M posten beschoten DE BELGISCHE KONINGSKWESTIE nieuwe Salarisrepelino der Onderwijzers De toestand in Japan „HANDHAVING RIJKSEENHEID ZICHTBARE VORDERINGEN" Indische klacht bij de V. N. weersverwachting DINSDAG 21 OCTOBER 1947. Nederlands Legercommuniqué T elegram STAKINGEN IN LONDEN aan Minister-President Geschenk van de Nederl. Regering aan het Eng. Kroon-Prinselijk Paar Argentijnse miereninvasie In Rivièra Britse Troonrede Nog verdere beperking Britse vloot? Internationale Kamer van Koophandel Kcrle flitsen Frankering bij Abonnement - Teraeuzen medegedeeld door bet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. -li Iets hogere temperatuur. In de ochtend koud. Overdag over het algemeen zonnig weer met iets hogere temperatuur dan gisteren. Tijdelijk matige wind tussen Zuid en Oost. DE VRIJE ZEEUW 3*de Jaargang No. 636- Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50L Inzending advertentie» tot des namiddags 4 uur. Rulbriek kl. advertentie»: 5 regels 60 at.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blall 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N V. Firma F. J. van de Sande Teraeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. De regering van Voor-Jndië heeft bij de V. N. een rapport in gediend. waarin zij verklaart, dat de Zuid-Afrikaanse regering in het geheel geen aandacht heeft besteed aan de resolutie betref fende de behandeling van Indiërs in Zu;d-Afrika, welke resolutie vorig jaar December door de al gemene vergadering van de V. N. was aangenomen. Volgens deze resolutie moest Zuid-Afrika aan de volgende al gemene vergadering rapport uit brengen over de maatregelen, die met betrekking tot de in Zu;d- Afrika woonachtige Voor-Indiërs aouden zijn genomen. In het Indische rapport wordt erop aangedrongen, dat de V. N. zich van de uitvoering der reso lutie zullen verzekeren en zullen verkrijgen, dat Zuid-Afrika ,,de fundamentele vrijheden zonder onderscheid van ras, taal en gods dienst" zal eerbiedigen. Van officiële zijde wordt mede gedeeld, dat op verschillende plaatsen Nederlandse posten en patrouilles door benden zijn be schoten. De Nederlandse verliezen «p 18 en 19 October bedragen voor zover bekend is, 2 gesneuvelden en 15 gewonden. In West-Java werd ten Noordwesten van Soe- reang een succesvolle zuiverings actie uitgevoerd. In Midden-Java werden ten Noordwesten va- Poerkowerto 280 Chinezen, gro tendeels vrouwen en kinderen, be vrijd. Ten Westen van Ambarawa en ten Oosten van Salatiga wer den enige Republikeinse strijd groepen verdreven. In Oost-Javp werd ten Noordoosten van Loc madjang en bij Djatiredjo en Si- doardjo tegen benden opgetreden In Noord-Sumatra werd in de or geving van Prapat een rampok- bende verdreven. Het Nationaal Comité Hand having Rijkseenheid heeft zich in een telegram tot de Minister-Pre sident gericht. H'erin wordt o.a. gezegd, dat het Comité met diepe ontsteltenis kennis heeft genomen van berichten van de zijde der Republiek en van Nederlandse zijde, volgens welke thans door de Regering zou zijn besloten tot nieuwe onderhandelingen. Het Comité waarschuwt met de grootste klem tegen opnieuw ope nen der onderhandelingen met Soekarno c.s. na het vernietigend oordeel in woord en geschrift van de Regering hier en in Indië over de Republiek. Na de publicatie van De voedselvoorziening van Lon den wordt bedreigd door het in staking gaan van ongeveer vier duizend havenarbeiders, als blijk van solidariteit met de haven arbeiders van de koelhuizen, die zes dagen geleden in verhand met loon-eisen het werk neerlegden. Men hoopte echter, dat in de loop van Maandag een regeling getrof fen zou kunnen worden. Na onderhandelingen tussen de leiders van het vakverbond en functionarissen van het Britse Ministerie van Arbeid hebben de 580 arbeiders van de Londense vleeskoelhuizen besloten Dinsdag het werk te hernatten. het officieel verslag der Indische regering omtrent de door de Re publiek gepleegde gruwelen zou het aanknopen van nieuwe onder handelingen met deize Republiek niet anders kunnen worden ge noemd dan e«n nationale verne dering en een smaad voor Neder land. In verband met de uiterst scherpe, maar juiste requisitoiren over de Republiek van de Neder landse vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad, waarin het fictief karakter der Republiek, haar on macht en onwil, zomede haar ma teloze gruwelen geconstateerd worden en in verband ook. met de belediging, door Sjahrir in dat college geuit tegen