ministerraad De situatie te Djokja en Soio R Persstemmen Wereldnieuws j SSïU VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1947. gistermiddag bijeen. Dr. Van Mook in audiëntie ontvangen. Radiorede van Dr. Soumokii. Protest tegen de Hongaarse verkiezingen Wie moet in Italië de ratificatie van het^vredesverdrag tekenen? De Conferentie der F. A. 0. te Genève Weet getangene de Franse goudvoorraad? Opnieuw fascistische ongeregeldheden te Londen Uitbreiding mijnwerkersstaking in Engeland De Britse troepen in Griekenland LOVETT over Amerikaanse hulp aan Turkije India klaagt Zuid-Afrika aan wegens rasdiscriminatie NEDERLANDS Legercommuniqué Mv)1 I |mj M 1? Frankering bij Atfoanement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Rustig weer. In de loop van de dag wat wolkenvormiing, doch bijna overal droog en zonnig weer. Weinig wind. DE VRIJE ZEE 3de Jaargang No. 597. Advertentieprijs: per mm 10 ct.; miniinifflS per advertentie l.ööj Inzendingen advertentie® tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertentie»! 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. 1. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Naar het A. N. P. verneenjt is de Ministerraad gistermiddag om 14 uur in buitengewone zitting bijeengekomen. De Ministerraad werd bijgewoond door Dr. Van jdook, Luitenant-Kolonel" Abdoel Kadir Widjojo Atmodjo, Recom- ba van West-Java en de leden van de Comm'ssie-Generaal, Prof. Ir. W. Schermerhom en M. van Poll. Het ligt in de bedoeling heden_ eveneens een buitengewone Mi nisterraad te houden, waanbü al leen de leden van het Kamnet aanwezig zullen zijn. Plechtige uitreiking van Koninkl. onderscheiding aan Dr|. Van Mook. Voor het begin van de Kabi- netszitting van gistermiddag beeft een kleine plechtigheid plaats gehad. In tegenwoordig heid van de volledige Minister raad, de leden van de Oommissie- Generaal, mevrouw Van Mook en haar dochtertje is door de Minis ter-President, Dr. L. Beel, de onderscheiding van het Groot kruis in de Orde van Oranje- Nassau aan de Luitenant-Gouver- neuir-Generaal uitgereikt. De Minister-President hield hier- br 'n korte toespraak, waarin hij er o.m. op wees dat Dr. v'an i Mook een man is, „die nu reeds jaren de hitte van de dag heeft gedragen, al de vraagstukken m verband met Indonesië kent als weinigen en zich met hewonde- renswaardige weerkracht en per soonlijke toewijding aan de op lossing hiervan hèeft gegeven, daarmede land en volk van Ne derland en Indonesië naar beste weten en eerlijke overtuiging diend". Dr. Beel memoreerde vervol gens de lange ambtelijke loop haan, welke Dr. Van Mook heeft doorlopen en zeide: „Deze terug blik leert, dat gij onder de last van uw steeds zwaarder verant woordelijkheid uw veerkracht, SnJtscltc JJE LOCOMOTIEF" OVER DE POLITIEK DER NED. REGERING. Het pas herrezen blad „De Lo comotief" schrijft in een hoofd artikel, dat de huidige Neder landse Regering te Den Haag „koloniale aspecten" heeft. Ty perend hiervoor is, dat het moe derland over zaken betreffende het imperium niet op grond van de mérites deze zaken, doch op grond van partijpolitieke verhou dingen heslist. Het blad zegt dat het de plicht is de Republiek, deze Republiek, op te ruimen en 't heeft Vertrou wen, dat het Dr. Van Mook zal gelukken de aarzeling te Den Haag te overwinnen. „KENGPO" OVER DR. VAN MOOK. Het Chinpse dagblad „Kengpo" schrijft in éen hoofdartikel onder meer, dat de Partij van de Arbeid in Nederland nog twijfelt over hetgeen in Indië gebeuren moet, zodat gevaar tot scheuring be- Het blad zegt, dat gedurende de laatste twee jaar Dr. Van Mook zich heeft laten kennen als een leider, die zijn tijd kan af wachten en die niet direct der mate kwaad gemaakt kan wor den, dat hij zijn ontslag .zal nemen, indien zijn doel niet direct wordt bereikt. „Kengpo" meent, dat er alle reden bestaat aan te nemen, dat Dr. Van Mook er in zal slagen de Nederlandse oppositie te over winnen. Het feit, dat^de Luit.