Sluiting der zitting van de Staten-Generaal 50 Chinezen door Ned* troepen bevrijd STICHTING STUDIEGROEP Hongaarse Partij der Kleine Boeren (^Wereldnieuws rechtervleugel"! MAANDAG 15 SEPTEMBER 1947. Prinses Juliana in Schotland aangekomen Dr Van Mook's vertrek uit Amerika uitgesteld De Consuls-Generaal van hun inspectiereis te Batavia teruggekeerd De toestand in de Pendsjaab De mijnwerkersstaking in Engeland Nederlands Legercommuniqué voor een Europese tolunie verovert leiding in de partij Canada wil lid worden van de Veiligheidsraad Duitsland verloor in Nov. 1940 reeds het vertrouwen in Italië Nieuwe verdwijningen in Sowjet-zone van Duitsland? Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Vrij veel bewolking. Matige, aan de kust vrij krach tige, v/'nd tussei. Zuio en Z.- West. Vrij veel bewolking met hier en daar enige lichte re gen. Weinig verandering van temperatuur. 3de Jaargang No- 605. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.miniman per advertenre 1,B0. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur* Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit SiaQ, 10 ct. meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Daartoe gemachtigd dooi H. M. de Koningin heeft de Minister van Binnenlandse Zaken Dr. L. Beel Zaterdagmiddag de zitting van de Staten-Generaal gesloten. De beide Kamers zijn daartoe* te kwart voor drie in het geibouw der Tweede Kamer in verenigde vergadering bijeengekomen onder voorzitterschap van de President der EersteKamer, Prof. Mr. R. Kranenburg. Na opening der vergadering benoemde de Voorzitter tot leden van de commissie van in- en uit-, geleide de heren Van Voorst tot Voorst (Eerste Kamer), tevens voorzitter der commissie, Romme (Tweede Kamer), mej. Mr. Tjeenk Wiillink (Eerste Kamer). Jkvr. Wittewaal van Stoetwegen, de heren Vorrink en Verkerk, leden der Tweede Kamer. Onder lei ding van haar voorzitter begaf deze commissie zich naar de in gang van het Kamergebouw, waar de Minister van Binnen landse Zaken per auto arriveerde. Nadat Dr. Beel de vergader zaal was binnengeleid hield hij staande achter de Regeringstafel de volgende toespraak: „Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen deze zitting der Staten-Generaal te sluiten. In het afgelopen zittingstijd vak heeft het gemeen overleg tus sen volksvertegenwoordiging en Regering wederom goede vruch ten" afgeworpen. In samenwer king met U konden tal van wet telijke regelingen op bestuurlijk, sociaal, economisch en fiscaal terrein totstandkomen. Ook op het gebied van de in ternationale samenwerking zijn verheugende resultaten gehoekt. In het bijzonder valt hierbij te denken aan de totstandkoming van de Belgisch-N ederlar.ds- Luxemburgse toluniie. Helaas mag daarnaast niet worden verheeld, dat jn de afgesloten periode de H. K. H. Prinses Juliana is op het vliegveld van Dyce, nabij Aberdeen aangekomen. Vandaar heeft zij zich per auto naar het kasteel Balmoral, waar Z. K. H. Prins Bernhard thans de gast is van Koning George van Engeland, begeven. Óp het vliegveld waren ter be groeting aanwezig de heer W. de Mer, van het kasteel Lickleyhead in Aberdeenshire, een oud vriend van Prins Bernhard. De heer De Mier was vergezeld van Prins Bhawani Singh en Prins Jsisingh, zoons van de Maharadja van Djai- poer, die hun vacantie bij hem doorbrengen. Het vertrek van Dr. Van Mook uit de. Verenigde Staten is enige dagen uitgesteld. Dit uitstel staat niet in verband met de actie van de Maatschappij Isbrandtsen. Naar het A.N.P. nader van be voegde zijde verneemt, zal Dr. Van Mook waarschijnlijk eerst Dinsdag uit Amerika naar Neder land vertrekken. Charles Eaton, de Australische consul-generaal te Batavia en Lambert, de consul-generaal voor Engeland, zijn Zaterdagmorgen van hun reis door Nederlands be zet gebied op Oost-Java te Bata via teruggekeerd. Zij waren ver gezeld van 4 Australische officie ren, die voor bijstand in het on- derzoek inzake de situatie in In donesië aan de commissie zijn toe gevoegd. De consul-generaal van België en van China zijn van hun inspectiereis op West-Java even eens te Batavia teruggekeerd. Voorts wacht men te Batavia nog steeds op de komst van 2 Franse officieren, de kolonel Mo- rizon en de luitenant-kolonel Faure, en van verschillende Ame