Het Consulaire rapport in de Veiligheidsraad DE REDE VAN DE GAULLE Te veel ambtenaren? De Belg.-NederL-Luxemburgse samenwerking MAANDAG 6 OCTOBER 1947. De order „staakt het vuren" niet geheel geëerbiedigd "De tijdelijke neerlegging van het Koninklijk Gezag door H. M. de Koningin De nieuwe overbruggings regeling en de sociale bijstandsregeling voor werkloze arbeiders Luchtpostzegels Curasao Verenigde vergadering beide Kamers Staten-Generaal Woensdag bijeen Regeringscrisis in Denemarken Papl van Zeeland naar New York Geen, schenking^aan Frankrijk Cholera De Zeepostverbindingen Egypte dankt Engeland voor hulp bij Choierabestrijding Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door bet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. 3fooi herfstweer. Aanv zonnig weer, later wat toen bewolking, voornamelijk in de hogere niveaux. Droog weer met ongeveer dezelfde temperatuur als Zondag en over het algemeen weinig wind. DE 3de Jaargang No- 623. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.rainiraain per advertentie 1.5Ö. Inzending advertentie® tot des namiddags 4 uur. Rubriek»,kl. advertenties: 5 regels 60 ct.ieder® regel meer 12 cent. Ver- meldingBrieven onder nr. Bureau van dit Bleffl 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. De order „staakt het vuren" in Indonesië is niet geheel geëerbie digd, aldus het voorlopige rapport der zes consuls, die een onderzoek naar deze kwestie hebben inge steld. In het rapport, dat door de consuls Maandag j.l. werd inge zonden en waarover de Veilig heidsraad Vrijdag het debat open de, wordt gezegd: ,,De vorderingen van de Neder landse troepen tussen 20 Juli en 4 Augustus waren wigvormig. Terwijl de hoofdmacht der Repu blikeinse troepen zich terugtrok, bleef een aantal manschappen tussen de wiggen achter. De Indonesische tactiek der ver schroeide aarde, met inbegrip van plundering, in hetbijzonder van Chinezen, werd tussen de wiggen geïntensiveerd. De Nederlanders besloten het gebied tussen hun wiggen te zuiveren en dit leidde tot voortduring der gevechten, met veronachtzaming van het „staakt het vuren". Dr. Evaitt, de Australische Mi nister van Buitenlandse Zaken, ze wie tijdens de behandeling van het rapport, dat, indien de toe stand zo was als in 't consulaire rapport werd beschreven, het dui delijk was, dat de order van de raad niet was nagekomen. Hij stelde een resolutie voor, waarin er op wordt aangedrongen, dat de commissie van drie onmiddellijk met haar werkzaamheden begint. Deze resolutie werd door de Sowjet afgevaardigde, Gromyiko, gecritiseerd. Hij zeide, dat dit slechts de mensen zand in de ogen zou strooien en niets tot stand zou brengen. De eigen actie, die de Veiligheidsraad kan onder nemen, zo zeide hij, is de troepen van beide partijen de order te geven terug te trekken op de po sities, die zij bezetten voor de vij andelijkheden begonnen. Gromyko zeide, dat de Neder landse Regering de order van de raad had gehoond en dat zij dit al leen kon doen omdat zij de steun van „zekere regeringen" had. Hij verklaarde, dat het consulaire rapport niet onpartijdig was en de gebeurtenissen in Indonesië ver kleinde. „De Nederlandse Regering is jn dit geval de aanvaller en heeft niet gehandeld volgens de begin selen der V. N." Gromyko stolde daarop een Naar het AJV.P. verneemt is het wetsontwerp inzake de tijde lijke neerlegging van het Ko ninklijk Gezag door H. M. de Koningin de Raad van State reedfe gepasseerd, zodat de in diening bij de Tweede Kamer, ter overweging van de verenig de vergadering der Staten-Gene- raal zeer spoedig, waarschijnlijk reeds heden te wachten is. De beide Kamers der Staten- Generaal zouden Zaterdag tele grafisch bijeengeroepen worden voor een verenigde vergadering op Woensdag 8 October des mid dags te 1 uur. Het ligt in de bedoeling doch uiteraard is de verenigde vergadering auto noom het wetsontwerp nog dezelfde dag geheel af te doen. De indiening bij de Tweede Kamer berust op artikel 113 van de Grondwet. nieuwe resolutie voor, waarin wordt gezegd: ,,De Veiligheidsraad acht het noodzakelijk, dat de troepen van beide partijen onmiddellijk wor den teruggetrokken op de stellin gen, die ze voor de militaire ope raties bezetten". De Nederlandse