11 3 Lt. Gouverneur-Generaal Van Mook ^Wereldnieuws j Verklaring n. a. v. het ontslag van Nadjamoeddin Economische Conferentie te Parijs. I ai 1! 3 zi dl 3 DINSDAG 23 SEPTEMBER 1947. terug naar Indonesië NEDERLANDS Legercommuniqué Rijkseenheid telegrafeert Prof. Romme De plenaire vergadering van deConferentie van Zestien VOORLOPIG RAPPORT De scheepvaartverbinding Ver. Staten-Nederl.-België Somber rapport van] Generaal Clay De Conferentie van Plaatsvervangers. De socialisten in Frankrijk Frankrijk en het Saargebied Perscritiek op Nederlands plan om een rondetafel conferentie te houden 1 I M le .r I Frankermg bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door bet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Koel en veel wind. Wisselend bewolkt met enkele buien. Vooral aanvankelijk nog tijdelijke harde wind tussen West en Noord-West. Koel weer. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 612. Advertentieprijs per mm 10 ct.; tphnha3«ust per advertenre 1,3®. Inzending advertenties tot des namiddags 4 mar. Rubriek kl. advertenties! 5 regels 60 et.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit BlaB, 10 ct. meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma F. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Zondagmiddag om even over vijf uur besteeg L/t.-Gouvemeur- Generaal Van Mook met zijn ge zelschap 'n K.L.M.-Constellaticn- vliegtuig van de gewone lijndienst naar "Indonesië om zijn terugreis naar de Oost te aanvaarden De landvoogd wordt vergezeld door Dr. J. Ozinga, hoofd van de rege ringsvoorlichtingsdienst, Mr. Thio Thiamtjong, Chinees adviseur van de Lt.-iG.-G., de heer Dzoelkarnian vertegenwoordiger van het comité Oostkust van Sumatra, en Raden Rangga Tirta Soejatna, vertegen woordiger van de medewerkende groepen op West-Java. Voordat het gezelschap zich naar het vliegtuig begaf, had een redacteur van het A.N.P. nog gelegenheid enkele woorden met de vertrekkende landvoogd te wisselen. Hij zeide het volgende over de huidige stand van zaken in Indo nesië: „De 'besprekingen in de Verenigde Staten hebben daar zeer veel ter verduidelijking van de Indonesische kwestie bijgedra gen. Uit bet overleg in Neder land gepleegd blijkt, dat er hier volledige overeenstemming toe- stdiftt. Ik hoop, dat de periode van internationale waarneming in Indië zal leiden tot verheldering van de wereld omtrent de ge grondheid van ons standpunt. Wij hopen tot een oplossing van het geschil te komen zonder de internationale bemiddeling te negeren." Onder de talrijke personen, die de Lt.G.-G. uitgeleide deden, merkte men op de Minister-Pre sident Dr. L. J. M. Beel, Prof. Dr. W. Schermerhorn, Max van Poil, de Minister van Wederop bouw L. Neher, de Minister van Buitenlandse Zaken, Mr. C. G. W. H. Baron van Boetzelaer van OoSterhout, de Sultan van Pontia- nak, Hamid II, de secretaris generaal van het departement van oorlog en de heer L. Kive- ron. Het Nederlands communiqué van gisteren meldt, dat de Repu bliek onverminderd voortgaat met aggressieve handelingen in de grensstreken en met 't plegen van sabotage en daden van terreur in de bevrijde gebieden. „Onzerzijds wordt hier krachtig tegen opge treden". De verliezen van Zon dag bedroegen 7 gesneuvelden en 32 gewonden. In de grensstreken van Midden-Java nam de aggres- eie weer toe. Verder meldt het communiqué beschietingen van patrouilles en activiteit van sluip schutters en saboteurs. In de omgeving van Malang werden Republikeinse troepen verdreven, terwijl bezuiden Malang" het tot een treffen met de T.N.I. kwam. Het Haagse comité „Hand having Rijkseenheid" heeft giste ren het onderstaande telegram verzonden Bia.n Prof. Mr. Q. P. M. Romme: „Het Haags comité