m De in Indonesië C Wereldnieuws J MINISTER NEHER RAMADIER DONDERDAG 4 SEPTEMBER 1947. over zijn bezoek aan Indonesië Proteststaking in Italië ever le prijzen Dr VAN MOOK Zaterdagmorgen terug naar Batavia? Besprekingen in Oen Haag begonnen De gewapende macht van de V. N. De toestand in Voor-lndië NEDERLANDS Legercommuniqué vjll Hf eJ 1 e 01 !<i JitH Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond: Nog weinig verandering. Wisselende (bewolking met en kele verspreide regenbuien. Zwakke wind, weinig verande ring in temperatuur. 3de Jaargang No. 596- Verschijnt dageltjks Drukkerij N.V. Firma P. J. van «ie Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.min"onna per advertentie 1J50» Inzendingen ffdvertentie* tot des namiddags 4 oor. Rubriek kl. advertenties 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Een der tot het gezelschap van Dr. Van Mook behorende passa giers lichtte na zijn aankomst op Schiphol het A.N.P. in over een gesprek, hetwelk hij tijdens de reis van Batavia naar Nederland met Minister Neher heeft gevoerd over diens in Indonesië opgedane in drukken. Uiteraard interesseerde de Minister zich tijdens zijn be zoek, aan de Oost in hoge mate voor de wederopbouw van het uit gestrekte land. Hij was van me ning, dat er bijzonder hard ge werkt werd en dat de zaken met het beschikbare materiaal goed werden aangepakt. Zoals hij ook tot "de journalisten op Schiphol zeide, waren hem de vele positieve verbeteringen se dert zijn bezoek van verleden jaar opgevallen. Sprekende over de houding van de Regerings ambtenaren in Indonesië in ver band met de in sommige kringen in Nederland heersende mening, dat men te weinig progressieve krachten op bestuurs- en ambte- narenplaatsen bezat, gaf Minister Neher als zijn indruk te kennen, dat men „in Regerings- en ambte lijke kringen in Batavia niet naar de vóór-oorlogse toestand terug verlangt". Volgens de Minister waren lie den, die in Batavia nog blijk ga ventvan de „koloniale geest" hoge uitzonderingen. In het uiteraard nog gevoelige tekort aan voldoen de technisch geschoold personeel hoopt de Minister door het bevor deren van nieuwe krachten zoveel mogelijk te voorzien. Door de vervroegde terugkeer heeft de Minister geen gelegen heid gehad de Nederlandse troe pen in de demarcatie-gebieden te bezoeken. Zijn bezoek heeft zich thans tot Batavia beperkt. Ook over de verschillende be volkingsgroepen gaf de Minister zijn indrukken weer. De Neder landers: wat weifelmoedig „om dat ze niet allen weten, op welke wijze het einddoel bereikt kan worden." De Indo-Europese ge meenschap: zoekt naar een eigen plaats in de Indische maatschap pij en voelt zich thans nog ietwat verlaten. De Indonesische bevol king zelf verlangt uiteraard naar een spoedige oplossing van de regeling voor zelfbestuur, „waar bij in verschillende groepen de overtuiging leeft, dat met sommi ge personen van de regering Djokjakarta het verkrijgen van een bevredigende oplossing niet mogelijk is." En ten slotte de Chinezen. Zij erkennen naar de mening van dc Minister algemeen het recht der Indonesiërs op zelf bestuur, maar wensen boven alles een veilige en geordende maat- schaopijl, waarbinnen zij onge stoord hun economisch leven kun non voortzetten. Wat in het bijzonder de „eigen plaats" der Indo-Europeanen in de Indische gemeenschap aangaat, hoewel velen onder hen Neder- landêr wensen te blijven, gaat in het bijzonder onder de minder ontwikkelde zgn. „kleine Indo's" de gedachte uit naar een eigen gemeenschap, te stichten op Nieuw Guinea. Minister Neher had de indruk, dat deze groep afzijdig staat tegenover de nieuwe