De Republikeinse regering niet au serieux De toestand in Indonesië Een Curaqaose stem over Indonesië Optreden tegen rampokbenden en saboteurs C Wereldnieuws^ Truman voor immigratie Mr. Van Klef fens in de]\V eiligheidsraad Oost-Indonesië en West-Borneo STEUNEN NEDERLANDS VOORSTEL. ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1947. 3de Jaargang No. 587. Zijn laatste woord De intrekking van het Amerikaanse aanbod van goede diensten UIT DE VEILIGHEIDSRAAD. Boodschap van H. M. De Koningin aan^het Nederlandse Volk. Nederlands Leger-communiqué V De economische moeilijkheden van Engeland Troepenverplaatsingen WHSOtS VERWACHTING, medegedeeld door liet K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond Dezelfde temperatuur. Matige, tijd. krachtige wind tussen N. en N.O. Qp de meeste plaatsen tijd. be wolkt, doch vrijwel overal droog weer met ong. zelfde temp. als gisteren. Krankerlng Onder Redactionele leiding van P. L. D.J. van Oeveren. Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Temeuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schooradjjke Telefoon 49. Anon;Dem«*ni Terueu/én VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertenties tot de3 pamiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 15 regels 60 ct.: iedere regel meer 12 ct. Ver melding' brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. ZON EN MAAN. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Ais eerste spreker tijdens de zitting van de Veiligneidsraad van Vrijdagmiddag heeft Mr. Van Kleffens het woord gevoerd. Hij begon zgn toespraak met nog maals te wijzen op het zeer be langrijke precedent, dat de Raad heden of in de volgende zitting zou stellen. Hierna besprak hij nogmaals de kwestie van de com petentie van de Raad in de Indo nesische aangelegenheid. Mr. Van Kleffens wees hierbij op het feit, dat er geen enkele noodzaak is voor de Raad om handelend op te treden. Wij heb ben reeds een internationaal on derzoek voorgesteld, zodat de Raad voldoende inlichtingen kan ontvangen. Mr. Van Kleffens deelde mede, dat de Nederlandse Regering reeds in contact is ge treden met de consuls in Batavia. Mr. Van Kleffens verklaarde, dat dit „zijn laatste woord"' zou zij*. „De Republikeinse regering kan niet au serieux genomen wor den". De Nederlandse verliezen sinds de wapenstilstand benaderen het aantal verliezen gedurende de militaire actie, indien zij dit niet reeds overtreffen. Spreker wees verder nog op het aantal slacht offers onder de Indonesiërs. „Ik vrees voor de toekomst van de Veiligheidsraad, als zij op deze wijze doorgaat zich door de Re- pulbliek te laten beïnvloeden". „Het is een illusie, te menen dat de Republikeinse regering iets anders vertegenwoordigt dan zichzelf", aldus Mr. Van Kleffens. Hij besloot met de herbaalde waarschuwing, dat de Raad voor een „belangrijke" beslissing staat. lffr. Van Kleffens verklaarde in het verloop van zijn toespraak nog, dat de Nederlandse regering een vrij internationaal onderzoek volledig toestaat, „aangezien Ne derland niets te verbergen heeft". „De uitvoering van Linggadjati blijft voor ons een heilige plicht. De Raad staat voor de keuze tus sen de illusie en de realiteit". iDe voorzitter Faris Al Choery bracht in herinnering, dat het Belgische voorstel tot het toe laten van Oost-Indonesië en West-Borneo door de Raad werd verworpen. Aangaande de door Nederland betwijfelde competentie verklaarde Al Choery, dat de Republiek volgens de overeen komst van Linggadjati verant woordelijk is voor rust en orde op haar gebied. De Franse afgevaardigde Pa rad! vroeg, of de voorzitter bij zijn partijkiezen in de kwestie va» de jurisdictie gesproken had als Syriër of als voorzitter. „De vraag van de jurisdictie is een van de moeilijkste punten in dit detoat'f. Parodi verklaarde zich eens