j "H !3 1 Dr.VAN M00K terug uit New-York Herhaalde beschieting van Ned. patrouilles Voorstellen en beschouwing, van Marshall i De CONFERENTIE te Parijs. I» a i* d J w R 51 4 4 I I I t: ie] J' I fH DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1947. Onenigheid over de nieuwe grenzen van Triëst. Nederlands Legercommuniqué De troebelen in de Pendsjaab. Radio-Moskou over de Amer. hulp aan Griekenland. PETKOF'S DOODVONNIS voor het Hof van Cassatie. Sir Philip Nichols, Brits Ambassadeur in Nederland Laguardia ernstig ziek. Telegram;^ „Handhaving Rijkseenheid" Extra Kabinetszitting Een misverstand over de Troonrede Het detiié van Landelijke Ruiters voor het Prinselijk Gezin 1 i tJ I ui ri :t -ai tc I I I g[ I I I I ls| tl "'1 lg| 'ÉH nh ger i ,e"in lij ;eij !»j (iM sfM tcL PM C,z «'■■ariRering bu Abonnement - Teraeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Droog weer. Wisselende bewolking, droog, weinig wind. Des middags iets warmer dan gisteren. DE VRIJE 3de Jaargang No. 608- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.; miniman per advertence 1.56. Inzending advertenttafl tót des namiddags 4 uxor. Rubriek kl. advertenties! 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blatt, 10 ct. meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. „Over het algemeen ben ik te vreden over de besprekingen, die ik in de Ver. Staten heb gevoerd", zeide de Luitenant Gouverneur- Generaal, Dr. H. J. van Mook, die na een afwezigheid van ruim 10 dagen uit New-York is terugge keerd, Woensdagmorgen om 10 uur na zijn aankomst op Schiphol tot een aantal verslaggevers, dat hem daar opwachtte. ,,U weet wat de bedoeling van mijn reis was: Zelf de stemming daar te peilen, en voorts het standüunt te verduidelijken, dat de Nederlandse Regering ten op zichte van Indonesië inneemt." In beide opgaven meende de Landvoogd te zijn geslaagd. Hij zeide zeker begrip gevonden te hebben voor het Nederlandse standpunt en antwoordde op een desbetreffende vraag, dat de be schieting van de consuls in Indo nesië op de Amerikanen weinig indruk heeft gemaakt, „omdat er zoveel geschoten wordt in de wereld en omdat de consuls niet geraakt waren". Dr. Van Mook gaf gistermiddag enige korte uiteenzettingen over aangelegenheden, die de verslag gevers hem voorlegden. Een daar van betrof de duur van het consu laire onderzoek. „Men kan een dergelijk onderzoek op vele ma nieren instellen", aldus Dr. Van Mook, „het kan op een tijdsduur van een half jaar worden geba seerd, maar ook van een maand. Het ziet er echter naar uit, dat het zo kort mogelijk zal blijven." De Luit. Gouv.-Gen. verwachtte voorts, dat Woensdag of Donder dag het derde land voor de drie- landen-commissie zal worden aan gewezen. Ook over eventuële financiële steun der V. S. bij de wederop bouw van Indonesië heeft Dr. Van Mook besprekingen gevoerd. Hij sprak als zijn verwachting uit, dat op de duur daarvoor een basis ge vonden zal worden, waarschijnlijk in de vorm van eredieten. Naar bekend heeft de Land voogd zijn terugreis uit New- York Zaterdag j.l. enkele dagen uitgesteld, omdat op die dag juist de Australische Minister van Bui- tenlandse Zaken, Sir Herbert Evatt, in de V. S. arriveerde en hij er prijs op stelde met deze be windsman, die een der candidaten voor het voorzitterschap der As semblee is, een onderhoud onder vier ogen te hebben. „Er bestond nog al enig verschil van inzicht tussen ons beiden," vervolgde Dr. Van Mook, „en daarom is het bij zonder nuttig geweest, dat ik hem heb kunnen spreken." Dinsdagavond hebben