MENINGEN OVER DE RESOLUTIES $th f'ïl I Nederlandse diamanten uit Duitsland terug f VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1947. NEDERLANDS Legercommuniqué Schepen naar Indonesië van de Veiligheidsraad PERSCONFERENTIE. Sultan van Pöntianak te Washington. Gunstig Frans antwoord op Brits verzoek inzake joodse immigranten Griekse kabinetscrisis geëindigd Groot offensief van Griekse opstandelingen Paratyphus [aan b oord „Volendam" Australië in de commissie van Drie? Instructies aan Engelsen in Egypte? De immigratie in Canada Dakota verongelukt Veldmaarschalk^ Alexander over Amerikaanse hulp aan Griekenland i m 4 ej i-iH V i !l' I I fulp I, r jf Ah *stT Frankering bij Abonnement - Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I, te De Bilt,,'geldig tot Vrijdag avond. Weinig verandering. Enkele overdrijvende wolken velden, doch droog en over het algemeen vrij zonnig weer. Weinig verandering van tem peratuur. Matige wind uit Noordelijke richtingen. VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 592. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimun< per advertentie 1,00, Inzendingen advertentie» tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertentie»: 15 regels 60 ct iedere regel meer 12 cent. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Het officiële actie-communiqué van Donderdag meldt, dat Neder landse patrouilles in de bevrijde gebieden wederom herhaaldelijk toeschoten zijn. Orp enkele plaat sen voerde de T.N.I. georgani seerde aanvallen uit. De Neder landse verliezen toedroegen Woensdag twee gesneuvelden en acht gewonden. In West-Java naibij de Wijnkoopsbaai traden Nederlandse troepen tegen T.N.I.- troepen op, die in dat gebied opereerden. Ten Oosten van Che- ribon viel een groep van dertig Lasjkars in de nacht een Neder lands bivak in Sindang Laoet aan. Hierbij werd gebruik ge maakt van automatische wape nen en mortieren. De aanval' werd afgeslagen. Ten Westen en ten Noordwesten van Tasima- laya werden opererende formaties van de T.N.I. door Nederlandse troepen verrast en met zware verliezen verdreven. Ook ten Zuiden van Soemedang en Kadi- paten werden aan Republikeinse troepen verliezen toegebracht. Ten Zuiden van Singaparna in West-Java heeft een 75 man sterke T.N.I.-groep een Neder lands detachement aangevallen. De aanval werd afgeslagen. Ten Ztuiden van Tjomal in Midden- Jajva werd een Nederlandse pa trouille door een groep van 30 man aangevallen. De aanvallers werden verjaagd. De diamanten zün in Mei 1945 ontdekt in een zoutmijn te Stass- furt, waarheen zij uit Berlijn wa ren overgebracht. De United States Information Service deelt mede: ,,iHet Amerikaanse militaire be stuur in Duitsland heeft Donder dag bekend gemaakt, dat een hoeveelheid diamant, ter waarde van 17.096 karaat, die door de Duitsers in 1944 uit de kluis van de Amsterdamse Bank te Arn hem is geroofd, geïdentificeerd is en aan de Nederlandse Regering wordt teruggegeven. De diamanten, waarvan de waarde millioenen guldens be draagt, zijn onder een militair ge leide, samengesteld uit Ameri kaans en Nederlandspersoneel, naar Nederland teruggezonden. Op verzoek van de Commissaris- Generaal voor het economisch herstel van Nederland zijn drie Amerikaanse officieren in Neder land aanwezig om bij de officiële overdracht van de diamanten, het bezit welke voor Nederland van groot belang is, aanwezig te zijn." Om half zes Donderdagmiddag is de „Kota Inten" van de Rot terdamse Lloyd, varend in charter voor de Nederlandse regering, met 1400 militairen aan boord dat is 100 minder dan er plaats is naar Indonesië vertrokken. Er was een trein met mariniers uit Tilburg gekomen, luchtstrijd krachten uit Breda en marine mannen uit de hoofdstaf. Zoals gewoonlijk stonden ook nu weer talrijke familieleden en verloof den in de omgeving van de Mer- wehaven opgesteld, teneinde de vertrekkenden nog even de hand te drukken en wat dies meer zij. Commanderend officier aan boord is de Luit.