Radiorede Minister-President RADIOREDE Dr. VAN MOOK ffi." DINSDAG 2 SEPTEMBER 1947. De aankomst van Dr. VAN M00K Onderscheiding Or. H. J. VAN MOOK Bekendmaking Lt. Gouv.-Generaal België in Commissie van Drie. Mr. Van Royen in ons land. Brand in Parijse bioscoop Von Paulus te Berlijn Brand in de toekomstige woning van Prinses Elisabeth NEDERLANDS Legercommuniqué Inlichtingen omtrent de gebieden zonder zelfbestuur Assistent Wedana vermoord Anti-Nederlandse propaganda in Palembang Scandinavische tolunie >rr. Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, -geldig tot Dinsdag avond. Wisselende bewolking. Wisselende bewolking met hier en daar een enkel licht buitje Normale temperatuur voor de tijd van bet jaar. Meest zwak ke wind uit Noordelijke rich tingen. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No- 594. Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimOHi per advertentie 1JM. Inzendingen advertentie* tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertentie»: 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding brieven onder nr. Bur. „van dit Blad 10 ct. meer. )rt< I Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. (De Minister-President Dr. L J. M Beel, heeft gisteren ter gele- legenheid van de verjaardag van Koningin Wilhelmina de volgende rede uitgesproken: „Luisteraars. Onze Landsvrouwe verjaart. Gelijk iedjr jaar maken ook thans gevoelens van op rechte vreugde zich bij deze ge legenheid meester - van ons volk. Ons volk immers met Haar met een on beperkt vertrou wen aan de lei ding van 's lands Regering en heeft redenen te over om danklbaar te zijn voor ieder jaar, dat het Gode behaagt Haar wederom tot geluk van ons Vaderland te laten jn Haren Regiment. Dankbaar, dat het Huis van Oranje, door deze sterke Vrouw hijkans een halve, eeuw geschraagd, nog altijd het belangrijkste rustpunt vormt, waarom zich een vredige, ge staag voorschrijdende ontwikke- ling van ons maatschappelijk leven met zijn zo verwarde en beangstigende problemen vol trekt. Laat er dus vreugde onder u zijn. In de rij der levensjaren, luiste raars, die onze geëerbiedigde Vorstin geschonken zijn, leende een te groot aantal zich helaas tot geen uitbundig Vreugdebetoon. Geesels, die de wereld teisterden, troffen ook ons Vaderland. Crisis en werkloosheid, oorlog en bezet ting bleven ons niet gespaard. Telkens gingen onder zulke om standigheden de gedachten van de Koningin op Haar verjaardag meer naar hen, die door zulke geesels werden geslagen, dan naar enige feestelijkheid. Zijzelf was de eerste, die in zulke jaren tot soberheid maande. Zij heeft thans wederom tot soberheid gemaand. Helaas, met reden, luisteraars. Wederom immers doorleeft ons volk en daarbij denk ik niet alleen aan ons Nederlandse volk, ir.aar ook aan onze Indonesische Rijksgenoten een zware tijd. Eeu tijd, die vele gezinnen zowel hier als in Indonesië in leed heeft ge dompeld. Een tijd, waarin ieder van ons in zijn dagelijkse leven de terugslag voelt van de roof en de plundering, waaraan wij vijf ja ren lang blootstonden. Een tijd, waarin het voor iedere huisvrouw moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen, waarin de schaarste en het ruimtegebrek ons nog altijd dwingen tot pij fi ll, ke beperkingen. Een tijd boven dien. waarin het de schijn heeft alsof de wereld aan de normen van gerechtigheid en naasten liefde geen gelding meer toekent. Laa' dus uw vreugde geen kwetsend-ui tbundige zijn. Luisteraars, ik noemde zoeven onze Koningin het vaste punt, waaromheen zich een rustige, gestadig-vo rtschrijdende ontwik keling voltrekt. Meer nog: Zij was het, die ,ot zodanige ontwikkeling ook tin aanzien van Indonesië