r ft» „Actie der Verenigde Naties veroorzaakte vertraging" BESPREKINGEN TE LONDEN Toeneming der schendingen DE ONTSCHEEPTE JODEN C WERELDNIEUWS^ li ijm DONDERDAG 11 SEPTEMBER 1947. PERSCONFERENTIE Dr. VAN M00K Prinselijk Paar de gast van Engelse Koning Nederlands Actie-communiqué van de „Runnymede Park" Verenigde vergadering van de beide Kamers der Staten-Generaai Guerillastrijders stellen eisen aan Sophoelis EDEN beschuldigt Britse regering Prinses Margriet gaat naar school De opening der Staten-Generaai De strijd tegen de inflatie in Frankrijk Dreigbrieven aan Legaties te Caïro Wijziging benzinedistributie in Frankrijk =t 1<1 !l ia is 1 •8 rfe V I I f si Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Weer toenemende wind). In de loop van de dag weer toenemende wind tussen Z.W. en Zuid. Wisselende bewolking. Bijna overal droog. Iets hoge re temperatuur. DE VRIJE 3de Jaargang No. 602. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rulbriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meel 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad, 10 ct. meer. ii "ti ai Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Op de aangekondigde pers conferentie in de Nederlandse ambassade te Washington heeft Dr. Van Mook Dinsdag o.m. ver klaard, dat de activiteit, van de Veiligheidsraad „nuttig en hulp vaardig" was geweest, m,aar dat een oplossing alleen dan bereikt kon vVorden, wanneer beide par tijen zich zouden houden aan de order tot staken van het vuur(. Er is, zo zeide Dr. Van Mook, geen enkele aanwijzing van Republikeinse zijde in deze richting- Bijgevolg is het nood zakelijk, dat de onverantwoor delijke gewapende benden eerst worden uitgeschakeld- Indien de V. N. zulks niet kimneh doen, dan zal Nederland verantwoor delijk zijn om dit te doen,. De actie van de V. N,., aldus Dr. Van Mook, heeft een vertra ging veroorzaakt, maar ander zijds brengt deze actie mee, dat de wereld beter op de hoogte raakt van de feiten, hetgeen veel goed zal doen. Dr. Van Mook verklaarde ver volgens, dat Nederlands enige doel is de mogelijkheid voor Indo nesia te scheppen om als souve- reine staat te bestaan. Wij hebben er naar gestreefd, aldus de Land voogd, een overeenkomst in feite te bereiken voor de opbouw van zulk een souvereine staat, niet ene op papier. Het is echter te wijten aan de onbekwaamheid van de Republikeinse Regering om uit te voeren, waarover wij het eens waren geworden, dat de hui dige moeilijkheden zijn gerezen. De plaatselijke commandanten ge hoorzaamden niet aan de bevelen uit Djogja en de plaatselijke hoof den hebben op overeenkomstige •wijze hun eigenmachtig optreden voortgezet. In de laatste zes maanden werd dit nog aanzienlijk slech ter, zodat er gebieden zijn, waar vier, of vijf verschillende over heden om het gezag rivaliseren. De Republikeinse financiën ver keren in een chaotische staat. Niemand weet, hoeveel geld de Republiek in circulatie heeft gebracht, zelfs de centrale bank van de Republiek weet het niet. <Dr. Van Mook ging vervolgens gedetailleerd in op de groot scheepse smokkelhandel, welke zo zeide hij, de honderd millioen dol lar beliep en waarbij de uitvoer de invoer vijfmaal overtrof. Voor een waarde van zeker 25 millioen dollar is hierbij in de zakken ver dwenen van O.W.-ers en smokke laars. Wij hebben voortdurend ge tracht, zo zeide Dr. Van Mook, de Republiek bij een krachtig optre den tegen hen te steunen en een algemene zuivering te bevorderen, omdat de vooruitzichten voor een werkelijke onafhankelijkheid van Indonesia belemmerd worden, zo lang de onverantwoordelijk? ben- deft niet zijn uitgeschakeld. Het herstel van een function- nerend Regeringsapparaat Is een voorwaarde voor de schepping van een onafhanke lijk Indonesia. Er is geen moge lijkheid aanwezig gebleken om een behoorlijke natie te vormen tnet deze Republikeinse Regering. De huidige Republikeinse Regering is niet dezelfde als die, waarmee in dertijd de onderhandelingen zijn gevoerd, aldus ür. Van Mook, een groot aantal bekwame figuren is aan de kant gezel Soekamo zelf heeft blijkens zijn eigen getuigenis tegenover bezoekers 'te- Djogja het grootste deel van zijn invloed verloren. Niemand weet, wat de plannen van Sjarifoeddin zijn. Maar achter de schermen van de Republikeinse Regering trekken de gewapende