a.p jol U 1 Botsingen met Republikeinen duren voort Kardinaal Van Roey 50 jaar priester r v Wereldnieuws j :8l -mi .5i DE COMMISSIE VAN ORDE. tï 4 ai I I .ff' M 41 VRIJDAG 19 SEPTEMBER 1947. Dinsdag a. s. Regeringsverklaring inzake Indonesië Kerstpakketten-etiketten V. s. lid der Drie-landen commissie Consuls op Sumatra. Doodstraf tegen Duitse oorlogsmisdagers geëist. Spitfire in zee gestort. De toestand in de Pendsjaab. Leden van Bulgaarse aankoopmissie gearresteerd Doodvonnis van Petkof Joegoslavisch protest Bij Amerikaanse Regering Nederlands Legercommuniqué Molotof naar New-York? Oostenrijkse Sowjet- hoofdkwartier versterkt. Verklaring van Lovett. Oekrainse verzetsleger op weg naar Duitsland. De verkoop van gebruikte Automobielen»! rti m 'dl t e^ at ge g] "1 ïe t dl e[ I I ld] fjjr if*] tjni nh ,g|er I fr6 fC1 3 ss| e Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Misschien nog een bui. Wisselend bewolkt met in d? middag kans op enkele ver spreide regen- of onweersbui en. Meest matige wind uit O.- richtinigen. Ongeveer dezelfde temperatuur. DE VRIJE 3de Jaargang No. 609. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.: min.imam per advertence lM Inzending advertcntl— tot des namiddags 4 utrr. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad, 10 ct. meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. De buitengewone Ministerraad duurde Donderdagmorgen van 10 uur, tot half één. Hij werd bij gewoond door de Luit.-Gouv.-Gen. Dr. H. J. van (tylook en door de Oommissie-Generaal. Dinsdag a.s. om 1 uur zal in de Tweede Kamer een Regerings verklaring worden afgelegd. Wanneer de NIWIN-comité's een daartoe strekkend verzoek doen, kunnen aan de loketten van de Nederlandse Midden- standsbank en haar hijkantoren etiketten worden verkocht, be stemd voor de Kerstpakketten, welke de NIWIN ter gelegenheid van het K"erstfee,st zal uitreiken aar alle militairen in Oost- en West en aan de burgers, die al daar onder soortgelijke omstan digheden leven. (De Verenigde Staten hebben de uitnodiging van Australië en Bel gië om als derde mogendheid zit ting te nemen in de drietanden- commissie, welke zich zal bezig houden met het Indonesische pro bleem, aanvaard. Aneta's speciale correspondent meldt uit Padang (Sumatra), dat de consuls van Engeland. Frank rijk en Australië, resp. de heren Lambert, Raux en' Eaton, Woens dag na aankomst te Palemtoang onmiddellijk een conferentie heb ben gehad met militaire en bur gerlijke autoriteiten. Woensdag heeft hetzelfde te Padang plaats gevonden. Gisteren zou Fort De Koek wbrden bezocht; daarna. Medan en Zondag zal men via Singapore terugkeren. De moge lijkheid werd overwogen om door het front heen van Padang naar Fort de Koek te reizen, doch hier over is nog geen beslissing geno men. De Amerikaanse openbare aan klager bij het gerechtshof voor oorlogsmisdaden te Neurenberg heeft de doodstraf geëist voor 18 S.S.-ers, belast met het toezicht op concentratiekampen. Zij waren ervan beschuldigd verantwoorde lijk te zijn voor de dood van 10 millioen tegenstanders van het nazi-regiem^ Onder de beschul- digden bevindt zich Luit.