met de mening van de Ame rikaanse afgevaardigde, dat de toelating van Oost-Indonesië en West-Borneo opnieuw moet wor den overwogen op basis van art. 39 van het reglement van orde of van een ander artikel. Al Choery antwoordde, dat hij uitsluitend gesproken had over de competentie van de Raad om de discussie over de Indonesische kwestie voort te zetten.. „Het feit, dat een punt op de agenda staat, is nog geen beslissing in de vraag, of de Raad hierin com petent is". Nisot (België) stelde daarna voor, de vertegenwoordigers van Oost-Indonesië en West-Borneo toe te laten. Gromyko (S. U.) wees er op, dat de Raad bet toelaten van deze beide Staten reeds had afge wezen; „het is niet nodig hierop terug te komen". Verder be pleitte hij de jurisdictie van de Raad in de Indonesische kwestie. De vertegenwoordiger van In dia verzette zich hefig tegen het toelaten van Oost-Indonesië en West-Bomeo. Vervolgens lan ceerde hij een aanval op de Ne derlanders, die hij er van beschul digde een „koloniale oorlog" te voeren en de Indonesiërs reeds eeuwen lang te hebben „uitge buit". Hij vroeg een onpartijdig onderzoek door een commissie van de Veiligheidsraad. Hij on dersteunde de Australische reso lutie met het Poolse amendement (inhoudende, dat de commissie van de Raad een arbitragecom missie zal aanwijzen.) „De Veiligheidsraad beeft nog geen enkele vordering gemaakt op dè weg naar een vreedzame oplossing", aldus de Indische vertegenwoordiger. „De troepen ~Je moeten teruggetrokken worden tot op de demarcatielijnen van Qctolber '46". „De wereld heeft geen oorlog gevoerd tegen bet fascisme om toe te staan, dat de vrijheid aan sommige landen ont houden wordt". De vertegenwoordiger van Co lumbia verklaarde, dat de argu menten van Mr. Van Kleffens voor zijn delegatie „niet erg over tuigend" waren geweest. De voorzitter deelde hierna mede, dat aangezien nog 6 spre kers het woord hadden gevraagd, de zitting nog zou worden voort gezet. Hij kondigde aan dat een nieuwe resolutie was ontworpen door Australië en China ter ver vanging der vroegere. „Indien conflicten zouden ont staan tussen de Westerse mo- géndheden en hun Kolonieën, zou de wereld niet accepteren, dat de Veiligheidsraad zich incompetent verklaarde en deze conflicten be schouwde als behorend tot de in terne jurisdictie van deze mogend heden*', zo verklaarde Alfonso Lopez, de Columbiaanse afgevaar digde verder, aldus A.F.P. Daar entegen betoogde de Franse afge vaardigde Parooi, dat de compe tentie-kwestie nog geenszins be slist. Ek op wijzend, dat bet bevel tot de wapenstilstand vergezeld was gegaan van juridische' reser ves ten aanzien van deze compe tentie. De vertegenwoordiger van Co lumbia betoogde verder de compe tentie van de Raad in deze aange legenheid. Hij stelde voor dat de Raad Nederland zou verplichten de troepen terug te trekken tot demarcatielijnen van October 1946. Hij ondersteunde vervol gens de oorspronkelijke Australi sche resolutie. Na de heropening van de zit ting betoogde de Belgische afge vaardigde dat, indien Oost-Indo- SOERAKARTA TOT BIJZON ZONDER MILITAIR GEBIED VERKLAARD. Bij Republikeins besluit is Soe- rakarta tot bijzonder militair ge bied verklaard. Minister Wika- na is benoemd tot militair gou verneur met de titulaire rang van Lt.