Conferentie van West-Java Onthullingen van Byrnes De goudtoewijzing aan Nederland op de Nederl. politiek in Indonesië (^Wereldnieuws RESOLUTIE Bristol-toestel verongelukt De Perzische olie MAANDAG 20 OCTOBER 1947. 3de Jaargang No- 635. IN de middellandse zee Dreigende algemene staking Bijna 36.000 kilo ter waarde van ruim f 100.000.00» De economische commissie der V. N. Zeepost voor het m.s. „Oranje" Aankomst „Kota Inten" De heer Patijn beantwoordt aanvallen 9c "diclcro^epij entte Radio Moskou over het ONTMANTELINGSPLAN Schorsing diplomatieke betrekkingen Geen handelsovereenkomst van Benelux met V.S. Frank erin g bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N 31.1. te De Bilt, geldig tot Haan- dagavond. Weinig verandering. Na koude ochtend, overdag ongeveer dezelfde temperatuur ais Zondag. Zonnig, droog weer met tijdelijk matige wind tus- gen Oost en Zuid. Verschijnt dageiyk» - Drnhker« N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimuns oer advertentie 1.50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rulbriek kl. advertenties: 5 regels 60 ot.iedere regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit BIaft 10 cent meer. Abywementsprys ƒ3,25 per kwartaal. Ir. de slotzitting van de oonfe- resitie van West-Java, is no v.jf dagrn vergaderen met 27 stem men vóór 21 tegen een resolutie aangenomen, waarin wend vast- t^elegd, dat de bevolking van West-Java na jaren van beproe ving vóór alles behoefte heeft aan orde. rast en veiligheid cn aat vereniging van alle krachten drin gend noodzakelijk is voor het herstel van de welvaart. De vergadering kwam overeen, Het hoofdkwartier te Parijs va* de Intercontinental Air Trans port Company heeft bevestigd, dat slechts twee overlevenden van het Bristol-toestel, dat twee da gen geleden, ter hoogte van Car tagena gedwongen was op zee te dalen, door een Frans escortevaar tuig 'zijn opgepikt, evenals de lijken van vijf andere personen. Functionnarissen van de I.A.T.C. verklaren, dat men weinig hoop koestert, de andere inzittenden van het vliegtuig levend aan te treffen Het vliegtuig vervoerde 30 passagiers en een bemanning van vier koppeh. ▼rijdag deelde de maatschappij mede, dat alle inzittenden door een Spaans schip veilig aan boord genomen waren. Volgens een mededeling van heli vliegveld Marignane nabij Marseille is het vliegtuig gezon ken, nadat het Spaanse schip de overlevenden had opgepikt Het eerste nieuws omtrent het lot van het vliegtuig werd Don derdagmiddag door de luchtbasis Biscarosse (nabij Bordeaux) op gevangen, in de vorm van S.O.S.- signalen. Men vermoedt, dat het vHegtuig op .weg van Marseille naar Oran met motor-pech te kampen had. Volgens onbevestigde berichten heert een Spaans schip passagiers van het verongelukte vliegtuig opgepikt. Het oorspronkelijke be richt. dat de 43 zich aan boord bevindende personen gered wa ren, is tegengesproken. Een-en-veertig personen zouden om het leven zijn gekomen en slechts twee, de navigator en een passagier, zouden gered zijn. Een Spaans waarnemer meldt, dat hij uit een vliegtuig stukken van het wrak en lichamen heeft waargenomen. Tijdens een bijeenkomst van de bestuurscommissie van het Ita liaanse algéiiiene vakverbond heb ben de communistische afgevaar digden voorgesteld een algemene staking van industrie-arbeiders en ambtenaren te proclameren. Na een tweede bijeenkomst die Zaterdagmorgen zou worden ge houden, zal men een besluit nemen. dat voor de wederopbouw samen werking met de algemene over heid onm sibaar is, dat deze sa men/werking ook door de over grote meerderheid van de Indo nesische bevolking van West-Java verlangd wordt en dat deze daar toe ook aanstonds bereid is. Het werd dringend noodzakelijk ge acht, dat ook aan 't landsbestuur deelgenomen werd door leiders van het volk. De vergadering overwoog voorts, dat de bevolking van West-Java recht had op een eigen volksbe staan en uiteindelijk zelf haar lot zou moeten bepalen, doch dat in verband met de politieke situa tie in Indonesië de tijd voor een definitieve regeling van de status van West-Java nog niet gekomen was. Derhalve werd aan de algemene Overheid verzocht een conferen tie bijeen te roepen van verte genwoordigers vanille delen van