-Gent- raai der S.S. Oswald Pahl. Tijdens de vliegdemonstraties in Engeland ter herdenking van de slag om Engeland is Woensdag een „Spitfire", bestuurd door de Canadese eerste-luitenant-vlieger Green, in zee gestort. Ofschoon vier reddingsvaartui gen onmiddellijk te hulp snelden, kon de piloot niet meer worden gered. Hij is in zee verdwenen. Duizenden toeschouwers waren getuige van het ongeluk, dat ge beurde kort nadat de burgemees ter van Bournemouth zich per radio met de piloot had onder houden. Een woordvoerder van het mi litaire hoofdkwartier van Pakis tan heeft bekend gemaakt, dat dienstdoende Gurkhatroepen in. West-Pensjaab Zondag het vuur hebben geopend op een grote me nigte Mohammedanen, die een troep vluchtelingen aanviel. Vol gens de woordvoerder wordt het aantal doden onder de vluchte lingen op 100 en het aantal ge wonden eveneens op 100 geschat. Veertig van de aanvallers wer den doodgeschoten. Zaterdag werd eveneens in West-Pendsjaato een trein met vluchtelingen be schoten door het Mohammedaan se escorte van een andere trein. Naar schatting kwamen «hierbij zestig mensen om het leven en werden zeventig gewond. In Oud- Delhi reden motor-patrouilles door de straten met het bevel iedereen, die aan het roven en moorden was, dood te schieten. Overigens deden zich in de stad geen incidenten voor. De Amerikaanse militaire auto riteiten te Berlijn hebben gisteren nog twee leden van de se*ii-offi- ciële Bulgaarsê inkoop-commissie gearresteerd. Deze missie zou op grote schaal op de zwarte markt transacties hebben afge sloten, waarbij auto's, machine rieën en textielgoederen werden aangekocht. Dinsdag werden vier leden van de missie gearresteerd, die volgens de' Amerikaanse po litie talrijke gestolen auto's zou den hebben opgekocht. Het hoofd van de Amerikaanse criminele recherche verklaart, dat de Bul garen clandestien grote hoeveel heden buitenlandse cigaretten importeerden, die voor grote be dragen aan marken verkocht werden om zodoende begeerde goederen te kunnen kopen. On derdelen v.an Amerikaanse auto's zouden op Donau-aken naar Bul garije verzonden zijn. De gear resteerde Bulgaren zullen door een Amerikaanse militaire recht bank berecht worden. Het doodvonnis, dat werd uit gesproken over Nicolas. Petkof, de leider van de Bulgaarse oppo site, is door het hof van cassatie bevestigd. Men vermoedt, dat Petkof een beroep zal doen op de wnd. Pre sident van Bulgarije, Vassidi Kq- larov. Verzoeken te zijnen gun ste werden door de V. S. en Groot-Brittannië indertijd te So fia ingediend, doch door de Bul gaarse autoriteiten van de hand gewezen. De Sovjetautoriteiten hebben reeds eerder Britse en Ameri kaanse voorstellen tot het plegen van overleg tussen de drie mo gendheden over het vonnis ver werpen en geweigerd de mening te delen, dat de Sovjet-Russische houding een inbreuk was op de overeenkomst van Jalta. De voornaamste beschuldigin gen tegen Petkof zijn, dat hij een samenzwering beraamde ter om verwerping van de regering, spionnage pleegde en contact on derhield met de Griekse inlichtin gendienst. Naar Radio Belgrado meldt, heeft de Joego-Slavische regering haar vertegenwoordiger te Was hington opdracht te geven om een krachtig protest in te dienen tegen „de vernielingen en andere wandaden", waaraan de Ameri kaanse troepen zich in Istr-ië en Goriza hebben schuldig gemaakt. Joego-Slavië eist hiervoor scha- devegoeding. Een vertegenwoordiger van het Joego-Slavische departement van Buitenlandse Zaken verklaarde op een persconferentie, dat de Ame rikaanse troepen in drie plaatsen, die aan Joego-Siavië zouden wor den overgedragen hebben uitge plunderd. Tevens zouden de Ame rikanen „fascistische benden uit Italië" in staat hebben gesteld om misdaden te Bedrijven tegen de bevolking. De commissie van