-Generaal. REPUBLIKEINSE NOTA AAN CHINESE REGERING De Republikeinse Regering heeft aan de Chinese Regering een nota gezonden betreffende 't Republikeinse standpunt t.a.v. de Chinese staatsburgers in In donesië en de Republikeinse staatsburgers van Chinese af komst. In. de nota wordt ver klaard, dat door het zenden van officiële vertegenwoordigers der Chinese Regering naar Indone sië de betreffende burgers bevei ligd kunnen worden. In de nota. wordt er op gewezen, dat de Republikeinse Regering niet aan sprakelijk is voor daden, welke plaats hadden nadat het burger lijk en militair gezag van de Re publiek zich van een plaats heb ben teruggetrokken en in het bij zonder niet, nadat die plaats door de vijand bezet is. BRANDEN PENDOPO BLUST. OLIEVELDEN GEHEEL GE- De branden op de olievelden te Pendopo zijn eerst thans ge heel geblust. Volgens een Ame rikaans deskundige op het gelbied van het blussen van oliebranden, die zo juist van het terrein van de brand is teruggekeerd, zijn de bronnen ongetwijfeld moedwillig De officiële tekst van de ver klaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse za ken, dat het Amerikaanse aan bod van „goede diensten" in het Indonesische conflict niet door de Indonesische autoriteiten is aan vaard en bijgevolg is vervallen, luidt als volgt: „Op 14 Augustus heeft het de partement aan de Amerikaanse consul-generaal te Batavia op dracht gegeven om voor de derde en laatste keer het Amerikaanse aanbod van goede diensten aan de Indonesische autoriteiten over te brengen in de hoop dat zij evenals de Nederlanders onze goede diensten onvoorwaardelijk zouden accepteren. Aan Waler Foote, de consul- generaal werd tegelijkertijd op gedragen hun mede te delen,, dat indien zij bleven vasthouden aan een bepaalde methode voor een regeling zonder er rekening mede te houden of deze methode voor de andere partjj aanvaardbaar was het Amerikaanse aanbod van goede diensten noodzakelijkerwijs zou komen te vervallen en dat in dit geval de Verenigde Staten geen andere keus zouden hebben dan de Nederlandse regering en de Veiligheidsraad er van tn ken nis te stellen, dat de Indonesi sche autoriteiten het Amerikaan se aanbod niet hadden aanvaard. Aangezien het Indonesische antwoord, dat op 19 Augustus werd ontvangen de vroeger ge dane voorwaarden herhaalde, moet ons aanbod als vervallen worden beschouwd. De Nederlandse regering, de In donesische autoriteiten en de Veiligheidsraad worden hiervan in kennis gesteld. Dit wil even wel niet zeggen, dat wij ons uit de aangelegenheid terugtrekken. Zoals reeds tot uiting gebracht werd in de verklaring van het Amerikaanse'ministerie van Bui tenlandse Zaken van 16 Augustus blijven wij belangstellen in deze kwestie en wensen wij behulp zaam te zijn bij bet bereiken van een vreedzame oplossing". in brand gestoken. De bronnen hebben meer dan 3 weken ge brand. Deze deskundige had veel lof voor de enthousiaste wijze, waar op de bevolking bij het blussen behulpzaam was. DR. GANI VAN INTREK KING AMER. AANBOD IN KENNIS GESTELD. Walter Foote, de Amerikaanse consul-generaal te Batavia, en zijn opvolger Charles Lavengood hebben Vrijdagochtend Dr. Gani in zijn ambtswoning officieel in kennis gesteld van de intrekking van het Amerikaanse aanbod van goede diensten. DE UITWIJZING VAN REPUBLIKEINEN. Naar Aneta van gezaghebben de zqde verneemt, is de uitwij zing van Republikeinen, die wei geren met de Nederlanders samen te werken, geen algemene maat regel is, doch kunnen de Recom- bas, waar zulks noodzakelijk ge acht wordt, naar omstandigheden besluiten. De zegsman van Aneta wees er op, dat bet uiteraard niet gaat om een exodus van Republi keinse ambtenaren, die geen samenwerking wensen te bewerk stelligen. Slechts in gevallen, dat Republikeinse functionnaris- sen in hun functie niet alleen niet coöperatief blijken te zijn, doch zelfs tegenwerken, zal er van een dergelijke uitwijzing sprake zijn. In enkele gevallen zijn reeds een aantal van dergelijke Republi keinse ambtenaren naar de andere zjjde van de demarcatielijn ge bracht. REPUBUKEINSP TOESTANDEN. Dcor de militaire bevelhebber van Palemfbang werd een door 70 personen onderteekende brief ontvangen waarin o.a. het yolgen- de naar voren werd gebracht. „Wij gaan sedert vijf jaar ge bukt onder leed en ellende, en wij vragen om recht. De handel knoeide steeds met de geldkoers