeenkomst met Joego slavië tekende. Dimnyes heeft verklaard, dat spoedig zal worden onderhandeld over een vriend schapsverdrag met Joego-Slavië. In Wenen vermoedt men, dat soortgelijke verdragen met Bul garije, Roemenië en de Sowjet- Unie worden overwogen en daar mede de keten van culturele, po litieke en militaire overeenkom sten, daardoor de delen van het Zuid-Oost-Europese blok onder ling verbonden worden, gesloten is. Joego-Slavië tekende de vorige week een culturele overeenkomst met Hongarije, on 2 Augustus een verdrag van wedem'idse b'istand met Bulgarij en op 20 Maart een zelfde verdrag met Polen. 2. het verlenen van amöestie aan alle politieke schuldigen en het versohaffen van politieke vrij heid en vrijheid van religie, me ningsuiting en vergadering; 3. het houden van een plebis ciet, opdat het volk kan beslis- nen. welke soort regering het in de toekomst wil hebben. Het is de politiek der Spaanse 'socialisten, aldus zeide Prieto, alle partijen, die Franco vijandig gezind zjjn, te overtuigen deze principes te aanvaarden. „Op het ogenblik hebben wij moeiijkheden met de beide uitersten. De re publikeinen willen een republiek, voor het volk zich hierover uit spreekt. De monarchisten willen een monarchie, voor het plebis ciet. Indien er een compromis kan worden gevonden, zal de dag niet ver meer zijn, dat er een vrij Spanje kan worden geboren". Op Zondag 16 November aar.- staande zal het eeuwfeest gevierd worden van de wereldbekende hymne Abide with me" Deze Zondag ligt het dichtst bij de datum, waarop rev. Henry Fran cis Lyte deze hymne voltooide. Enige dagen later, op 20 Novem ber, overleed hij in Frankrijk. In de kerken overal in het Britse imperium, in Amerika en vele Europese landen zal het ,,Ab;de with me" herdacht worden in diensten, waarbij ook andere van Lyte's bekende hymnen zullen worden uitgevoerd. De laatste officiële resultaten var. de Franse gemeenteraads verkiezingen, die Dinsdagmorgen werden gepubliceerd, tonen aan, dat Generaal De Gaulle's RUU. 38,4 van de eerste 3.618.260 stemmen heeft behaald. De cijfers zijn: Gaullisten 1 388.784 (38,4 Communisten 1.108.843 (30,6 /c) Socialisten 698.457 (19.3 c/c) M.R.P. 337.690 9,3 Enkele kleine groeperingen 84.492 2,3 Het Franse Ministerie van Bin nenlandse Zaken heeft het vol gende overzicht gegeven van de uitslag van 344 gemeenten van meer dan 9000 inwoners, Parijs inbegrepen. Er werden in die ge meenten totaal 4.925.547 stemmen uitgebracht. R.P.F. (de Gaulle) 38.6 pet. Communisten 29.3 pet. (Socialisten 15 pet. M.R.P. 10-1 Pet- Radicalen 4.2 pet. Anderen 2.6 pet. Uit een vergelijking met de 10 November 1946 gehouden alge mene verkiezingen blijkt, dat in deze 344 gemeenten gezamenlijk de communisten bijna 15 pet. van de in November 1946 op hen uit gebrachte stemmen hebben ver loren. De socialisten verlorgn ruim 15 pet. en de M.R.P60 pro cent. Naarmate het trage proces van de telling en schifting der stem men vordert, krijgt men een dui delijker beeld van de omrvang van. De Gaulle's overwinning. Uit de meer volledige cijfers, die nu be schikbaar zijn, blijkt duidelijk, dat de Gaullisten niet alleen de stemmen van rechtsen, radicalen en meer dan de helft der MJFt.P. hebben opgeslorpt, maar ook dat in Parijs en enkele andere grote steden de R.P.F. onder de socia listen aanhangers vond. In de binnenstad van Parijs verwierf de R.P.F. 661.000 stem men of 55,(9 van het totaai aantal. In dit getal zijn begrepen al degenen, die verleden jaar op rechts op de radicalen stemden, meer dan 70 van de stemmen, die verleden jaar op de M.R.P. en ongeveer een derde van die, welke op de socialisten of kleine groe peringen werden uitgebracht. Ii\ Parijs liep het communistische stemmenaantal terug van 400.5Cfo tot 310.000. In de Parijse buitensteden, die van ouds een communistisch bol werk vormen, kregen de commu nisten eveneens minder stemmen, ofschoon het percentage van bet totaal-stemmenaantal in hun voordeel hetzelfde bleef. Waarnemers zijn van mening, dat d'it betekent, dat een aantal arbeiders zich van stemming ont hielden. Opmerkelijk is, dat zij in andere grote steden als Marseille en de textielstad Tourcoing, eveneens verliezen boekten, terwijl de R P. F. in stemmenaantal aari de spits staat. Het staat te bezien of de communisten deze verliezen de volgende Zondag in de platte landsgebieden zullen inhalen. In tussen is het duidelijk, dat zij sinds de oorlog hun eerste opmer kelijke verliezen in Parijs en grote industrie-centra geleden hebben. Veertien ton D.D.T.