i I sJ «I HULPVERLENING Europa Invoering nieuwe dienstregeling De toestand in de Pendsjaab "U m De tussentijdse SOWJET-REGERING aanvaardt Britse uitnodiging dhj 10 I il WOENSDAG 1 OCTOBER 1947. 3de Jaargang No. 619. 20 nieuwe TEXTIELPUNTEN aangewezen Amerikaanse waarnemers in Batavia gearriveerd Amerikanen in het Griekse leger? Explosies te Jeruzalem GRUBER over het vredesverdrag Zes gesneuvelden, twaalf gewonden Overval op auto's in Spanje Een Egyptische ziekte in de V. S. Het broodrantsoen in Frankrijk blijft 200 gram per dag Overstromingen bij§Lahore Kali in ruil voor superfosphaat 'el J»,L z VT edej 1 J i ra oorfl «is vJ ssl Frankering bij Abonnement - Teraeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het JC.N.M.L te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Droog weer. Overdrijvende wolkenvelden. Droog weer. Zwakke tot mati ge wind uit Westelijke richtin gen. Ongeveer dezelfde tempe ratuur als gisteren. DE VRIJE Advertentieprijs r per mm 10 ct.minimum per advertentie 1.50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur. Rulbriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.: iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Btafl 10 cent meer. Verschynt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sandc Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Hei Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat wederom 20 punten op de textielkaart VA 705 worden aangewezen. Met. onmiddellijke ingang wor den geldig verklaard de bonnen gemerkt: Textiel E één punt, Textiel E vijf punten, Textiel F één punt en Textiel F vijf pun ten. De bonnen Textiel E reserve en Textiel F reserve zijn der halve niet aangewezen voor de aankoop van textielgoederen. Na een vertraging van meer dere iweken arriveerde gisteren ochtend 8 Amerikaanse officie ren, die als militaire waarnemers de consulaire commissie zullen bijstaan. De vertraging werd door de officieren toegeschreven aan het slechte vliegweer boven Manilla en aan technische moei lijkheden. Het gezelschap bestaat uit 3 Kolonels, 4 Luitenant-Kolo nels en 1 Majoor. De Luitenant- Kolonel C. O. Dixon, die deel van het gezelschao uitmaakt, is reeds eerder in Indië geweest. In Mei j.l. jieeft hij in opdracht van de Amerikaanse Minister van Oorlog een reis door Nederlands- en Re publikeins gebied gemaakt. In diplomatieke kringen te Washington twijfelt men er ern stig aan, of de tussentijdse hulp verlening aan Europa, zo zij al voldoende mocht blijken, wel op tijd zal komen. President Truman, die wil trachten een bedrag van 580 mil- lioen dollar als tussentijdse steun aan Frankrijk, Italië en Oosten rijk te verkrijgen, heeft Maan dagavond openlijk op een perscon ferentie meegedeeld, dat de mid delen, waarover Europa op het ogenblik beschikt om de ergste hongersnood buiten de deur te houden, begin December zullen zijn uitgeput. In diiplomatieke kringen acht men het echter on waarschijnlijk, dat het Ameri kaanse congres Vóór het nieuwe jaar gelden ter beschikking zal stellen. Truman heeft in feite de vast stelling van het tijdrooster aan de betrokken congrescommissies overgelaten. Hij heeft hieraan de voorkeur gegeven boven het zelf bijeenroepen van een speciale zit ting van het congres. Ofschoon het rapport inzake Europa niet nagelaten heeft in druk op de congresleiders te ma ken, schijnen deze niet overhaast te zullen besluiten wat ermede te doen. De tot dusver door de congres commissies bekendgemaakte plannen zijn: de senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen kwam Dinsdag reeds bijeen; de toewijzinigscommissie van de se naat medio November; de com missie voor buitenlandse betrek kingen van het Huis van Afge vaardigden eveneens medio Nov. Naar van gezaghebbende zijde te Londen wordt vernomen, heeft de Sowjet-regering de Britse uit nodiging tot bijwoning van de conferentie van speciale plaats vervangers van de Ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier, over de toekomst van de Italiaanse koloniën aanvaard. Het antwoord van de Sowjet- Unie is overgebracht door de Amerikaanse functionnarissen te Athene hebben de departemen ten van oorlog en van buiten landse zaken te Washington yoorgesteld