rikaanse officieren. internationale toestand reden tot bezorgdheid gaf. Dit was in ernstige mate even zeer het geval met de ontwikke ling van zak in Indonesië. Veel vuldig en breedvoerig was als gevolg hiervan het overleg dien aangaande tussen volksvertegen woordiging en Regering. Hare Majesteit heeft mij ver zocht U haar erkentelijkheid te betuigen voor uw ijver en toewij ding in het behartigen van de zaken van het Koninkrijk. In naam der Koningin en daar toe door Haar gemachtigd ver klaar ik de zitting der Staten- Generaal voor gesloten". De commissie heeft daarop de Minister uitgeleide gedaan, waar na de voorzitter de vergadering sloot. r Vijf duizend Mohammedanen zijn, naar gemeld wordt, de Indus op verschillende punten overge stoken teneinde „de massamoor den op Moslems in de Oostelijke Pendsjaab te wreken". Zij trok ken op Campbellpoer in- de Wes telijke Pendsjaab af. Toen zij Sarwalda, een dorp. waren gena derd, werd te Campbellpjoer een uitgaansverbod van twaalf uur afgekondigd en het betrokken dorp werd door strijdkrachten omringd orii de aanvallers het binnentrekken te beletten. Ten slotte wist men laatstgenoemden ervan te overtuigen, dat zij naar huis terug dienden te keren. In tussen hebben de in het district Lyallpoer woonachtige Sikhs, 300.000 in getal, hun dorpen ver laten en willen naar de Oostelijke Pendsjaab trachten te emigreren De eerste 40.000 hebben zich op weg hegeven. In het verblijf van de regering der Oostelijke Pendsjaab te Sim la is een bom ontploft, waardoor vijf mensen zijn gedood en twin tig gewond. De hoop, dat de mijnwerkers- staking in Yorkshire een einde zou nemen, nu de mijnwerkers van Grimethorpe besloten hebben om Maandag het werk te hervat ten, is weer verminderd, daar de 35.000 mijnwerkers die uit sym pathie voor de arbeiders van de mijnen van Grimethorpe wegble ven, nog niet aan het werk ge gaan zijn. Men schrijft dit toe aan de onzekerheid over de voor waarden, waaronder de Grirne- thorpe-mijnwerkers het werk her vatten. Vrijdag verklaarde de districtssecretaris der mijnwer kersunie, dat de mijnwerkers niet meer dan hun oude taak, of door de gevolgen van do staking wel licht een kleinere, zouden ver richten, zolang het rapport der commissie van drie, over hun bezwaren tegen een vergroting van hun taak nog niet gereed was. Deze verklaring werd ais juist erkend door het Britse rijks- koienbureau voor het kolenbe- drijf, dat oorspronkelijk een an dere verklaring bekend gemaakt had. Het bureau hoopte, dat de verbetering der verklaring her vatting van het werk tot gevolg zou hebben. 6000 Mijnwerkers in Zuid- en West-Yorkshire hebben te ken nen gegeven _over 14 dagen te zullen stakenf Indien aan hun grieven inmiddels niet ls tege moet gekomen. In verschillende steden van Frankrijk heeft men Zaterdag wederom uiting gegeven aan zijn misnoegen over de verlaging van het broodrantsoen en over de saiarisregeling. Vooral te Mans en Alencon (iSarthe) hebben zich incidenten voorgedaan. De politie moest tot een aantal arrestaties overgaan. Te Amiens hebben 10.000 personen voor de prefec tuur gedemonstreerd. Te Avignon is een algemene proteststaking afgekondii Het Nederlands communiqué van Zaterdag meldt, dat Neder landse troepen 50 Chinezen be vrijd) hebben in een plaatsje hal verwege Tegal en Tasikmalaja gelegen. De Nederlandse verlie zen van Vrijdag bedragen 2 ge sneuvelden en 14 gewonden. Wederom werd op West-Java een Nederlandse Rodekruis-auto beschoten in het gebied van Che- ribon. Op Java en Sumatra kwa men wederom vele beschietingen voor. Het Nederlandse legercommu niqué van Zondag meldt, dat vol gens voorlopige berichten uit Me- dan een convooi van vier jeeps, waarin de Britse consul reisde, beschoten is. Sluipschutters be schoten het convooi op de weg van Brastagi naar Medan. Er wordt geen melding gemaakt van gewonden. Een woordvoerder van 't Brit se consulaat te Batavia deelde mede, dat te Medan de honorair fungerend vice-consul die heer J. Roberts is; van enige beschie- 13 Van de 16 landen, die deel nemen aan de conferentie te Pa rijs over liet plan-iMarshall, hebben Vrijdagavond de volgende verklaring gepubliceerd. Tijdens de besprekingen van de commissie van samenwerking te Parijs is men overeengekomen dat alle beschikbare