Om de toekomst Italiaanse koloniën DePalestijnse commissie der V.N. DE POLITIEKE COMMISSIE Mogelijke Kabinetswijziging in Frankrijk - STATEN-GENERAAL i DONDERDAG 9 OCTOBER 1947. NEDERLANDS Legercommuniqué VLUCHTELINGEN uit de Pendsjaab met Vaartocht de „Karei Doorman" Leiders der Zwitserse arbeiderspartij gearresteerd Conferentie der Arabische Verklaring van Cunningham Het Sowjet-veto inzake lidmaatschap van Italië Wordt Mikoiajczyk afgezet? Nieuwe „Partij" in Japan De lage tanden en de steenkool van 't Ruhrgebied Curagao geeft nieuwe luchtpostzegels uit Plechtige Bisschopswijding Mgr. Hanssen Liga Minder brood voor Ameri kaanse soldaten in Duitsland De Amerikaanse steenkool export naar Europa Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.NM.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Meer wind. Na oplossing, van plaatselijke nevel of mist, meest zwaarbe wolkt met enige regen of mot regen. 'Geleidelijk toenemende wind,'overw. tussen Z. en- Z.- West. Iets minder zacht. DE VRIJE 3de Jaargang No. 626. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.; mimnwiia per advertentie ljSH Inzending advertentie# tot des namiddag® 4 uOTi Rulbriek kl. advertentie#3 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding Briever. onder nr. Bureau van dit Bü*B 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaaL Het tijdelijk neerleggen van het Koninklijk Gezag. De beide Kamers dgr Staten- Generaal zijn gisterenmiddag in het gebouw der Tweede Kamer in verenigde vergadering bijeen gekomen ter behandeling van het wetsontwerp tot toepassing van artikel 43 der Grondwet. Bij de opening verklaart de president, Prof. Ri Kranenburg terwijl de leden zich van hun zetels verheffen dat de Kamers van ganser harte zich aansluiten bij de wens der Regering, waar mede de memorie van toelichting besluit: Het is de vurige wens. dat de omstandigheden, welke tot indiening van het ontwerp leiden, spoedig tot het verleden zullen mogen behoren. Daarna worden de afdelingen getrokken. De vergadering wordt dan geschorst om de afdelingen p-elegenheid te geven tot het kie zen van voorzitters en van onder voorzitters en van leden der commissie voor de verzoekschrif ten. Officieel wordt gemeld, dat de Nederlandse verliezen op 7 Octo ber bedroegen drie gewonden, terwijl als gevolg van de Neder landse zuiveringsacties een be langrijk afnemen van het aantal inbreuken op de order tot staken van het vuren valt te constateren. In enkele gebieden, ook in de grensstreken, is het rustiger. Een Nederlandse post te Djad- jag, in Oost-Java, ten zuidoosten van Genteng werd door een bende van 100 man aangevallen In Noord-Sumatra verdreef een Nederlandse patrouille nabij Pe- matang Siantar een terreurbende, waarbij 6en Brits-Indisch deser teur gevangen genomen werd. In West-Java verdreven Neder landse patrouilles twee rampok- 'oenden in de gebieden tussen Tji- karang en Tjibaroesa. In de om geving van Koeningan en Tjile- doeg vonden zuiveringsacties der voormalige De plaatsvervangers van de Ministers van Buitenlandsé Zaken der Grote Vier zijn het er over eens geworden, welke regeringen dienen te worden beschouwd als belanghebbenden met het recht haar inzichten kenbaar te maken ten aanzien van de toekomst der voormalige Italiaanse koloniën. Men heeft het Russische voorstel aanvaard, volgens hetwelk be langhebbenden die Geallieerde en vebbonden mogendheden zijn. die het Italiaanse vredesverdrag heb ben getekend, alsmede twee