Frankrijk gaat bezuinigen Sovjet-Unie zaï Balkancommissie boycotten Arabische militaire actie in Palestina? WETSONTWERP DE POLEN IN DUITSLAND Order van Maarschalk Sokolofsky ZATERDAG 11 OCTOBER 1947. Ultov. vree W - v„,cbiJn, aa8e„jts Dr||hter|| inzake tijdelijke neerlegging van het Koninklijk Gezag goedgekeurd. De beide Kamers der Staten-Generaal hebben gistermiddag in haar verenigde zitting het Wetsontwerp tot toepassing van artikel 43 van de Grondwet zonder beraadslaging of stemming goedgekeurd. Radiotoespraak Prinses JULIANA Italiaans goud terug aan Italië Ned. regering stelt Cholera- Vaccin ter beschikking van Egypte Document over New Foundland „Keng Po" publiceert cijfers Chinese verliezen NEDERLANDS Legercommuniqué Commissie van Amerikaanse congresleden in de V.S. teruggekeerd Truman over de Cominform Proteststaking in Frankrijk Dr. Ir. J. A. Ringers ontvangt Britse onderscheiding Verlof naar Nederland bij ziekte van ouders De Belg. Koningskwestie De onthullingen in Chili. Brandstof voor geteisterde gebieden Samenvoeging der bedrijven van Amsterdamse bank en Incaiso bank Het transito-verkeer over Rotterdam en Antwerpen Levert uw Flessen in britse represailles Brazilië en de U.S.S.R. De olie van Saoedi-Arabië KrBDkfrine btl Abonnemem 1 crnf WEERSVERW ACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Weinig verandering. Na het oplossen van de mist, overdrijvende wolken velden en overwegend droog weer. Matige Z.-Westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Onder Redactionele leiding van P. L D.J. van Oever en. Redactie-adree: Noordstr. 65-57, Terneuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West IZeeuwsch-Vlaanderen Wïllemsweg 83, Schoonidgke Telefoon 49. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 628. Advertentieprijs per nrn 10 ct.; niinimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedeye regel ineer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad, 10 ct. meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN. Oct. Opk. Ond. Opk. Ond. 1947 Zon Maan 11 6.56 17.57 2.47 17.27 12 6.58 17.55 4.13 17.42 13 6.'59 17.53 5 37 17,56 14 7.01 17.01 6.59 18.10 15 7.03 17.48 8.20 18.25 16 7.04 17.46 8.40 18.43 17 7.06 17.44 10.58 19.06 18 7.08 17.42 12.13 19.36 19 7.10 17.40 1320 20.15 het eiland en Canada wordt aan vaard. Volgens het document zal Ca nada de verdediging van New- Foundland overnemen indien het eiland Canada's tiende provincie wordt. BEËDIGING VAN DE PRINSES. Naar wij vernemen ligt het in het voornemen, dat H. K. H Prinses Juliana als Regentesse van het Konihkrijk der Neder landen op Dinsdag 14 October a.s. zal beëedigd worden in een ver gadering -der Staten-Generaal, welke in de Ridderzaal zal wor den gehouden. De beëediging zal een plechtig karakter dragen, op de wijze, zoals gebruikelijk is bij de opening der Staten-Generaal. DE TIMES EERT KONINGIN WILHEIJVIINA. (De Times heeft Vrijdag een hoofdartikel gewijd aan Koningin Wdlhelm'ina, bij gelegenheid van het tijdelijk neerleggen van Haar Koninklijk gezag. In het artikel wordt uiting ge geven aan de hoop, dat de Ko ningin ..wier persoon bij het Brit se volk in hoog aanzien staat", de gezondheid zal herkrijgen, welke nodig is voor de uitoefe ning van Haar hoge verantwoor delijkheden. Hedenavond om 8 uur zal H. K H. Prinses Juliana in Haar kwa liteit van Voorzitster van het Ne derlandse Rode Kruis een korte rede uitspreken voor de radio. „Lu r veelvuldig verschijnen in het publiek, aldus de Times, heeft haar volk aangemoedigd bij het uitvoeren van de grote taak van de wederopbouw, waarop het Zich geworpen heeft met een wils kracht, die de bewondering van de andere landen heeft opgewekt, en Haar voortdurende persoon lijke belangstelling voor de gra ven der 'Geallieerde soldaten is hogelijk geapprecieerd." Engeland en de Ver. Staten hebben een protocol getekend voor de terugkeer