om een 30 a 40-tal Amerikaanse officieren toe te voegen aan de Griekse strijd krachten, die tegen de partisanen in het véld staan. Men neemt aan, dat deze voor stellen deel uitmaken van plan nen om de gevechten tegen de Griekse guerillastrijders te inten siveren. Deze plannen zouden overwogen worden door Generaal Chamberlin, die momenteel als hoofd van de inUchtingendienjI van het Amerikaanse leger m Griekenland vertoeft. Uit het hericht, dat 4 A 5000 man Britse troepen in Grieken»- land binnenkort hun winterkwar tieren zullen betrekken, wordt géconcludeerd, dat men bij de be sprekingen tussen Washington en Londen nog geen beslissing heeft genomen over het al of niet terugtrekken van deze troepen. I* het oude gedeelte van Jeru zalem hebben zich gistermiddag twee explosies voorgedaan. Tengevolge .van een explosie, zo wordt nader gemeld, zijn twee spoorwagons gederailleerd. De mijn moet door verzetslieden on der de locomot'ef aangebracht zijn. Er hadden geen persoonlijke ongelukken plaats. Ben andere explosie is volgens inlichtingen van de zijde der po litie toe te schrijven aan een gewelddaad van Arabieren; een Arabische winkel is opgeblazen, „blgkbaar om de Arabieren terug te houden van het kopen van Joodse goederen." Sowjet-ambassadeur te Londen, Zaroebin, die Maandag na over leg met zijn regering, te Londen is teruggekeerd. Engeland heeft voorgesteld de conferentie giste ren te loonden te openen, doch door vertraging Ibjj de voorberei dingen is het mogelijk, dat zij later in de week wordt begonnen. Het houden van de conferentie is in overeenstemming met de bepalingen van het vredesverdrag met Italië. De grote vier moeten binnen een jaar na het van kracht worden van dat verdrag over de toekomst van de kolo niën beslissen. De speciale afge vaardigden hebben tot taak een commissie - van onderzoek naar het Midden-Oosten te zenden voor een bezoek aan de betrokken ge bieden: Cyrenaica, Tripolitania, Eritrea en Italiaans Somaliland Zij kunnen ook besluiten tot het uitnodigen van geïnteresseerde landen als Italië, Ethiopië, Zuid- Afrika, Australië, India en Pa kistan, om hun standpunt terzake kenbaar te maken. Een woordvoerder van het Britse Ministerie van Buitenland se Zaken heeft bevestigd, dat de Scvjet-Unie de uitnodiging heeft aanvaard Hij voegde hiee- ajan toe, dat de conferentie waar schijnlijk Vrijdag a.s. te Londen zal beginpen. Van betrouwbare zijde wordt nog vernomen, dat de V. S. op de conference zullen worden ver tegenwoordigd door de gezant te Londen, Gellman, daar de ambas sadeur. Lewis Doupïas tijdelijk te Washington verblijft. - De 13.000 Schotse mijnwer kers wier staking vorige week een schadepost van 80.000 ton steenkool betekende, zijn gisteren weer aan het werk gegaan. Zij hebben de verzekering ge kregen, dat hun eisen om loons verhoging onmiddellijk aandacht zullen hebben. Op onze administratie liggen voor belanghebben den ter inzage de passa gierslijsten van de m s. ..Volendam" en „Kota Agoeng". De voorzitter van de toewijzings commissie van het Huis, John Taher, is momenteel in Europa en wordt nïet voor eind October terugverwacht. Gezien zijn ge voel voor economische aangelegen heden en zijn geneigdheid de re gering uit te dagen wordt van zijn kant een snel optreden niet waarschijnlijk geacht. Rekening houdend met onver mijdelijke vertragingen en met het feit, dat het onderzoek door de commissies wel drie weken in beslag zal nemen, acht men het in diplomatieke kringen niet mo gelijk. dat de debatten in het congres voor medio December kunnen beginnen, terwijl dan, af gezien van mogelijke vertraging dbor isolationisten in beide par tijen, de eindstemming- in de eer ste of tweede week van Januari kan worden gehouden of wel zes weken na de door Truman ge noemde critieke datum 1 Dec. Wat Engeland betreft heeft de President verklaard, dat het nog niet in een ernstige toestand ver keert. Engeland zal geheel afhan kelijk zijn van zijn goudreserves en de mogelijkheid van leningen van do internationale hank en het monetaire fonds om zich tot Maart a.s. van de nodige dollars te verzekeren. Vernomen wordt echter, dat op de Maandag ge houden conferentie met de con gresleiders President