middelen moeten worden aangewend ter bevordering van gezonde en stabiele economie van Europa binnen 't kader van een groeien de wereldhandel. Teneinde tot dit doel bij te dragen heeft meh de mogelijkheid van de vorming ener tol-unie of unies, in overeenstemming met de beginselen van het ontwerp- Handvest voor de voorgestelde internationale organisation onder het oog gezien, waarbij erkend wordt, dat zonder voorbereidende studie geen beslissingen inzake de vorming van zulke unies kun nen worden genomen. De regeringen van Belgie, Frankrijk, Griekenland, Groot- Brittannië, Ierland, Italië, Luxem burg, Nederland, Oostenrijk, Por tugal, Turkije en IJsland hebben dienovereenkomstig besloten een studiegroep te vormen, die tot taak zal hebben een onderzoek in te stellen naar de hierbij betrok ken vraagstukken en maatrege len. welke nodig zijn om een tol unie of -unies tussen enige of alle dezer regeringen en alle an dere regeringen, die uitgenodigd zijn om aan het werk van de stu- De moeilijkheid, dat de rechtse leden van de Hongaarse partij der Kleine Boeren een einde ma ken aan het samengaan van de partij met de regering is niet denkbeeldig, nu de rechtse oppo sitie in de partij zich van de lei ding heeft meester gemaakt. Als leden van Jjet partijbestuur wer den met overweldigende meerder heid van stemmen rechtse partij leden gekozen. President Zoltan Tildy is on middellijk besprekingen begonnen met de nieuwe leider. De linkse leiders Lajos Dinnyes eerste Minister, Mihalyfi, Minister van Voorlichting en Minister van Bui tenlandse Zaken a.i. en Jules Ortutay, Minister van Onderwijs zijn uit de politieke commissie gestoten, omdat zij de schuld kre gen voor de nederlaag der partrj bij de verkiezingen. Indien de rechtse meerderheid uit de regeringscoalitie treedt zal de linkervleugel met de uitgesto ten Ministers aan het hoofd de partij verlaten en een onafhanke lijke groep van Kleine Boeren vor men, deel uitmakend van de regeringscoalitie. Het schijnt thans zeker te zijn, dat de Hongaarse partrj der Klei ne Boeren aan de komende rege ringscoalitie zal deelnemen. Vrij dagavond is de leiding der partij op een grote vergadering name lijk teruggekomen op het in de middag genomen besluit en de linkerzijde trouw gebleven. Het des middags gekozen bestuur is afgetreden. Voorzitter blijft Dobi, tot algemeen secretaris is gekozen Gyöngyössi, ex-Minister van Buitenlandse Zaken. Louis Laurent, de Canadese Minister van Buitenlandse Zaken, heeft aan de vooravond van zijn vertrek naar New-York, waar hij als leider van de Canadese dele gatie de tweede zitting van de algemene vergadering der V. N. zal hijwonen, officieel meege deeld, dat Canada dingt naar het lidmaatschap van de Veiligheids raad der V. N. De verkiezingen zullen plaats hebben tijdens de komende zitting van de algemene vergadering der V. N. De aftredende leden zijn Australië, Polen en Brazilië. dtegroep deel te nemen, tot stand te brengen. De regeringen van Nederland, België en Luxemburg hebben op zich genomen hierbij hun bemid deling te verlenen. Zij zorgen, dat de uitnodigingen tot deel name aan andere landen worde gericht en zullen de eerste sa menkomst van de studiegroep bij eenroepen, zodra er voldoende gelegenheid _ypor andere landen 'is geweest om hun wens tot aan sluiting hij de studiegroep ken baar te maken. De studiegroep zal trachten een basis tot samenwerking te vinden met het interim tariff committee, dat tengevolge -van het general agreement on tariff and trade is ingeèteld, alsmede met de international trade orga nisation, zodra deze is opge- richt." Naar Reutaj's diplomatieke correspondent xe Londen ver neemt, zullen de regeringen van Nederland, België en Luxemburg alle andere landen van Europa, behalve FranccnSpanje uitn'od - een aan de studiegroep deel te nemen, terwijl ook de landen van het Britse gemenebest ge polst zuilen worden, of zij voor een uitnodiging in aanmerking wensen te komen. In het beves tigende geval zullen ook deze landen een uitnodiging ontvan gen. Volgens de correspondent betekent het feit, dat ook Sovjet Rusland. Albanië, Bulgarije, Wit- Rusland en de Óekraïne, welke landen zicb van deelneming aan de conferentie te Parijs onthou den, zullen worden uitgenodigd,, een poging van de zijde der Wes