van goud aan Italië, dat tijdens de oorlog door de Duit- ses uit de Bank van Rome is weg- geroofd en later door de Britse en Amerikaanse troepen in het Noor den van Italië is ontdekt. De overeenkomst is getekend door de Britse Minister van Bui tenlandse Zaken, Bevin, de Ame rikaanse gezant te Londen, Gall- man, en de Italiaanse zaakgelas tigde te Londen. De Nederlandse Regering heeft aan de Egyptische Regering de levering van honderdduizend een heden cholera-vaccin aangeboden. Dit aanbod is in dank door de Egyptische Regering aanvaardi. De aflevering zal door het Rijksinstituut voor de Volksge zondheid te Utrecht geschieden, gedurende tien achtereenvolgende weken, te beginnen met de week van 6 October telkens tiendui- eend eenheden. Deze zendingen Eulleri rechtstreeks per K.L.M. naar Egypte worden vervoerd.. Volgens een gisteren gepubli ceerd document, waarin een sa menvatting wordt gegeven van de resultaten van onlangs tussen Canadese en Newfoundlandse de legatie gehouden besprekingen zullen de V. S. de pacht (gedu rende 9 jaar) van drie bases op New-Foundland behouden, indien een voorstel voor een unie tussen Het Chinese dagblad „Keng Po" publiceert gegevens omtrent de schade aan leven en eigendom van Chinezen. Door T.N.I. en Lasjkars zijn 843 mannen, vrou wen en kinderen gedood of ver brand. Het aantal ontvoerde personen, omtrent wie men nog niets weet, bedraagt eveneens 843. Het aantal Chinezen, dat op grootscheepse wijze geëva cueerd of geïsoleerd werd, be draagt 21.710; hiervan werd een gedeelte dooi® Nederlandse troe pen gered. 1582 winkels en ge bouwen werden door brand ver- nietigd; 342 winkels en gebou wen werden leeggeplunderd, doch niet verbrand. „Keng Po" tekent hierbij aan, dat deze gegevens nog niet als volledig beschouwd kunnen worden. Jfcficieel wordt gemeld, dat ue Nederlandse verliezen op 9 Octo ber bedroegen 6 gewonden. Op West-, Midden- en Oost-Java von den zuiveringsacties plaats. Nabij Losaran en Tjikidjing op West- Java ontstonden botsingen met Republikeinse benden. Voorts werden op West-Java terroristen, die een politiepost te Pleret aan vielen verdreven. Sumatra: Een Nederlandse patrouille verdreef een bende ten Zuidwesten var Bindjai in het ge bied van Medan. Volgens een mededeling vani het Britse Ministerie van Voed selvoorziening zal het wekelijkse rantsoen spek in Engeland van 66 gram per hoofd met ingang van 19 Oct. tijdelijk gehalveerd worden in verband met een sta king in de Canadese spekfabrie- ken. De commissie van 15 Ameri kaanse congresleden onder leiding van de republikein Christian Her ter is in de V. S. teruggekeerd [President Truman heeft op een persconferentie verklaard, dat hij zich volkomen achter de waarne mend Minister van Buitenlandse Zaken Lovett schaart wat betreft diens Woensdag geuite veronder- stelling, dat de nieuwe communis tische organisatie zal trachten het economisch herstel van Euro pa te verhinderen. Het enige wat de President daaraan had toe te voegen, was, dat de Ver. Staten slechts een duurzame vrede wen sen met welvaart voor alle vol ken. Amerika maakt geen aan spraak op enig gebied en wenst geen economische overheersing Meer dan 20.000 arbeiders in het departement „Meurthe et Moselle" in Frankrijk zijn, gevolg gevend aan een oproep van het plaatselijk hoofdkwartier van het algemeen vakverbond, in sta king gegaan om te protesteren tegen gebruik van traangas door de politie, die op deze wijze een einde had willen maken aan een demonstratie van arbeiders tegen het verschepen van suiker naar Duitsland. Te Nancy was het tramverkeer stilgelegd. Uit andere delen worden eveneens dreigende sta kingen gemeld. van een tournee door Europa terl^an ^niK.la"cJ of gebied. De door -- 'de Russische pers en radio op hem gedane aanvallen noemde Truman propaganda. Hij ziet in, dat de doelstellingen van de nieuwe communistische organisa