lan den, die territoriale eisen met betrekking tot de Italiaanse kolo niën hebben gesteld, n.L Italië zelf en Egypte, en het dominion Pakistan, dat ten tijde van de ondertekening van het vredesver drag nog niet zelfstandig was. De Britse afgeyaardlgde Sir Noel Charles heeft getracht "de lijst van landen uit te breiden met Irak, dat reeds van zijn be langstelling heeft blijk gegeven en dat Woensdag een memoran dum aan de plaatsvervangers zal "aanbieden. Nog onbeslist is de kwestie of de belanghebbende regeringen het recht zullen hebben haar inzich ten kenbaar te maken ten aan zien van de door de commissie van onderzoek te yolgen gedrags lijn. De Britse afgevaardigde is van mening, dat deze commissie uit niet meer dan 20 leden moet bestaan. Generaal-Majoor Ohimmi. de oommandant van de militaire evacuatie-organisatie, beeft ver klaard, dat in de maand, die j.l. Zaterdag is geëindigd, meer dan 7(>0.000 Hindoes en Siks de Wes telijke Pendsjaab hebben verla ten, terwijl meer dan 850.000 Mohammedanen uit de Oostelijke Pendsjaab naar Pakistan zijn ge ëvacueerd. 300.000 Siks en Hindoes zijn onderweg en 2.000.000 wachten op transportgelegenheid; 150.000 Mohammedanen zijn thans op transport. Chimni zeide, dat ziekte en voedseltekort de evacuatie ernstig belemmeren. Indien de vluchte lingen op 15 October geen woon plaats zullen hebben, kan de oogst voor het volgende jaar niet wor den gezaaid, wat voedselgebrek als gevolg zal hebben. Op uitnodiging van de Minister van Marine hebben een aantal leden van het Kabinet, de Raad van State en de beide Kamers der Staten-Generaal gisteren een vaartocht gemaakt aan boord van Hr. Ms vliegkampschip „Karei Doorman" onder commando van Kapitein ter Zee A. de Booij. Het gezelschap beeft, in groe pen verdeeld, een rondgang door het schip gemaakt, het starten en landen van ,,Auster"-vliegtui- gen gadegeslagen, 'n voorstelling bijgewoond, waarbij films over landen en starten werden ver toond. Verder was men getuige van schietoefeningen met een „Pom-Pom" op meteo-balloiis en van de landing van een Helicop ter, welke van het vliegveld Ypenburg was opgestegen met aar. boord de chef van de marine staf, Vice-Admiraal Jhr. E. J. van Holthe. Minister Vos is later op de middag met het toestel naar Ypenburg teruggevlogen. Toen de Helicopter aan boord landde werd er 'fi miniatuur post- zakje uitgedragen, welke voor alle genodigden ter herinnering aan deze tocht een Helicopter- brief" met speciaal stempel bleek te bevatten. De directeur-generaal der P. T. T„ de heer T. van Houwelingen, zond daarin de deelnemers deze groet: „De eerste practische toe passing in Nederland van 'n nieu we mogelijkheid in het postver keer stelt het Staatsbedrijf der t*. T. T. in de gelegenheid u deze groet aan boord van Hr. k^s. escorte-vliegkampschip „Karei Doorman" te zenden. Door deze vlucht en de daarop nog volgende proefnemingen zal moeten wor den aangetoond of het hef schroef- vliegtuig reeds thans of in de naaste toekomst kan worden ge bezigd als een nuttige aanvulling en vervolmaking van het postale vervoersapparaat". Te ruim zes uur meerde de „Karei Doorman" na de leerzame en aangename tocht op de Noord zee en Waterweg, weer in de Merwehaven. Het Zwitserse telegraafagent- schap meldt, dat 12 vooraan staande leden der communistische arbeiderspartij gearresteerd zijn. Zij worden ervan beschuldigd geiden verduisterd te hebben, welke door het Zwitserse volk in gezameld waren voor Poolse en Russische