zonder dat daar tegen iets werd gedaan. De Re publikeinse directie van het elec- trische bedrijf trof de meest be zwarende regelingen, en stelde de wonderlijkste ongelijke tarieven, zodat niemand weet waar hij Z' ch aan houden moet, en er geen an dere zekerheid bestond dan die, dat men werd opgelicht, de rege ling der waterleiding-tarieven was al even Verward en het be heer was corrupt. De politie deelt o.a tn de opbrengst der zakken rollers, die, wanneer zij door de bevolking worden opgebracht, dan ook prompt worden vrijge laten. Tegenover handelaren en kooplieden worden door de politie verschillende metheden van af persing toegepast, zodat vooral voor de kleinhandelaren het be staan uiterst mce'lijk werd. nesië en West-Borneo niet zou den worden toegelaten, de Raad de schijn van partijdigheid zou wekken. Hierna nam de Russische afge vaardigde het woord en verzette zich nogmaals tegen de toelating van Oost-Indcnesië en West- Bomeo. De Poolse afgevaardigde be toogde dat er geen redenen aan wezig waren om Oost-Indonesië en West-Borneo toe te laten. Ook de Syrische afgevaardigde sloot zich hierbij aan. Bij stemming werd het voor stel oan Oost-Indonesië en West- Borneo alsnog toe te laten met 7 onthoudinge.n en 4 stemmen vóór verworpen. Gisteravond heeft de afgevaar digde der V. S. een resolutie in gediend, waarbij de Veiligheids raad zijn goede diensten tot een vreedzame oplossing aan Neder land en de Republiek aanbiedt. China en Australië hebben een gecombineerde resolutie inge diend, waarin wordt aanbevolen, dat consulaire vertegenwoordi gers van de mogendheden, welke lid zijn van de Veiligheidsraad, een gezamenlijk rapport over de situatie uitbrengen, ter voorlich ting van de Veiligheidsraad. Australië diende tevens een eigen resolutie in, volgens welke, een arbitrage-commissie zou wor den ingesteld, bestaande uit drie leden: één gekozen door Neder land, één door de Republiek en één door de Veiligheidsraad. De Raad ging vervolgens over tot de bespreking van de nieuwe Australische resolutie. De Austra lische gedelegeerde ontkende de bewering van kïr. Van Kleffens, als zou de Veiligheidspad de du pe zijn van de Republiek, en noemde zijn uitingen op dit punt „betreurenswaardig". Hij ver klaarde verder, dat het Chinese amendement „geen rekening hield met het dringende karakter van de aangelegenheid". Hij deelde mede, dat Australië en China ten slotte een gezamenlijke resolutie hadden opgesteld. Hodgson stelde tenslotte voor afzonderlijk te stemmen over drie voorstellen 1. Po us* mliseh-Chinese re solutie, voorspellend een ge mengde commissie van de Vei ligheidsraad om de situatie te onderzoeken. 2. De Poolse resolutie tot in stelling van een arbitragecom missie. 3|. De Amerikaanse resolutie, welke voorstelt, dat de Veilig heidsraad het aanbod van goede diensten, dat Amerika heeft in getrokken, zal overnemen. (Zje verder pagina 3.) Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal 1947 Zon Maan Aug. Opk. Ond. Opk. Ond, 25 5.39 19.45 16.40 23.56 26 5.40 19.43 17.17 24.33 27 5.42 19.42 18.23 0.40 28 5.43 19.39 18.58 131 29 5.45 19.36 19.24 2JS7 30 5.46 19.34 19.45 3.48 31 5.48 19.32 20.01 5.01 Sept. 1 5.50 19.30 20.15 6.14 2 5.51 19.28 20.58 7.28 De staatshoofden van Oost- Indonesië en West-Bomeo, die rasr New-York zijn gekomen om het debat van de Veiligheids raad over de Indonesische kwes tie te volgen, hebben zich uitge sproken ten gunste van de voor stellen van de Nederlandse rege ring, die voorgesteld heèft het geschil, buiten de Veiligheidsraad om, te regelen door arbitrage van een onpartijdige staat. De Min.