tie Amerikaanse steun aan West- Europa dringend noodzakelijk ma ken. De hulpverlening werd ech ter voordien reeds als zodanig beschouwd. De President herhaal de, dat zijn regering alles in het werk stelt de Europese landen te helpen gedurende de periode tot het begin van het program voor tussentijdse hulp. In de tuin van de Britse am bassade aan het Westeinde te Den Haag omhing iSir Nevile Bland Vrijdagmiddag oud-Minis ter Dr. Ir. J. A. Ringers met de versierselen van de onderschei ding „Commandeur van het Brits Imperium" (Commander of the British Empire-civil Division). Deze onderscheiding in de ci viele afdeling der orde, werd Dr. Ringers door de Engelse Koning verleend als „erkentelijkheid voor de waardevolle diensten aan het Britse volk bewezen gedurende de overstroming van het district Fen," in het persbericht betreffende het vasthouden van Nederlandse militairen, die zich bevonden in het Amerikaanse vliegtuig, dat op Java een noodlanding moest maken, is gezegd, dat een dezer militairen op weg was naar Ne derland, in verband met de ern stige ziekte van zijn vader. Deze mededeling heeft tot gevolg dat talloze personen, die in dezelfde omstandigheden verkeren of heb ben verkeerd en wier verzoeken worden of zijn afgewezen met de motivering, dat in zodanige ge vallen terugkeer naar Nederland niet wordt toegestaan, zeer te recht het gevoel hebben, dat zij onbillijk zijn behandeld. Daarom stelt de Minister van Oorlog er prijs op bekend te ma ken, dat in het onderhavige geval zowel de vader als de moeder in levensgevaar verkeerden, zodat hij meende voor deze zeer buiten gewone omstandigheid een uit zondering te moeten maken. De Berlijnse correspondent van het A.N.P. meldt: Op een hier gehouden perscon ferentie heeft de woordvoerder van de Poolse militaire missie hij de Geallieerde bestuursraad de Britse bezetting verweten, dat zij moedwillig de terugkeer van de in Westfalen wonende Polen naar hun vaderland tegenwerkt. Polen heeft deze mensen voor de opbouw van zijn nieuwe econo mie dringend nodig. De Poolse woordvoerders spreken de over tuiging uit, dat „de Westfaalse Polen duidelijk hun wens om naar Polen terug te keren hebben uit gesproken". In de mijngebieden van West- falen leeft sedert de tijd van de Pruisische overheersing van Po len een Poolse minderheid, die op het ogenblik van Poolse zijde op honderdduizend man geschat wordt. Het zijn afstammelingen van Polen, die onder het Prui sische bestuur Duits staatsburger Zijn geworden en naar de Roer streek zijn geëmigreerd. Zij heb ben daar hun Poolse nationaliteit niet verloochend, en zich verenigd in een „Poolse Unie". Zij hebben onder bescherming van de con ventie van Genève weerstand ge boden aan de pogingen hen te Germaniseren. Volgens de offi ciële Poolse lezing is er onder hen op dit ogenblik een streven om naar het oude vaderland terug te keren, hetgeen zou blijken uit tal van resoluties, die de laatste tijd zijn aangenomen, en uit een door acht duizend Polen onder tekend memorandum, dat aan de Geallieerde controleraad is ge- zender» De Poolse woordvoerder ter persconferentie zeide, dat de Poolse afkomst van de thans als Duits staatsburger levende West faalse Polen gemakkelijk te be wijzen is en dat daarom van Britse zijde de eenvoudige ver klaring mag worden geëist, dat allen die naar Polen willen terug keren dit vrijelijk kunnen doen. Over alle zenders van de Sov jet-zone van Duitsland is een bekendmaking van de Sovjet- bevelhebber Maarschalk Soko lofsky voorgelezen, waarin de Duitse arbeiders in de Sovjet- zóne gezegd wordt, de productie op te voeren en meer arbeids- disciplirfe aan de dag te leggen. De bekendmaking constateert, dat in vele fabrieken, mijnen en spoorwegondernemingen de ar beidsdiscipline en de productie nog steeds op laag peil staan. Deze stand van zaken was niet langer een gevolg van de door Hitier ontketende