Hendhaving Rijkseenheid heeft met verontwaardiging kennis ge nomen van het voorstel, dat ook wordt voorgestaan door de lei ding van de Partij van de Arbeid, om opnieuw met Soekarno en de zijnen door Mr. Van Kleffens in de Veiligheidsraad gebrandmerkt in onderhandeling te treden. Het comité verzoekt u dringend hier tegen stelling te willen nemen ook in de Tweede Kamer in naam van de christelijke plicht tegen over onze jongens in Indiië en millioenen Rijksgenoten in Indië." Vijf km van Loedgiana in de Oostelijke Pendsjaab is een trein met Mohammedanen aange vallen door een. groep die voor zien was van automatische wape nen en speren. 12 Passagiers zijn gedood, 37 zijn gewond en 40 vermist. De aanvallers zijn bosti-edeu door vijf officieren en 64 man van het militaire escorte. De plenaire vergadering van de conferentie van zestien, waarop het rapport over de economische toestand in Europa in verhand met het plan-Marshall zal worden goedgekeurd, zal om 15.30 uur Nederl. tijd op het Franse Minis- terie van Buitenlandse Zaken aanvangen. Bevin legt op de Britse amibassade te Parijs de laatste hand aan zijn rede. Onder de Ministers, die hun land te Parijs vertegenwoordigen, bevinden zich de Nederlandse Mi nister van Buitenlandse Zaken, Baron van Boetzelaer van Ooster hout, de Italiaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Graaf Carlo Sforza en de eerste-Minister van Ierland1, De Valera. Frankrijk wordt, bij afwezigheid van Bi- dault, vertegenwoordigd door diens plaatsvervanger, Henri Teitgen. Volgens Dena, het Duitse nieuwsbureau in de Amerikaanse zóne, heeft de President van Oostenrijk, Dr. Karl Renner ver- kliaard, dat Oostenrijk nog steeds hoopt Zuid-Tyrol, dat krachtens het Italiaanse vredesverdrag aan Italië is gekomen, terug te ont vangen. Oostenrijk vestigt zijn hoop in deze op de V. N. Volgens het Hongaarse sociaal-democratische blad „New Szava", is het zeer wel mogelijk, dat het nieuwe Hongaarse kabi net Woensdag aanstaande ge vormd zal worden, aldus radio Boedapest. Volgens officiële, doch nog onvolledige gegevens zijn vorige week hij. de overstroming in de .buurt van Tokio 836 personen om het leven gekomen, 1581 gewond en 1171 vermist. Naar schatting zijn 250.000 huizen overstroomd. Als protest tegen het dras tische optreden van de autoritei ten tegen overtreders van de distributievoorschriften zullen de Belgische winkeliers heden een staking van 48 uur beginnen. In Augustus zijn van overheidswege 865 winkels tijdelijk en 1512 voorgoed gesloten. Naar verluidt, heeft een dui zendtal Joden, die zouden zijn ontsnapt uit kampen voor ver plaatste personen in Duitsland, zich ingescheept on motorboten en in de nacht de haven van Salerno met onbekende bestemming ver laten hebben. Het rapport van de 16 Europese landen aan de V. S. over de econo mische behoeften van Europa, dat gisteren is ondertekend, schetst de maatregelen, die ieder land heeft genomen of zich voorneemt te treffen, teneinde de binnen landse stabiliteit te verzekeren. Ook de dringende economische en financiële problemen van Euro pa worden in het rapport om schreven. Het wordt evenwel duideljjk gemaakt, dat het hier slechts een voorlopig rapport be treft en dat later misschien aan vullende rapporten moeten wor den gepubliceerd. In het rapport verzekerden de 16 landen, alle maatregelen te nemen, die nodig zijn om hun bin nenlandse financiële stabiliteit te verzekeren, hetgeen echter, zo wordt uitdrukkelijk verklaard niet ten volle kan geschieden zonder medewerking van buiten af. Om tot een gezonde economie van West-Europa te komen moet de voortdurende gezamenlijke krachtinspanning gericht zijn op de productie van schaarse goede ren, het volledig