- Gouvemeur-Generaal een hoge onderscheiding kreeg, bewijst dat hij door vrienden en vijanden als een groot leider beschouwd wordt. Volgens het blad zal Dr. Van Mook vermoedelijk met groter volmachten naar Batavia terug keren. „Ind'en verschillende auto riteiten zullen aftreden, zal Dr. Van Mook daar niet bij zijn, wel echter enkele Ministers te Den Haag", aldus genoemd blad. uw elan niet hebt verloren". „Het is nu nog niet de tijd de resulta ten van uw arbeid te overzie% De geschiedenis zal hierover eerst na verloop van jaren een juist oordeel kunnen vormen. Zoveel is echter zeker, dat gij voor een welhaast bovenmenselijke taak zijt gesteld." Dr. Beel besloot zijn toespraak met de woorden: „Het verheugt de Regering, dat het H. M. de Koningin behaagd heeft U, Dr. Van Mook, te bevorderen tot Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau. De Regering ziet in deze onderscheiding op dit ogenblik verleend, een U tenvolle toeko mend blijk van grote waardering en erkenning voor de wijze waar op gij U tot heden van Uw taak hebt gekweten". UIT DE STAATSCOURANT. In de Staatscourant van Don derdag is o.m. opgenomen de prij- zenbeschikking thee- en devotie- lichten 1947, de prijzcnbeschik- king herencostuums 1947, de prij- zenbeschikking autobenzine 1947, wijziging vlees- en vleeswaren distributiebeschikking 1946 en wijziging levensmiddelen distribu tiebeschikking 1947. Naar wij vernemen is de Luit.- Gouvemeur-Generaal Dr. Van Mook, Donderdagmorgen door Hare Majesteit de Koningin in audiëntie ontvangen. Het onder houd duurde ongeveer anderhalf uur. In een radiorede heeft Dr. Soumokii, Minister van Justitie en waarnemend Minister van Binnenlandse Zaken van Oost- Indonesië, Woensdagavond ge zegd, dat hij in verband met de spanningen rondom de jonge staat, welke het evenwicht drei gen te verstoren, een grote en verantwoordelijke taak had. „De gisting tegen onze jonge staat wordt van zekere zijde, die belof ten schendt en ondanks het ac- coord van Linggadjati haar woord verbreekt, teweeggebracht. In dien men tracht voort te gaan met het verwekken van onrust in deze Negara, zal men het door mij geleide politieapparaat tegen over zich vinden", aldus de Mi nister. Hij legde er de nadruk op, dat niet alleen tegen de verstoorders van rust en orde, doch ook tegen sujetten, die van corruptie leven, en tegen parasieten zal worden opgetreden. De saneringspolitiek is er op gericht het kwaad met wortel uit te roeien. Naar Reuter te Boedapest ver neemt zullen verschillende Hon gaarse oppositiepartijen, waar onder de nieuwe onafhankelijk heidspartij, een verzoek indienen om de Zondag gehouden alge mene verkiezingen ongeldig te verklaren, daar op grote schaal de kieswet is overtreden. Uit wel ingelichte bron wordt vernomen, dat de communisten en de so ciaal-democraten de speciale ver kiezingsrechtbank willen verzoe ken om de verkiezing van alle afgevaardigden der onafhan kelijkheidspartij ongeldig te ver- klaren. Volgens de laatste verkiezings uitslagen hekend gemaakt door het communistische Ministerie van Binnenlandse Zaken, is het aantal zetels der communisten in het nieuwe parlement 3 meer dan volgens de vorige gegevens (thans dus 100) en dat van de onafhankelijkheidspartij 3 minder (50). Slechts 48 uur, voordat een koerier met het document van de ratificatie van het vredesverdrag naar Parijs zal vertrekken, is men r.og op zoek naar iemand, die het moet tekenen. Drie dagen is het document van het kastje naar de muur gestuurd daar eerst President de Nicola en daarna de Minister van Bui tenlands? Zaken Sforza geweigerd hebben het ta ondertekenen. De eerste acht het de taak van de regering een ondertekenaar te vmden, daar hij zijn onderteke ning reeds heeft verleend aan net decreet, waarhij de regering ge machtigd werd om het verdrag te ratificeren. Sforza beweert, dat volgens internationaal gebruik net hoofd van de staat moet teke nen Volgens de Minister-Presi dent De Gasperi moeten zowel de President als de Ministe- van Buitenlandsche Zaken tekenen. L. A. Wheeler, de Amerikaan se afgevaardigde op de confe rentie der F.A.O. (voedsel- en landbouworganisatie der V N.). heeft Woensdag meegedeeld, dat Engeland en de V. S. de menings verschillen over het toekomstige uitvoerend lichaam dozer organi satie (de wereldvoedselraad) vrij wel uit de weg hebben geruimd. Op voorstel van de voorzitter der conferentiecommissie Krisj- naswamy (Voor-Indië) besloot men de conferentie aan te beve len Boyd Orr, directeur-gene raal der F.A.O.te machtigen, zo spoedig mogelijk gewestelijke bureaux van de F.A.O. in Latijns