benden en die groepen, die belang heb ben bij de smokkelhandel, aan de touwtjes|. Ik ben bang, zo vervolgde Dr. Van Mook, dat Sjahrir niet sterk genoeg is ge weest om diegenen te bestrijden, die tegen een degelijke reorga nisatie gekant waren. Tenslotte beantwoordde Dr. Van Mook nog 'n aantal vragen. Om trent de buitenlandse invloeden in de Republiek, zeide hij, dat daar de „gebruikelijke invloeden" werkzaam waren en hij lichtte die nader toe door te verklaren, dat de communistische partij in de Republiek stellig in verbihding staat met de buitenwereld. De communistische partij in de Re publiek, zo verklaarde Dr. Van Mook, treedt niet sterk op de voorgrond, maar heeft vele leden in allerlei organisaties. De vraag werd gesteld, of een bezetting van Djogja -een oplos sing zou opleveren. Hierop ant woordde Dr. Van Mook, dat men de vraag niet op deze wijze moest stellen, maar dat men heter kon zeggen: Kan de toestand ver beterd worden, indien de Republi keinse Regering zodanig kan worden gereorganiseerd, dat zij werkelijk met de wederopbouw begint en geizag krijgt in haar gezagsgebied? Dr). Van Mook beschreef de gevoelens van op luchting, welke bij de bevolking van de pas-bezette gebieden tot uitdrukking waren gekomen. In dit verband verklaarde hij tevens, waarom de contractbreuk van de Republiek niet aan arbitrage kon worden onderworpen. Dr. Van Mook bleek niet be reid over zijn bezoek aan het statedepartement meer te zeg gen dan: „Het heeft de situatie opgehelderd." Wel zeide hij nog, dat, voorzover het de economi sche aangelegenheden betrof, de besprekingen „louter oriënterend'' waren geweest. (Dr. Van Mook vertrekt Zater dag uit de Ver. Staten naar Nederland, hij is voornemens Donderdag 18 September naar Batavia terug te keren. De politieke correspondent van Reuter meldt uit Londen, dat men aldaar verwacht, dat de officieuze besprekingen tussen de gedelegeerden der landen van het Britse gemenebest op de confe rentie voor het internationaal monetaire fonds, welke heden zal beginnen, plannen zullen opleve ren voor de conferentie van de eerste-Mmisters der staten van het gemenebest. De laatstge noemde conferentie zal in No- Prins Bernhard is gisterenmor gen per vliegtuig naar Schotland vertrokken, waar hij enkele da gen de gast zal zijn van het Engelse Koningspaar. Prinses Juliana was helaas door een zware verkoudheid genoodzaakt de reis uit te stellen, doch zij hoopt tegen het einde dezer week weer voldoende hersteld te zijn om de Prins te kunnen volgen. Het Nederlandse communiqué van Woensdag meldt, dat de Ne derlandse verliezen op 8 en 9 September bedragen 4 gesneuvel den en 83 gewonden. Thans o weken na de order tot staken van het vuren en van de vijandelijk heden, is het aantal inbreuken, door de Republikeinse strijdkrach ten op deze order gepleegd, ge stegen tot boven de duizend, waanvan ruim vierhonderd in de grensstreken plaats vonden. Over de laatste week is 't da gelijks gemiddelde gestegen van 34 tot 43. In het gebied ten Zuiden van Krawang en ten Westen van Poerwakarta op West-Java vorm de Pankalan een broeinest van Republikeinse agressie en terreur. Om hieraan een einde te maken is hier een Nederlandse troepen- bezetting geplaatst. Op Midden- Java bij Loembir werd een Repu blikeinse strijdgroep van 500 man verdreven. Het communiqué meldt beschietingen van pa- trouilleposten en botsingen» met Republikeinse groepen. Het aanvullend communiqué meldt* brandstichtingen dóór de T.N.I. in plaatsen op West-Java. Naibij Poerwaerdja op Midden- Java is ongeveer 30 ton munitie van buitenlandse herkomst aan getroffen. Op Oost-Java bij Nongkodjad- De Berlijnse correspondent van het A.N.P. meldt: Het aantal arrestaties van Joden, die ernstig venzet gepleegd hebben, beloopt vijftig. Zij zijn gebracht naar de Duitse gevan genis te Altona. Onder hen is de Zionistische leider M. Rosmann, Bovendien zijn twintig vrouwen, die tot de leiders van het verzet behoorden, in het kamp Poppen- dorf in verzekerde bewaring ge steld. Bij de ontruiming der treinen en het betrekken der kampen zijn geen incidenten van enige betekenis voorgekomen. De verwachting wordt hier geuit, dat de I.R.O., aangezien de Joden door geweld van het schip zijn gebracht, zal weigeren de gear resteerde wettelijke procedure voor displaced