SLUIPSCHUTTERS der T.N.I. doen hun werk Mr. VAN KLEFFENS de Veiligheidsraad De toestand in Indonesië Regeringscrisis in Griekenland MAANDAG 25 AUGUSTUS 1947. mi r „Alles wat gij kunt doen en het spijt mij het te moeten zeggen alles wat gij gedaan hebt, is een in de kaart spelen van de extremisten Morgen nog geen Regeringsverklaring over Indonesië Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERW ACHT IN G medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Plaatselijk wolken banken. Plaatselijk overdrijvende wol kenbanken, doch vrijwel ov or al droog weer met meest ma tige wind tussen'N. en N.-O. Weinig verandering van tem peratuur. 3de Jaargang No. 588. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct., minimum pér advertentie ƒ1,50, Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 15 jregels 60 ct iedere regel meer 12 cent. Ver melding breven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Nedlerliands conliiïiiTiiq'ut' van Zaterdag. Het officiële Nederlands com muniqué van Zaterdag meldt: Talloos zijn nog steeds (tekst verminkt. Red. A.N.P.) door de T.N.I gepleegde inbreu- k«i op het bevel tot staking der vijandelijkheden Klaarblijkelijk beschouwen de verantwoordelijke leiders te Djogja dit hevel als niet anders dan een schijnma noeuvre, uitsluitend voor het bui tenland bestemt en die door de republikeinse strijdkrachten niet ernstig moeten worden genomen. Vrijdag veroorzaakten vijande lijkheden van de T.N.I. blijkens tot dusver ontvangen berichten aan Nederlandse zijde 8 gesneu velden en 30 gewonden. In de omgeving van Salatiga op Mid- denJava moesten Nederlandse patrouilles herhaaldelijk gebruik maken van automatische wapens en mortieren. Het vuur werd tot zwijgen gebracht. In de buurt van Salatiga werden door de Nederlandse troepen enkele leden van een op de vlucht' geslagen T.N.I.-formatie gevangen geno men. Hieronder was een officier van het Republikeinse leger. In de Oosthoek van Oost-Java maakten zwervende T.N.I.-for maties een intensifering van Ne derlandse partouilles in dit ge bied noodzakelijk. Ten Westen van Loemadjang, alsmede in Bosdowoso en Sitoz- bondo kregen onze patrouilles contact met de vijand. Ten Noord oosten van Pakinadja. 5 km Be- ziuden Malang werden wij van twee richtingen aangevallen. De aanvallers werden verdreven. Aan de Noordkant van Malang viel een onderdeel van(woord weggevallen. Rod. A.N.P.)die in deze streek opereert, in een Nederlandse hinderlaag en werd met gevoelige verliezen terugge slagen. In de sector van Modjo- kerto werd een Nederlandse pa trouille beschoten. Op Madoera ondernam de T.N.I. een aanval op Bankalan. De aanvallers werden teruggesla gen. Op Noord-Sumatra werden en» kele aanvallen op Aernoeli, 15 km ten Zuidoosten van Pewtangsian- tar, door Nederlandse troepen af geslagen. Bij de zuiveringsacties in de omgeving van Kabandjahe, ten Zuidwesten van Medan, on dervonden onze troepen over het algemeen weinig weerstand. Eien T.N.I.-fonmatie werd ten Zuidwesten van Ketepoel hij Kabandjahe door Nederlandse troepen verjaagd en leed hierbij gevoelige verliezen. De T.N.I. beschoot onze post bij Soengei bij Mentjirim 12 km ten Zuidoosten van Bindjai met mortieren. Op Midden-Sumatra beschoot de T.N.I. een Nederlandse patrouille in het gebied ten Noord-Oosten van Padang. De aanvallers wer den verjaagd. Sluipschutters van de T.N.I. beschoten nabij Loeboe- kaloeng bij Padang een Neder landse gemotoriseerde patrouille. Het vijandelijk vuur werd tot zwijgen gebracht. Een Neder landse patrouille werd ten Westen van Lahat door de T.N.I. onder vuur genomen. Bij Batoeradja op Zuid-Sumatra ontstond 'n he vig vuurgevecht met een T.N.I.