kinderen. De arrestaties hebben in Zwit serland groot opziep gebaard. Onder de arrestanten bevindt zich ook het enige communistische lid van de gemeenteraad "van Ztirich, die de gelden gclTruikt zou heb ben voor communistische propa ganda. Sir Zafroelia KaJhn, de gedele geerde van Pakistan, heeft Dins dag in de Palestijnse commissie der V. N. verklaard, dat de voor gestelde verdeling van Palestina een monstrum is, dat wel eens de lont zou kunnen blijken voor een wereldbrand van tot nu toe ongekende hevigheid. Zafroelia weerlegde het argu-: ijient dat Joodse verplaatste per sonen in Palestina willen immi greren, door te vragen, of de imimigratiewetten van andere sta ten ook zouden worden veranderd als verplaatste personen daar heen wensten te emigreren. .In de Pendsjaab zijn thans 5.000.000 verplaatste personen", zo zeide Zafroelia. „Als zij plot seling zouden wensen om in de Ver. Sthten te immigreren, zou den de V. N. de V. S. dan dwin gen om hen toe te laten?" Ook de vergelijking met de verdeling van Voor-Indië ging volgens Zafroelia niet op, daar deze verdeling met onderlinge toestemming van de reeds geves tigde bevolkingsgroepen was ge schied. Als oplossing van de huidige situatie stelde Zafroelia voor, dat de V. N. fundamentele voorwaar den zou stellen, welke aan 600.000 Joden volkomen vrijheid in een onafhankelijk Palestina zouden garanderen. „Dat'deze oplossing de Zionisten niet volkomen zal bevredigen is voor de V. N. geen reden om een regeling te treffen, die een grove onrechtvaardigheid zou betekenen #ten aanzien van de meerderheid der Palestijnse bevolking en tevens een flagran te schending zou zijn van de be- gïnselen van het Handvest der V. N.", aldus Zafroelia. Na de rede van Sir Zafroelia, die 15 minuten duufde, werd de zitting van de commissie ver daagd. AM EK. GOUVERNEURS EN DE VERDELING. De gouverneurs van 35 Ameri kaanse staten der V. S. hebben er bij President Truman op aan gedrongen de aanbeveling van de commissie der V. N. voor Pa lestina aangaande verdeling van het land te steunen, aldus wordt in New-York vernomen. De meerderheid der commissie sprak zich uit voor verdeling van Pa lestina in een Arabische en Jood se staat met Jeruzalem als auto nome stad. PALESTINA. Sir Alan Cunningham, Brits Hoge Commissaris voor Palestina, heeft Woensdag tijdens een Pers-1 conferentie het besluit der Britse regering om Palestina te ontrui men, indien de V. N. geen oplos sing kunnen vinden, bevestigd. Hij waarschuwde, dat „ellende", verlies in economisch opzicht, chaos en mogelijk ook bloedver gieten de ontruiming der Britten zouden volgen". Naar van betrouwbare zijde vernomen wordt, treft 'n Latijns- Amerikaans land wellicht Ar gentinië voorbereidingen om de wettigheid van het Sovjet-veto, dat Italië van het lidmaatschap der V. N. uitstoot, te bestrijden. Het zou kunnen zijn, dat een dergelijke stap in de politieke commissie zal worden onderno men, wanneer de lidmaatschaps- kwestie a^n de orde is. Men denkt, dat er een verzoek zou kunnen worden ingediend om de aangelegenheden aan het inter nationale hof voor te leggen voor het uitbrengen van advies. Tweehonderd afgevaardigden van de linkervleugel der Poolse boerenpartij, die te Warschau bij een gekomen zijn, hebben een resolutie aangenomen, waarbij de afzetting van Mikoiajczyk als leider van de partij wordt geëist. Voorts zou het leiderschap moe ten berusten bij arbeiders en boe ren en in de buitenlandse politiek naar eén nauwe