Truman het standpunt heeft aanvaard, dat Amerika zo spoedig mogelijk het Britse aandeel in de bezettings- kosten van de Brits-Amerikaanse zóne van Duitsland moet over nemen. Het Egyptische Ministerie van Openbare Gezondheid meldde Maandagavond 74 nieuwe geval len van cholera in de afgelopen 24 uur. Twaalf hiervan hadden een dodelijke afloop. De respec tieve cijfers waren voor de vorige dag 140 en 11. Op Zondag 5 October gaat de nieuwe beperkte dienstregeling van de Nederlandse spoorwegen in. Omtrent de overgang van de thans geldende dienstregeling op de beperkte d;enstregeling van 5 October wordt het volgende bepaald: De reizigerstrein, welke in de nacht van Zaterdag 4 op Zondag 5 October loopt, zal tot 5 uur volgens de bestaande dienstrege ling lopen en van 5 uur af vol gens de nieuwe regeling. Voor Zeeland zijn de volgende wijzigingen het meest van belang: j Rotterdam D. P.Roosendaal. Een nieuwe trein wordt inge legd Rotterdam D. P. v. 8.15 stoppende te Dordrecht, Zeven bergen en Oudenbosch Roo sendaal a. 9.35. RoosendaaliBreda. De trein Roosendaal v. 6.04 naar Breda is vervroegd tot Roo sendaal v. 950, waardoor in Bre da aansluiting wordt verkregen op de trein naar Venlo, Maas tricht en Heerlen. De internationale verbindingen. Via RoosendaalEsschën. De nachttrein ParijsBrussel ZuidAmsterdam is tussen Brussel en Amsterdam 42 min. versneld. Aankomst Amsterdam C. S. 12.48, was 13.30. De dag- trein ParijsBrussel ZuidAm- 4 Naar het Oostenrijkse pers bureau -meldt, heeft Dr. Gruber, de Oostenrijkse Minister van Bui tenlandse Zaken tijdens een con ferentie van de volkspartij ver klaard dat de Sowjet-Unie in haar definitie van de Duitse activa in Oostenrijk, die ingevolge het vre desverdrag zouden worden ver deeld „een ongelooflijke eis" heeft gesteld. „Onder deze definitie maakt de Sowjet-Unie aanspraak op de Duitse activa en hun voort brengselen zonder evenwel bereid te zijn de bijbehorende passiva te aanvaarden", aldus Gruber. ,jDeze definitie zal echter tot een situatie leiden, waarin de grenzen tnssen de (Oostenrijkse republiek en de Sowjet-Unie zou den zijn verdwenen." Gruber zeide, dat Oostenrijk, in een rampzalige economische posi tie wordt gedrongen." Ofschoon het land een der grootste olie producenten van Europa is, wordt het gedwongen om olie uit Ame rika te importeren. De Oosten rijkse olie vloeit weg zonder een spoor achter te laten. Het volk, heeft niet genoeg te eten en ziet zijn voornaamste hulpbronnen in buitenlandse handen." sterdam is op Nederlands gebied 12 min. versneld. Aankomst Amsterdam C. S. 19.48, was 20.00. De dagtrein Amsterdam Brussel ZuidParijs is tussen Amsterdam en Brussel 27 min versneld. Door de vroege aankomst te Roosendaal van de nachttrein, moest de uitgaande trein Rotter damAnwerpen eveneens vroeger worden gelegd. Deze trein ver liest nu tussen Rotterdam D. P. en Roosendaal zijn treindeel voor Vlissingen. Deze trein is 23 min. in reisduur versneld. Te Ant werpen C. overstappen in de elec- trische trein, bereikt men Brussel 'N. reeds om 11.07, dus ruim een uur vroeg"er en 35 min. sneller. Door het vroeger vertrek van de trein Rotterd.Antwerpen, gaat de aansluiting te Roosendaal uit het centrum. Zuiden en Oosten van het land verloren. De vroe gere ochtendaansluiting Rotter dam D. P.Antwerpen C. is met een half uur verkort. NEDEKL. ACTIECOMI NTQl Volgens officiële Nederlandse gegevens bedraden de Nederland se verliezen op 29 September 6 gesneuvelden en 12 gewonden. Op verschillende plaatsen werden on ze patrouilles beschoten; op Java en Sumatra werden groepen van de T.N.I. en terroristen verdre ven. Bij Indaroeng in het gebied van Padang werd een zuiverings patrouille beschoten met automa tische wapens en geweren. 