- formatie, die met aanzienlijke verliezen werd verdreven. Lask- jars vielen een Nederlandse post hij Serdan Menag 35 km ten Zui den van Palembang, aan, doch werden verdreven. Bij een pa- trojiillegang in de omgeving van Nagaranten bij Soekaboemi vie len kleine, zich in dit gebied op houdende, T.N.I.-formaties aan. De aanvallers werden op de vlucht gedreven. In het gebied van Gherifoon werd een rampokkende T.N.I.- formatie uit elkaar geslagen. Hoe- meer door Djogja openlijk en tersluiks hetze- en leugenberich- ten naar door ons bevrijd gebied worden geleid, hoe driester de T.N.I. wordt in zijn agressie. In het Garotse vonden verscheidene botsingen plaats. In de omgeving van Tegal werden herhaaldelijk daden van sabotage gepleegd en bruggen vernield. De nieuw benoemde assistent Wedena van Tjiwidejin bij Ban doeng ontving een briefje ,,Pas op, alles is voorbereid voor de ontvoering van Nica-handlangers. De poorten van de hel zijn reeds geopend!" Het briefje was on dertekend met een twee-koppige slang. Het officiële Nederlandse com muniqué van Zondag luidt: West-Java: In de delta van de Tji-Taroem werd een zuiverings actie ingezet. Verder zetten de Nederlandse troepen, na de be schieting van éen colonne, wadrbij een eenheid van de T.N.I. met gevoelige verliezen uiteen werd gejaagd, bij Kranking, 24 km ten N.-W. van Cheriibon, ©en actie in. Midden-Java: Nederlandse pa trouilles beschoten een onderdeel van de T.N.I. in de sector Salati ga, nadat zij waren aangevallen. De aanvallers vluchtten. Bij een schietterrein 6 km ten Z.-W. van Salatiga ontstond een vuurge vecht, toen een Nederlandse pa trouille door de T.N.I. werd aan gevallen. De aanvallers, die ge bruik maakten van mitrailleurs en mortieren, werden met verlie zen verdreven. Oost-Java: Tussen Lamoedjang en Djemiber werden kampongcom' plexen van T.N.I.-formaties ge zuiverd. Tien km ten Z.-W. van Modkokerto werd een Nederland se patrouille onder vuur genomen en met mortier- en mitrailleur- vuur beschoten. In de sector Ma lang werd een poging om bet kampement te Batoe binnen te dringen verijdeld. Op Madoefa werd de Nederlandse post te Ka- mal 's nachts hevig met geweren en mitrailleurs beschoten. Midden-Suimatra: In heti gebied van Padang werden rondzwerven de eenheden der T.N.I. verdre ven. Op 23 Augustus werd een Nederlands soldaat gewond. In zijn Vrijdagavond gehouden rede, waarvan-wij het eerste ge deelte nog in ons nummer van Zaterdag konden opnemen, ver volgde Mr. Van Kleffens: „Indien wij dus blijven vasthou den aan ons standpunt, dat de Raad geen jurisdictie heeft en daarom ook geen resoluties kan aannemen, welke deze jurisdictie impliceren, zijn wij tevens van oordeel, dat dit geen onheil bete kent, aangezien er geen noodzaak bestaat voor enige actie van de Veiligheidsraad. Ik ben verheugd te kunnen mededelen, dat sedert wij het laatst bijeenkwamen, mijn Regering in contact ls getreden met de mogendheden, welke be roepsconsuls in Batavia bezitten om deze te machtigen hun consuls de situatie in Indonesië te doen onderzoeken. Het kan voor U Officieel worden over de toe stand in Indonesio nog de volgen de bijzonderheden gemeld: De Chinese vereniging te Cheri- hon bericht, dat de laatste dagen een toenemend aantal Chinese burgers uit de omgeving naar de stad terugkeert. Op 13 Augustus bedroeg bet aantal uit Cheribou geëvacueerde Chinezen 14.431. Aan de terugkerende bevolking van Tasikmalaja, in de sector Ga- roet, werden op 21 Aug. zout, ge droogde vis en sigaretten ver strekt. Tien Z.