persons te be rechten. In sommige kringen wordt de verwachting geuit, dat hierna berechting door een Duit se rechtbank zal worden over wogen, aangezien verzet is ge pleegd in Duitse territoriale wa teren. De Zweedse Prof. Gunner Myrdal, directeur van de Euro pese commissie van de Verenigde Naties te Genève vertoeft thans te Berlijn, waar hij namens de V. S. met de bezettende mogend heden besprekingen over de toe komst der ontscheepte Joden zou hebben gevoerd. Wij vernemen dat Prof. Myrdal heden naar Londen zal vertrekken. De beide Kamers der Staten- Generaai zijn bijeengeroepen voor een verenigde vergadering in het gebouw van de Tweede Kamer op Zaterdag 13 September, des na middags te kwart vóór drie. De Minister van Binnenlandse Zaken zal in deze vergadering de (zitting 19461947 in naam van >H. M. de Koningin gesloten ver klaren. jar zijn 5 Duitsers gevonden, die tot de „kriegamanne" behoorden. In de mijnen van Boekitasam op Zuid-Sumatra zijn thans 3000 ar beiders werkzaam (kolenmijnen). De tegenwoordige productie be draagt 15.000 ton per maand. Volgens de chef van de mijnen kan deze productie vermoedelijk nog worden opgevoerd. Op Sumatra's Oostkust zijn bo ven bevrijd gebied pamfletten ver spreid, die als volgt luiden: „Uw namen worden door pelopors op getekend en wanneer straks op nieuw het volk rechter zal zijn, zult U allen ter helle worden ge zonden om daar uit te rusten. Daar staan reeds vele villa's ge reed." Het Nederlandse commu niqué tekent hierbij aan, dat de Republiek een bloedbad aankon digt, hetwelk zij hoopt te kun nen aanrichten. Dr. Mohammed Isa, die tot 21 Juli Republikeins vice-gouverneur van iSumatra was, bevindt zich in arrest. Hij hèeft zich schuldig gemaakt aan verschillende onge oorloofde handelingen. Na de af kondiging van de order tot sta king der vijandelijkheden heeft Isa belangrijke financiële steun verleend aan de in bevrijde gebie den nog opererende T. N. I. for maties. Als rechtvaardiging voer de hij hiervoor aan, dat hij hier door rampokpartijen kon voor komen en rondzwervende T. N. I. groepen kon verhinderen op te treden. Isa verklaarde zich wel bewust te zijn, dat elk optreden van Republikeinse troepen in de bevrijde gebieden door déze fi nanciële steun in de hand werd gewerkt. Hij had hiervoor geen toestemming van Djogja ge vraagd. Het agentschap „Hellas Pres- sd" publiceert het Volgende be richt, dat door het hoofdkwar tier der guerillastrijders in Grie kenland, per post is verspreid: „Het democratische leger kan met Sophoelis slechts onderhan delen op de volgende grondsla gen: Ten eerste: Het onmiddel lijk sluiten van een wapenstil stand. Ten tweede: Afkondiging van een algehele amnestie, zonder uitzonderingen en de onmiddel lijke invrijheidstelling van alle democraten en verzetslieden die^ zich momenteel in de gevangenis bevinden. Ten derde: De on middellijke repatriëring van alle gedeporteerden en van de bevol king die opgejaagd is door de monarchistische legers, Ten vier de: Herstel van de vrijheid van drukpers en van alle andere de mocratische vrijheden". De plaatsvervangep.de leider der conservatieve oppositie in het Lagerhuis. Anthony Eden, heeft Dinsdag ie Edge Hill, Liverpool, de Britse regering ervan beschul digd, dat zij hij het bestrijden van de economische crisis faalt. Eden verklaarde, dat de rege ring volkomen in gebreke is ge bleven om de crisis te voorzien en dat zij degenen, die haar wel doorzagen en ervoor waarschuw den, heeft genegeerd. De Minister van Financiën, Dalton noemde Eden een der Ministers, die de onontkoombare moeilijkheden hebben vergroot. lEden zeide, dat de Ministers door tegenstrijdige redevoeringen verwarring hebben gesticht- en dat de regering zelf thans neg geen plan heeft om de problemen aan te vatten. vember gehouden worden wan neer de Premiers ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Elizabeth met Philip Mountbat- ten te Londen uitgenodigd zullen zijn. Het Britse kabinet heeft Dins dag een speciale crisiszitting gehouden. Ook de' mijnwerkers staking van Yorkshire is ter sprake gekomen. De Minister van Handel, Sir Stafford Cripps, heeft aan zijn collega het ont werp van de rede voorgelegd, welke hij Vrijdag van regerings wege in een vergadering van 2000 arbeiders en industriële leiders te Londen zal uitspreken. Dit