oorlog, doch een, gevolg van onvoldoende aan dacht van de zijde der function- narissen, bestuursleiders en de mocratische organisaties. Hun wordt gelast, alles in het werk te stellen om de productie op te voeren, de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, te waken tegen ongelukken en de arbeidsuren voor personen beneden de 16 jaar tot 42 uur per week te beperken Verder brengt de order een reeks maatregelen, die tot een grdtere productie moeten leiden. bestudering van de toestanden aldaar. De commissie drong er op aan „onverbiddelijk)' te zijn bij het verlenen van steun aan „zelfvoldane Europeanen". Herter zide, o.m.: „Het schijnt dat de volken van Europa bijna niet beseffen dat de V .S. niet in onbeperkte hoeveelheden voedsel en brandstoffen voor de export kunnen bestemmen." Reeds meermalen is door woord voerders van het congres er op gewezen, dat het gind-rapport van de comnfissie-tHerter, dat vermoedelijk op 5 November ge reed zal zijn, van zeer grote in vloed zal zijn op de houding van de overige congresleden t.a.v. het hulpverleningsprogram. AMER. SENATOREN NAAR EUROPA. Acht Amerikaanse senatoren zijn Woensdag per schip naar Europa vertrokken, waar zij in lichtingen zullen inwinnen over Europa's behoeften en het lot van verplaatste personen. Zes leden van de toewijzings- De heer Max Busset, voorzitter van de Belgische socialistische partij heeft tijdens de interview met een redacteur van „Le Peup- le" zijn mening te kennen gegeven over de huidige stand van de Koningskwestie. De heer Busset herinnerde aan de regeringsverklaring (dat ge zocht zal worden naar een oplos sing) en betoogde, dat men daar in niet meer moet zoeken dan er commissie van de senaat-met' in staat. Hij verklaarde verder, senator Styles Bridges (Republi- dat de socialisten, de liberalen en De Franse Premier Paul Rama- dier heeft in een radiorede meege deeld, dat de Staatsuitgaven met 23 procent zullen worden ver laagd. De tijd is thans gekomen, aldus Ramaaier, om inkomsten en uitgaven van de staat geheel in evenwicht te brengen. De uitgaven zullen dit jaar van 900 milliard tot minder dan 700 milliard francs worden terugge bracht. Voorts zal er voortaan slechts één begroting zijn. Het verschi' tussen de gewone- en de buit.ngewone (wederop bouw-) begroting zal dus verdwij nen. De begroting zal geheel uit belastingen worden gefinancierd. De voorschotten van de Bank van Frankrijk aan de staat, waardoor de bankbiljetten circulatie elke maand werd terhoogd, zullen dus eveneens verdwijnen. Om deze nerzieningen, die de basis zullen vormen van Frank- rijk's strijd tegen de inflatie, uit te voeren, kunnen tweeërlei maat regelen worden genomen: verho ging der belastingen en bezuini ging op de st aatsuitgaven. De wijzigingen in het belasting stelsel, die aan het parlement zul len worden voorgelegd, voorzien in een progressieve verhoging van de staatsinkomsten. Verwacht kein.) aan het hoofd, zullen de uitwerking van de Amerikaanse herstellingen aan Europa nagaan, zich vergewissen van de nood zaak voor tussentijdse hulp gedu rende de winter en zich op de hoogte stellen van de 'behoefte aan hulpverlening in de toekomst Er zal een bezoek gebracht wor den aan Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Tsjecho- Slowakije, Griekenland, Turkije, Nederland en Engeland. Deze bezoeken zullen vier weken in be slag nemen. Montgommery heeft ver klaard, dat een derde van de jonge dienstplichtige Britten niet geschikt is voor de militaire dienst. Hij gaf als oorzaken op o.a. slechte behuizing, slecht voedsel eu de grotere interesse der medici voor de ziekten dan voor het bevorderen van een goede lichamelijke gesteldheid. Te Santiago de Chili is een speciale afgezant van» President Peron vein Argentinië aangeko men en ominddellijk door Presi dent Videl ontvangen. Deze af gezant, een kapitein van de paleiswacht, moet