Nederland en het Nederlandse leger, vraagt het Comité zich af, welk oordeel de wereld zich zou moeten vormen over Nederland en zijn regering, die desondanks met deze tegen partij wederom zou gaan onder handelen. Tenslotte verzoekt het comité dringend de overgrote meerder heid van het Nederlandse volk te willen geruststellen door catego rische tegenspraak van voornoem de berichtten. DE PRIJS VOOR PASFOTO'S. Voor pasfoto's is, zoals hekend. een maximumprijs vastgesteld van 0,75 per 3 stuks en voor elke 3 afdrukken meer 0,25. (Het directoraat-generaal van de prijzen vestigt er de aandacht op, dat voor zrg. spoedopnamen welke binnen enkele uren klaar zijn, niets extra mag worden bf dongen. De beroering rondom de reis, die Prins-Regent Karei binnen kort aan Frankrijk zal brengen, teneinde hier de President van de Franse Republiek te ontmoeten, is nog steeds niet bedaard. Zoals men weet zijn de Leopoldistische kringen van mening, dat het niet tot de prerogatieven van Prins Karei zou toehoren een bezoek te brengen aan een buitenlands staatshoofd en zou hiermede ge wacht dienen te worden totdat de Koning is teruggekeerd. Deze kringen beschuldigden tevens de Regering ervan een psychologi sche sfeer te scheppen, die het af treden van Koning Leopold voor een bepaald gedeelte der bevol king aannemelijker zou maken. De campagne tegen de reis van de Prins-Regent en ook tegen de Prins-Regent zelf nam op zeker ogenblik zelfs zulk een vorm aan dat Minister Van der Straten Waillet, die tijdens de afwezigheid ▼an Spaak optrad als Eerste Mi nister, zich gedwongen zag, tij dens een congres van de Katho- iieke. Volkspartij er op te wijzen hoe onkies het is van sommige persorganen de Prins-Regent aan te vallen. Mij gebruikte krasse termen, sprak van „laakbaar en laf" waar hij het had over de steken onder water, die sommige kranten met betrekking tot de Prins-Re gent hadden gegeven en stelde in het licht, dat bij, de afwezigheid van de Koning de Prins het Staatshoofd is en zijn daden wor den gedekt door de Ministers. Bij die gelegenheid legde hij er nog eens de nadruk op, dat tot de reis naar Parijs reeds was be gieten tijdens het bezoek van De Gaulle aan Brussel en dat zonder het land een zeer slechte dienst te toewijzen de Prins-Regent zich hieraan niet kon onttrekken. Deze reis naar Frankrijk, zo verklaarde de Minister verder, dient ertoe bepaalde misverstan den op te helderen en een nauwe re toenadering te verwezenlijken. Deze kalmerende toespraak van de Belgische Minister van Buiten landse Handel en andere proble men in het Belgische politieke leven, hadden de reis van Prins Karei de laatste tiid enigszins op de achtergrond gedrongen, doch door een actie van de Belgische Bond van Oudstrijders staat de reis plotseling weer in het midden van de publieke belangstelling. De genoemde bond heeft name lijk in de nacht van Vrijdag op Zaterdag aan de gevel van het Franse Consulaat en ook elders in de stad plakkaten aangeslagen, waarin protest wordt aangete kend tegen de voorgenomen reis van de Prins-Regent naar Parijs. In deze plakbrief wordt er op gewezen dat wat ook de politieke en economische redenen zijn, die deze reis kunnen rechtvaardigen, de eer van het Belgische leger eri van zijn opperbevelhebber, de Ko ning voor alles dient te gaan. Het manifest betoogt verder, dat het als een smaad zal worden be schouwd, dat Prins Karei de hand zal drukken van mannen als Rey- naud en Daladier, die voor het voetlicht van de wereld hebben verklaard, dat de overrompeling van het Franse leger te wijten is geweest aan de nederlaag van het Belgische leger. Tevens wijst het er op hoe beledigend het zal zijn voor het Belgische volk, indien het Groot-Kruis van het Legioen van Eer, dat aan Koning Leopold werd ontnomen, thans de Prins- Regent geschonken werd. Het plakkaat eindigt met de woorden: „De toejuichingen van de Parijse onwetende en vergeet achtige menigte, de feestelijkhe den en de redevoeringen, zullen aan het karakter van deze betreu renswaardige onderneming niets veranderen. Het eerlijke en loyale België kan dit niet aanvaarden". Naar het A.N.P. verneemt heeft de Nederlandse Regering besloten aan Prinses Elisabeth van Enge land en Philips Mountbatten, ter gelegenheid van hun aanstaand huwelijk een geschenk aan te bie den, dat zal bestaan uit een drink - servies, speciaal vervaardigd door de N.V. Ned. Glasfabriek Leerdam en uitgevoerd in hoge kwaliteit loodkristal. Aan de President van Oost-In- donesië, het