de Ge allieerde troepen hun terugtocht voltooid van de nieuwe voorlopige Xtaliaans-Joegoslavische grens. De Amerikanen 'en Joeo-Slaven waren het er Dinsdagavond laat echter niet over eens wat de juiste afscheiding zou zijn van het vrije gebied van Triëst. Er heerste onenigheid over de grens aan de hoofdweg van Triëst naar Ljubljana, in Noord- Joego-Slavië, waar de grens vol- f ens de Joego-iSlaven ongeveer 80 meter achter de positie, welke de Amerikanen hebben ingeno men, zou moeten lopen. Ook over de Italiaans-Joego slavische grens in Venezia Giulia was men het oneens. Het vraaggesprek werd beslo ten met een discussie over de eventuële maatregelen, die na in diening van het consulaire rap port bij de Veiligheidsraad zullen worden getroffen. „Wij zullen op ons standpunt blijven staan," al dus Dr. Van Mook, „met de eis, dat uitvoering wordt gegeven aan de plannen, die wij voor beide par tijen de beste achten." Minister Van Boetzelaer van Oosterhout, Ir. W. Schermerhorn en een aantal der thans in ons land verblijvende Indonesische staatslieden, waren op het vlieg veld ter begroeting aanwezig. DR. VAN MOOK ZONDAG A.S. TERUG NAAR BATAVIA. Naar Dr. Van Mook na zijn aankomst uit New-York op Schip hol mededeelde, hoopt hij Zondag morgen a.s. per vliegtuig naar Batavia terug te keren. Volgens de laatste berichten uit Batavia wordt Dr. Van Mook Maandag a.s. aldaar verwacht. Aneta verneemt voorts, dat Dr. Van Mook Zaterdag met een Con stellation uit Nederland zal ver trekken, vergezeld van een ge deelte van het gezelschap van Soekawati. Nehroe zeide tevens, dat ver klaring van de Pakistaanse Mi nister van Gezondheid en Land bouw, dat in de oostelijke Pends- jaab (India) 100.000 personen zijn gedood en in het aan Pakistan toegewezen westelijke deel slechts 10.000, volgens de inlichtingen, waarover de regering van India beschikt, volkomen onjuist is. Pakistan eist maatregelen. Zafroelah Khan, de leider der delegatie van Pakistan brj de V.N. heeft Dinsdagavond in de alge mene vergadering verklaard, dat Pakistan een formele klacht hij de V. N. zal indienen, indien de rege ring van India geen stappen on derneemt om het afslachten van Mohammedanen te doen ophou den. Indien geen bevredigende oplossing gevonden wordt, zal Pa kistan zich gedwongen zien zijn toevlucht tot „directe maatrege len" te nemen. Het Nederlands communiqué van gisteren meldt, dat het aan tal gevallen van vijandelijk op treden per 15 September is geste gen tot 1350 aan Republikeinse zijde, terwijl bet daggemiddelde in de laatste week een stijging vertoonde. Er wordt melding gemaakt van 1 gewonde. Naar aanleiding van de her haalde beschietingen van Neder landse patrouilles in de omgeving van Tanggerang, ten Westen van Batavia, binnen de oude demar catielijn, werd dit gebied gezui verd. Eveneens werden zuive ringsacties uitgevoerd ten Oosten van de Wijnkoopsbaai en in het gebied rondom Tasikmalaja. Het Naar Dinsdag te New-Delhi is bekend gemaakt, zijn thans 400.000 personen van de westelij ke Pendsjaab op weg naar India. Van 5 tot 13 September zijn 1.000.000 personen door de mili taire evacuatie-organisatie naar elders overgebracht. In antwoord op de bewering van Liakwat Ali Khan, de Minis ter-President van Pakistan, dat de Mohammedanen in de Pends jaab slechts door de geregelde politietroepen werden uitgemoord, zeide de Minister-President van India, Pandit Nehroe, dat dit he laas enkele malen is voorgevallen, doch ook aan de andere zijde van de grens. worden voor kwesties, Op de tweede dag van de zit ting der