mededeling ontvangen van nadere bijzonder heden over het door de Chileen se regering onthulde complot. ARGENTIJNSE COMMU NISTEN PROTESTEREN. Het bestuur van de Argentijnse communistische partij heeft „met verontwaardiging'" geprotesteerd tegen het door de Chileense rege ring uitgegeven communiqué om trent ontdekking van een com munistisch complot. In de ver klaring wordt formeel ontkend, dat er een Zuid-Amerikaanse organisatie zoaibestaan met cen trum te Buenos-Aires en Rosario. Volgens de verklaring is het de communisten alleen na een troonsafstand door de Koning een beslissing zullen nemen. De Belgische socialistische partij is de opvatting toegedaan, dat de oplossing van de Koningskwestie eigenlijk alleen van de Koning afhangt, die voor alles zal moeten afzien van de troon. De voor zitter der Belgische socialisten zeide in dit verband, dat dé Ko ning door zijn hardnekkige hou ding bezig was het vraagstuk van de troonopvolging voor zijn zoon Boudewijn .met de dag inge wikkelder te maken. Uit de overlaadhaven te Stein worden op het. ogenblik kolen, die bij het over daan van spoor in schip in het Julianakanaal vielen, opgehaald. De'ze brandstoffen, als cokes, anthratiet e.a. vormen nog zeer goed f.tookmateriaal, dat door de Staatsmijnen tegen mati ge prijs vooi de geteisterde ge bieden beschikbaar zal worden ge steld. Het wordt zonder bon ter beschikking can getroffen ge meenten ges'eld. Evenals bij breuk briketter. kunnen deze brandstoffen via plaatselijke ko- lemhandelaren aan daarvoor in aanmerking komende gezinnen, op af te geve-i aparte bons, wor den gedistribueerd. Directie en '/Commissarissen van de Amsterdamse Bank N.V. en Directie en Commissarissen van de Incasso Bar.k N.V. delen mede, dat zij onder voorbehoud van de goedkeuring vin de vergaderingen van aandeelhc uders, een overeen komst hebben gesloten, welke sa menvoeging der beide bedrijven ten doel heeft Naar de secretaris-generaal en stichter van de Arabische Liga, Azzam Pasja, heeft mede gedeeld, hebben de Ministers-Pre sidenten van Syrië, de Libanon, Irak, Transjordanië en Egypte in een geheime zitting in het Li banese bergplaatsje Aley (niet Aloy, zoals eerder is gemeld. Red. A.N.P.) besloten om „militaire actie" aan te bevelen in geval de Engelsen uit Palestina zouden terugtrekken. „Wij zijn het eens geworden over algemene maatregelen en over bepaalde militaire maatrege len", aldus Azzam Pasja, „doch wij hebben de mogelijkheid van economische sancties nog niet besproken. De aanbevelingen van de Ministers-Presidenten zouden raai van de Arabische Liga, heeft verklaard, dat hij reeds aanbie dingen van vroegere Britse offi cieren van leger en luchtmacht heeft ontvangen om aan Arabi sche zijde te vechten. Aan het slot van de vergadering deelde Azzam Pasja een correspondent van Reuter mee, dat Egyptische Syrische wordt, dat de belastingen het vol gende jaar 690 milliard francs zullen opleveren tegen een ge schatte opbrengst van 665 mil liard dit jaar. De in de landbouw, handel en vrije beroepen verdiende inko mens, die thans minder zwaarbe last zijn dan de salarissen, zullen zwaar belast worden. Voor het ovèrige zal het tarief der in komstenbelasting in geen geval worden verhoogd, zo zeide d« Premier. Het zal mogelijk zelfs in bepaalde gevallen worden ver laagd. De bezuiniging van 200 milliard op de overheidsuitgaven zal in hoofdzaak betrekking hebben op de uitgaven voor leger, vloot, luchtmacht, ambtenarencorps en de burgerlijke wederopbouwpro- grapima's. Zo zal van de lichting, die in November onder de wape nen moest komen, slechts de helft worden opgeroepen. Voor de an dere helft wordt dit uitgesteld tot Januari. Beleggingen en abnormale voor raden mogen niet meer uit bank- credieten worden gefinancierd. De basis-industrieën zal worden ver boden op lange termijn gelden te beleggen anders dan voor strikt noodzakelijke