telijke mogendheden om de kloof tussen Oost en West te over bruggen. Nader wordt vernomen, dat de volgende landen zijn uitgenodigd deel te nemen: Albanië, Bulga rije, Finland, Hongarije, Joego- "Slavië, Noorwegen, Oekraïne, Po len, Roemenië, Tsjecho-Slowakije, Triest (via het secretariaat van de United Nations), U.S.S.R., Wit-Rusland, Zweden en Zwitser land. Voorts zij vermeld, dat de be trokken landen van de British Commonwealth geraadpleegd zul len worden, teneinde vast te stel len welke van deze een invitatie zouden wensen te ontvangen, waarna dienovereenkomstig een invitatie gericht zal worden tot die, welke dit wensen. ting was hem niets bekend. De Nederlandse verliezen van Zaterdag bedragen een gesneu velde en twee gewonden. Op West- Java worden weer be schietingen van patrouilles ge meld. Op Midden-Java werden Republikeinse aanvallen afgesla gen. Uit het Zaterdag gepubliceerde raouort van de Engelse Admirali teit over conferenties van Hitier tijdens de oorlog, blijkt, dat het Duitse Oppercommando reeds in November 1940 het vertrouwen in Italië begon te verliezen. 14 November van dat jaar ver klaarde de marinestaf van Hitier dat het onafhankelijke offensief van Italië tegen Griekenland niet in overeenstemming was met de belangen van de gemeenschappe lijke oorlogvoering van Duitsland en Italië en dat de strategische vlootposiltie van Engeland hier door verbeterd was. Ook gaf de marinestaf uiting aan zijn mening dat Italië het Egyptisch offen sief, waarvan de controle over het Suezkanaal afhing, niet zou kunnen voeren. 27 December 1940 verklaarde Hitier aan de Opperbevelhebber van de vloot in antwoord op diens desbetreffen.de vraag dat er in Italië een volkomen gebrek aan leiderschap was. Hij beschuldigde het Italiaanse Koninklijk Huis er van, dat het pro-Engels was, en gaf het bevel het Koninklijk Huis uit te schakelen, indien het tegen Mussolini inging. Ou de slotzitting van de te Genève gehouden conferentie der F. A. O., is het voorstel van de gemengde commissie der F. A. O. en Wereldgezondheidsorganisatie om een permanentè commissie van samenwerking tussen beide organisaties in te stellen aange nomen. Vrijdag zijn de EngelsAmeri kaanse troepen met de ontruiming van het gebied van Venetia Giu- lia begonnen, dat bij het van kracht worden van het Italiaanse vredesverdrag aan Joego-Slavië wordt toegewezen. Tegelijkertijd is begonnen met de afbakening van de voorlopige vrije staat van Triëst. Het door de Engelsen goedge keurde Berlrjnse blad „Telegraf" meldt, dat Heinrich Stuecker, burgemeester van Muehlhausen in Thueringen, (Sowjet zóne), naar de Amerikaanse zóne is ge vlucht. Tevens zou Dr. Manthey, functionaris van het Ministerie van Onderwijs van Mecklenburg (eveneens in de Sowjet zóne), en een voormalig officier van dë „Luftwaffe", belast met de cultu-\ rele aangelegenheden der provin cie, verdwenen zijn. Bij de Belgische Kamer is een wetsvoorstel ingediend, dat aandringt op invoering per 1 Jan. 1948 van een verplicht rijbewijs van motorrijtuigen. Te Hamburg hebben zich 135 gevallen van kinderverlamming voorgedaan'. Het totaal voor Ber lijn bedaagt thans 716 gevallen, waarvan 67 met dodelijke afloop. Generaal Zervas, Minister van Openbare Orde in de regering Tsaldaris, die 23 Augustus is af getreden, heeft het voornemen een vervolging in te stellen tegen Paul Pooter, voormalig hoofd van Truman's economische commissie in Griekenland, op grond van diens artikel in „Colliers Maga zine", dat melding maakt van Zervas verzetsactiviteit tijdens de Duitse bezetting. Het gerucht heeft de ronde gedaan als zou Degrelle Spanje hebben verlaten en dienst geno men hebben in het Vreemdelin genlegioen. Van een betrouw baar persoon, die uit Spanje is teruggekeerd, vernemen wij, al dus „La Nation Beige", dat De grelle nog steeds te San Sebas tian is. Uit kringen te Athene die in nauw contact staan met de Britse intelligence service en de Griekse generale staf, wordt gemeld, dat er de laatste dagen „abnormale gebeurtenissen" plaats vinden in de buurt van het Doiran-meer, op Joego-Slavisch grondgebied, dicht bij de grens van Griekenland. Na dere inlichtingen over de aard dezer gebeurtenissen konden ech ter niet worden gegeven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1