Amerika, Europa, het Nabije Oosten en Azië 'op te richten. In een brief aan de autoriteiten van de gevangenis te La Rochelle (Frankrijk) heeft de gevangene Hermat Belanzy verklaard, dat hij de plaats van de verdwenen Fran se goudschat zal wijzen in ruil voor zijn vrijheid en 5 °/o van dit goud. Hij verklaart, dat hij in de gevangenis van Riom verschillen de belangrijke collaborateurs heeft leren kennen, die hem heb ben verteld, waar de goudschat van de Franse Bank1, die een waarde heeft van 144.000.000 frc. ligt verborgen. Voor de derde opeenvolgende Zondag hebben- zich Zondagavond tc Londen onlusten voorgedaan in verband met de Britse liga van oud-gedienden, die, naar men zegt, oud-leden van Mosley's „Britse Unie van Fascisten", on der haar leden telt. De politie, die zich gereed had gehouden om onmiddellijk in te grijpen, slaagde er na 15 minu ten in de menigte te verdrijven. Een groot aantal jongelui mar cheerden arm in arm voorhij een anti -fascistische vergadering en zong luid het Horst Wessellied. Zij werden echter door de politie opgevangen. Mijn na mijn in het grootste steenkoolgebied van Engeland Yorkshire is Woensdag door de mijnwerkers verlaten. Deze zijn een staking, begonnen uit so lidariteit met de mijnwerkers te Grimethorpe, die het werk 23 da gen geleden uit protest tegen het feit, dat zij elke nieuwe dienst een groter stük moesten bewer ken, hebben neergelegd. De staking die het land reeds 200.000 ton steenkool kost, is overgeslagen naar 38 mijnen. In 25 hiervan is het werk geheel neergelegd. Ongeveer 40.000 man zijn bij de staking betrokken. Men schat dat Engeland zo lang de staking duurt, minstens 40.000 ton per dag verliest. Shinwell, Minister van Brand stofvoorziening, zal zijn vacantie onderbreken om met de leden van de nationale steenkoolraad te confereren. Het te Batavia verschijnende Chinese dagblad „Sin Po" be vatte het .relaas van een uit Djokja gevlucht persoon waaruit het volgende valt te citeren. Het is in de Republikeinse hoofdstad rustig, doch verschei dene Republikeinse regeringsin stanties zijn reeds naar andere plaatsen overgebracht. Het hoofdkwartier en de strijd organisaties zijn goeddeels naar Soio vertrokken waar het thans wemelt van verschifflende Lasj-. kars en de atmosfeer „minder goed" is, mede, doordat in de handelswijk overal mijnen zijn geplaatst voor de toepassing der „verschroeide aarde". De goederen uit de Chinese toko's te Solo worden willekeu rig weggehaald onder voorwendsel dat ze voor het leger nodig zijn, maar desondanks wordt iedere avond opnieuw de radio-hetze tegen de Chinezen voortgezet. Men beschuldigt ze er van de „Pao an Tui" (veiligheidskorp sen) op te richten om de Nica te helpen, en op die wijze worden de Lasjkars dermate beïnvloed dat voor de veiligheid der Chine zen wordt gevreesd, die echter geen vergunning krijgen de stad te verlaten. In scherp contrast hiermee is, dat Djokja door de Sulcar. tot een veilige zóne voor vreemde bevolkingsgroepen is verklaard. Voor hen is voorlopig een zieken huis ingericht terwijl o.m. 3650 uit Kabang Anjar gevluchte Chi nezen worden verzorgd onder lei ding van Chinese doktoren. Het lot en de verblijfplaats van meer dan duizend Chinezen die uit Sa- latiga werden ontvoerd is inmid dels nog steeds onbekend, ondanks alle moeite die door de Minister van Staat, Siaw Giok Tjan wordt gedaan om inlichtingen te ver krijgen. Anderzijds is gebleken dat nabij Soember .geïnterneerde Chinezen' verscheidene dagen zol der voedsel werden gelaten ten gevolge waarvan velen overleden De uit Djokja gevluchte per soon vertelde verder nog, dat de toestanden daar in vele opzichten chaotisch zijn. Vele Chinezen wor den gearresteerd, en de Djokja-se Chinezen moeten thans een be drag van 25 milüoen roepiah's bijeenbrengen voor het fonds Kemerdekaan". Wanneer dit De besprekingen tussen Groot- Brittannië en de V. S. over de ontruiming van Griekenland door Britse strijdkrachten zullen, naar Reuter uit gezaghebbende bron verneemt te Londen worden voortgezet. Aldaar zou een be slissing worden genomen over het verzoek van de V. S. om de ont ruiming die in de korrende herfst zou geschieden uit te stellen. niet lukt zijn de gevolgen voor eigen rekening. De dagelijks in Djokja binnen stromende Chinese evacué's heb