doeleinden. Alle re- gerinsuitgaven met betrekking tot "het wederopbouwplan, zoals geraamd in de huidige buitenge wone begroting, zijn voorlopig verboden. Ook op de genationaliseerde en particuliere industrieën zal wor den bezuinigd. „Luxe bouw" zal worden verboden. Wat het plan- Marshall voor Frankrijk zal op leveren, zo zeide Ramadier, kan nog niet worden gezegd. Wel kan ik verzekeren, dat wij bij de Ame rikanen het grootste begrip voor onze moeilijkheden hebben gevon den. Ten aanzien van Frankrijk's productie verklaarde Ramadier, dat, hoewel zij niet voldoende is, zij sterk is onderschat. De landbouwproductie heeft bij na het peil van vóór de oorlog be reikt met uitzondering van tarwe en melk, waarop weersomstandig heden grote invloed hebben ge had. De industriële productie heeft van Maart tot Juli het vóóroorlogs peil overtroffen. Het begrotingstekort, dat momenteel 28 procent bedraagt, was 32 pro cent in 1946 en 48 procent in 1945. Een lid van de Britse controle commissie heeft volgens het Duit se Nieuwsbureau Dena verklaard, dat de Britse controlecommissie gaarne zou zien, dat de Neder landse en Belgischo»regering nieu we voorstellen zouden doen met betrekking tot de gebruikmaking van de havens van Rotterdam en Antwerpen voor de invoer in Duitsland. De overeenkomst die te Den Haag tussen de Belgische en Ne derlandse regering en de Britse en Amerikaanse militaire bestu ren tot stand is gekomen, is in derdaad definitief verworpen door Generaal Lucius Clay en de Brit se Generaal Sir Brian Robertson. Deze laatsten zijn van mening dat de door de Nederlanders en Bel gen verlangde bedragen in dol lars te groot waren om door het communiqué van de Chileense j Donderdagnacht aan de volledige regering niets anders dan „de vergadering van de Arabische eerste acte van de door de expan sionistische Yankees georgani seerde provocatie". Dezer dagen is er van Over- heidsizijde op aangedrongen, dat de huisvrouwen met het oog op de distributie van spijsolie om streeks Kerstmis him ledige fles sen bij de winkeliers inleveren en deze op hun beurt deze flessen aan de leveranciers doorsturen. Het tekort aan flessen schijnt eo nijpend te zijn, dat thans het secretariaat van de bedrijven, betrokken bij deze spijsolieover eenkomst met de Overheid, er op aandringt toch vooral gehoor te deel geven aan (bovengenoemde op- j missie. I De t De Sowjet-Russische gedele geerde Wysjinsky heeft Donder dag in de politieke commissie der Ver. Naties verklaard, dat hij de voorgestelde Balkancommissie zal boycotten. „Deze commissie is in strijd met de grondbeginselen der V. N. en de Sowjet-Unie zal er niet aan deelnemen of meestem men bij de verkiezing van haar leden", aldus Wysjinsky. De Joegoslavische afgevaardig de, Bebler, rees onmiddellijk van zijn stoel om Wysjinsky te dan ken voor „deze vriendelijke geste, die geheel in overeenstemming is met de principes, die de grote Sowjet-Russische democratie in spireren''. Oscar Lange (Polen) verklaar de eveneens, dat zijn land geen wil uitmaken van de oom- roep. De Cubaanse gedelegeerde stel de voor, dat de grote vijf geen van alle aan de commissie zullen deelnemen. Hij werd gesteund door Venezuela en Mexico. De Amerikaanse afgevaardigde verklaarde, dat het hem beter leek, dat de grote vijf wel zitting in de commissie nemen, daar deze „een rechtstreeks politiek karak ter" heeft. Ook Wit-Rusland, de Oekraine en Tsjecho-Slowakrje weigerden deel uit te maken van de com missie. De Belgische afgevaardigde, Spaak, laakte de Sowjet-groep om haar „gebrek aan wil tot samenwerking". „Woensdag", al dus Spaak, „kregen wij van geen van deze delegaties een amende ment of zelfs maar een opbouwend voorstel te horen. Thans zeggen zq, dat de commissie een slechte resolutie heeft goedgekeurd en willen zij er geen part of deel aan hebben". Met evenveel sarcasme ant woordde Wysjinsky, dat