orde van de Assemblee der V. N. heeft Woens dagavond vergaderd om het werkplan en de agenda voor de Assemblee op te stellen. Faris El Ohoery van Syrië verzette zich tegen de vorming van een spe ciale commissie voor de kwestie Palestina op grond van het feit, dat het probleem verschillende juridische kwesties inhoudt, die door de juridische commissie die nen te worden behandeld. Volgens het voorstel van de secretaris generaal zou de speciale commis sie uitsluitend dienen te worden samengesteld uit de politieke commissie van de Assemblee. Faris El Ohoery stelde voor de kwestie-Palestina eventueel te doen behandelen door de politieke en de juridische commissie geza menlijk. Met algemene stemmen besloot de commissie van orde een com missie ad hoe te vormen, die'uit sluitend de kwestie-Palestina zal behandelen. De secretaris-generaal van de V. N„ Trygve Lie, deelde mee, dat hij reeds van verschillende organisaties verzoeken heeft ont vangen om inzake Palestina te worden gehoord. De commissie ad hoe zal een hoofdcommissie zijn en niet on dergeschikt aan enige andere commissie van de V .N. Zij zal slechts verantwoording schuldig zijn aan de Assemblee. Gromyko (S. U.) maakte be- ziwaar tegen de plaatsing van de Griekse 'kwestie op de agenda, zoals verzocht door de V. S. De bespreking van het vraagstuk in de Assemblee zou de spanning Het Britse conservatieve blad „Daily Mail" meldt uit Flushing Meadows, dat men in kringen der V. N. verwacht, dat de Sowjet- Russische Minister van Buiten landse Zaken, Molotof, naar New- York zal vliegen om de verdedi ging te leiden tegen het diploma tieke offensief van Minister Mars hall tegen de Sowjet-jJnie. De „Daily Mail" voegde eraan toe, dat de Sowjet-Russische ge- degeleerde, Wisjinsky in voortdu rend telefonisch contact met Mos kou staat sinds Marshall's eis, dat „het misbruik van het recht van veto door de Sowjet-Unie", een einde moet nemen. op de Balkan nog maar vergro ten. Amerika heeft zich met het toezicht op de Griekse buiten landse politiek belast, aldus Gro myko, en Is derhalve verantwoor delijk voor de gebeurtenissen. Gromyko beschuldigde de V. S. er van pressie te hebben uitge oefend op sommige leden van de Veiligheidsraad, opdat de Griekse kwestie van de agenda van die Raad zou worden afgevoerd en door de Assemblee zou kunnen worden besproken. De Sovjet regering is van oordeel, dat deze Amerikaanse stap slechts schade lijk voor Griekenland zal zijn en voor de betrekkingen van dat land met zijn buurstaten. De commissie besloot de kwes tie Griekenland op de agenda te plaatsen. De Sovjet-Unie en Polen stemden tegen. Hierna werd de vergadering verdaagd. Het Nederlands communiqué van gisteren meldt, dat de Neder landse verliezen van Woensdag bedragen 1 gesneuvelde en 11 ge wonden. Op vele plaatsen in "de bevrijde gebieden zijn Nederlandse ■patrouilles beschoten. Een Neder landse wachtpost verdreef bij Tanggerang een groep van de T.N.I., bestaande uit 50 man. Tjibatoe op West-Java is door 150 man aangevallen. De aanval werd afgeslagen. Op Oost-Java is een Nederlandse post bij Ketoo- nagoeng door 50 man aangeval len. Ook deze aanval werd af geslagen, evenals bij Brastagi op Noord-Sumatra, toen een deta chement door 100 man werd aan gevallen. Aan het Nederlandse communi qué wordt nog het volgende ont leend: In West-Java ten Westen van Leuwiliang werd een Republikein se groep verdreven. De omgeving van Badjar ten Zuiden van Garoet werd gezuiverd. Bij