maatschap pelijke structuur in Indonesië om dat zij bang is daarin geen- ge waarborgd bestaan te kunnen vinden. Olm diezelfde reden ge loofde de Minister, dat zij hun verwachtingen van een vestiging op Nieuw-Guinea te hoog span den. Slechts door in de toekomst deze Indo-Europeanen in de fede ratie Indonesië die posities te laten bekleden, waartoe zij op grond van hun kennis, karakter en geschiktheid aanspraak ma ken, kunnen de regeringen der deelstaten deze vrees trachten weg te nemen. Als zijn algemene verwachting voor de toekomst van Indonesië sprak Minister Neher tenslotte zijn vertrouwen uit in de» terug keer van rechten en veiligheid, waarna het economische leven dank zii ook de grote mogelijk heden, die de natuur dit rijke land heeft geschonken, geleidelijk weer op gang zal komen. Met de woorden: „Ik zie de toekomst van Indonesië beslist niet somber in", besloot hij het gesprek. v GESCHENKEN VAN H. M. DE KONINGIN. Men deelt ons mede: Evenals vorig jaar heeft de Koningin ook deze zomer geschenken gezonden naar boeren in de door de oorlog geteisterde streken. Fokzeugen, gefokt op de Kon. boerderij Het Doo werden gezon den naar een tweetal zwaar ge troffen hoeren in Eede. Aan een groep kleine landbou wers in Groede en omgeving, die tezamen een werktuigenvereni ging voor coöperatief gebruik van landbouwwerktuigen hadden op gericht deed de Koningin Woens dag een tractor aanbieden. De arbeiders in de Italiaanse provincies Turijn, Asti en Ales sandria hebben gehoor gegeven aan een oproep van de partisa- nenorganisatie van Casale Mon- ferrato om te staken uit protest tegen het uitstel van het dood vonnis, dat twee jaar geleden tegen zes fascisten is uitgespro ken. In een manifest van alle vak verenigingen en politieke partijen behalve de liberale en chris ten-democratische wordt ver klaard, dat de handel en industrie stij blijft liggen tot „het recht zijn. loop zal hebben". Naar verluidt ligt het in de bedoeling van Dr. Van Mook, zo de te voeren besprekingen dit enigszins toelaten, Zaterdagmor gen as. naar Batavia terug te keren. De reis zal waarschijnlijk in hetzelfde speciale vliegtuig worden gemaakt, als waarin de Landvoogd naar ons land gevlo gen is. Naar het A.N.P. verneemt zijn de besprekingen tussen de Neder landse Regering en Dr. Van Mook aanstonds na aankomst van de Landvoogd in Den Haag begon nen. Volgens 't christelrjk-demo- cratisch Milanese blad H Poppolo zou de politie te Modena twee leden van een organsatie tot re- crutering van vrijwilligers voor het Griekse guerilla-leger gear resteerd hebben. De organisatie zou over aanzienlijke geldmidde len beschikt hebben. DE VERBETERDE STEMMING. De verjaardag van H.M. de Ko ningin werd te Batavia geduren de twee dagen gevierd, en b.v. ten gemeentchuize door het stadsbe stuur, het gemeentelijk personeel en de kampongtoesturen op zeer overtuigende wijze, waarbij van Indonesische zijde zeer waarde rende redevoeringen t.a.v. Neder land werden gehouden, aldus deelt men ons van officiële zijde mede. Daarbij werd tevens zware critiek uitgebracht op het Repu blikeinse bestuur en de druk die door de Republikeinse regering werd uitgeoefend. In de onlangs bezette gebieden bestaat een toenemende neiging om samen te werken en hulp te verlenen aan de Nederlandse Achttien Gestapo- en S.S.