zal momenteel de enige offi ciële uitspraak der regering aan gaande de tegenwoordige crisis zijn. In officiële kringen ver luidt, dat in deze rede de beslis singen van het kabinet over- het exportprogramma en het produc- tiepeil der afzonderlijke indus trieën behandeld zullen worden. Het kabinet nam geen besluit het parlement vóór 20 October bijeen te roepen. Inzake de sta king bij de mijnen van Grime- thorpe was het kabinet van oor deel, dat hier niet van regerings wege ingegrepen moest worden. Als geschikt lichaam tot bemid deling zag het de Rationale unie van mijnwerkers. Volgens Reuter's correspon dent ontkende een woordvoerder der regering, dat Attlée ontslag zou kunnen nemen. Attlee zou evenmin het plan hebben óm een andere Ministersportefeuille waar te nemen. Het secretariaat van H. K. H. Prinses Juliana deelt ons mede, dat Prinses Margriet leerlinge is geworden van de groep voor voorbereidend lager onderwijs van de werkplaats Kindergemeen schap te Bilthoven. Bij de opening der Staten-Gene raai op Dinsdag 16 .September a.s. zal H. M. de Koningin zich 's mid dags cm 1 uur per auto van het Paleis Noordeinde naar de zit ting begeven. Haar auto wordt gevolgd door twee auto's voor de Grootmees teres en de Opperceremoniemees- ter en voor de Chef *van het Mili taire Huis en Haar Adjudant. De Koningin volgt de route: Noordeinde, Heulstraat, Lange Voorhout (Over het schelppad), Toumooiveld, Korte Vijverberg naar het gebouw der Ridderzaal op het Binnenhof. Na de opening der zitting rij den de auto's dezelfde weg terug. Volgens onbevestigde en met grote reserve behandelde berich ten uit New-Delhi, zou de gehele Hindoe-bevolking van de stad Pesjawar, bij de Noordwest-grens van Voor-Indië, ten getale van meer dan tienduizend zielen, door Mohammedanen zijn uitge moord. In het gebied van de Golf van Akaba (Noordoostelijk deel van de Rode Zee), is 'n uranium- mijn gevonden. De plaats vqn deze mijn, "niet ver van het punt, waar. Egypte, Palestina, Trans- Jordanië en Saoedi-Arabië aan elkaar grenzen, zou zich op Palestijns grondgebied bevinjden, aldus meldt het Franse pers bureau A.F.P. uit Caïro. De Franse hoge commissaris voor Indo-China, Emile Bollaert. heeft te Haiduong verklaard: „Frankrijk voert geen politiek van* verovering of her-overing. Wij zijn bereid de openbare func ties over te dragen aan een com petent bestuur en, voorzover ver eist, de hulp van onze ambtenaren en deskundigen aan te bieden". De Franse Ministerraad heeft gisterenmorgen besloten een com missie op te richten ter bestrij ding van de dreigende inflatie en van de stijging der prijzen. In deze commissie, die onder .voor zitterschap zal staan van Rama- dier, zullen de Ministers van Fi nanciën en Nationale Economie, de Minister van Staat belast met het plan-Monnet, de commissaris- generaal voor het plan-Monnet en de gouverneur van deBanque de France zitting hebben. Gisterenmiddag heeft reeds de eerste bijeenkomst van de com missie plaatsgevonden. In Lier, het plaatsje in de Belgische Kempen dat door Felix Timrüerman'ts Pallieter benoemd werd, is ZCndag een grootse hul de aan Koning Leopold gebracht.' Tienduizenden Belgen waren naar het feestelijk versierde stadje getrokken om op het met vlaggen getooide marktplein ten gunste van de Koning te mani festeren. Zoals reeds hekend, heeft de Braziliaanse en Chinese Ambas sade te Cairo een dreigbrief ont vangen, waarin met een aanslag wordt gedreigd wegens de hou ding, die China en Brazilië in de Veiligheidsraad ten aanzien van de Egyptische kwestie hebben aangenomen. Nader meldt het A.FjP.. dat ook de Nederlandse legatie te Cairo een dergelijke dreigbrief heeft ontvangen. Het hoofd der politie te Caïro heeft in verband met de zitting van de Veiligheidsraad, die her vat is, in de stad de noodtoestand afgekondigd en sterke politie wachten bij de gebouwen van am bassades, legaties en consulaten genlaatst. De Franse Ministerraad heeft besloten 1. De toewijzing van 20 liter benzine per maand voor particu liere automobielen af te schaffen. 2. De benzinetoewijZfng voor motorrijwielen te verminderen tót 5 liter en 3. Het gebruik te verbieden van motorvoertuigen van meer dan 15 pk. Ij v it 3 - ei i b /a i< in Y ïT oi lé? 1 ir -1 nil vd i e\n f

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1