algemene vergadering der V. N„ heeft Marshall, de Ame rikaanse Minister van Buiten landse Zaken, aan de 55 landen een nieuw Amerikaans „vredes plan" voorgelegd, waarin het vol gende wordt voorgesteld: 1. Oprichting van een interim commissie voor vrede en veilig heid, bestaande" uit alle leden der V. N„ ter behandeling van iedere situatie, die de internationale vre de in gevaar zou kunnen brengen; deze interim-commissie zou tot Sept. 1948 haar werkzaamheden moeten vervullen en het recht hebben iedere bedreiging van de vrede te bespreken en aanbevelin gen hierover te doen. Zonodig Ju de algemene vergadering het volgend jaar kunnen besluiten er een permanent lichaam van te maken. 2. Beperking van het gebruik van het recht van veto tot geval len, waarin de V. N. genoodzaakt zijn tot economische of militaire maatregelen over te gaan. Hier door zou, zo verduidelijkte Mars hall de dreiging van het veto weg- De Engelse commentator van Radio-Moskou heeft Dinsdag avond gezegd, dat volgens authen tieke berichten in de Amerikaans- Griekse overeenkomst voor hulp aan Griekenland niet gepubliceer de clausules zijn opgenomen, die voorzien in de stichting van Ame rikaanse vloot- en luchtbasis in Griekenland. De commentator voegde eraan toe, dat Amerika Griekenland verscheidene malen gesteund had bij ziin aanspraak op Cyprus. „Waarschijnlijk willen de Ame rikanen van het eiland gebruik maken voor hun zeestrijdkrach ten." Naar verwacht wordt zal te Parijs binnenkort overeenstem ming worden bereikt over het uit te brengen rapport. Alle landen met uitzondering van Zwitserland namen de Ame rikaanse voorstellen aan, doch de Zwitserse afgevaardigde heeft de Amerikaanse delegatie te ken nen gegeven, dat zijn land de een stemmigheid niet in de weg wil staan. Naar uit bevoegde bron wordt vernomen is de Amerikaan se onderminister van Economi sche Zaken, Clayton, „zeer tevre den" over de op voorstel van Amerika in het rapport aange brachte wijzigingen. Er wordt met nadruk opgewe- zen, dat dit rapport, in verband met de korte tijd welke ter be schikking van de conferentie staat, een voorlopig karakter draagt, terwijl regelingen warden getroffen voor een bijeenkomst van de coördinatie commissie, indien dit tijdens de bespreking van het rapport door de leiders der conferentie en de Amerikaan se regering, raadzaam mocht blij ken. Verder is een semi-perma- nente organisatie in het leven ge roepen, welke de 16 landen ver tegenwoordigt en een onderzoek zal instellen naar de gemaakte vorderingen en de uitvoering van het programma waartoe de lan den zich hebben verplicht. Met dit laatste punt heeft Zwitserland zich nog niet formeel acooord verklaard, doch men verwacht, dat dit binnenkort zal geschie den. Verder is het rapport uitge breid in die zin, dat de landen op zich nemen onmiddellijk maat regelen te treffen ter bereiking van binnenlandse financiële en economische stabiliteit en onaf hankelijkheid van buitenlandse hulp. Dit laatste kwam niet in het oorspronkelijke rapport voor. De nadruk wordt gelegd op de uitvoering van het overeenge komen herstel- en productie programma, terwijl het rapport verder tot uitdrukking brengt, dat de 16 landen het eens zijn over de noodzakelijkheid van een Euro pese douane-unie. Op een persconferentie is mede gedeeld, dat de slotzitting a.s. Maandag of Dinsdag zal plaats hebben onder 'presidium van Er- nest Bevin. genomen die onder hoofdstuk 6 van het Handvest waren onder te brengen (dit hoofdstuk handelt over de vreedzame regeling van geschil len) Marshall vervolgde, dat