- lieden, die ervan, werden be schuldigd, dat zij op bevel van Hitier 50 Geallieerde vliegeroffi cieren hebben vermoord, zijn door het Hamburgse gerechtshof voor oorlogsmisdaden schuldig bevon den. (Het Griekse persbureau maakt bekend, dat hij decreet ar tikel 14 van de Griekse grondwet tijdelijk buiten werking is gesteld, waarmee de militaire censuur op de pers in het leven is geroepen. Het persbureau voegde er aan toe, dat deze maatregel uitslui tend was genomen om publicaties te voorkomen welke strijdig ge acht moeten worden met 's lands belang, meer speciaal publicaties over militaire aangelegenheden Vice-admiraal Edward L. Cochrane, tijdens de oorlog hoofd van het Amerikaanse scheeps- bureau, heeft te Washington voor speld, dat misschien over 5 jaar, doch waarschijnlijker over 10 jaar bij de scheepvaart atoomkracht in plaats van stookolie zal wor den gebruikt. Bij decreet is aan Griekse ambtenaren het staken verboden. Zij zouden Donderdag in staking gegaan zijn om salarisverhoging. De Griekse eerste Minister, Tsaldaris erkende dat hun positie ongunstig is en voegde er aan toe, dat de regering alles in het werk stelt om tot een salarisver hoging te kunnen geraken. In Ecuador is tegen de Rege ring van Kolonel Carlos Man- cheno, die verleden week de Re gering van Ecuador verklaard, omverwierp, in de steden Riobam- ba en Guaranda een militaire revolutie uitgebroken. In een of ficieel communiqué heeft de Re gering van Ecuador verklaard, dat in de rest van het land alles rustig is. troepen, teneinde subversieve ele menten te elimineren. De positieve redevoeringen van Dr. Van Mook hebben daar zeer toe bijgedragen. De bevolking durft thans hier en daar reeds rampokkers aan te geven. Inmid dels vindt de opruiende propagan da van Djokja voortgang, terwijl daarnevens voortdurend aanspo ringen plaats vinden tot gewa pend optreden, hetgeen uit ver schillende onderschepte berichten blijkt. NIEUW MASSAGRAF GEVONDEN. Te Slawi in de omgeving van Bandjaran, is op 24 Augustus een nieuw massagraf gevonden, waar in de overblijfselen van 22 Euro peanen. Volgens verklaringen van de commandant der civiele politie aldaar heeft hun executie plaats gehad in October 1945. De slacht offers werden uit hun huizen ge- haal C, geblinddoekt, en daarna met* bamboesperen afgemaakt. De kindéren werden eerst in de lucht gegooid en dan op de bamboe speren opgevangen. De lijken zijn niet meer de identificeren, maar tie namen zijn bekend. „PERSBLOKKADE" OM DJOKJA? Twee journalisten Walter Briggs van de Christian Science Monitor en J. Scheffer van de Nieuwe Rotterdamse Courant aan wie toestemming werd ge weigerd om naar Djokjakarta te vliegen, hebben verklaard, dat de Nederlandse autoriteiten een „persblokkade" om de hoofdstad van de Indonesische Republiek geschapen schijnen te hebben. De machine, waarmede zij naar Djokja hadden willen gaan, is vertrokken met alleen de Austra lische plaatsvervangende consul- generaal, Charles Elaton, en de Franse consul-generaal, Etienne Raux, aan boord. Eaton en Raux gaan naar Djokjakarta om te on derzoeken welke faciliteiten er beschikbaar zijn voor de commis sie van de V. N. welke een on derzoek naar de Indonesische kwestie gaat instellen. De twee journalisten hadden van Eaton toestemming gekregen om in het vliegtuig mee te reizen, op voor waarde dat ook de Nederlandse en de Republikeinse autoriteiten toestemming verleenden. Dr.' Gani, de Indonesische vice-Minis- ter-President, <raf onmiddellijk zijn toestemming, terwijl Walter Foo- te, de Amerikaanse consul-gene raal en nestor van het consulaire corps, geen tegenwerpingen maakte. De Nederlandse autori teiten weigerden echter toestem ming te verlenen omdat de op dracht voor het vliegtuig alleen was „afgezanten van het consu laire corps van Batavia mee te nemen". „Wij zijn thans bezig een strijd te voeren. Wij zullen deze verlie zen, indien wij door de prijs van de steenkool omhoog te laten