-Kolonel, Overste Boissevain. Bij het inschepen gaf Generaal Giebel, commandant van de luchtstrijdkrachten in Ne derland, van zijn belangstelling blijk. Wie de vertrokken militai ren, als ze in Port Said komen, niet wil teleurstellen er wordt dan n.l. al verlangend naar post uitgezien wordt aangeraden reeds binnen 4 of'ï) dagen de brie ven te posten. Ongeveer te zelfder tijd ver trok de „Kota Baroe"' van de Lloydkade te Rotterdam. Dit enigszins verbouwde schip was door de Regering aangewezen om 500 burgerpassagiers naar Insu- linde te brengen. Onder hen be vinden zich een groot aantal plan ters en andere employé's van grote ondernemingen, zoals de landlbouwmaatschappij Oud-Djem- ber, de rubber-cultuur-maatschap pij „Amsterdam", de Deli Spoor weg Mij., de H.V.A., de Tabaks Mij. Arendsburg, de Ned. Handel Maatschappij, de Klattense Cul tuur Mij., enz. Uit vervoersoog- punt betekent dit vervoer min of meer een experiment, daar de „Kota Baroe", zoals bekend, een tot troepentransportschip omge bouwde vrachtboot met passa giersaccommodatie is. Wie echter weet, dat de „Kota Baroe" 1968 man kan meenemen, zal begrij pen, dat bij een vervoer van 500 passagiers als thans het uiterste is gedaan, om zoveel mogelijk comfort te biecjen. Men verzekerde ons nadrukke lijk, dat de bewering, als zou de „Kota Baroe"' wapens vervoeren, onjuist is. Naar aanleiding van de resolu ties in de Veiligheidsraad betref fende Indonesië, hebben wij ons ook gewend tot de heer J. Schou ten om zijn oordeel en dat zijner partij hierover te vernemen. De heer Schouten formuleerde als volgt zijn mening: „Met de Regering ben ik van gevoelen, dat de Veiligheidsraad niet be voegd is tot hetgeen hij terzake van Indië heeft gedaan. Het is diep te betreuren, dat deze Raad gich niet gehouden heeft aan wat rechtens voor hem geldt. Wie het pad van het recht verlaat, wordt betrokken bij willekeur en machtsmisbruik. De Veiligheids raad heeft zich thans niet 'n dienst gesteld van het volken recht maar van machtspolitiek in de ongunstige zin van het vroord. Ik vrees zeer, dat daar uit nadelige gevolgen zullen voortvloeien voor de verhou dingen Jn de Verenigde Naties en in de Veiligheidsraad. In geval omtrent zijn bevoegd heid twijfel gerechtvaardigd werd geacht had de Raad zich moeten gedragen naar de regel: in twijfel onthouding, en alle' maatregelen mogen treffen, welke in de weg De Sultan van Pöntianak heeft Woensdag tegenover de pers vei- klaard, dat hij en zijn drie mede reizigers bitter teleurgesteld wa ren over het feit, dat „ons het ererecht om gehoord te worden is ontkend". De Sultan d'e onbe rispelijk, Europees gekleed en tot verbazing van de journalisten perfect Engels sprak, verklaarde: „Wij zijn speciaal naar de Ver. Staten gekomen om onze positie in het Nederüands-Indonesisch geschil uit te leggen. Wij zijn gekomen om de Verenigde Naties zowel als het volk van de Ver enigde Staten m"de te oelen dat de Indonesisch» Republiek geen souvereine staat is in Indbnesië. Wij vertegenwoordigen twintig millioen mensen, terwijl het twij felachtig is of meer dan een derde gedeelte van de bevolking onder