afgevaardigde, Mir. E. N. van Kleffens, stelde de vraag: ,,Hoe lang zal het nog du ren voor het de gehele wereld duidelijk wordt, dat de Republi keinse Regering geen verant woordelijke, vredelievende rege ring, die voor de vrijheid strijdt, is, maar een kleine groep van despotische mannen, die zich met behulp der Japannezen aan het Indonesische volk heeft opgedron gen en die zich onderscheidt door bruutheid jegens het weerloze volk, door' kwade trouw en ge makkelijke beloften, die zij nooit kan 'nakomen?" De Nederlandse afgevaardigde waarschuwde de raad ounieuw, dat, indien het Sowjetvoorstel zou worden aangenomen, dit zou be tekenen, dat duizenden mensen aan de wraak der Republikeinen zouden warden blootgesteld en ,dat Nederland niet verantwoorde lijk kon zijn voor wat dan zou gebeuren. Hii zeide vervolgens dat de ge vechten in Indonesië alleen voort duren, omdat de Republikeinse troepen hun gewelddaden niet hebben gestaakt. Indien de Re- publikeden de order „staakt het vuren" respecteren, is er geen noodzaak voor zuiveringsopera ties. De verbindingen tussen de zo genoemde Nederlandse wiggen worden elke dag sterker en de ge bieden worden snel gepacificeerd. Aan de andere kant zijn de nog door de Republikeinse troepen be zette gebieden weinig in aantal en verspreid. Van Kleffens legde de raad documenten voor over on beheerste gewelddaden van Repu blikeinse .aanhangers, opzettelijke inbreuken op de order „staakt het vuren" en Indonesische pro paganda, waarin het volk tot ge welddaden tegen de Nederlanders wordt aangespoord. De raad nam tenslotte de Australische motie aan, met 9 stemmen voor, terwijl de Sowjet- Unie en Polen zich van stemming onthielden. De Australische resolutie luidt: „De Veiligheidsraad besluit, dat het Secretariaat-Generaal der V. N. zal worden verzocht op te tre den als de instantie, die de com missie van drie bijeenroept en de organisatie van haar werk op zich neemt, en besluit vervolgens, dat de commissie van drie zal worden verzocht met de uiterste spoed met het waarnemen van haar functie te beginnen.',' De raad ging vervolgens tot Dinsdagmorgen 10.30 uur uiteen. De raad van vakcentralen heeft zich ernstig heraden over de nieuwe regelingen inzake over bruggingsuitkering en sociale bij stand, die nu door de Minister van Sociale Zakeh zijn afgekon digd. De raad betreurt in hoge mate, dat bij deze nieuwe regelingen geen rekening is gehouden met de principiële en sterke argumenten, die zowel dooi het bestuur van de Stichting ran de Arbeid, als door de raai van vakcentralen in di verse adressen aan de Minister zijn neergelegd. Besloten werd op korte termijn een bespreking met het departe ment ven Sociale Zaken aan te vragen, opdat alsnog met de in zichten en opvattingen van de bona fide organisaties in het Nederlandse bedrijfsleven zal wor den rekening gehouden. Alle wegen naar de renbaan van Vincennes, aan de Oostelijke rand van Parijs, waar Generaal De Gaulle Zondagmiddag op den politieke massa-bijeenkomst ge sproken heeft voor een half mil- lioen Parijzenaars, waren gedu rende de nacht met spijkers be strooid, zo meldt de politie. De prefectuur van het departement Seine had ploegen straatvegers aan het werk geizet en een onder zoek ingesteld. De Gaulle heeft een somber beeld van Frankrijk gegeven, „dat siddert aan de rand van een fi nanciële en sociale afgrond en van buitenaf bedreigd wordt door een qompadte massa van tweederde deel van Europa, onder de recht streekse leiding van de Sowjet- dietatuur, die voortdurend naar het Westen opdringt.!" De Gaulle was in zijn beschul digingen aan het adres van de Franse communisten nog duidelij ker dan bij voorgaande gelegen- beden. Hij noemde hen altijd en in alles ondergeschikt aan de dic tators van het Oosten. Er is geen vrije burger in de wereld, aldus De Gaulle, die het besluit van de Ver. Staten niet toejuicht om hun macht te gebruiken als tegen wicht voor de ambities van de Sowjets. De weg moet worden openge steld voor vrijheid en initiatief in plaats van voor distributie van steenkool, brood, ipelk, suiker en vetten. De arbeid moet een natio nale plicht worden. De arbeids kracht moet van hogerhand wor den versterkt door inschakeling van onize gehele jeugd, in het bij