-President van Borneo, Sjarif Alkadria, en die van Oost- Indonesië, Nadjamoeddian Malew, hebben verklaard, dat zij aan de Nederlandse regering gevraagd hadden politiemaatregelen uit te voeren tegen de Indonesische Re publiek, omdat zekere elementen zich te buiten gingen aan daden van banditisme en een belemme ring vormden voor de uitvoering van de overeenkomst van Ling gadjati. De Minister-Presidenten spra ken er hun teleurstelling over uit, dat de Veiligheidsraad hen niet aan de debatten bad laten deel nemen op dezelfde wijze als de Indonesische Republiek en de Plhilippijnen. Cp deze conferentie hebben de Sultan van Pontianak, Nadjamoe- diu en Soedekawati verder nog «erklaard, dat Oost-Indonesië en West-Borneo niet getracht heb ben buitenslands een eigen poli tieke vertegenwoordiger te krij gen en geen „erkenning" als sou- vereine staat hebben gezocht. H. M. de Koningin richt de volgende boodschap tot Haar volk: „Ten zeerste begaan met de zorgen, waarin zoveel landgenoten verkeren en het leed, dat in vele gezin nen zijn intrede heeft ge daan, zou Ik u allen warm willen aanbevelen ter gele genheid van Mijn aanstaan de verjaardag alles te ver mijden, wat deze zwaar beproefde landgenoten smartelijk zou kunnen treffen. WILHELMIN A.T omdat '!t naar hun mening een een schending zou zijn van de souvereiniteit van de toekomstige .Verenigde Staten van Indonesië, waar beide landen in zullen wor den opgenomen. De delegatie sprak de hoop uit, dat de Veiligheidsraad zijn besluit om Oost-Ind >nesië en West-Bor neo niet tdt het debat toe te laten zou herzien. Zij verklaar den verder niet voor het plan te zijn om de buitenlandse consuls een rapport over de toestand op Java en Stimatra uit te laten brengen, „omdat consuls eerst aan hun regelingen rapport moe- ten uitnrengen; misschien, zouden ta of de delegatie kon bevestigen, dat Oost-Indonesië en West-Bor neo de Nederlandse Regering tot 't beginnen van de politiële actie op Java en Sumatra hadden aan gezet, werd geantwoord: „Ja, doch met het voorbehoud dat alleen tegen ordeloze elementen zou woiaen opgetreden". De vertegenwoordigers van bei de staten gaven het voornemen te kennen om contact op te nemen met het Ministerie van Buiten landse Zaken te Washington. Nadjamoedin, die ook Minister van Economische Zaken is, zeide graag op economisch gehied con tact met de V. S. te willen zoe ken. Oost-Indonesië, aldus Nadja moedin, verdient de belangstel ling van buitenlandse onderne-* mingen, die bet met beleggingen tot nog toe practisch genegeerd hebben. Zowel Soekawati als Nadja moedin verklaarden, dat zij veel niet goedkeuren". De delegatie zeide in haar gezamenlijke ver klaring, dat Sij meer voelde voor een bezoek en een rapport van buitenlandse persvertegenwoor digers. I gere Nederlands bestuur, vooral omdat het teveel gecentraliseerd v/as. Zij legden er de nadruk op, dat Oost-Indonesië en West-Bor neo op eigen initiatief zonder be- moeiïng van de Nederlandse Re- Op de vraag van de persver- gering deze missie naar de V. S. tegenwoordige? van A.N.P.Ane- bebben gestuurd. In de Curejaose „Nieuwe Cou rant" wijt A'. G. Statius Muller, lid van dev Rijksconferentie en oud-voorzitter van de Koloniale Raad, een artikel aan het Indo nesische ges'hil. Na er de nadruk op te hebben gelegd, dat 1 et vredelievende Ne derland ziel. genoodzaakt zag naar de wapens te grijpen, niet om wat dan ook te veroveren of te heroveren, doch slechts om orde, rust ei stabiliteit te bren gen in de chaos van het ver scheurde ïniuë, schrijft de heer Statius Mu Ier onder meer het k_ Het Nederlandse actiecomimuni- qué No. 59 meldt het volgende: „Onze troepen traden op tegen rampokbenden en v saboteurs, die overeenkomstig de instructies van radio Djogja het door onze troepen gecontroleerde gebied on veilig trachten te maken. Ten Oosten van Garoet (West- Java) zijn deze benden bijzonder actief. Zij leden bij de inge stelde zuiveringsactie gevoelige verliezen. Bij Krawang werden de aanvallende Republikeinen verdreven. Ook in het Teleganse