de richting heeft gewezen. Zij was het, die in Haar beken de, diep-indrukwekkende Londen- se radio-rede het begin aankon digde van een nieuw tijdperk in onze betrekkingen tot Indonesië, Suriname en de Nederlandse An- Het A.N.P. verneemt, dat Dr. Van Mbok hedenmiddag te 13.00 uur op Schiphol wordt verwacht. Definitief staat thans vast, dat de Sultan van Pontianak, Soeka- wati, Nadjamoeddin en Anak Agoeng Vrijdag uit' New-York ar riveren. Bij Kon. Besluit is de Luitenant- Gouvemeur-Generaal van Neder- lands-Indië, Dr. H. J. van Mook, bevorderd tot Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. Naar aanleiding van de toeken ning van het Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau aan Dr. van Mook, merkt Aneta op, dat dit de eerste maal is, dat een aan het bewind zijnd Gouverneur- Generaal het Grootkruis is toe gekend. tillen, een tijdperk van samen werking op basis van vrijwillig heid en zelfstandigheid. Het moge Haar gegeven zijn hiervan de vervulling te aan schouwen en in deze nieuwe ver houding tussen de gebiedsdelen nog vele jaren de waarborg hun ner eenheid te vormen. Eerstdaags luisteraars, gaat hec vijftigste jaar van Koningin Wilhelmma's regering in. Moge dit jaar beslissend zijn voor de opbouw van een nieuwe, vedelievende gemeenschap van Nederland en Indonesië en de ge biedsdelen in het verre Westen. Oie opbouw is reeds begonnen. Wanneer in de allernaaste toe komst huidige ernstige moei lijkheden zullen zijn overwonnen en alle constructieve krachten zich verenigen, dan kan iéts groots werden verricht. Dan kan het komende jaar, het jubileum jaar van onze Koningin, beslis send zijn. Dan kan er, in dat jaar, vreugde, uitbundige vreugde onder u zijn. Laat ons op deze weg echter niet alleen over vreugde spreken, luisteraars. Laat ook een belofte en een bede over onze lippen komen. De belofte, dat wij allen, voor wie de jaren van oorlog en bezetting een tijd van bezinning en loute ring zijn geweest, thans, nu ver ruwing en vervlakking, egoïsme en gezags-ondermijning ons volk wederom bedreigen, ons zullen inzetten voor het behoud onzer hoogste levenswaarden, zo, als onze Koningin ons is voorgegaan en ons nog steeds voorgaat. De bede tot den Allerhoogste, dat in deze moeilijke ure voor ons Koninkrijk, Hij onze Vorstinne moge sparen voor de volken, waarover Zij is gesteld en welke Zij zozeer ten zegen is. Ik heb gezegd." Te New-York is door het Federaal Amerikaans Recherche bureau gearresteerd een zekere Frederick Kivi, wegens diefstal van „hoogst vertrouwelijke foto's" uit de atoom-energie-fabrieken te Los Alamos in Nieuw Mexico. De in Kivi's bezit gevonden foto's betreffen de samenstelling van verschillende apparaten, welke bij het onderzoek voor de vervaardi ging van atoombommen gebruikt worden. van de De omvang van het bezette gebied. Jn grote trekken samengevat, bevonden zich op 4 Augustus j.l. de volgewde delen van het gebied der Republiek wederom onder Ne derlands gezag: Het deel van West- en Midden- Java, 'dat in het Westen begrensd wordt door de lijn, lopend van Kramat, ongeveer 30 km N.W. van Batavia, Zuidwaarts naar de Wijnkoopsbaai aan de Zuidkust (de provincie fantam staat dus nog onder Republikeins gezag) en in het Oosten door lijn, lopend van Pekalongan aan de Noordkust naar het district Keboemen, 70 km N.O. van Tjilatjap. Op Mid- denjava in het Regentschap Se- marang de districten Saltiga, Am- barawa en Demak; N.O. van Semarang. Oosc-Java tussen straat Bali en de lijn Malang-Djombang-Grissee. Op Madoera zijn de gehele Zuid- er Westkust onder controle. Op Noord-Sumatra, een gebied met een straal van 150 km ron dom Medan, op Midden-Sumatra, de vlakte van Padang en op Zuid- Sumatra, een gebied, dat zich 150 km N. W. en Z. W. van Ealem- bang uitstrekt. Zaterdagmiddag te 13.15 uur Ned. tijd heeft de Luit.