-W. van Singaparna (tien Z.W. van Tasikmalaja) werd een brug door sabotage vernield, ter wijl de bij twee andere bruggen aangebrachte springladingen tij dig door Nederlandse troepen werden verwijderd. In de onlangs door de Nederland se troepen bevrijde gebieden van Zuid-Sumatra wacht de «dienst der volksgezondheid een ontzag gelijke taak. De gevolgen van ja renlange verwaarlozing tijdens het Japanse en Republikeinse wan beheer moeten bestreden worden. In de kampong Indralaja, 30 km ten Z. van Palembang, werden, treurige toestanden aangetroffen. De bevolking gaat gekleed in Goenizakken. Er heerst veel ma laria, framboesia en dysenterie en de huizen en erven maken een verwaarloosde indruk. Tandjoeng Radja, 50 km ten Z. van Palem bang, biedt een gunstiger aan blik. De rijstoogst is hier echter ontoereikend en ook hier bedelen, kinderen bij de Nederlandse mili tairen om etensresten. Het aan tal malaria- en framiboesia-geval- len is zeer groot. De plaatselijke Republikeinse politie is door het Nederlandse bestuur gehandhaafd. Zij is zeer actief bij het handhaven van rust en orde. Het Japanse geld ver houdt zich tot het Nederlandse als één tot dertig. De Republikeinse ambtenaren te Lahat zijn bereid tot samen werking, doch 'n storend element zijn de instructies uit Djokja, welke op samenwerking met de Nederlanders de meest barbaar se straffen stellen. ENGELAND VERZOCHT OM CONSULAIR RAPPORT. Uit officiële bron verneemt Reu ter, dat de Nederlandse Regering de Britse Regering heeft ver zocht om opdracht te geven aan de Britse Consul-Generaal te Ba tavia een persoonlijk rapport over de situatie in Indonesië samen te stellen. Men weigerde te zeggen hoe het Britjse antwoord op dit verzoek zou zijn, maar uit welingelichte bron wordt vernomen, dat er eni ge twijfel bestaat) of Engeland de mogelijkheid aanwezig ziet om het Nederlandse verzoek in de onmiddellijke toekomst in te wil ligen. De Britse Consul-Generaal te Batavia, Mitcheson, staat n.l. op het punt zijn post te verlaten en zijn opvolger, Shepherd, zal eerst begin September zijn ambt aanvaarden. NEDERLANDSE TROEPEN BEZETTEN VLIEGVELD. De radio van de Indonesische Republikeinen heeft Zondagavond gemeld, dat Nederlandse troepen, met behulp van vliegtuigen en tanks, het vliegveld Boegil bij Malang hebben bezet. De aanval werd, volgens de Republikeinse radio, door e^n Nederlands batal jon, vier tanks en twee vliegtui gen, van twee kanten tegelijk uit gevoerd. De gevechten om het vliegveld Tengkol, 7 km ten N. van Boegil, zouden Zaterdag voortgeduurd hebben. van belang zijn te weten, wie deze consulaire vertegenwoordigers zijn. Het zijn 3ie van Australië, België, China, Frankrijk, Zwitser land, het Verenigd Koninkrijk en dc Verenigde Staten. Er zijn nog enige andere con suls, maar deze zijn geen beroeps consuls. Wij stelden het niet op prijs consuls uit te nodigen, die tegelijkertijd kooplieden zijn. Het is onnodig te zeggen, dat aan deze consuls iedere faciliteit zal gege ven worden, want wij hebben niets te verbergen en alles te win nen bij een onpartijdig, onderzoek. Bovendien blijft ons voorstel 0m, nu het edelmoedige Amerikaanse aanbod van goede diensten is in getrokken, een onpartijdige mo gendheid te doen aanwijzen door twee andere mogendheden, geko zen door de beide partijen, nog steeds van kracht. Doch de Re publikeinse Regering heeft tot dusver hierover het zwijgen be waard. „Alles wat gij kunt doen en het spijt mij het te moeten zeg gen - alles wat gij gedaan hebt. is een in de kaart spelen van ex tremisten. Zoals de Luit-G. G. op 20 Aug< j .1. voor Radio Batavia verklaarde, hebben wij onze poli tiële actie stopgezet om opnieuw een bewijs te leveren van onze be reidheid om te pogen iedere me thode om het gebruik van gewéld zoveel mogelijk te beperken en aan de Republikeinse Regering nogmaals de gelegenheid te geven haar agressieve houding te her zien. Maar de Republiek interpre teerde