bleken grondige zuiveringsacties nood zakelijk. Deje vonden plaats ten Zuidwesten van Brebes en Zuid- Oostelijk van Tegal. De alhier geïnfiltreerde Republikeinse groe pen werden met verliezen hun nerzijds verdreven. Nood-Ooste- lijik van Salatiga werd een onzer patrouilles door sluipschutters beschoten. Het vuur werd door ons beant woord. Ten Zuidwesten van Modjokerto werden Nederlandse patrouilles beschoten. Ten Zuiden van Malang werd onze post Pa- kisadji door een Republikeinse groep aangevallen. Tussgn Malang en Batoe wer den onze manschappen op ver schillende plaatsen door sluip- President Truman heeft Don derdagavond op een persconfe rentie gezegd, dat niemand in de Verenigde Staten het recht heeft te pleiten tegen toelating in Ame rika van Europese uitgeweken personen. Hij herhaalde zijn toe zegging, dat hij een aanzienlijke vergroting van de immigratie nota's zou ondersteunen, teneinde bet binnenstromen van verplaat ste personen uit Duitsland en andere landen mogelijk te maken. schutters onder vuur genomen. Een lijnploeg kreeg in de omge ving van Lawang mitrailleurvuur. Ten Zuiden van Pematangsian ter (Noord-Sumatra) geraakte een Nederlandse patrouille - in een vuurgevecht met een groep Re publikeinen. Ten Noord-Oosten van deze plaats werd een bende van 200 man met verliezen aan de andere zijde gedreven. Ook in de omge ving van Tandjoengpoera kwam het tot een samentreffen. De tegenpartij liet 4 doden achter. Enige wapenen werden buitge maakt. Bij een zuiveringsactie in dit gebied stuitten de troepen op een 200-tal Republikeinen. Er ontstond een hevig vuurgevecht. De tegenstander vluchtte met medeneming van vele doden en gewonden. Aan onze zijde wer den bij deze actie geen verliezen geleden. Benoord. Loeboekaloeng (Mid- den-iSumatra) kwam een pa trouille onder het vuur van mor tieren der sluipschutters. Het vuur werd met mortieren beant woord, waarna de tegenstander op de vlucht sloeg.. Volgens de binnengekomen be richten bedragen onze verliezen van de actie van Donderdag: 2 gesneuvelden, 6 gewonden. Het aanvullend Nederlands actiecommuniqué No. 60 meldt onder meer, dat een groep Repu blikeinen in de morgen van 17 Augustus een aanval heeft ge daan op de woning van een amb tenaar van bet burgerlijk bestuur te Soerang (West-Java). Ben tweetal bandgranaten werd geworpen en een persoon door een pistoolschot ernstig ge wond. In het Garoetse trachtten de Republikeinen de waterleiding en de irrigatiewerken te vernielen. In de randgebieden wordt de Pa- dangse bevolking nog steeds ge ïntimideerd door Republikeinse terreur. Overal treden Nederland se troepen ter bescherming van de bevolking op. Heinrich Goering, de 30-jari ge neef van Herman Goering, is ontsnapt uit een internerings kamp in Tsjecho-Slowakije, waar hij sinds Januari 1946 vertoefde, aldus meldt radio Hamburg. Tot dusverre is men hem nog niet op het spoor ge»tomen. - De Britse kruiser „Ajax" heeft zich bii enkele kleine oor logsbodems gevoegd, die langs de Italiaanse ki st kruisen om even- tuële schepen met Joden, die il legaal naar Palestina willen im migreren te onderscheppen. Vier bewakers van het voorma lige concentratiekamp Mauthou- sen zijn door een Amerikaanse krijgsraad te Dachau tot de strop veroordeeld wegens vermoording, mishandeling en uithongering van talrijke geïnterneerden. Een vroegere S.S.er, die aan terecht stellingen medegewerkt had, werd tot levenslange gevangenisstraf en twee andere Duitsers, die ge- interneerden mishandeld hadden, tot drie en twee jaar gevangenis straf veroordeeld. r. Vrijdagnacht hebben gueril- lastrijders een hevige aanval on dernomen op Nigrita in Noord- Macedonië. Het aldaar gelegerde garnizoen heeft de aanvaller» na eon strijd van vier uur terug 'ge slagen. De Japanse Minister van Landbouw heeft in het parlement