ben tekort aan levensmiddelen en kleding, terwijl medicijnen in het geheei niet beschikbaar zijn en er voorts1 bijna geen water is. Het staat echter vast dat grete hoe veelheden medicijnen in handen van particulieren zijn, die ze slechts voor fancy-prijzen verko pen, hetgeen vooral hij aan zie kenhuialen verbonden apothekers gebruikelijk is. Robert Lovett, waarnemend Minister van Buitenlandse Za ken der V. S„ heeft te Washing ton verklaard, dat binnen enkele weken militaire voorraden uit de V. S. naar Tprkije zullen worden gebracht. Hij weigerde commen taar te leveren op berichten, dat vliegtuigen, torpedoboten, wapens en munitie in October zouden worden verzonden. Volgens Lo vett is een contingent militaire goederen, meest voor het aanleg gen van wegen en havens en voor het vervoer ter waarde van een kleine 3 milüoen dollar afgele verd of onder weg. Van het to tale programma (100 milüoen dollar) is thans 50 ten uitvoer gebracht, aldus Lovett. Het nieuwe dominion India heeft in een 18 bladzijden tellend memorandum, dat in de algemene vergadering der V. N., deze maand zal worden behandeld, Zuid-Afrika er van besdhuldlgd dat üet zich niet gestoord heeft aan de verleden jaar door de al gemene vergadering uitgesproken aanbeveling, dat Zu'id-Afrika zijn wetten inzake de rasverschillen in overeenstemming zou brengen met de beginselen en doelstellin gen van het Handvest der V. N. Aan het Nederlandse actie communiqué wordt nog het vol gende ontleend: Te Djamboe ten Westen van, Leuwilian en in het Buitenzorg3e werden Nederlandse bivakken herhaaldelijk be&choten. Ten Westen van Tasikmalaja ondervond een Nederlandse pa trouille vrij zware tegenstand, terwijl 20 km ten Zuidoosten van Garoet een patrouille met auto matische wapens beschoten werd. Ten Zuiden van 'Gombong von den zuiveringsacties plaats, waar- -hij de T.N.I. gevoelige verüezen leed. Ook ten Zuiden van Amba- rawa werd een Republikeinse groep verdreven. In Sumatra waren ten Noord- Oosten van Brastagi sluipschut ters actief. Kabangdjahe werd met mortieren beschoten. Tussen Kabangdjahe en Bras tagi werden Lasjkars verdreven; dit geschiedde eveneens 25 km ten Zuidoosten van Tebing-Ting- gi. Ook vonden gevechten plaats nabij Loeboekpakam en Tandjong Poer ah. Te Poerwakarta werden twee Japannezen gearresteerd, die sis burgers in een kampong woon den. In verhand met het massagraf, dat te Slawi, circa 15 km ten Zuiden van Tegal gevonden is, deelt de civiele poütie mede, dat 17 volwassen Nederlanders en 5 kinderen na een ophitsende rede van een Republikeinse leider op 11 October vorig jaar zijn ver moord. De slachtoffers moesten buigen voor het rood-wit en „Mer- deka" roepen, waarna zij met hamers en spiesen vermoord wer den. De slachtoffers, die nog niet allen dood waren, werden in het graf geworpen. Te l.oemadjang werd in de om geving van het R.K. ziekenhuis met een handgranaat gegooid. Te JLanwang werd het interieur van een R.K. kerk vernield. Chinezen in de omgeving van Banjoewangi zoeken bescherming in de stad tegen de terreur van de T.N.L» Te» Soengasawi in het gebied van Padang werd een aantal In donesiërs door Republikeinen ont voerd en gedwongen voor de A.L.R.I. (Republikeinse marine) een weg te vernielen. De voorzitter van de te Londen gevestigde Z.-Afrikaanse immigratie-commissie Welsh, heeft verklaard, dat het immi gratieplan op bevredigende wijze wordt uitgevoerd. Thans komen iedere zes weken 2000 immigran ten in Zuid-Afrika aan. Volgens de Duitse Nieuws dienst in de Amerikaanse bezet tingszone, Dena, is uit het dag boek van de vroegere chef van de Duitse generale staf, Franz Halter, gebleken, dat Hitier aan Spanje kwijtschelding der schuld aangeboden heeft, welke tijdens de burgeroorlog ontstaan was, onder voorwaarde dat Spanje voor Duitsland Gibraltar op Gr.- Brittannië zou veroveren. Tijdens een overval door een gewapende menigte op de sneltrein naar Calcutta werden 20 personen gedood en 15 ge wond. Thomas Bower, de vroegere leider van de industriële afdeling van de Unrra in China is tenge volge van de val uit een raam van de achtste verdieping van zijn hotel te Columbus (Ohio) om het leven gekomen. g"eg f ei !1' e t| ril eb v4 lei z. TT i vaü^d go 'of. n injr I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1