gebruik van de beschikbare hulpbronnen en het tot stand brengen van de binnen landse financiële en economische stabiliteit. Omschreven worden: 1. De pro* ductieplannen; 2. de te nemen en genomen maatregelen voor de in terne stabiliteit; 3. de maatrege len, die de deelnemende landen zullen nemen om gezamenlijk de productieproblemen op te lossen en een vrije en doelmatige uitwis seling van goederen en arbeids krachten als ook een volledig ge bruik van: de Europese hulpbron nen te verzekeren; 4. de vraag stukken, Verband houdend met 't tekort op de betalingsbalansen met het Amerikaanse continent. De deelnemende landen ver wachten noch vragen Amerikaan se hulp tot het volle bedrag van het tekort op de betalingsbalan sen. Dit zou deels door particu liere middelen, deels door de In ternationale Bank voor herstel en ontwikkeling kunnen worden aan gezuiverd. Het bedrag, dat de steun van elk land afzonderlijk zou moeten belopen, wordt niet gespecificeerd. Wat de scheepvaart betreft zegt het rapport, dat de deelne mende landen van plan zijn in de komende jaren vier jaar hun tij dens de oorlog geleden verliezen van 22 millioem b.r.t. goed te maken. Aangaande de kwestie van ar beidskrachten wordt verklaard, dat het huidige surplus aan Ita liaanse arbeidskrachten van 2- mil- lioen voldoende is om, in de be hoeften van alle andere landen te voorzien. Het hoofdstuk betreffende de interne financiële stabiliteit wijst op de noodzaak voor krachtige maatregelen in enkele landen om inflatie te voorkomen. De rege ringen der 16 landen hebben zich de verplichting opgelegd, de valu ta's van hun landen omwisselbaar te maken, nadat de stabiliteit er van is-verkregen en kan worden gehandhaafd. In het hoofdstuk over „econo mische samenwerking" wordt o.m. gezegd, dat de beperkingen op in- en uitvoer tussen de 16 landen zul len worden verzacht naarmate de productie stijgt en de bestaande moeilijkheden met de betalingsba lansen afnemen. De gedachte van een Europese tolunie, die door een speciale commissie, waarvan reeds 13 van de 16 landen deel willen uitmaken, verder bestu deerd wordt, wordt in het rap port goedgekeurd. In een uitvoerige behandeling van de behoeften der 16 landen zowel uit j^merika als de rest der wereld, worden deze aan invoer (West-Duitsland meegerekend) geschat op 13.900 millioen dollar in 1948 en op 14.400 millioen dol lar in 1951,, gebaseerd op de prijzen van Juli 1947. De woordvoerder van de Oost- Indonesisohe Regering te Batavia, verklaarde tegenover Aneta n.a.v. het ontslag van Nadjamoeddin, dat men in Makassar ongetwij feld met grote voldoening ervan kennis zal hebben genomen dat de Regering zulke ingrijpende conse quenties van haar beleid wil ne men, dat gericht is op het garan deren van een gezond economisch en commercieel leven, dat voor de de opbouw van de staat onont beerlijk is. Hetgeen thans open lijk van Regeringswege is mede gedeeld, werd reeds onderhands in de Makassarse gemeenschap besproken, waarbij gebleken is, dat men de houding van de Rege ring tegenover deze onregelma tigheden min of meer als een toetssteen voor haar werkelijke gezagspositie wilde beschouwen. De Waterman Steamship Corp heeft geprotesteerd tegen de con clusies van het rapport van de Maritime Commission, waarhij aan de Black Diamond Steam ship Corp uiteenlopende subsi dies worden toegekend voor het onderhouden van een verbinding tusschen Nöord Atlantische ha vens en België en Nederland. In de desbetreffende verklaring merkt de Waterman Corp o.m. op: Indien de betreffende route en subsidie aan de Black Dia mond zouden gorden toegewezen, zou dit betekenen, dat deze maat schappij zou concurreren met de schepen van de Waterman, welke zonder