West-Java, teneinde een voorlo pige eigen bestuursorganisatie in te stellen. Aan de permanente contact commissie, die inmiddels is ge vormd als advies-lichaam voor de Recomba, is opgedragen deze conferentie voor te bereiden en voorstellen te formuleren, die aan de conferentie en de regering kunnen worden voorgelegd. De contactcommissie, onder leiding van Hilman Djajadiningrat, is ge machtigd zich uit te breiden met deskundigen en representatieve figuren om de belangen van West- Java voorlopig te vertegenwoor digen.. Op twee plaatsen aan de Perzi sche grens met de Sowjet-Unie is, naar~verluidt, de staat van beleg afgekondigd. Het Perzische blad Eghdam" meldt voorts, dat Per zische troepen defensieve posities hebben ingenomen langs de grens met de Sowjet-Unie en Turkije. Deze maatregeten zijn genomen aan de vooravond van een belang rijke verklaring over de oliecon cessies, die Ghavam es Soetaneh, de Perzische Premier, naar ver wacht wordt, in het parlement zal afleggen. Volgens het genoemde blad zijn de troepenbewegingen het gevolg van „nieuwe druk" van de zijde der Sowjets in verband met de olieconcessies. Hoewel officieel is meegedeeld, dat Ghavam es Soel- taneh in het parlement zijn stand punt zal uiteenzetten over de on derhandelingen met de Sowjet- XJnie blijven de Perzische bladen zulks als onwaarschijnlijk be schouwen. Zaterdagochtend heeft de Inter- Galieerde commissie voor de her stelbetalingen te Brussel in een officieel communiqué mededeling gedaan van een eerste verdeling van het goud, dat de Duitsers tijdens de oorlog- in de bezette landen hebben gestolen. De ter beschikking gekomen hoeveelheid was groot 128.468 kilogram, die verdeeld werd onder de drie Benelux-landen. Belgie kreeg hiervan het leeuwendeel t.w. 90.649 kilogram. De _aan Nederland toegewezen hoeveel- Het Egyptische voorstel in de economische commissie der .V.N.. dat de economische en sociale raad de instelling van een econo mische commissie voor het Mid den-Oosten zal bestuderen, heeft grote kans aangenomen te wor den, doordat Amerika, Engeland en vele andere landen er hun steun aan hebben gegeven. De Sowjet- Unie trachtte het voorstel te amenderen door voor te stellen de economische en sociale raad te in strueren te onderzoeken of het niet raadzamer zou zijn om het Midden-Oosten te laten resorteren onder de reeds bestaande econo mische commissie voor Azië. De Sowjet-afgevaardigde verklaarde echter de meerderheid niet in de weg te willen staan, Hij zou zich van stemming onthouden. heid was groot 35.890 kilogram terwijl aan Luxemburg werd toe gewezen 1.929 kilogram goud. (Het communiqué deelde nog geen bizondefh<-*ien mede omtrent latere verdelingen aan de andere daarvoor in aanmerking komende landen, met name niet over enige aar Frankrijk toegewezen hoe veelheid. Verwacht wordt n.l., dat het grootste deel van de totale goudschat aan Frankrijk zal wor den toegewezen. Aangezien bovenstaande cijfers de authentieke gegevens weer geven van het officiële communi qué der commissie voor de her stelbetalingen, moeten tot dusver gepubliceerde getallen als on nauwkeurig worden beschouwd. Men kan derhalve aannemen, dat Nederlands toewijzing bijna 36.000 kilogram groot is, overeenkomen de met een waarde van ruim hon derd mdllioen gulden. De voormali ge Amerikaan se Minister van Buitenlandse Zaken, James Byrnes, heeft Vrijdag uit een „geheime cor respondentie" tussen Presi dent Roosevelt en Winston Churchill ont huld, dat Engeland in 1944 met de Sowjet-Unie overeengekomen was, dat de U.S.S.R. „verreweg de meeste zeggenschap" in Roe menië en Bulgarije zou hebben en de Engelsen daarvoor in ruil „vrij zouden zijn om Griekenland te redden." Byrnes legde deze verklaring In verband met de cholera- epidemie, die Egypte teistert, heeft het m.s. „Oranje", dat op weg is naar Nederlands-Indië. de haven van Port Said deze reis niet aangedaan. Om deze reden werd gezocht naar een mogelijkheid de passa giers en opvarenden onderweg toch post te bezorgen. Met de luchtpostdienst AmsterdamBa tavia wordt deze correspondentie nu naar Singapore vervoerd, al waar zij op 28-10 zal worden uit gereikt. Indien men van deze gelegenheid gebruik wil maken, zal men de stukken uiterlijk 20 October