20 Mannen, die zich „guerilla's de Levante" noemden, hebben in de bergen van Oost-Spanje twee bussen en vijf personen-auto's aangehouden. Zij fisten van de reizigers juwelen en geld. Toen enkelen weigerden afstand te doen van hun bezittingen schoten de aanranders, waarbij één persoon gedood en één ernstig gewond werd. Nadat de reizigers hun geld en juwelen hadden afge geven, mochten zij hun weg ver volgen. De leider van de bende verklaarde, dat dergelijke daden in de toekomst regelmatig ge pleegd zouden worden en „dat de burger-oorlog niet in 1939 ge ëindigd was". Uit Cordova wordt gemekt dat. 6 guerillastrijders gedood zijn in een strijd met de burgerwacht Door het ontploffen van een mijn onder de Amerikaanse torpe dojager Fox zijn drie l^den der bemanning gedood eh twaalf ge wond. De Egyptische arts Dr. Jacob Bitsrhai is naar de V. S. vertrok ken om de Amerikaanse medici te assisteren bij het vaststellen van de diagnose van een in Egyp te voorkomende ziekte, waaraan een aantal Amerikaanse soldaten lijden. Bitschai, die hoogleraar aan de universiteit van Alexandrië is. verklaarde, dat deze ziekte tot kanker van de blaas en het rec tum kan leiden, wanneer men meermalen een dergelijke infectie oploopt. De bacil wordt door slakken overgebracht en bevindt zich in het water van Egypte en van andere tropische landen. Zij dringt door de huid of de mond het lichaam binnen. De voorzitter van de Ameri kaanse bond van luchtlijn-piloten, David Benhcke, deelt mede, dat Amerikaanse vliegtuigen, die op Shannon, Londen en diverse ste den van het Europese vasteland vliegen, niet hebben kunnen ver trekken wegens een staking van piloten, welke staking het ant woord is op de tactiek van de di rectie der „American Overseas Airlines" b\j het vernieuwen van de contracten der piloten. Officiële kringen te New Delhi delen mede, dat er in de afge lopen 24 uur geen ernstige aan vallen op vluchtelingen in heide .delen van de Pendsjaab hebben plaats gehad. Van gezaghebbende zijde wordt vernomen, dat de regering van India de benoeming van een groep onpartijdige waarnemers, gekozen uit de dominions India en Pakis tan, welke in de bewuste gebie den van de Pendsjaab zal optre den, zal verwelkomen. Een woordvoerder van de rege ring van Pakistan deelde Maan dagavond mede, dat de regering van India het voorstel van Pa kistan om de V. N. te vragen neutrale waarnemers te zenden, die verslag zouden uitbrengen over de toestand in de Pendsjaab, van de hand heeft gewezen. De De iFrianse regering heeft Maandag medegedeeld, dat het broodrantsoen in Frankrijk door de goede oogsten in de late zomer en de grotere import 200 gram" per dag zal blijven. Frankrijk zal per 1 Januari een reserve- voorraad van ongeveer drie mil- üoen centenaars tarwe hebben op gebouwd. De mededeling werd gedaan in de vorm van een communiqué, waar'n de berichten, dat het broodrantsoen nog vóór Januari •zou worden verlaagd), wonden tegengesproken. - Het communiqué voegt hieraan toe, dat de onderhandelingen met verscheidene exporterende landen voor vereToting-* van de omvang van de Franse tarwe-import wor den voortgezet. regering van India is van mening, dat dergelijke waarnemers niet in staat zijn effect eve hulp te bieden, daar zij niet door en door vertrouwd zijn met de plaatse lijke problemen, talen en toestan den. Ghandi heeft wederom beves tigd, dat hij al zijn energie heeft gegeven en zal blijven geven om een broederstrijd, culminerend in. oorlog, te vermijden. Bij Lahore zijn ongeveer 1000 ge vluchte Mohammedanen, die zich in een kamp- aan een rivier be vonden, verdronken tengevolge van overstroming, veroorzaakt door de overvloedige regens, aldus het ministerie yoor vluchtelingen van West-Pendsjaab. In het lager gelegen gedeelte der stad moesten duizenden hun woningen verlaten.' In aansluiting aan het bericht van de Berlijnse correspondent van het A.N-P., dat een ocntract is afgesloten tussen het Voedsel- voorzienings Import Bureau en vertegenwoordigers van de „Sow- jet Administration" van de Rus sische zóne in Duitsland over de levering van kali in ruil voor su perfosfaat vernemen wij van be voegde zijde nog het volgende Duitsland zal de 40 000 ton kali- zout, vóór 1 Juni 1948 aan ons land leveren. In ruil hiervoor zal Nederland eenzelfde kwantum superfosfaat naar de Russische zóne van Duitsland uitvoeren. De verscheping zal voor het grootste gedeelte vja de Baltische havens geschieden. i 1 VI anl| I cm ifbi aill I enl ndl ngl eról enl eecl GeJ rwl rjal I ui tl ielcL 79^ iusj hreij e ij Ga! )or o at wosi orllj i' '\J tie M. Ie- vel roi| ?erL I d aa inH efH

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1