-Gouver- neur-Gen. Dr. H. J. van Mook in 'n korte radiorede o.m. verklaard, dat de situatie in Indonesië sedert zijn laatste radiorede nog ver scherpt is en verslechter 1. Neder land, dat een roemrijke rechts traditie bezit, heeft in het con flict in Indonesië steels naai een rechtvaardige oplossing gezocht. Dr. Van Mook ging vervolgers in het kort de ontwikkeling van de afgelopen weken na en becriti- seerde in dit verband de resolu ties, in de Veiligheidsraad geno men, waaraan zo zeide hij geen voldoende onderzoek is voor afgegaan. De Landvoogd beschul digde voorts de Republikeinse Re gering van trouweloosheid en van ophitsende acties en propaganda. Hij leverde scherpe critiek op het feit, dat de Veiligheidsraad niet bereid is geweest Oost-Indonesië en West-Borneo te horen. Ver volgens ging de Luit.-Gouverneur- Generaal na op welke wijze de Republiek de samenwerking had gedwarsboomd en incrimineerde de economische plundering door het buitenland, welke ernstiger is gebleken dan aanvankelijk werd bevroed. Niettemin sprak Dr. Van Mook zijn vast geloof uit in de goede wil tot samenwerking van millioenen Indonesiërs binnen Republikeins gebied en hij zeide, dat deze wil hem een vast vertrouwen gaf in de mogelijkheid van een toekom- rstige vruchtbare samenwerking. Het wantrouwen zal dan, zo meende de landvoogd, op de duur wijken. Vervolgens verklaarde Dr. Van Mook, dat de internationale situ atie mondeling overleg tussen hem en Den Haag nodig heeft ge maakt en hij zeide daartoe thans voor korte tijd naar Nederland te vertrekken. Tenslotte constateerde Dr. Van Mook, dat Nederland niets te ver- hergen heeft en openstaat voor elk onpartijdig en zonder bijbe doelingen in te stellen onderzoek. Voorts, dat staking van vijande- lijkhederi, het aanbieden van goede diensten e-d. alelen tot een resul taat kunnen leiden, wanneer aan beide zijden goede wil en goede trouw vooropstaan. Wat dit be treft, is aan Republikeinse kant daarvan nog niets gebleken. De vijandelijkheden duren voort en internationaal overleg zoekt de Republiek alleen, wanneer haar dit voordelen biedt. Deze politiek der Republikeinse Regering zal op de duur falen. De feiten spre ken in dit opzicht een te duidelijke taal. Steeds maar blijkt, dat de voortgezette vijandelijkheden niet slechts bij ons, maar ook bij het volk van Indonesië tegenkanting ondervindt. Tenslotte is het Ne derlands plicht er voor te zorgen, dat het recht zegeviert, en dat het Indonesische volk zal worden vérlost van de erfenis der Japan ners, opdat het uiteindelijk tot de werkelijke vrijheid zal worden ge voerd. Aan de vooravond van de ver jaardag van H. M. de Koningin zo besloot de Luit.-Gouverneur- Generaal moge hier de wens worden uitgesproken, dat het Né- derlandse volk zich van zijn een heid bewust zal blijken te zijn. Het is ondenkbaar, dat de Neder landse Regering en het Neder landse volk, onder welke druk ook, zouden afwijken van wat zij als hun plicht beschouwen. Officieel wordt medegedeeld: Ingevolge de uitnodiging van de Veiligheidsraad, om een land aan te wijzen, dat -bereid is zit ting te nemen in de Commissie van Drie, bedoeld in het tweede lid van de Amerikaanse resolu tie. welke door de Veiligheids- raat" werd aangenomen, heeft de Nederlandse Regering zich tot de Belgische Regering ge wend- De Belgische Regering heeft Maandag het verzoek van Ne derland, om in deze Commissie zitting te nemen, aanvaard. belangrijk adviseur in het kader van het Sowjet-leger zijn gewor den en zouden hij en ^ndere Duit se generaals