gaan de deur openen voor ver hoging der industriële prijzen", al dus verklaarde Ramadier, de Franse Minister-President, Dins dag voor de Nationale vergade ring, die bijeen was geroepen om zich uit te spreken over het door de Regering geformuleerde ver zoek om een buitengewoon cre- diet voor de steenkoolindustrie. „Wij willen de prijzen verdedi gen, de gehele economie van het land is er bii betrokken." Rama dier constateerde een zeer sterke tendenz tot inflatie, vooral met betrekking tot de prijzen der land bouwproducten. Na een spoedzitting van het Kabinet, waarin Ramadier ge machtigd werd de voorgestelde subsidie voor steenkool en staal als vertrouwenskwesties in de Nationale Vergadering te stellen, deelde Ramadier thans aan de Nationale Vergadering mee, dat de Regering het plan om subsidie voor staal te vragen, heeft laten varen. Zij heeft thans haar ver zoek beperkt tot een voorstel tot subsidie voor steenkool tot een bedrag van iets minder dan 5 mil liard francs voor de peUode tof 15 September. Na een lange discussie met de Parlementffractie der Soeialisti sche paj'tij heeft Ramadier ten slotte aan het eind der vergade ring meegedeeld, dat de Regering de stemming over de voorgestelde steenkool-subsidie als een motie Van vertrouwen zal beschouwen. Overeenkomstig de Franse consti tutie, die bepaalt, dat 24 uur moe- De New-York Times meldt, on der aanhaling van een „betrouw bare inlichting", dat de Sovjet delegatie hij de militaire staf commissie van de V. N. een voor lopige schatting heeft ingediend van de gewenste omvang van een internationale gewapende macht van de V. N. Tot nog toe had de Sovjet delegatie geen enkel voorstel wil len doen. Volgens de New-York Times zijn de Sovjet-Russische voorstellen gelijk aan die, welke eerder door Groot-Brittannië wer den ingediend, met dit belangrijk verschil, dat de Sovjets niet voor stellen de strijdmacht uit te rus ten met slagschepen of vliegdek schepen. Volgens de Britse schatting zouden acht a, twaalf divisies nodig zijn, 1200 vlieg tuigen, twee slagschepen, zes kruisers, vier vliegdekschepen en 24 torpedobootjagers. De Ver enigde Staten hebben een aan zienlijk grotere strijdmacht voor gesteld. De 78-jarige Mahatma Gandhi is reeds meer dan 34 uur in hon gerstaking. Hij zal vasten „tot dat de normale toestand in Cal cutta weergekeerd is". Zijn lijf arts zeide Woensdag, dat Gandhi's lichamelijke gesteldheid beslist minder is dan .gewoonlijk. On der Gandhi's vrienden heerst de vrees, dat het vasten teveel voor hem zou kunnen zijn. Van offi ciële zijde werd de algemene toe stand in Calcutta beter dan Dins dag genoemd. Toch werd ver scheidene malen 't vuur geopend en 22 personen werden gedood en meer dan honderd gewond. Dins dag braken te Bombay onlusten waarbij 7 personen om het ten vèrlopen tussen het stellen van de kwestie van vertrouwen en de stemming, werd de verga dering tot Vrijdagmorgen ver daagd. Uit Ramadier's verkla ring, dat de Regering, indien het voorstel tot subsidie niet wordt aangenomen, met in staat zal zijn om haar economische politiek ten uitvoer te brengen, meent men te kunnen concluderen, dat Ra na- dier zal aftreden, indien het voor stel niet wordt aangenomen. Voor de verdaging van de ver gadering weigerden de leden te stemmen over de subsidie voor de staalindustrie. De Regering heeft hiervoor echter niet de vertrou wenskwestie gesteld. Het Nederlands-actie-commu- niqué meldt, dat de T.N.I. op grote schaal aanvallen heeft ge daan op verschillende plaatsen in de bevrijde gebieden, daarbij op steeds driestere wijze het beroep van de Veiligheidsraad .tot staking van de