samenwerking met de Sovjet-Unie moeten wor den gestreefd. delijkhecd voor het beheer der mijnen. Men voorziet dat het antwoord de mededeling zal inhouden, dat het tegenwoordige Britse beheer zal worden vervangen door eeu Brits-Amerikaans toezicht op de Duitse autoriteiten, die met het beheer der mijnen belast zullen worden. In Japan is een nieuwe politieke partij opgericht, die zich de „par tij van de wettige Keizerlijke dy nastie" noemt. De oprichter is een kruidenier uit Nagoya, genoemd Kumazawa. Hij beweert „de veertiende opvol ger te zijn van de eerste Keizer van Japan." Volgens zijn zeggen bestaat zijn partij uit een hon derdtal leden, die besloten zijn te strijden voor een ideaal'Japan, on der het gezag van een wettige Keizer. Naar in welingelichte kringen te Londen verluidt, zullen Enge land en Amerika volgende week aan Frankrijk en de landen van de Benelux doen weten, dat zij bereid zijn bepaalde details van het Brits-Amerikaanse plan voor de kolenmijnen van de Rubr te wijzigen, doch dat zij voornemens zijn de hoofdpunten van het plan onverwijld ten uitvoer te bren gen. Het betreft hier een antwoord op de onlangs door de vier landen geuite critiek op de overdracht aan Duitsers van de verantwoor- Op 1 October zijn te Curagao nieuwe luchtpostzegele uitgege ven, n.l. van 6 cent en 12% cent. De zegels hebben bovenaan het randschrift „luchtpost" en onder aan „Curagao. In het midden van de zegel is een vliegtuig gedrukt boven een posthoorn tegen een donkere achtergrond. Onder grote luister vond giste ren de plechtigheid plaats der Bisschopswijding van Mgr J. M. J. A. Hanssen, in het Bisdom Roermond. Voorafgegaan door een groep hoge prelaten schreed Mgr. Hans sen tussen de Bisschoppen Mgr. Huibers, Bisschop van Haarlem, en Mgr. Mutsaerts, Bisschop van 's-IHertogenbosch en gevolgd door Kardinaal De Jong en Mgr. Lemmens, Bisschop van Roer mond, door de straten. Malthezer- ridders in hun prachtige unifor men volgden de kerkelijke hoog waardigheidsbekleders. Bij de plechtigheid der wijding waren zeer veel kerkelijke en wereldlijke autoriteiten aanwezig o.a. Dr. L. J. M. Beel, Minister- President, Mr. Dr. P. J. Witte- veen, Minister van Binnenlandse Zaken ,Mr. J. M. V. Maarsseveen, Minister van Justitie en Lt.-Kolo nel A. H. J. L. Fievez, Minister van Oorlog. Volgens de oorrespondent te Jeruzalem van de News Chronicle wordt op de conferentie van de Arabische Liga, welke thans te Beiroet wordt gehouden, een plan opgemaakt voor gewapend verzet tegen de Joden in Palestina. Het nemen van economische sancties tegen de Westelijke mogendheden zou op moeilijkheden stuiten, daar dit mede zou brengen een opzeg gen van de olie-concessies, waar van Saoedi-^Arabië en Irak negen tig procent van hun inkomsten trekken, aldus de correspondent. De eerste-Ministers en de Minis ters v^n Buitenlandse Zaken van de zeven Arabische staten Egypte, Irak, Syrië, Libanon, iSaoedi-Arabië, Yemen en Trans- Jordan'ë zouden een „gecom bineerde generale staf" willen oprichten. De politieke commissie van de V. N. heeft de debatten over Griekenland voortgezet. De Joe goslavische afgevaardigde Be- bler beschuldigde Engeland van schending van de overeenkomst van Caserta, in Sepembeir 1944 gesloten tussen het Geallieerde opperbevel en de leiders der Griekse guerilla-strijdkrachten. Hij trok zodanig van leer, dat de voorzitter, de Luxemburger Bech, hem tot de orde riep en het gebruik van dergelijke taal ver bood. ,jDan zal ik die taal