deze bereidwilligheid als een toegeven van een militaire nederlaag. Nooit tevoren hebben Republikeinse troepen en benden zo veel gemoord als sedert Uw uitnodiging de vijandelijheden te staken. Het is een vreemde, ver schrikkelijke paradox, dat Uw uitnodiging tot het staken der vij andelijkheden een gevolg heeft gehad, diametraal tegensteld aan Uwe humane bedoelingen. Het aantal van onze verliezen sedert het staken der vijandelijkheden benadert bijna dat van onze ver liezen gedurende de veertien da gen van onze politiële actie, in dien het dit aantal al niet heeft overschreden. Maar oneindig veel groter is het aantal verliezen on der de Chinezen en de overige burgerlijke bevolkingsgroepen. Mloet gij nu nog iets toevoegen aan dit gevaarlijke besluit? Meent de Veiligheidsraad dan werkelijk, dat dit zijn prestige zal verho gen o - Uw eigen reglement na te komen (het Atlantisch Handvest), maar ook om reëel te zijn, om de din gen tè zien zoals ze zijn, met zo als gij denkt of gaarne zoudt wil len, dat zij zijn. Laat U niet lei den door de gedachte, hoe deze Raad een ogenschijnlijk succes kan oogsten, een succes, dat waar schijnlijk een boemerang zal blij ken te zijn, maar liever door de wens om deze aangelegenheid op te lossen met zo min mogelijk bloedverlies. Dat is wat wij U voorstellen. Wat ik vandaag met bijzondere nadruk naar voren wil brengen, en wat wellicht mijn laatste woord zal zijn, is het conflict tussen il lusie en werkelijkheid. Ik wil U verklaren, heren en ik hoop hiermede niet de grenzen van de toelaatbare openhartigheid te overschrijden dat al degenen, die neiging zouden voelen voor enige ontwerp-resolutie te stem men, welke de Veiligheidsraad n rol zou doen .spelen in deze aan gelegenheid, het slachtoffer zijn van een illusie, die blijken zal zeer gevaarlijk te zijn voor de Veilig heidsraad en zijn prestige. „Indien gij ons zoudt willen toestaan vrede en recht te her stellen, dan zult gij een gemeen schap zien ontstaan, die streeft naar inwendige vrede en recht vaardigheid en terugkeert naar de arbeid voor zichzelf en de ge hele wereld. Dit is de realiteit. Maar gij hebt vérkozen de illu sie te volgen, de illusie n.l., dat uw uitnodiging tot het staken van de vijandelijkheden orde en rust zou brengen. Gij faaldet, omdat gij u niet realiseerdet, wat deze Republikeinse regering in werkelijkheid is. Zult gij voor de tweede maal een nog ernstiger fout begaan door plechtig te verordenen, dat een commissie voor onderzoek moet worden ingesteld, terwijl uw uitnodiging tot het staken der vijandelijkheden door de Repu bliek tot een bespotting wordt gemaakt? Denkt gij werkelijk, dat het instellen van een derge lijke commissie tot het prestige van de Veiligheidsraad zal bijdra gen? De overredingskracht van Ra- dio-Djokja is blijkbaar toch zeer groot, wanneer ik zie, dat zij er toe in staat is geweest U er toe te brengen de Republikeinse re gering au serieux te nemen. Sta mij toe te zeggen, dat deze radio ongeveer alles is, wat de Repu blikeinse regering bezit: een mi crofoon, maar geen gezag, een stem, maar geen betrouwbaar heid, wapens maar geen bestuur, terreur maar noch vrede noch recht. Dit is de Republikeinse rege ring, welke, tot verbazing van al degenen, die vertrouwd zijn met Ik vraag U niet alleen om Naar het A. N. P. ver neemt heeft de Regering besloten Dinsdag aanstaan de nog geen verklaring over de Indonesische kwes tie in de Tweede Kamer der Skaten-Generaal af te leggen. de werkelijke omstandigheden daar, riog steeds hier in deze Vei ligheidsraad au serieux wordt ge nomen. Ongeveer een jaar geleden wera de heer Sjakrir, toen eerste mi nister der Republiek, ontvoerd. Eén van de voornaamste ontvoer ders werd