vijandelijkheden negerend. Deze aanvallen droegen weder om een georganiseerd karakter, maar waren veel ernstiger in om vang dan tot dusver gebruikelijk was. Behalve kleine formaties van de T.N.I. en andere strijd groepen namen ook grotere een heden van de T.N.I. deel. De Nederlandse verliezen bedroegen 3 gesneuvelden en 7 gewonden- Ten Westen van Batavia^ ver dreven Nederlandse troepen een formatie van de T.N.I. welke circa 40 man sterk was. Bij een gevecht ten Oosten van Garoet werd onder de gesneuvelden ook het lichaam van een Japanher aangetroffen. In Midden-Java verdreven Nederlandse troepen strijdgroepen in de omgeving van Soekaradja, waarbij vier tegen standers sneuvelden. In Oost-Java hebben republikein se troepen een aanval gedaan op een suikerfabriek te Wonoa- sik in h^t Probolinggose. Vrij sterke troepen van de T.N.I. vie len Pasoeroean, Bangil en Wo- noiedjo aan. Deze aanvallen werden afgesla gen, waarbij de T.N.I. zware ver liezen leed. Een mislukte aan val op een Nederlands onderdeel bij Boering ten Zuidoosten van Malang kostte de T.N.I. veel ver liezen. Ten Westen van Soerabaja moest op verschillende plaatsen Nederlandse artillerie worden in gezet. Op een olieterrein te Pa sar Toeri in Oost-Java kon een poging tot brandstichting tijdig verjjdeld worden. De T.N.I. be schoot hier Nederlandse troepen met mortieren. In Sub? at ra werd Pematang Siantar met mortieren beschoten, terwijl Lahat eveneens beschoten werd. In de omgeving van de olievelden te Pendopo (in het Palembangse) werd een vijande lijke eenheid verdreven, waarbij deze enige verliezen leed. Een aanvullend Nederlands communiqué meldt dat de T.N.I., het Front tegen imperialisme (onder auspiciën van Djogja op gericht), de T. R. I. P. (studen- tenleger) en verschillende andere republikeinse strijdorganisaties door vernieling en misdaad aan toenemende, constructieve samenwerking tussen de Neder landse autoriteiten en de Indone siërs in de bevrijde gebieden trachten tegen te gaan. Uit. ver scheidene plaatsen worden geval len van en pogingen tot roof, brandstichting en vernielingen gemeld. Zo werd de suikerfabriek Uit, WddiilUlJ uoiuv/uvu vyiiü uw u - leven kwamen. Vooral in twee I Le Paroendaja m de Regentschap industriële centra van Noord- 1ur<"1'iQ'0"or1"' 'n Wost-.Tava Bombay vonden ongeregeldheden plaats. Volgens berichten uit Oost- Pendsjaab (India) is de toestand daar vrijwel rustig, hoewel nog steeds een groot aantal vluchte- lir^en aan het wegtrekken is. In West-Pensjaab (Pakistan) marcheren grote groepen gewa pende Sikhs naar de grens van India, hierbij onrust veroorzakend zo meldt het regeringscommuni qué van West-Pensjaab. De regering van Kolonel Carlos Mancheno in Ecuador, die negen dagen geleden zonder bloedvergieten de regering van Doctor Ibarra omverwierp, is thans zelf verdreven. Madjalengka in West-Java in brand gestoken. In Oos'-Java sloot de T.N.I. de sluizen te Wa- toedakon, waardoor talloze sa- wahs droog kwamen te liggen en niet beplant konden worden, ter wijl de voedselsituatie voor de be volking in het gebied ten Westen van Modjokerto ernstig benadeeld werd. In de omgeving van Loe- madjan en Sitoebondo zijn brug gen en telefoonlijnen vernield. Uit dit gebied worden tevens brand stichtingen gemeld. In Sumatra werd in kampong Sietoraja ten Oosten Vvan Kabangjahe platge brand. Ten Noorden van Kisa- rang werd de auto van de as sistent-resident beschoten, waar bij twee burgers gewond werden. In Lahat werden twee burgers ontvoerd. riel 14 is! elj 'n 'v« in, RFi'tl p 5t|W ol jj> n<f A| id >nï}P r 1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1