zon der ujv toestemming gebruiken", was het antwoord van Bebler. Later beschuldigde hij het Bel gische lid van de commissie van. onderzoek er van, de conclusies der commissie onder pressie van zijn regering, doch tegen zijn zin, te hebben gesteund. De Belg'sehe afgevaardigde Spaak produceerde documenten om deze beschuldi ging te weerleggen en verklaar de: „Als 4e kracht van een rede moet worden afgemeten naar het aantal geuite beschuldigingen, dan heeft Bebler vandaag 't top punt van welsprekendheid be reikt". De Zweedse afgevaardigde Os- ten Unden deed een verzoenings voorstel. Hjj wilde de schuld- vroeg in 't midden laten en Grie kenland Verzoeken de normale betrekkingen met zijn buurstaten te herstellen en bet grenspro bleem te regelen. Hij stelde ver der voor een neutrale commissie te vormen om de oorzaken van de huidige toestand te onderzoe ken en maatregelen aan te beve len om het geschil hij te leggen. De commissie zou volledige vrij heid van beweging moeten hebben. De Griekse afgevaardigde, die bet debat besloot, zeide, dat hij met verbazing Rusland had horen beweren, dat de huidige Griekse regering uit „koehandel" is voort gekomen en dat de Grieken zich aan de V. S. hebben verkocht. Hij verzocht de Ver. Naties om be scherming tegen agressie. Naar de plaatsvervangende Amerikaanse bevelhebber in Duitsland. Gener. Majoor Hays, heeft medegedeeld zullen de Ame rikaanse troepen op hevel van Generaal Elsenhower bij de mid dag- en avondmaaltijden minder brood ontvangen om graan te sparen. Hays voegde eraan toe, dat' de V. S. zich grote offers ge troosten om voeflsel naar Duits land te zenden. Het Amerikaanse departement van handel heeft een verminde ring van de Amerikaanse steen koolexport naar Europa in de vol gende maand aangekondigd. De volgende maand zal een hoeveel heid van 3,5 millioen ton worden geëxporteerd, Vergeleken met een Octobertoewijizing van 4.050 000 ton. Ambtenaren van het depar tement van handel wijten de ver mindering van de export aan het tekort aan spoorwegwagons in Amerika en de toegenomen bin nenlandse vraag- In politieke kringen, die nauw bij het bureau van de Franse eerste-Minister betrokken zijn, aoht men het mogelijk, dat het Franse kabinet zal worden gewij zigd en een aantal Ministers zal worden ontsiagm, terwijl Rama- dier mogelijk verschillende porte feuilles, o m. die van binnenland se zaken, zal overnemen. Rama- dier zou op die wijze beter kun nen optreden tegen de zwarte handel. Gisteren heeft Ramadler maat regelen voorbereid om orde in de staatsfinanciën te brengen. De igroothandelsprijlzen, zowel voor voedingsmiddelen als voor in dustriële producten, stijgen snel. De algemene prijsindex voor September was 1090 tegen 998 in Augustus, daarbij uitgaande van 100 in 1938. Naar verluidt worden geen maatregelen overwogen ais ge deeltelijke blokkering van bank rekeningen. Voorlopig zou het voorts niet in de bedoeling liggen de huidige wisselkoers te wijzi gen. f Men neemt aan, dat het rege ringsprogram zich concentreert op krachtiger maatregelen om de begroting in evenwicht te bren gen, de overheidsuitgaven te be perken en de stijging der prijzen te remmen. In een telegram aan Azzan Pasja, de secretaris-generaal van de Arabische Liga, heeft het hoofd van de Mohammedaanse broederschap, Sjeik Hassan El Banha. verklaard, dat een divisie van 10 000 jonge mannen gereed staat om Palestina gewapender hand te redden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1