de al gemene vergadering slechts als toeschouwer fungeerde, terwijl 'n lid van de V. N. door aanvallen van buitenaf werd bedreigd. In dien de V. N. er niet in zouden slagen de integriteit van een klein land te beschermen, zou de ^veilig heid van alle kleine staten gevaar lopen. De V. S. zouden de Assem blee een resolutie voorieggen, waarin de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen in Grie kenland zou worden vastgesteld. Ook zou daarin een beroep gedaan worden op Albanië, Bulgarije en landse patrouille beschoten. Ten Joego-Slavië af te zien van verde- j Noord-Oosten van Pamekasan op zwaartepunt van de Republikein se agigressie lag in het rayon van Poerwokerto en bezuiden SaLa- tiga. Republikeinse formaties vielen bivaks in het gebied van Malang op Oost-Java aan. Zowel in het gebied van Padantg als in dat van Palembang werd een Nederland se pdpercub beschoten. Aan het Nederlandse commu niqué van Woensdag wordt nog het volgende ontleend: West-Java: Naar aanleiding van de herhaaldelijke beschietin gen van Nederlandse patrouilles in de omgeving van Tanggerang binnen de oude demarcatielijn werd dit gebied door Nederlandse troepen gezuiverd. Eveneens vonden zuiverings plaats ten Oosten van de Wijn koopsbaai in de omgeving van Koenimgan en ten Westen van Tasikmalaja. Bij een aanval op Nederlandse detachementen te Teudjowaringio en Tjibatoe maakten de Republikeinen ge bruik van mortieren en mitrail leurs. Midden-Java: Het zwaartepunt •van Republikeinse aggressie 'viel in het rayon van Poerwokerto en ten. Zuiden van Salatiga. Neder landse detachementen te Poerwo kerto en Krangdoeren werden met mortieren en mitrailleurs be schoten. Oost-Java: Een Republikeinse formatie viel bivaks bij Kebona- goen en Wonoredjo aan. De om geving van Asemlbafcoes werd van rondzwervende sabotagegroe pen gezuiverd. Ten Zuid-Westen van Modjokerto werd een Neder- Het hoge hof v^n cassatie van Bulgarije heeft Dinsdag het be roep van Nicola Petkof behan deld. Petkof's raadsman verdedigde hem in een pleidooi van drie uren en trachtte te bewijzen, dat de „militaire hga" door middel waarvan Petkof zich van de macht zou hebben willen meester maken, noch in wezen, noch in schijn een militaire organisatie was. .De uitspraak wordt over enkele dagen verwacht. Officieel wordt medegedeeld, dat Sir Neville Bland, de Britse ambassadeur te 's Gravenhage, in verband met de leeftijdsgrens aan het einde van dit jaar de diplo matieke dienst gaat verlaten en uit dien hoofde ontheven wordt van zijn functie in Den Haag. tlij zal worden opgevolgd door Sir Philip Nichols, de tegenwoordige ambassadeur in Tsjechó-Slowa- ktfe. re hulpverlening aan de guerilla- strijders in Griekenland. Daaren boven zou zij de oprichting van 'n nieuwe commissie voorstellen ter onderzoeking van de feitelijke si tuatie in Griekenland en het doen van verdere aanbevelingen. Vervolgens verklaarde Marshall, dat de V. S. niet alleen veel be lang hechten aan de aanbevelin gen der speciale commissie voor Palestina, die eenstemmig werden goedgekeurd, maar ook aan die aanbevelingen, die door de meer derheid van de commissie werden bekrachtigd. De toestand in Korea, kon vol gens Marshall niet voor onbepaal de tijd zo blijven. De onderhande lingen met de Sowjets waren mis lukt, zodat de V. S. van plan wa ren de kwestie van de onafhan kelijkheid van Korea aan de alge mene vergadering voor te leggen. Verontrustend en onheilspellend vond Marshall het feit, dat Pojen en de Sowjet-Unie niet van zins waren zich bij de meerderheids conclusies