subsidie varen. In de ver klaring wordt voorts medege deeld, dat de Waterman over 50 schepen beschikt, en haar pogin gen heeft uitgebreid en risico's had genomen voor het ophouwen van de handel op de route van Boston, Philadelphia, Baltimore, Norfolk, Newport News, Portland en New-York naar Antwerpen en Rotterdam. De Waterman be schuldigt de Black Diamond er van uitsluitend uit opportuniteits- overwegingen op de betreffende route een positie te heibhen inge nomen. se Een woordvoerder van het Brit- Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meegedeeld, dat Frankrijk en de Ver. Staten de Britse uitnodiging tot deelneming aan een conferentie van plaats vervangers van de Ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier, die volgende maand te Lon den zal woeden gehouden, heibhen aanvaard. De plaatsvervangers zullen de toekomst van de Italiaanse kolo niën bespreken. Het antwoord van de Sowjet-Unie is nog niet binnen. Een eerder gedane uitno diging is indertijd door de Sowjet- Unie van de hand gewezen op grond van het feit, dat het vre desverdrag nog niet door de Grote Vier was geratificeerd. Dit is thans geschied en krachtens het verdrag hebben de Grote Vier een jaar tijd, tot 15 September 1948, om over de toekomst van de voormalige Italiaanse koloniale bezittingen te beslissen. De plaatsvervangers zullen tot taak hebben de mening van de belanghebbende partijen in te winnen en een viermogendheden- commissie uit te zenden, welke een onderzoek zal moeten instel len in de betrokken gebieden, n.l. Tripolitania, Cyrenaika, Eritrea en Italiaans Somaliland. De Britse plaatsvervanger zal de vroegere Engelse ambassadeur te Rome, Sir Noel Charles, zijn en in betrouwbare kringen wordt ver wacht, dat de drie andere landen hun ambassadeurs te Londen zul len benoemen. Een Iraaks legervliegtuig iq 10 km ten Zuiden van Bagdad neergestort. De piloot verloor het .oven. De navigator en een militair liepen verwondingen op. Tengevolge van de ernstigste droogte sinds honderd jaar zullen de rantsoenen voor Duitse bur gers in de Britse'en Amerikaanse zone in de volgende distributie periode met meer dan 100 calo rieën per dag worden verlaagd, aldus heeft 'Generaal Clay de mili taire gouverneur van de Ameri kaanse zóne, in zijn jongste twee wekelijkse rapport medegedeeld. Door de droogte zal de Duitse oogst naar schatting 20 k 40 minder opbrengen dan werd ver wacht en er zal slechts V3 van het aardappel- en vleesrantsoen kunnen worden verstrekt, terwijl het vetrantsoen met zal wor den verlaagd, day, verklaarde, dat de electri- citeitswinning door de droogte met 22 is gedaald, waardoor verschillende belangrijke fabrie ken moesten worden gesloten. Door de lage waterstand van de rivieren heeft men ook het ver voer van steenkool en voedsel over de waterwegen drastisch moeten beperken. Tevens maakte Generaal Clay bekend, dat de Sovjet-Russische autoriteiten vorige mahnd hadden geweigerd, om duizenden personen die illegaal de zóne'grens waren overgestoken weer in de Sovjet zone op te nemen. Andere moeilijkheden hadden zich voorgedaan doordat de Sov jet-zóne een schuld van ongeveer 12.000 spoorwagons aan de Ame rikaanse zóne heeft. Ook de zo nodige mijnstutten zijn door de Sovjetzóne niet volgens de belof te, geleverd aldus het rtupport. De enige optimistische opmer king in het rapport betreft een recordproductie van steenkool voor de tijd van de bezetting en wel in de Franse zóne. In de Britse zóne is eveneens een record gehoekt, maar dit wordt te niet gedaan door het achter uitgaan van de productie in de Amerikaanse zóne, dat o.m. te wijten is aan het dunner worden van kolenlagen. In dit verband herinnerde de woordvoerder eraan, dat