a.s. moeten posten. Gelegenheid om corresponden tie en degelijke per zeepost te vervoeren naar Nederlands-Indië bestaat, doordat het m.s, Kota Agoeng op 25 October van Am sterdam daarheen vertrekt, uiter lijk 23 October posten. Naar Curaqao en de overige overzeese gebiedsdelen in de West vertrekt het m.s. Bonaire op 28 October van Amsterdam, uiterlijk 26 Oc tober posten. Blijkens een mededeling van de repatriëringsdienst Indië zal de „Kota Inten", die 10 October uit Batavia vertrok, vermoedelijk omstreeks 6 of 7 November a.s. te Rotterdam aankomen. De „Kota Gede", die 24 September uit Batavia vertrok, zal vermoe delijk 24 October te Rotterdam arriveren. 1* harens aan de Middellandse Zee worden uitgebreide voorzorgs maatregelen genomen tegen de verspreiding van de cholera uit Egypte, waar Vrijdag 308 pprso- nen tweemaal zoveel als de dag tevoren aan cholera stierven. De Libanese regering heeft alle havens voor het scheepvaartver keer uit Egypte gesloten, behalve Beiroet,' dat quarantame-facilitei- te» heeft. De haven Famagusta Cyprus werd Vrijdag onder quarantaine gesteld, totdat werd uitgemaakt, dat het verdachte cholera-geval aan boord van het Britse troepen schip „Tripolitania" een dysen- berie-geval \yas. Uit Marseille wordt gemeld, dat het Franse passagiersschip „Mareohal Joffre", dat uit Saigon via het Suez-kanaal is terugge keerd, en ook het Britse schip „Marathon" uit Napels aan een grondig medisch onderzoek zijn onderworpen. Alle zeelieden, havenarbeiders en douane- en gezondhe'dsinspec- teurs, die op de schepen zijn ge weest, zijn ingeënt. De Griekse Minister van Ge- zondheid heeft medegedeeld, dat Griekenland zqn scheepsverbindin gen met Egypte voorlopig niet zal staken. ïn de voornaamste Griekse havens worden alle- mo gelijke maatregelen genomen om het gevaar voon uitbreiding der cholera-epidemie te voorkomen, zo zeide de Minister In het Oosten van de Pendsjaab zijn in de afgelopen twee weken 1200 vluchtelingen aan cholera of dysenterie gestorven. In New Delhi stierven 104 mensen aan cholera, sinds de ziekte voor het eerst op 25 September werd ge constateerd. In de vluchtelingen kampen worden dagelijks 5.000 h 6.000 personen ingeënt. Men neemt aan, dat thans reeds meer dan 2000 personen tenge volge van de cholera-epidemie gestorven zijn. In sommige stre ken schijnen 'de medische autori terten de toestand niet meer mees ter te zijn. In de besmette zónes worden thans per uur 15 dodeD en 30 nieuwe gevallen gemeld Cairo, Alexandrië en Port Said liggen tot duisver buiten de ge vaarlijke zóne. De heer Patijn, Nederlands ver tegenwoordiger in de Economi sche Commissie van de Ver. Na ties, heeft tijdens een vergadering van genoemde commissie verschil lende aanvallen op de Nederland se politiek in Indonesië beant woord. Hij wees er op, dat de Nederlandse regering had ver klaard. dat het basis-principe van de overeenkomst van Lingga- djati het leidende beginsel zal blijven der Nederlandse Regering Hij vervolgde, dat na een over gangsperiode van enige jaren de Nederlandse regering de Verenig de Staten van Indonesië als vol waardig lid van de Verehigde Na ties zal voordragen. De over gangsperiode van een zich niet zelfbesturende staat naar volledi ge onafhankelijkheid zal niet ge makkelijk zijn, maar men is hier mede reeds begonnen en Neder- Een commentator van Radio- Moskou heeft verklaard, dat het plan voor de ontmanteling der Duitse fabrieken in de Engels- Amerikaanse zóne van Duitsland bedoeld is om een opleving van de Duitse oorlogsindustrie, als aan hangsel van de Britse en Ameri kaanse, te verkrijgen en de vre- desindustrie u't te schakelen, daar waar zij wedijvert met die van Amerika en Engeland. „Het ont mantelingsplan is. geheel in tegen spraak met de demilitarisering, zoals deze te Potsdam is uitge stippeld." land kan en wil deze overgang niet tegenhouden. Dientengevolge is het onnodig Nederland aan zijn plichten te herinneren door in resoluties te spreken over Indonesische gebie den of door deze gebieden recht streeks voor conferenties van de commissie, gedurende de over gangsperiode, uit te nodigen. Tij dens de zitting van de Economi sche Commissie van Vrijdag is de Russische resolutie om voor ge bieden zonder