van de coommissie der V. N. voor de controle over de atoom-energie aan te sluiten. De internationale ontwapening was afhankelijk van drie voorwaar den: Internationaal vertrouwen, de vredesvoorwaarden voor Duits land en Japan en de formatie van een internationaal vredesleger en controle op de atoom-energie. Ofschoon de V. S. liever geen wijzigingen zagen aangebracht 111 het veto-recht, waren zij genoopt deze wel voor te stellen met het oog op het „misbruik" dat ervan gemaakt werd. Madoera weiden enkele benden verdreven. Sumatra? In het gebied van Medan werden enkele saboteurs gearresteerd. Een Nederlands detachement heeft 8 km ten Z.- Westen van Brastagi een aanval afgeslagen. In het gebied van Padang en Palembang werd een Nederlandse pipercub beschoten. Fiorello Laguardia, de vroegere burgemeester van New-York en directeur-generaal van de Unrra, heeft Dinsdag in zijn huis een in zinking gehad en bevindt zich volgens zijn doktoren in een „cri- tieke toestand". Hij is te ziek om naar het ziekenhuis te wor den' vervoerd. Laguardia, die 12 jaar burge meester van New-York is ge weest, moest j.l. Juni een zware operatie ondergaan, waarvan hij noqit geheel hersteld was. Het nationale comité „Hand having Rijkseenheid" heeft gis teren onderstaand telegram aan de Ministerraad verzonden: „Het nationaal comité „hand having „Kijkseenheid" gaf met verontwaardiging kennis van het bericht dat de leiding van een aer regeringspartijen het heeft durven bestaan in het openbaar te propageren hefr opnieuw voeren van onderhandelingen met Soe- karno en de zijnen die de Rege ring nog onlangs brandmerkte als collaborateurs, profiteurs en smokkelaars. Het comité pro testeert ten krachtigste tegen dit schandelijk streven waarvan de verwezenlijking even onwaardig als onvruchtbaar zou zijn. Het comité spreekt de verwachting uit dat de Regering niet zal dul den dat deze nieuwe smaad aan Nederland wordt aangedaan." Hedenochtend om tien uur zal een extra-kabinetszitting worden gehouden, welke zal worden bij gewoond door de Luit.-Gouv.-Gen. Dr. H. J. van Mook. In de jongste Troonrede is me degedeeld, dat de toestand van 's lands financiën eist, dat ook de Uitgaven voor onze krijgsmacht zo beperkt mogelijk zullen worden gehouden en dat die er ons toe zullen brengen vooreerst geen meerdere taken voor deze krijgs macht op ons te nemen. Naar aanleiding van over deze passage, met name ook in Indië, gerezen misverstand, verneemt het A.N.P, thans van «gezaghebbende zijde, dat met de hier gebezigde uit drukking „meerdere taken" is gedoeld op taken in Europa. Zoals reeds werd medegedeeld, wordt 19 September ten paleize Soestdijk een défilé van landelijke ruiters gehouden voor het Prinse lijk Gezin. Aan dit défilé zullen ruim 1000 ruiters uit alle provinciën deelne men, afgevaardigd zowel door de Kon. Ned. Federatie van lande lijke rij verenigingen als door de R.K. bonden. Het geheel wordt voorafgegaan door een muziek corps te paard, bestaande uit lan delijke ruiters. Het défilé vangt aan om 3 uur n.m. Daarna zal nog een demon stratie door de beste landelijke ruiters worden gegeven, aan de Veenhuizer Tol, ongeveer 2 km van het Paleis. Ex-Koning Carol van Roe menië zal zich met zijn echtgenote naar Portugal begeven, waar hij voor onbepaalde tijd zal blijven i rti ui - ai dj l ge •i li J ei le it di a e: m d( n ll ac ie, 3'? in v L <h' i) >r iv Bij ei :r x rif e' '"°1 r 5* Pt l«' tij ;e wt ft Di rei leL rol irM verl .-.,■5 ïilf u is 3e in| n" ei >0 ia P« i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1