Garoet ge bruikten terroristen een Moskee als opstelling voor sluipschutters. Tussen Bandjar en Tjilatja vón den zuiveringsacties plaats nabij Madjenang en Sidaredja. Nabil Poerwokerto werden Nederlandse troepen door Republikeinen met mortieren beschoten. Ten Westen van Pekalongan werd een Rode Het door de Amerikanen ge controleerde Weense blad „Wie ner Kurier", heeft Woensdag .n een artikel bekend gemaakt dat de éovjet-toezettingsautoriteiten in I Oostenrijk het garnizoen van Ba den zeer versterkt hebben. De wegen, naar Baden, dat het hoofdkwartier is van Generaal Koerassof, de Russische hoge commissaris van Oostenrijk, zijn met prikkeldraad afgezet en dub bele militaire wachtposten con troleren identiteitspapieren. Het garnizoen is kort geleden, aldus het blad. tot 22 duizend man ver sterkt. De manschappen worden streng van de bevolking geschei den gehouden. Kruis-colonne beschoten, terwijl het gebied ten Zuiden van Weleri werd gezuiverd. In Oost-Java, ten Zuiden van Modjokerto werd een Nederland se patrouille met mortieren be schoten. Op Sumatra, in het gebied van Medan, werden nabij Pematan- siantar van een bewapende bende 15 personen gearresteerd. De ter roristen liet bij hun vlucht en kele gesneuvelden achter, waarbij een Japanner. De dollarcrisis in Frankrijk en Italië baart groter zorg dan de toestand in Engeland, zo heeft Robert Lovett, de wnd. Minister van Buitenlandse Zaken van de V. S. Woensdag op een perscon ferentie verklaard. Hij voegde hieraan toe, dat, hangende de be slissing van het congres inzake de nlannen voor tussentijdse hulp verlening, het Ministerie van Bui tenlandse Zaken aan elke mogelij ke dollarbron voor Italië de groot ste aandacht schenk. In Amerikaanse legerkringen is Woensdag verklaard, dat 1000 a 2500 gewapende leden van de anti Sowjet-Russische, Oekrainse verzetsbeweging zich door Tsje- cho-'Slowakije een weg naar Duits land slaan, waar zij voor Zondag aan de Beierse grens worden ver wacht. Naar men gelooft, is deze groep het overschot van het 15.000 tot 20.000 man sterke Bendera-leger, dat door de Sowjet-Russische en Tsjecho-Slowaakse strijdkrachten uiteengeslagen is. Een hoge Amerikaanse leger- autoriteit verklaarde te geloven, dat de groep zich in de Ameri kaanse zóne van Duitsland zal overgeven met het doel zich te laten Interneren. In een Maandag te Amersfoort druk bezochte vergadering van de Bond van Handelaren in gebruik te Motorvoertuigen, de B.H.G.M.. kwam o.m. ter sprake dat het Mi nisterie van Financiëh, afdeling Domeinen, afwijzend heeft be schikt op het verzoek om genoem de bond in te schakelen bij de ver koop van gebruikte automobielen, welke door bezuiniging op het amotelijk wagenpark voor het pu bliek vrij komen. Door „Domei nen" wordt daarbij aldus het B. H. G. M. ten onrechte het standpunt ingenomen, dat leden van deze bond geen reparatie-in richtingen zouden hebben. Met tientallen leden is zulks echter wel degelijk het geval. Het be stuur heeft de betreffende in stantie aangeboden een lijst met namen van deze leden over te leg gen. De vergadering protesteerde hiertegen, menende dat hier met twee maten wordt gemeten. Besloten werd alle gepaste en ten dienste staande middelen aan te wejfclen teneinde deze onbillijk heid ongedaan te maken. Gister was het vijftig jaar ge leden, dat Kardinaal Van Roey, Aartsbisschop van Mechelen en Privaat van België, te Mechelen tot priester gewijd werd. Kardinaal Van Roey is op 13 Januari 