parlement en ver schillende andere autoriteiten is een verzoekschrift aangeboden van de federatie van Oostindonesisc' partijen in het landschap Boloon- waarin wordt verzocht om instel ling van een raad van zelfbestuur- ders en een „volksraad" in dit ge bied, zo mogelijk voor het volgend jaar. Een reusachtig leger Argen tijnse mieren, die naar men ge looft, door bananensohepen zijn overgebracht, [bedreigen thans de Italiaanse Rivièra. Enige maan den geleden verschenen de eerste colonnes te San Remo en sinds dien trekt het leger in steeds toe nemende scharen Oost- en West waarts 'De bevolking voert de strijd tegen de mieren met alle mogelijke middelen, doch heeft tot dusver geen succes geboekt. Verschillende bewoners van luxe-villa's te San Remo hebben hun eigendommen verkocht, daar de mieren, die zich 'overal genes teld hebben, het bewonen van deze huizen onmogelijk maken. In het Italiaanse parlement is thans een schriftelijke vraag in gediend, waarin de regering wordt verzocht om aan de plaag een eind te maken. 99 In de door een koninklijke com missie voorgelezen troonrede voor het Britse parlement wordt mel ding gemaakt van „zichtbare vor deringen" op de weg van het eco nomisch herstel van Groot-Brit- tannië, doch teveAs de nadruk ge legd op de vitale noodzaak voor voortgezette inspanningen en op offeringen van het Britse volk. In de eerste plaats worden de hoofdpunten van de regerings plannen ter oplossing van de eco nomische crisis in het licht ge steld. Voorts wordt gememoreerd, dat de Britse regering het aanbod van Marshall met sympathie be groette en krachtig steunde. Vervolgens wordt erop gewezen, dat $e Britse regering steeds de V. N ten volle gesteund heeft in haar taak en een leidende rol ge speeld heeft bij de oprichting van de beheerschapsraad. Gewezen wordt ook op het bondgenootschapsverdrag, dat met Frankrijk gesloten werd. Gerele veerd worden verder de pogingen om een werkelijke democratie in Duitsland te vestigen. Vervolgens wordt gezegd, dat de vredesverdragen met Italië Roemenië, Bulgarije, Hongarije eri Finland getekend en in werking gesteld zjjn en de technische toe stand van oorlog tussen het Ver enigd Koninkrijk en Oostenrijk toeë:ndigd en de diplomatieke be trekkingen tussen beide landen hervat zijn. Met genoegen wordt geconstateerd, dat aan Malts* zelfbestuur in binnenlandse aan gelegenheden is teruggegeven. De kwestie betreffende "de toekom stige status van Palestina, aldus Volgens de News Chronicle zou den binnenkort nieuwe beperkin gen ten aanzien van de Britse vloot, en wel wat betreft de in vreemde wateren vertoevende schepen, bekend gemaakt wor den. De redenen voor deze be perkingen zouden gelegen zijn ten eerste in de financiële omstan digheden en ten tweede in een streven, om de huidige types van schepen te vervangen door types, aangepast aan de vereisten van een oorlog met atoomwapenen. Men zou reeds studie maken van bouw van kleine, snelle schepen, uit te rusten met een lanceer- inric'ht'ng voor radiografisch be stuurde raketten. Maandag werd aan de Econo mische en Sociale Raad der Ver enigde Volkeren een belangrijk rapport van een commissie van experts der Internationale Kamer van Koophandel aangeboden. Het rapport behandelt de vele moei lijkheden, die bij het internatio nale vervoer van goederen onder vonden worden tengevolge van de talrijke daarbij te vervullen formaliteiten en doet een aantal radicale vereenvoudigingen aan de hand, waarvan na diepgaande bestudering aan de commissie van experts gebleken is, dat deze zo wel voor kopers, verkopers, ver voerders als ook voor de regerin gen aanvaardbaar zijn. DE de troonrede, werd door de rege- ring naar de V. N. verwezen. Zij heeft duidelijk doen uitkomen, dat ingeval er geen regeling gevon den wordt, een vroegtijdige ont ruiming van Palestina door d^ Britse strijdkrachten en het Br se bestuur moet worden overwo gen. De Britse regering heeft j actief deelgenomen aan de be sprekingen ter voorbereiding van een internationale conferentie over handel en werkgelegenheid Voorts werd te Canberra van gedachten gewisseld over de op stelling van het Japanse vredes verdrag. Aan India en Pakistan werd onafhankelijkheid verleend. Onlangs werden besprekingen ge voerd over nauwere aaneenslui ting van de Britse koloniën in het gebied van de Caraïbische Zee. Tenslotte wordt het feit ver meld, dat de Koning het huwelijk van Prinses Elisabeth en luite nant Philip Mountbatten, dat op 20 