het defactogezag der Re publiek werkelijk voor de huidige leiders zijn". Toen hem .gevraagd werd of hii de politionele actie gerechtigd achtte, antwoordde de Sultan met een nadrukkelijk ja. Naar zijn bezwaren tegen de leiders ge vraagd, zeide hij: „Zij zijn niet be reid samen te werken tot uitvoe ring van de overeenkomst van Linggadjati. Zo spoedig zij een regering hebben, die rust en orde kan handhaven, zal geen politio nele actie nodig zijn. De Indo nesische Republiek was zeer be slist de eerste, die de orde tot staken van het vuren schond. Zfl gaat daarmee voort. Wij hadden bezwaar tegen ieder geweld, zo wel van Indonesische als van Nederlandse zijde. Wij zijn voor een vreedzame uitvoering van Linggadjati en wensen de Ver enigde Staten van Indonesië te vormen. Deze wens om te ko men tot een federale regering in plaats van een uiterst gecentra liseerde regering karakteriseert ons standpunt. Onze lange reis naar de Ver enigde Staten werd gemaakt in het belang van vrede en veilig heid. Wij zijn van mening, dat geheel Indonesjë zijn onafhanke lijkheid zal verliezen, indien ge weld voortgaat". De Sultan verklaarde, dat men in de gebeden van Indonesië hui ten de Republiek niet in meer dere mate door de Republiek dan door Nederland geregeerd wenst te worden. Toen hem gevraagd werd om een reactie op de groep in de Veiligheidsraad, welke hem niet wenste toe te laten, ant woordde de Sultan: „Dit zou on beleefd zijn". Hij voegde wel toe: „Wij geloven dat, wanneer de consuls te Batavia aan de Veiligheidsraad verslag hebben uitgebracht, de Raad gedwongen zal zijn ons te horen". Voorts deelde de Sultan nog mede, dat zijn delegatie tijdens het verblijf in de Ver. Staten on derhandelingen zal voeren over de aankoop van voedingsmidde len, textiel en landbouwwerktui gen voor de gebieden, die zij ver tegenwoordigt, en dat men rubber hoopt te verkopen. van het recht tot opheffing van die twijfel had kunnen leiden. De stopzetting der politionele maat regelen in Indië was en wordt steeds meer noodlottig, zeer in het bijzonder voor de velen en de verdere bewoners van Indië. De Veiligheidsraad draagt voor deze gang van zaken een grote verantwoordelijkheid, welke te zwaarder is, omdat hij zich niet ernstig heeft afgevraagd, welke gevolgen uit zijn bemoeiingen konden, om niet te zeggen moes ten voortvloeien. De Regering had aan de wens van de Veiligheidsraad om de do- litmnele maatregelen te staken, gelet op haar rechtsplicht en hare verantwoordelijkheid, geen gevolg mogen geven. Ook thans heeft zij zich naar die rechtsplicht en die verantwoordelijkheid te ge dragen. Vk>or het overige wens ik mij op dit moment nog met verder over het Regeringsbeleid ten aan zien van Indië uit te laten, om dat mag worden verwacht, dat op zeer korte termijn de Rege ring daaromtrent een verklaring zal afleggen". De heer Andriessen, voorzitter der K.V.P., gaf zijn mening als» volgt weer: „Nu de Veiligheidsraad, on- ianks het voortreffelijk optreden van onze ambassadeur, Mr. Van Kleffens, blijkbaar niet zonder moeilijkheden tot een besluit in zake Indonesië gekomen is, heeft het weinig zin zich met retro spectieve beschouwingen bezig te houden. Laat mij volstaan met op te merken, dat; alleen de Raad zich het nodige gezag zal weten te verwerven, wanneer hij zijn werkzaamheden en deze zijn toch voor het welzijn van de vol keren van zo grote betekenis baseert en blijft baseren op het recht. Dit is het noodzakelijk fundament voor het behoud van de wereldvrede. Nu de beide bekende resoluties met betrekking tot