1874 geboren op een 'boerderij in het Kempense dorp Vorsselaer dicht bij Herenthals. In zijn geboortehuis wonen nog altijd twee zijner zusters. Op het semenarium reeds onderscheidde hij zich. Hij voltooide zijn stu die aan de universiteit van Leu ven, waar hij in 1903 de graad van doctor in de theologie haalde. Kardinaal Mercier rieo hem in 1907 als zijn onmiddellijke mede werker naar Mechelen en hier doorliep hij al de graden der ker kelijke hiërarchie. In 1926 werd hij tot Bisschop gewijd, in 1927 tot Kardinaal gecreëerd. De Kar dinaal staat bij Vlaamse en Waal se Katholieken gelijkelijk in hoog aanzien. Zijn houding tijdens de toezetting heeft die gevoelens nog versterkt. Hij bleef onwrikbaar tegenover de bezetter, telkens als hij van .mening was, dat het vol kenrecht en de redhter der kerk werden aangerand. Hij weigerde de Duitsers medezeggenschap te geven bij de benoeming van hoog leraren te Leuven, hij wees de Katholieken op hun plichten je- gens het vaderland en protes teerde krachtig tegen de wegvoe ring van Joden en studenten. Na de officiële plechtigheden van heden zal de Kardinaal Zon dag a.s. te Brussel een volkshulde 'gebracht worden. De Paus heeft Kardinaal Van Roey ter gelegen heid van dit 50-jarig priester jubileum een eigenhandig schrij ven doen toekomen. Het jubileum van Kardinaal Van Roey. De Prins Regent van België heeft Woensdag in het Paleis te Brussel aan Z.E. Kardinaal Van Roey, bij gelegenheid van zijn priesterjubileum, de versierselen van het Grootlint in de Leopolds orde (met gouden biesje) over handigd en hem tevens een borst kruis aangeboden. Koning Leopold heeft de Kar dinaal een boef gezonden, waar in hij de kerkvorst geluk wenste en hem dankte voor de toewij ding, van hem in moeilijke tijden bij voortduring ondervonden. De Koning wees er in het hijzonder op, dat de Kardinaal behoorde tot degenen, die op 28 Mei 1940 begrepen, waarom de Koning we'gerde zijn volk in ellende ach ter te laten en hoe hij, door zich als gevangene der Duitsers te laten beschouwen, de vijand lijde lijk verzet geboden heeft. Op de regionale conferentie van de Unesco over het elemen taire onderwijs welke 12 Septem ber gesloten is, heeft men vastge steld, dat 46.85 percent van de Chinese bevolking analphabeet is, de kinderen beneden 6 jaar "niet medegerekend De opperbevelhebber der Amerikaanse troepen in het Mid- dellandsezeegebied heeft de op heffing van het Amerikaanse hoofdkwartier te Livomo aange- kondigd, als gevolg van het van kracht worden van het Italiaanse vredesverdrag. 40 km ten Zuiden van Lis sabon zijn 2 koningsarenden door een jager omlaag geschoten. De gigantische roofvogels hadden een vlucht van 2 meter en droe gen ringen met de inscriptie: „Goteborg Sweden F 6285". Ver moedelijk zij de dieren uit een dierentuin ontsnapt. In welingelichte kringen der V. N. wordt de Zweedse Minister van Buitenlandse Zaken, Oesten Unden, als voorzitter van de spe ciale commissie der V. N. voor het Palestijnse probleem gedood verfd. Vijf wielrijders wierpen Woensdagavond een handgranaat naar het Spaanse consulaat te Milaan en riepen: „Weg met de regering van Franco Spanje's bederf". De granaat veroor zaakte geen schade of ongeluk ken. sr sr a( !Z< le; i P el 1 2! ei se) ii I f{ IV eif lal ei e' ie« 1 di y ft)1' iel KI r r ie irl ai ?eil Std I Lk Ir.w Seg lil hi ia d t M :e er| P* eU ril in" ei I aa ■P* 3 n I C.iz U'eua IT)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1