het on mogelijk is om iets, dat men fun damenteel uit de boze acht,' te amenderen. Spaak vroeg daarop Wysjinsky, wat hij \yilde, dat de commissie in verband met de boycot zou doen. „Moeten wij nu maar zeg gen, dat wij, ongelijk hebben"? Spaak drong er bij de commissie op aan om zich aan het genomen besluit te houden, hoe onaange naam de tSc wjet-Russische boycot ook is. De Amerikaanse afgevaardigde verklaarde, dat de Sowjet-Russi sche houding „ernstige bezorgd heid" wekt, doch dat zjj voor de commissie geen beletsel mag be tekenen om haar taak voort te zetten. Liga worden voorgelegd. DE RESOLUTIE DER ARABISCHE LIGA. De perscensor van de Pa lestijnse regering heeft zorgvul dig de vermelding van alle „mili taire" of op oorlog duidende woorden in de berichten over de bijeenkomst van de Arabische Liga te Aley g^oerd, „om de Arabieren in Palestina niet te prikkelen". De bladen mochten wel melding maken van de aan komst van de Moefti van Jeru zalem in Beiroet, doch geen bij zonderheden over .zijn activiteit geven. DE ARABIEREN EN DE PALESTIJNSE KWESTIE De voltallige vergadering van de Arabische Liga heeft met al gemene stemmen de resolutie, waari® op de Arabische staten 'n beroep wordt gedaan alle moge lijke militaire hulp.voor Palesti na te „mobiliseren" om het hoofd te bieden aan de Joodse bedrei ging van de veiligheid van Palestina aanvaard. Azzam Pasja, secretaris-gene- en Syrische troepen reeds op trekken naar de Palestijnse gren-Duitse economische leven gedra- zen om gereed te zijn militaire, morele en economische steun aan de Palestijnse Arabieren te ver lenen wanneer de Britten zich uit het land terugtrekken. VERKLARING VAN HET JOODS BUREAU. In een officiële verklaring deelt het Joods bureau^ mee, dat de Joden over de gehele wereld ge bruik zullen maken van hun na tuurlijk recht om zich te verdedi gen, indien de Arabieren hun toe vlucht nemen tot geweld Palestina in bezit te nemen In de verklaring wordt het ver trouwen uitgesproken, dat de V. N. over het lot van Palestina en over de wqze, waarop Enge land zich terugtrekt, zullen be slissen, tot dat er een nieuw be stuur is gevormd, en dat de Ara bische staten als lid van de V. N. geen stappen zullen doen, die in strijd zullen zijn met de be sluiten van deze organisatie. gen te kunnen worden. TEGEN IRGOEN Het linksgeoriënteerde Engelse weekblad „New Statesman and Nation" eist een debat in het Lagerhuis over de berichten dat Britse afdelingen in Palestina de vrije Hand gelaten zou worden orp de Irgoen „volgens haar eigen methoden" van repliek te dienen. De „methoden" zouden o.a. ont voering en verhoren met uitoefe ning van geweld zijn, waaronder het slachtoffer in enkele gevallen bezweek en zijn lichaam verdon keremaand moest worden. De Braziliaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Paul Fernan- des, heeft Donderdag dé geruch ten tegengesproken, dat Brazilië naar aanleiding van de oprichting van het communistische informa tiebureau de diplomatieke betrek kingen met de U.S.'S.R. zal ver breken. Hij verheelde echter niet zijn 'bezorgdheid „over de nieuwe en gevaarlijke communistische drei ging, die ertoe zal bijdragen om de atmosfeer van onveiligheid, waarin de wereld is gehuld, dich ter te doen worden." James Forrestal, de Amerikaan se Minister van Defensie, heeft, volgens mededeling op een pers conferentie van Senator Kenneth Wherry, m besloten bijeenkomst van de senaatscommissie ver klaard, dat de exploitatie van de olievelden van Saoedi-Arabië van essentieel belang is en voor moet gaan bij alle projecten in de Ver- Staten en het gehele westelijke halfrond. Het Britse Ministerie van Opvoeding maakt bekend, dat 20 November, de dag waarop Prin ses Elizabeth in het huwelijk treedt, geen nationale feestdag- zal zijn. Wel zal de schoolgaan de jeugd een vrije dag krijgen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1