de Veilig heidsraad zijn aangenomen, kan niet anders dan de vurige hoop wordep uitgesproken, dat zij tot het beoogde doel: de veiligheid en de orde in de Archipel, zullen kunen leiden en dat zij eraan mee zullen werken het staatkundig beginselprogram van Linggadjati te verwezenlijken. Voor wat de vraag inzake het verdere gebruik maken van het militaire gezagsapparaat betreft, ben ik van mening, dat dit ge bruik achterwege moet blijven, tenzij het handhaven van rust! orde en veiligheid tot een politio neel optreden noopt. Nederland heeft voor deze rust, orde en veiligheid de verantwoor delijkheid, een verantwoordelijk heid, waaraan het zich op straffe van grof plichtsverzuim niet mag onttrekken. Vanuit deze gezichtshoek most ook worden bezien het bevrijden van personen door Nederlandse militairen. Wanneer de levens van deze mensen gevaar lopen of zij worden op een wijize behandeld welke in strijd is met de meest elementaire menselijke rechten, dan is optreden geboden, ook wanneer dit achter de demarca tielijnen zou moeten geschieden. Bij een objectieve beoordeling kan hiertegen niemand, ook de Veiligheidsraad niet, bezwaar maken. De aanwezigheid van deze Raad vindt immers zijn oorzaak in de overweging, dat na deze gruwelijke wereldoorlog de ele mentaire rechten van alle mensen zouden worden erkend en ge ëerbiedigd. De heer Vonk (Partij van de Vrijheid) heeft tegenover het A.N.P. verklaard, dat de inner lijke beoordeling der door de Vei ligheidsraad aangenomen resolu ties zeer moeilijk is. Onze Rege ring staat hier tussen twee vuren. Van de ene kant de beslissing van de Veiligheidsraad (welke, dat staat boven alle twijfel, volgens de Regering geen competentie heeft in deze zaak) en van de an dere kant de hachelijke situatie in Indonesië. „Op dit ogenblik, aldus de heer Vonk, is het moeilijk een oordeel uit te spreken, aangezien hier over door de Regering thans nog beraadslaagd wordt en wij vol gens goed Nederland's gebruik de beslissing van de Regering niét mogen trachten te beïnvloeden. Eén ding staat echter voor mijn partij vast: hoe men het ook wendt of keert, altijd moet het lot Van het millioenenvolk in Indone sië en Nederlandse verantwoorde lijkheid hiervoor prevaleren." De heer H. W. Tilanus (Chr. Hist. Unie) wenste echter voor aleer hij een uitspraak deed de Regeringsverklaring af te wach ten. Het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bekend gemaakt, dat de Franse fegering met zeker voorbehoud het Britse verzoek van 23 Augustus om de 43(50 Joodse landverhuizers, djie nu op weg zijn naar Duitsland in Frankrijk toe te laten in gunstige zin heeft beantwoord. Een woordvoerder van het Mi nisterie verduidelijkte, dat het Franse antwoord, hoewel er in wordt toegestemd de Joodse im migranten na aankomst in de Britse zóne in Frankrijk toe te laten, een drieledig voorbehoud bevatte 1. De immigranten moeten vrij willig de wens uitspreken naar Frankrijk te willen gaan. 2. Hun toelating mag geen precedent scheppen voor verdere toelating van andere „verplaatste personen" uit Duitsland. 