verklaard, dat Japan voor het eerst gedurende de maanden Sep tember en October een klein over schot van levensmiddelen zal heb ben als gevolg van de invoer van 600.000 ton levensmiddelen uit Amerika. In de loop van ge noemde maanden zouden evenveel levensmiddelen ingevoerd worden als in het gehele vorige jaar. De Joodse illegale immigran ten, die zich thans op het schip „Ocean Vigour" voor Port de Bouc bevinden, hebben bij stem ming besloten geen gevolg te ge ven aan het Britse ultimatum.om heden in Frankrijk aan land te gaan. Aan boord van de beide an dere schepen werd het ultimatum rustig ontvangen. Warschau ds officieel békend gemaakt, dat sedert het begin van 1947 8245 Poolse gezinnen uit Frankrijk in Polen zijn terugge keerd. Sinds de hervatting van de repatriëring van Duitsers zijn 2 millioen Duitsers naar Duits land teruggekeerd. De 300.000 nog in Polen verblijvende Duit sers zullen voor eind October naar land terugkeren. volgende: „Nederland en ook In- dië moeten het echter kunnen verstaan, dat de Curagoa'ers naar in het algemeen, géboren en op gegroeid als hij is op zijn eiland, omringd van Republikeinen, die zich stuk voor stuk hebben vrij gevochten van Engelse en Spaan se overheersing, van nature een andere visie heeft op de verhou ding tussen Nederland en Indië dan de oer-echte Nederlander in het moederland, in wiens onder bewustzijn vaak nog sluimert het gewoel, dat Indië er is voor de Nederlanders De vraag, die men zich te Cu rasao stelt is of voor Indië het moment der afscheiding thans ge komen is en gewichtiger vraag nog of Ir. Soekarno wel de aangewezen leider is om voor de 70 millioen Indiërs de vaan der onafhankelijkheid op te steken. Kenners van Indië te Curaqao voeren aan, dat het ogenblik voor de voergenomen scheiding thans wel het allerongelukkigste is, waar Indië, na vernield en ge plunderd te zijn door de Japan ners, juist nu de Nederlandse hulp en de Nederlandse leiding zo hoog nodig heeft. Tenslotte doet schrijver een be roep op allen om de locale grie ven tegen het regerings- en be stuursbeleid, welke ten onrechte veelal al het kwade aan het ko loniaal systeem' "«-schrijver, ten achter te stellen bij de levensbe langen van heel het Koninkrijk. De belangrijkste taak waar mede het Engelsche Ministerie van Financiën en de Bank of England thans zijn belast is de integratie van Canada met het sterlling-gabied. Engeland moet met Canada tot een nieuwe han delsbasis komen, waarop Enge land voor de Canadese leveranties kan betalen, daar deze Canadese leveranties voor Engeland zelfs neg belangrijker zijn dan de Ame rikaanse. Hierbij wordt vooral gedacht aan tarwe. Naar Reuter uit Ottawa ver neemt is Cameron Calbold, plaats vervangend directeur van de Bank of England, van Washing ton, waar hij de Enigels-Ameri kaanse financiële besprekingen bijwoonde, naar Ottawa vertrok ken, om deel te nemen aan de Engels-Canadese besprekingen inzake het gedeelte van het na delig saldo op de Engels-Canadese handelsbalans dat in Amerikaan se dollars betaald moet worden. Engeland stelt alle pogingen in het werk om de prijzen op het Westelijk halfrond naar beneden te brengen, vóór het pond ster ling ineen stort. De Engelse Minister van Kolo niën, Creech Jones, heeft een persoonlijke boodschap aan de koloniën gezonden, waarin hij aangeeft op welke wijze de kolo niën Engeland in zijn huidige economische moeilijkheden na de blokkering van het Amerikaanse crediet en de opheffing van de omwisselbaarheid in dollars van de sterlingsaldi, kunnen helpen. De Moskouse Radio maakt be kend, dat volgens personen, die de laatste dagen uit Turkije tn Parijs zijn aangekomen, aanzien lijke Turkse troepenverplaatsin gen in de richting van de Grieks- en Bulgaars-Turkse grenzen wa ren op te merken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1