-opios- sing zijn Dinsdag per vliegtuig uit Griekenland naar Egypte overgebracht. De Griekse rege ring heeft Egypte bijna 100 ton geleend, welke vóór het begin van het malaria-seizoen in Grieken land in de lente terugge geven moeten zijn. Donderdag a.s. wordt het Cana dese s.s. „Mont Sandra", groot 9150 ton d.w., met een lading hout uit Amerika te Delfzijl verwacht. De boot heeft een diepgang van 25 voet. Vlak over de daken der huizen in Cairo scheren vliegtuigen. Grote wolken DDT-poeder dwar relen uiteen en dalen langzaam op de straten of door de ramen de huizen binnen. Het leven in Cairo, dat zich altijd kenmerkte door opgewektheid en vrolijkheid, vooral in de avonduren, wanneer een heerlijke koele wind door de palmbomen ruist, is verstomd. Er heerst cholera in deze stad met 2 millioen inwoners. Cholera, de gevreesde ziekte, die men reeds lang als uitgebannen beschouwde, is weer teruggekomen, en door het vochtige warme klimaat be vorderd in Caïro staat de ther mometer overdag op 37° ver breidt deze ziekte zich uiterst snel over Egypte. Vooral het grote aantal vliegen bevordert het overdragen van de cholera-bacil- len. De Egyptische regering stelt dan ook alle middelen in het werk, om deze insecten te vernie tigen. De cholera-bacil ontwikkelt zich bij temperaturen van 17° tot 40° C. op iedere vochtige voedingsbo dem.; in rivier- en drinkwater, in melk en in alle niet-droge levens middelen. In tegenstelling tot de Pest, die zich bij de strengste koude uitbreidt, wordt de cholera zeer begunstigd door de zomer warmte. Bij het begin van de winter houdt de verbreiding op, doch er blijden altijd besmettings haarden achter. Wanneer de zo mer weer begint, ontbrandt de epidemie opnieuw in volle hevig heid. Cairo zou men een „stad der tegenstellingen" kunnen noemen. In de straten rijdt de oude ossen- kar nog rond, terwijl even later geruisloos een prachtige luxe- auto voorbijglijdt. Slechts een bepaalde groep van de bevolking profiteert van de nationale inkomsten, de rest leeft in armoede. Het aantal buitenlanders, dat in Caïro verblijf houdt, bedraagt 200.000. Naar verhouding is de Nederlandse kolonie, die slechts 200 man telt, dus maar klein. Een groot deel van de Egypti sche bevolking is in de landbouw werkzaam. Gedurende de oorlog bleek het noodzakelijk de met ka toen bebouwde oppervlakte van het.larrd te verminderen ten gun ste van de verbouw van tarwe, suiker en rijst.Dit heeft ook in de export veranderingen teweeg gebracht. Katoen was namelijk vroeger vrijwel het enige export- artikeL Thans nemen rijst en tarwe, die voornamelijk naar de omliggende landen geëxporteerd worden, daarnaast een belangrijke plaats in. De industrie is tot nu toe alleen in staat in de binnenlandse con sumptie te voorzien, hoewel er met alle krachten naar gestreefd wordt de export van industrie producten te bevorderen. Hier voor is echter een sterke uitbrei ding der industrialisatie noodzar kelijk. Deze uitbreiding is echter voorshands nog slechts in zeer beperkte mate moeelrjk, daar er, een tekort aan vaklieden en tech nici is. Bovendien nooot ook h'er een tekort aan dollars tot het aankopen van machinerieën in Europa, maar juist deze Europese machines zijn slechts in geringe mate geschikt voor de Egypt'sche industrie. Als een der oorzaken van de anti-Engelse stemming die in Egypte zeer sterk naar voren komt, zou men het weinig vlotte verloop der onderhandelingen be treffende de Sterling-balances kunnen noemen Egypte is name lijk door de oorlog schuldeiser van Engeland geworden. Vol trots wijst een Egyptenaar ons op de groene vlag met de wassende maan en drie sterren, die van de Citadel wappert. Deze citadel, die jarenlang door de Britten be zet was, is thans ontruimd. Ofschoon in de officiële publi caties naast de Arabische ook de Franse taal gebezigd wordt, en het Engels erg op de achtergrond is geraakt, verschijnen er nog steeds Engelse bladen in Egypte. De politieke en economische problemen staan echter op het ogenblik niet op bet eerste plan. Belangrijker is thans de vraag hoe men de cholera op doeltref fende wijze kan bestrijden en de besmettingshaard zal kunnen iso leren om verdere uitbreiding te voorkomen. Nadruk verboden. (Unicos Press.) Het Egyptische Ministerie van Gezondheid heeft het record-cijfer van 366 in de loop van 24 uur aan cholera bezweken persone». bekend gemaakt. Voorts werd medegedeeld, dat 753 nieuwe ge vallen zjjn gerapporteerd. Het totaal aantal sterfgevallen sinds bet uitbreken van de epidemie op 23 September bedraagt thans 2.637. Prins Jean en Prinses Eli zabeth van Luxemburg zullen aanwezig zijn bij het huwelijk van Prinses Elizabeth van Engeland met Luitenant Mountbatten. (9, ye*n Kt.jP feteW -,jJ »f, ni JUll 1 B M I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1