3. De toelating van de betref fende immigranten, mag het to taal aantal réfugié's in Frankrijk niet hoger doen zijn dan 8000. De Griekse Kabinetscrisis kan als geëindigd wofden beschouwd. De Volkspartij, waarvan Tsalda- ris leider is, heeft zich accoord verklaard met de vorming van een coalitieregering op brede basis, met aan het hoofd een President van buiten het parlementaire ka der, die het vertrouwen van allen geniet. Na een bezoek van Tsaldaris aan de Koning en een van Gris- wold. de leider der Amerikaanse missie in Griekenland,- aan Tsal daris, hebben alle leid.ers der po litieke partijen, met uitzondering van Sophoelis (liberaal), verga derd. Griekse regering gevormd. Reuter meldt, dat de „voorma lige Griekse regering onder De metrius Maximos en met mede werking van zeven partijleiders opnieuw gevormd is". Radio Belgrado haalt een com muniqué van het „Democratische Leger" in Griekenland aan, waar in gezegd wordt dat de guerilla- Het troepenschip „Volendam" wordt heden te Batavia verwacht. Naar de „dienst legercontacten" meedeelt, zijn er aan boord hon derd ziektegevallen; waarschijn lijk paratyphus van een goed aardige soort. De ziekte breidt zich snel uit. 1400 K.K:L.-mannen worden rechtstreeks naar Buitenzorg in quarantaine gezonden, 600 mari niers zullen met de „Volendam" de reis voortzetten naar Soera- baja, waar ook zij in quarantaine moeten. Het is zeer waarschijnlijk, dat Australië door de Republiek zal worden gekozen om zitting te nemen in de Comnjissie van Drie, welke volgens het Amerikaanse voorstel ter bemiddeling tussen Nederland en 'de Republiek ge vormd zou kunnen worden. De Republikeinse radio spreekt van drie landen, welke hiervoor in aanmerking komen, n.l. Austra lië, Polen en Syrië, doch voor zover hieruit wordt begrepen heeft een officiële aanwijzing van een dezer drie nog niet plaats gevonden. Verscheidene Egyptische bladen delen mee, dat de in Egypte wo nende Engelsen instructie hebben gekregen zich, met het oog op het te verwachten besluit van de Vei ligheidsraad en de grote prikkel baarheid van het volk, op iedere eventualiteit voor te bereiden. Officiële Britse kringen beves tigen deze berichten niet, maar delen mede, dat een doelmatige bescherming van de Engelsen en hun bezit wordt overwogen. Volgens een blad zouden de Britse kampen in de kanaalzone door mijnenvelden omgeven zijn. James Gardiner, Canadees Mi nister van Landbouw, heeft te Genève verklaard, dat Canada in de volgende tien jaar 12 millioen immigranten kan opnemen. Gardiner vertrekt binnenkort naar Duitsland om gebieden te bezoeken, waaruit Canada zijn toekomstige bevolking zal be trekken. Een transport command Dako ta vliegtuig van de R.A.F. is na bij Margate (Kent) verongelukt, terwijl het rondcirkelde om te dalen op het vliegveld van de R.A.F. te Manston. De piloot en de navigator zijn gedood. Er bevonden zich geen passagiers aan boord. Het vlieg tuig viel te pletter op de hoofd weg en brandde geheel uit. strijdkrachten een „algemeen of fensief" tegen de Regeringstroe pen zijn begonnen in Thessalië, Macedonië en E(*irus in Noord- Griekënland. Volgens het commu niqué zouden ruim honderd dor pen zijn bezet. Bij zijn aankomst op het New- Yorkse vliegveld La Guardia heeft Veldmaarschalk Burggraaf Alexander, de Gouverneur-Gene raal van Canada, verklaard, dat de V. S. hun hulpverlening aan Griekenland moeten doorzetten, zelfs al zou dit tot oorlog met de Sovjet-Unie leiden. Onmiddellijk na dit gezegd te hebben, voegde Alexander eraan toe: „Mogelijk kost mij deze uitlating mijn hoofd". De Veldmaarschalk, die tijdens de oorlog Geallieerd op perbevelhebber in het Middelland- sezeegetoied was, legde deze ver klaring af, toen verslaggevers hem om zijn mening vroegen over de woorden van Paul Griffith, het hoofd van het Amerikaanse legioen, dat de V. S. Griekenland moeten blijven helpen, zelfs in dien dit oorlog met de Sovjet- Ulnie tengevolge zou hebben. 'ti 'eJi jL- w3i z.k?]i min OlW 'f-- nUfl

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1