posities m de Sowjet- zöne van Duitsland overnemen. Wilhelm Pieek, een der voor zitters van de socialistische Een heidspartij in de Sowjet-Russische zóne van Duitsland, heeft ver klaard, dat Von Paulus „zeer zeker niet in Berlijn is" en dat de geruchten over hem „niets dan provocaties" en van alle grond 'ontbloot zijn. Pieck was een der voornaamste organisatoren van het „nationale comité voor een vrij Duitsland", dat na de slag om Stalingrad door linkse vluchtelingen en hoee Duitse krijggevangenen in de U. S. S. R. was gevórmd. Von Pau lus was een der voornaamste mili taire leden van het- comité. Officieel wordt medegedeeld: Mr. J. H. van Royen, Neder- lands Ambassadeur in Canada, is in ons land aangekomen. Het bezoek van Mr. Van Royen, die de gehele behandeling van de Indonesische kwestie in de Veilig heidsraad heeft medegemaakt, houdt verband met de verdere be sprekingen, welke de Regering deze week in Den Haag over het Indonesische vraagstuk met de Luitenant-Gouverneur-jGeneraal Dr. Van Mook zal voeren. Het bezoek van Mr. Van Royen houdt mede verhand met het feit, dat hij als plaatsvervangend lei der zal optreden van de Neder landse delegatie in de algemene vergadering der Verenigde Naties, welke midden September aan vangt. Bijna honderd doden. Ir. de Parijse bioscoop „Le Select" is Zondagavond brand uitgebroken, waarbij vele perso nen om het leven zijn gekomen en ongeveer vijftig gewond zijn ge- De brand, die bij het begin van dg voorstelling uitbrak, veroor zaakte een grote paniek, waar door velen onder de voet werden geiopen. Volgens sommige be richten is kortsluiting de oor zaak van de brand. A.F.P. meldt, dat 89 personen bij deze brand om het leven zijn gekomen Men verwacht, dat de dodenlijst nog zal groeien, daar er 33 zwaargewonden zijn. Later werd gemeld, dat in het ziekenhuis opnieuw enkele ge wonden zijn overleden, waardoor het aantal dood on thans tot 92 is gestegen. De directeur van de bioscoop, Antoine Mouillade, is door de politie in hechtenis genomen. Hij wordt ervan be schuldigd, dat hij de aanwijzingen van de commissie voor de veilig heid van openbare gelegenheden niet heeft opgevolgd. De Minister van Binnenlandse Zaken, Depreux, heeft een bedrag van een millioen francs ter be schikking van de slachtoffers gesteld. Ook de gmeenteraad van Rueil-Malmaison heeft 1 millioen francs uitgetrokken voor een hulp-actie. Op last van het Ministerie van Binnenlandse Za ken zal een technisch onderzoek naar de verantwoordelijkheid" voor en de juiste oorzaken van de brand worden ingesteld. Radio-Hamburg meldt, dat ex- veldmaarschalk Friedrich von Paulus, voormalig bevelhebber van het Duitse zesde leger, die bij Stalingrad door de Sowjets ge vangen werd genomen, te Berlijn is aangekomen om met de leiders van de politieke partijen in de Oostelijke zóne besprekingen te voeren'over het stichten van een „nieuwe gematigde partij" in de Oostelijke zóne. Volgens berichten gedurende het afgelopen jaar zou Von Pau lus, die na zijn gevangenneming naar Moskou werd gebracht, een Het 25 vertrekken tellende herenhuis „Sunninghill Park" bij Ascot, dat door Koning George van Engeland ten geschenke is gegeven aan Prinses Elisabeth en verloofde, Philip Mountbatten, om als toekomstige woning voor hen te worden ingerich', is ernstig beschadigd door een brand, welke er in de nacht van Zaterdag in Zendag in gewoed heeft. De brandweer was Zondagmorgen nog bezig met het nablussing werk. De plaatselijke politie heeft meegedeeld, dat de brand in „Sunninghall Park", de toekom stige woning van de Britse Prin ses Elizabeth en Philip Mount- baaten, niet onder „geheimzinnige" omstandigheden is uitgebroken. Er is