November zal plaats vinden, heeft goedgekeurd en financiële besprekingen tussen de leden van het gemenebest zullen worden ge- voerd. Ook wordt herinnerd aan de oprichting van een ministerie van Defensie voor de coördinatie van de politiek met betrekking tot de gewapende strijdkrachten, bene- 1 vens aan verschillende maatrege len van binnenlandse aard. Op onze administratie liggen voor belanghebben den ter inzage de passa- gierlijst van het m s. „Kota Inten". Op de vragen van het Tweede Kamerlid Roosjen betreffende de nieuwe salarisregeling der onder wijzers, heeft de Minister van Bin nenlandse Zaken het volgende ge antwoord: De bezoldiging van de onderwij zers brj het lager onderwijs is gerekend van 1 Juli 1946 bij Koninklijk Besluit van 12 April 1947 (Staatsblad no II 116) op nieuw geregeld. Op de in die re geling vervatte wedden worden de toelagen verleend geregeld in de Koninklijke Besluiten van 15 Ja nuari 1946 en 14 December 1946. OStaatstoladen nos G 13 en G 362) Het is dan ook niet geheel duide lijk, welke onzekerheid er omtrent de bezoldiging der onderwijzers, kan bestaan, tenzij de vraagstel ler het oog mocht hebben gericht op de z.g. incorporatie, dus het „oplossen" van de vaste en tijde lijke toelagen ingevolge de Ko ninklijke Besluiten nos G 13 en G 362 in de vaste wedde. Mocht dit inderdaad de bedoe ling zijn, dan kan de ondergete kende mededelen, dat het Konin klijk Besluit, waarbij deze corpo ratie haar besag zal krijgen voor het burgerlijk Rijkspersoneel en de onderwijzers, in een vergevor derde staat van voorbereiding ver keert, zodat verwacht mag wor den, dat dit besluit binnenkort het Staatsblad zal hereiken Het ligt in de bedoeling, dat de ge- incorporeerde wedden, welke door de wijze van berekening iets ho ger zullen liggen dan de huidige, gerekend van 1 Juli 1947, zullen worden uitbetaald. De vier schippers uit Dover,, die in hun motorboot „June Rose" op zoek waren naar de „Early Morn", een verdwenen motorboot, en sindsdien verwist werden, zijn tbans te Calais veilig aan land gekomen. Officieel wordt meegedeeld, dat het personeel van metro- en bus diensten te Parijs heden het werk zullen hervatten. De stakers heb ben overeenstemming met de re gering bereikt. Een orkaan met een snel heid van 160 km per uur heeft Maandag de electriciteits- en te lefoonverbindingen van Bermoeda weggevaagd. De straten van Ha milton en Saint Georges werden met puin en omgewaaide bomen overdekt en het verkeer per weg kwam op het eiland tot 'stilstand. Er zijn nog geen gegevens over slachtoffers. Een 81-jarige priester te Fano, ten Zuiden van Ravenna, is levend verbrand door het vlam vatten van de van celluloid ge maakte montuur van zijn bril. De montuur geraakte in brand door een vonk uit zijn pijp. Japan, dat bedreigd wordt door epidemieën als gevolg van de overstromingen, die door typhoons werden veroorzaakt, staat nu ook nog voor een economische crisis. Niet alleen verdronken honderden personen, en werden meer dan een millioen mensen toegevoegd aan het reeds grote leger daklo zen, doch de overstromingen he.b- beni eveneens minstens 5 millioen bushel van de rijstoogst wegge vaagd. Toen het water nog nau welijks teruggelopen was, steeg I de zwarte prijs van de yen in To kio reeds met 40 terwijl de Re gering de eisen van de rijksambte naren tot verhoging der voedsel rantsoenen van de hand wees. Naar men in de afdelingen voor arbeidszaken van het hoofdkwar tier van generaal MacArthur ver klaart, dreigt de economische cri sis „iedere positieve maatregel der bezetting" teniet te doen. Een algemene staking in de Japanse industrie zou het werk van de be zetting afbreuk doen. De verde ling door generaal MacArthur van 600.000 ton voedsel om het jaar lijkse tekort te dekken zou vol gens genoemde kringen niet al leen uit ^humanitaire of andere overwegingen geschieden, doch eveneens een poging zijn om com munistische agitatoren de wind uit de zeilen te nemen. SCHOTSE MIJNWERKERS STAKEN OPNIEUW. In het Schotse steenkoolgebied Lanarkshire zijn Maandag meer dan 6000 mijnwerkers in staking gegaan, daar zij ontevreden wa ren over de vorderingen van de onderhandelingen om loonsverho ging. Het centrum van de stakings actie is Blantyre, waar een maand geleden gedurende een week ge staakt is. De arbeiders gingen daaj-na weer aan het werk in de verwachting, dat hun eisen om loonsverhoging onmiddellijk in be schouwing zouden worden geno-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1