Minister Soumokil onlangs met nadruk had verklaard, dat de Regering ten aanzien van deze aangelegénheid volkomen eenstemmig en onver biddelijk zal optreoen tensinde haar doel te bereiken. Antwoordende op de vraag of de vrij talrijke arrestaties te Ma kassar thans zijn beëindigd, ver klaarde de woordvoerder aan Aneta, dat zulks geheel afhangt van het onderzoek, dat nog wordt voortgezet en hij vestigde er de aandacht op, dat men niet uit het oog irioest verliezen, dat in deze kwesties niet alleen de straf rechtelijke maatstaven gelden, maar ook factoren als de nood zakelijkheid van morele onbespro kenheid van personen in verant woordelijke posities, die bij ontoe laatbare handelingen onvermijde lijk in het geding komen. De zegs man verklaarde voorts, dat de Oost-Indische Regering er zich volkomen van bewust #is, dat de Republikeinse propaganda de no dige munt uit het gebeurde zaï trachten te slaan, doch zulks is in eerste instantie niet van invloed op de wijze, waarop de Oost-Indi sche Regering haar verantwoor delijkheid jegens de bevolking en de staat bepaalt. De „Nieuwsgier" tekent hier bij aan, dat het duidelijk is, dat dit ontslag een grote politieke reflex zal hebben, nadat Nadjamoeddin juist als lid van de Oost-Indone sische delegatie in Amerika is op getreden, door de Koningin is ontvangen en contact heeft gehad met belangrijke figuren in Neder land. „Wij zullen zeker geen critiek op Makassar uitoefenen in ver band met het feit, dat de Oost- Indonesische Regering met de grootste kracht en ongeacht de omstandigheden ingreep waar een ingrijpen was geboden", aldus de „Nieuwsgier". Inmiddexa wordt vernomen, dat de waarnemend President van Oost-Indonesië, de Sultan van Soembawa, gister avond een redevoering zou uit spreken. De uitvoerende commissie van de Franse socialistische partij in het departement beneden-Loire heeft Maandag te Nantes op een vergadering eenstemmig een reso lutie aangenomen, die erop aan drong, dat Paul Ramadier, de Franse eerste-Minister, uit de partij gestoten zou worden we gens „aanhoudend gebrek aan discipline en het nastreven van persoonlijke politieke doelen". IDe Franse vice-premier, Henry Teitgen, heeft Zondag op een vergadering van de M.R.P. te Saint Etienne gezegd, dat het Saargebied bij Frankrijk inge lijfd zal worden, of de Sovjet- Unie het wil of niet. Frankrijk wil een vredelievende oplossing maar denkt aan zijn beveiliging. 'Guy Mollet, de secretaris-gene raal van de Franse socialistische partij, heeft op een jeugdcongres te Toulouse verklaard, dat de houding van de S. U. tegenover Polen, Hongarije en Tsjecho-SIo- wakije een bedreiging- van de vrede betekent, terwijl Groot- Brittannië gedeeltelijk Verant woordelijk is voor de gebeurte nissen in Spanje en Griekenland. In verband met het Nederlandse plan om een Rondetafelconferen tie te houden verklaart het nieuwsblad „Suriname" dat Suri name zich van deelname hieraan behoort te onthouden. Het blad „De West" betitelt de invitatie als een koloniaal gebaar. „Het Nieuws" becritiseert het plan en heeft gedelegeerden aan gewezen met de opdracht om voor Suriname de conferentie voor te bereiden. „De Surinamer" beschuldigt de Nederlandse regering van domhe den. De algemene indruk van de pers is, dat Nederland gevaarlijk spel speelt en dat de nu gevolgde politieke lijn niet bevredigend zal blijken «te zijn. rtl nj ai d| esj ie| ge h in iu ei De iw; v li] 14 .ei id r n: j* di >dl «g «I n rol I ig te dal ei o e' va Dij ie, ;a a .d I ?9| usj vol 1 e| or IV o- >u- at ft* ;,r g 1 hi lie t M' 1'. i j tl te in p. ,er te: hi n r rq va| ve: in ?ei| I eg na d '.e 3r I inl I k *1 SS1 v mi raa nz ua

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1