zonder bij landbouw en wederop bouw. Frankrijk produceert niet vol doende, omdat zijn activiteit ge remd wordt door te grote over heidsbemoeiing De wanorde in Frankrijk heeft geleid tot een geweldige verspil ling, zedenverval en "n atmosfeer van onverschilligheid, die ons aan onszelf doet twijfelen en ons in de ogen van buitenlanders verlaagt,* zo ging De Gaulle voort. Het eni ge middel daartegen, is de vesti ging van een nieuw gezag, dat. onpartijdig is en de wet zonder zwakheid toepast. De communis ten in Frankrijk dringen zich overal in en stichten verwarring. Het is nog niet te laat om te han delen. Ik ben er van overtuigd, dat Frankrijk tenslotte de juiste weg zal kiezen, „maar laat het niet te lang wachten, want alles gaat snel in deze eeuw." Aan de Philatelistenloketten der postkantoren zijn twee nieu we waarden in de serie luchtpost- zegels van Curasao verkrijgbaar gesteld. Het zijn de zegels van 6 oent (zwart) en 12% cent (violet). De verkoopsprijs van de zegels is, resp. 8% en 17% cent. De Verenigde Vergadering van beide Kamers der Staten-Generaal is op Woensdag 8 October a.s. om 13 uur in het gebouw van de Tweede Kamer bijeengeroepen, ter behandeling van het wetsont werp inzake de tijdelijke neerleg ging van het Koninklijk Gezag door H. M. de Koningin. In Maart van het vorig jaar stelde het Gallup-Instituut een vraag over de ambtenaren in ons land, die in het kader van deze enquête thans dus bijna ander half jaar later, herhaald is. De vraag luidt: „Men hoort wel eens, dat er tegenwoordig teveel ambtenaren zijn- anderen beweren daaren tegen, dat er tegenwoordig veel ambtenaren nodig zijn. Wat vindt u: Zijn er teveel of zijn ze no dig?" En de antwoorden: in Mrt nu 1946 er zijn teveel ambt. 73 70 zijn zij nodig 17 14 geen oordeel 10 16 De openbare mening daarover is dus "practisch niet veranderd en evenals bij bet eerste onder zoek bleek, vinden mensen ^an alle politieke richtingen, dat er te veel ambtenaren zijn. Van de K.V.P.-ers geeft 68 pet. dit antwoord, van de P. v. d. A - stemmers 73 pet., van de A.-.R. 75 pet van diegenen die P. v. d. V. stemden 93 pet. Op NipO's vraag: „Op welke gebieden kunnen naar uw mening ambtenaren ge mist worden?". antwoord verder: 32 pet. de distributie; 22 pet. controle-diensten als: C. D„ V. V. O., prijsbeheersing, crisis-ambtenaren, etc. 16 pet. rijksbureaux, div. bur. 4 pet. politieke opsporing, P.R.A.; 3 pet. leger, departement van oorlog enz.; 13 pet. diverse andere en alge mene opmerkingen als „allemaal" en „alle corrupte'» e.d. (Velen noemen meer dan één ambten.-categorie, totaal daar door hoger dan 70 pet.) Hier blijkt dus weer, dat men meent, dat de reglementering van en de controle op 't bedrijfsleven (distributie, C C.D., rijksbureau) als het minst noodzakelijk ge voeld wordt. Niemand noemt po- litie-ambtenaren e.d. Het Deense parlement heeft Vrijdagavond aan het eind van het algemeen debat een motie van wantrouv/en tegen de Minister- President, Knud Christensen, aan vaard. De motie was ingediend door de radicale partij, en werd aangenomen met 80 tegen 56 stemmen. De Minister-President zal nu de Koning toestemming verzoeken tot ontbinding van het Parlement en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Deze ver kiezingen zullen, naar men ver wacht, op 30 October gehouden worden. Dit zou dan precies twee jaar na de laatstleden verkiezin gen zijn. De Radicale Liberale Partij, die de motie indiende, maakte deel uit van de Liberale Coalitie-regering. Christensen kwam in functie op 10 November 1945, na het aftre den van de Sociaal-Democrati sche Minister-President Wilhelm Buhl. Bij de jongste verkiezingen verloor de Sociaal-Democratische Partij de meerderheid doch bleef, met '48 zetels, de grootste partij. De Liberalen verkregen 38 en de Conservatieven 26 zetels. Paul van Zeeland, de voorma lige Belgische Minister-President, die de Belgische Regering verte genwoordigt in de driemogendhe- den commissie Voor Indonesië, verliet Zondagavond om 22 uur per vliegtuig Brussel, met be stemming New York, waar hij de voorbereidende vergadering van deze commissie zal bijwonen, wel ke vergadering in het begin van de volgende week zal plaats vin den. In welingelichte kringen te Washington