zelfbestuur de mo gelijkheid te scheppen rechtstreeks deel te nemen aan de Economi sche Commissie voor Azië en het Verre Oosten, verworpen met 19 tegen 13 stemmen en 11 onthou dingen. Agence France Presse meldt, dat de Braziliaanse regering aan de Sovjet-regering haar beslis sing heeft doen weten, de diplo matieke betrekkingen tussen de twee landen te schorsen, aange zien zij nog geen antwoord heeft ontvangen op haar nota, waarin protest werd aangetekend tegen de aanvallen, waaraan de Brazi liaanse President Dutra en het Brazil'aanse leger in de Sovjet pers hebben blootgestaan. Ellsworth Huntington, be kend Amerikaans aardrijkskun dige en autoriteit inzake de in vloed van het klimaat op de ge schiedenis, is op 71-jarige leeftijd ;n zijn huis te Hamden bij New- haven (Connecticut) plotseling overleden. af in antwoord op critiek, die een woordvoerder van het Britse Mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft geoefend op zijn boek „Speaking Frankly". De woord voerder heeft verklaard, dat Byr nes in zijn hoek bezijden de waar heid was door te schrijven, dat Engeland en de Sovjet-Unie over eengekomen waren om hun in vloedssferen op de Balkan te ves tigen. Beide landen zouden slechts ■höbben besloten, dat om de beste resultaten tegen Duitsland te bereiken Engeland van Griekenland uit zou opereren en Roemenië en Bulgarije aan de Sovjets zou overlaten. Byrnes ontkende, dat hij in zijn boek over „invloedssfeer" had gesproken en verklaarde zijn ge gevens te hebben ontleend aan een brief die Churchill in Maart 1945 aan Roosevelt heeft ge schreven en waarin Churchill, na de Sovjet-Russische daden in Roemenië te hebben betreurd, het volgende verklaarde: „In onze protesten tegen deze ontwikke ling worden wij belemmerd door het feit, dat Eden en ik om Grie kenland te kunnen redden in Oc tober hebben erkend, dat de U.S. S.R. een zeer overheersende stem in Roemenië en Bulgarije zou mogen hebben, terwijl wij in Grie- ikeiüand de leiding zouden mogen nemen. Gedurende de 30 dagen, dat de gevechten tegen de com munisten en de Elas in Athene duurden, heeft Stalin zich stipt aan deze overeenkomst gehouden, ondanks het feit, dat dit voor hem en zijn omgeving zeer onaange naam was." Twee soldaten van de Ame rikaanse luchtvaartdienst op het vliegveld Tempelhof te Berlijn, zijn de vorige nacht door acht Duitsers, gewapend met stokken en messen, aangevallen. Hoewel zij vrij ernstig gewond werden, wisten zij te ontkomen. De Ame rikaanse politie heeft de daders nog niet gevonden. De Geallieerde kommandan- tur te Berlijn heeft besloten aan „,Der Democratische Jugendver- band" en „Bund der Deutsehen Jugend" toe te staan, in de vier sectoren van de stad hun werk zaamheden te verrichten. In de havenwijk van 'Goole (Yorkshire) heeft in een pakhuis van vier verdiepingen een hevige brand gewoed. Whisky, suiker en noten gingen in de vlammen op. Het .Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft medegedeeld, dat suiker als grondstof gebruikt kan worden voor een stof, die als deklaag voor meubels en muren kan dienen. De stof is bestand te gen wormte. vocht, zuren, vet en alcohol. Het product is bedoeld om de overproductie van suiker in de toekomst op te vangen. -Tien van de 52 Griekse ccm- munisten, die 14 September dpor de krijgsraad te Saloniki te dood werden veroordeeld, zijn Vrijdag terechtgesteld. Men gelooft, dat de executie van de overigen zal volgen. Het Griekse Kabinet heeft Vrijdagavond besloten af te kon digen, waardoor kranten, die in artikelen de opstand begunstigen, kunnen worden verboden, terwijl hun drukkerij kan worden gecorn fisceerd. De verantwoordelijke personen kunnen worden veroor deeld tot straffen variërende tus sen 15 jaar en levenslang. Van bevoegde zijde maakt men er ons opmerkzaam op, dat het Amerikaanse Ministerie van Bui tenlandse Zaken geen bevestiging kan hebben gegeven van het be richt uit Genève, dat de landen van de Benelux een handelsover eenkomst met de V. S. hebben gesloten. Het Amerikaanse Mi nisterie kan bevestigd hebben, dat de onderhandelingen van de Bene lux met de V. S. over tarieven afgesloten werden,m zoals op 26 September j.l reeds is gemeld.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1