gevangen genomen, onlangs zonder vonnis vrijgelaten en benoemd tot Minister van Bin nenlandse Zaken van de regering, welke Sjahrir thans dient en waarin de heer Soekarno thans slechts een werktuig is in han den van enkele sinistere figuren. Dat is het soort regering, mijn heer de Voorzitter, dat sommige leden van deze Raad serieus schijnen te willen nemen. De Raad zal zijn eigen koers bepa len, maar als bij zich de dupe maakt van zulke lieden, dan ben ik bevreesd voor zijn toekomst". „Dit is de illusie, tegengesteld aan de werkelijkheid. Indien gij een commissie instelt om naar Indonesië te gaan, wat ook haar taak moge zijn, wat zal zij daar dan kunnen doen Indien gij wer kelijk wenst, dat de vijandelijk heden zullen eindigen, dan moet gij ofwel troepen zenden ofwel ons toestaan onze troepen te ge bruiken, welke hier vrijheid en veiligheid kunnen brengen, waar naar millioenen aldaar vurig ver langen. Welke taak hebban wij hier? Wij zijn hier, zoals wij het begrij pen, om deze wereld tot een enigszins beter verblijf te maken- Een verblijf, dat een weinig vei liger, welvarender en aangena mer is, in het bijzonder voor de gemene man. Denkt1 gij, dat In donesië gelukkiger zal worden door deze Republikeinse regering in stand te houden? Realiseert ge U niet, dat deze onmondige millioenenmassa over wier lot gij hier beschikt, met vrees en beven naar U opziet? Het is louter een illusie te denken, dat' de Re publikeinse regering iets anders vertegenwoordigt, dan zichzelf. Het is louter illusie te menen, dat deze regering enige beslissing door arbitrage zal kunnen uit voeren. De waarheid is, dat deze Republikeinse regering niet de verpersoonlijking is van een idee, doch louter van haar eigen kort stondige persoonlijke belangen. .Onze gedachten zijn die van de grote meerderheid der Indonesiërs vrijheid en zelfbestuur voor de federatie van de samenstellende delen van Indonesië dat is het geen wij en zij nastreven. Voor ons blijft de volledige ver werkelijking van de beginselen van Linggadjati een heilige plicht. Maar wat gij tot nu toe ondersteunt, is een handvol men sen, dat op dictatoriale grondslag geheel Indonesië aan zijn heer schappij wil onderwerpen. Ik vroêg U de vertegenwoordi gers van Oost-Indonesië en Bor neo te horen, maar gij hebt hen geweigefd op de twijfelachtige juridische grond welke gij in het andere geval op de Republiek niet hebt toegepast en „omdat het de aangelegenheid te gecompli ceerd zou maken". Het is VtKir mij vreemd te zien, dat deze Raad, het werktuig, dat ter verdediging van de vrijheid is gekozen, de. stem der vrijheid verstikt. Het is een belangrijke beslissing, waarvoor de Veilig heidsraad thans staat. Het pro bleem gaat, juridisch beschouwd, over het al dan niet naleven van het Handvest. In de sfeer der feitelijkheden gaat de keuze tus sen illusie en werkelijkheid. Deze kwestie is zó belangrijk, dat de wereld op uw beslissing wacht en de gevolgen van deze beslis sing zijn van buitengewoon groot belang Brengt dan Uw stem uit, mijne neren, en moge uw beslissing blij ken een wijze beslissing te zijn." Nadat de Ministers Sophocles Venizelos, vice Minister-president en Minister van Nationale Econo mie (liberaal): George Papan- droe, Minister van Binnenlandse Zaken (sociaal-democraat) en Pa- nayotis Kanellopotlos, Minister van Luchtvaart hun ontslag had den aangeboden, verlieten zij de Kabinetsvergadering. De Griekse Minister-President, Demetrios Maximos, begaf zich kort daarop naar het Koninklijk Paleis om Koning Paul het ont slag van zijn gehele Kabinet aan te bieden. Koning Paul verzocht Maximos in functie te blijven tot dat de crisis is opgelost.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1