een uitgebreid onderzoek ingesteld en men meent te moe ten aannemen, dat het achteloos wegwerpen van een brandende sigaret de brand veroorzaakt heeft. Het buiten is zwaar geha vend en op het Buckingham Palace wordt reeds over een ander huis voor het toekomstige Prin selijke Paar gesproken, Het Nederlandse-actie commu niqué meldt, dat een Nederlandse patrouille nabij Tangerang m West-Java werd aangevallen door een groep van de T.N I., deze groep werd met verliezen verdre ven. Nog meer beschietingen van Nederlandse patrouilles en posten vonden plaats. Ten Zuiden v,in Ambarawa werd een formatie van de T.N.I. aangetroffen, welke tegenstand bood en göbr'uik maakte van mortieren. Het Republikeinse omroepsta- tion Boekittinggi (Fort de Koek; gaat voort met het uitzenden- van bedreigingen tegen de ordelieven de bevolking van het bevrijde ge bied.. (De Nederlandse verliezen op 30 Augustus bedroegen 6 gesneuvel de i. en 13 gewonden. In de commissie van 'Sé yer- enigde Naties betreffende ,,het geven van inlichtingen voigens Art. 73 (e) van het Handvest" is besloten de gegevens uit de ge bieden zonder zelfbestuur, met be trekking tot gemiddelde i evens- dur, geboorte en sterftecijfer, en mededelingen als die omtrent deelneming van de inheemse be volking in de bestuursoi ga.een van hun land te onderzoeken. In 'n debat heeft Prof. W. J A. Kernkamp namens de Regering verklaard, dat het geven van in lichtingen over Nederlandsch-In- dië niet betekende, dat de Neder landse regering de huidige sta tus van dit land wenst te hand haven. Zij hoopte echter, dat de Verenigde Staten van Indonesië spoedig lid van de Verenigde Na ties zouden worden en aldus zelf zouden kunnen spreken. De assistent Wedana van Rantakolang aan de weg van Tandjongsari naar Soemedang is Zaterdagnacht door leden van de T.N.I. in zijn gigen huis vermoord. Van officiële zijde is te Palem bang medegedeeld, dat de ophit sende propaganda van Radio- Djogja in het gebied van Palem bang van invloed iis. Meer en meer leggen de Republikeinse ambtenaren het werk neer. De onverzoenlijken gaan over tot fuistencampagnesj, waardoor on der de bevolking onredelijke angst ontstaat. is Na overleg met de 'troepen commandant aldaar heeft de re- comba van Zuid-Sumatra maat regelen genomen om orde en rust te waarborgen. Een twintigtal leiders, die anti- Nederlandse propaganda voerden zijn buiten het door Nederland bezette gebied verbannen en nog meer zullen volgen. De burger- diensplicht is ingevoerd om te voorkomen,, dat onmisbare wer kers ontslag zullen nemen. De president van de Deense Nationale Baak> en vroegere Mi nister van Financiën, Bramsnaes, heeft in een radioredé verklaard, dat de Scandinavische economi sche deskundigen hun steun heb ben gegeven aan het denkbeeld van een Scandinavische tolunie, die echter geen blokvorming zal betekenen en niet tegen de rest van de wereld is gericht. Brams naes is voorstander van het stich ten van een Europese tolunie. Als die tot stand zou komen, zou de Scandinavische Tolunie een waardevolle schakel kunnen ziin. Het voorstel tot vorming van een Scandinavische tolunie is door Bramsnaes gedaan en met de Ministers van Buitenlandse zaken van Noorwegen, Zweden en IJs land besproken, toen zij Woens dag en Donderdag te Kopenhagen hebben vergaderd. Volgens het Belgische blad „Het Laatste Nieuws" zal de Sa bena op 6 October een luchtlijn Antwerpen—(Londen openen. Een ernstig tekort aan ener- i igie tengevolge van de droogte heeft er toe geleid, dat 25 proeent van alle Oostenrijkse fabrieken is gesloten. el is, l^1'v nj el! «f In, JfP P ,1 lfc e 1 oip' iTL id irffP lil ir e

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1