wordt het bericht, volgens hetwelk de Amerikaanse regering besloten zou hebben een hulpverlening ad 50 millioen dol lar in de eerstkomende 14 dagen aan Frankrijk toe te staan, tegen gesproken. Men preciseert in deze kringen, dat een dergelijk cijfer slechts genoemd is als een schatting van onkosten wegens het onderhoud van Amerikaanse troepen in Frankrijk. De terug betaling van die onkosten zou wellicht binnen betrekkelijk korte tijd tegemoet gezien kunnen wor den, doch het is in elk geval on juist, dat een schenking zonder meer aan Frankrijk door de Ame rikaanse regering in overweging zou zijn genomen. Ten behoeve van hen, die post willen verzenden aan passagiers en opvarenden van het m.s. „Oranje", dat op weg is naar In- dië, volgen hier de laatste data van ter post bezorging. Wil men de correspondentie onderweg of dadelijk bij aankomst in Batavia doen uitreiken, dan dient men de correspondentie als luchtpost te doen behandelen. Amsterdam vertrek. Uiterlijk posten 7 October. Port Said uiterlijk posten 12 October. Singapore uiterlijk posten 21 October. [Batavia uiterlijk posten 23 Octobec. Naar Curasao en Suriname en de overige gebiedsdelen in de West vettrekt op 14 October a.s. het m.s. „Hydra" Voor deze postverzending dient men uiterlijk 11 October de cor- respondentie in de bus te doen, wil mén geen risico lopen, dat de stukken te laat aan boord zijn De mijnwerkers, waaronder dan allen vallen, die in de mijnindu strie werken, staan aan de bron van iedere welvaart in een mo derne geïndustrialiseerde wereld, aldus verklaarde Dr. Ir. Ch. Th. Groothoff, president-directeur der Staatsmijnen tijdens de begroe ting Vrijdag te Heerlen van de groep Belgische, Nederlandse en Luxemburgse journalisten, die deelnamen aan de excursie in de zgn. Benelux-landen. De moeilijkheden voor de mijn industrie liggen, aldus spr., op dit ogenblik in alle kolenproduceren- de landen vrijwel gelijk. Men kan echter van elkaar leren en elkaar zo mogelijk die steun geven, waarop een internationale samen werking, die wij voor de toekomst nastreven, gebaseerd moet zijn. Dr. Ir. Groothoff geloofde, dat men hij de samenwerking tussen de drie'landen van de Benelux, die in zo verheugende mate groeien de is, aandachtig moettoezien, opdat wij van het goede, dat wij bezitten mededelen aan anderen en onze nationale eigenschappen, die misschien een nfinder geluk kige indruk naar buiten maken, corrigeren, ten bate van bet al gemeen belang, dat zich verder uitstrekt dan het gebied der grenzen. Men mag op het ogenblik zeg gen, aldus spr dat het begrip „Benelux" reeds meer dan het begrip en zeker dan een gedachte alleen is geworden. Wil deze ge dachte inderdaad welvaart bren gen voor de drie landen, dan ge loofde spr. te mogen beweren, dat de eerste voorwaarde daartoe is, een verhoogde inspanning van ai onze krachten, om meer en beter te produceren dan tot au toe. Men moet nimmer trachten de mogelijkheden onzer indu strieën te beperken. Indien wij streven naar verhoogd welvaarts peil en beter wederkerig begrip voor de moeilijkheden en moge lijkheden dan zullen wij allen be reid moeten zijn, aldus besloot spr., het beste van onszelf te geven wat mogelijk is. In de laatste 24 uur werden 53 cholera gevallen met dodelijke'af loop gerapporteerd, aldus het Egyptische Ministerie van Volks gezondheid. Verder werden 92 nieuwe positieve gevallen en 92 verdachte gevallen in dezelfde pe riode gemeld. Volgens berichten verbreidt zich de epidemie en wordt Cairo ernstig bedreigd. Egypte heeft aan Amerika de levering van een millioen eenhe den vaccine gevraagd. Amir Pasja, de Egyptische am bassadeur te Londen, heeft de dank van Egypte overgebracht aan de Britse Minister van Bui tenlandse Zaken, voor de hul^» verleend in de strijd tegen de cholera. Op de vraag of de ver leende hulp en de betuiging van dank enige politieke betekenis hadden, antwoordde een woord voerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat hieraan geen politieke betekenis gehecht moest worden. Hij zeide verheugd te zijn dat het stadium nog niet aangebroken was, waarfbij weder zijdse hulp onmogelijk is, i zonder dat dit gepaard gaat met politie ke bijbedoelingen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1