Beschietingen onzer troepen gaan voort RADIOREDE Dr. Mook a -d li ft t st -M 1 I sl overbruggingsregeling De uitspraken in het proces te Neurenberg Schrijven aan Dr Van Mook en de Veiligheidsraad C WERELDNIEUWS^ M Indonesische boodschap aan de Veiligheidsraad I rM1 n i DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1947. 3de Jaargang No. 585. Opstand in Paraguay onderdrukt Griekse kwestie in de Assemblee. De overstroming op Ceyion a' ai aP"'f ''■el p:'== '■M 'M I 1 'til vil ■inif I al Mi I a "II iét :1n5a h*»i V tf fej 1 -l I v! t!L ■-.Bi Frankenng bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door bet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Zonnig en droog. Zonnig en droog, met weer Iets hogere temperaturen. Matige wind tussen Noord en Oost. DE VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per mm 10 ct.minicmiai per advertentie 1,50, Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. •ti Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Teraeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. DE TOESTAND IN INDONESIË. Het officieel communiqué no. 55 meldt: De beschieting van onze troepen door Republikeinse groeipen gaan voort. Tengevolge hieivan hadden wij aan onze zijde op 19 Augustus 3 gesneuvelden en 16 gewonden. Onze verliezen na de staking der vijandelijk heden zijn thans opgeloopen tot 55 gesneuvelden, 1 vermiste en 158 gewonden. In de omgeving van Leuwiliang op West-Java vonden herhaadelijk beschietingen van onze posten en patrouilles plaats. Bezuiden Baroet waren de ïrri- gatiewerken voor de bevolkings- aanplant door saboteurs buiten werking gesteld. Een uitgezon den patrouille kreeg daarbij con tact met republikeinse troepen, waaronder met zekerheid 5 Ja- DE De overbruggingsregeling, die na de bevrijding tot stand kwam en krachtens welke werklozen een uitkering kunnen ontvangen gelijk aan een vastgesteld percen tage van het loon, met een zeker maximum is, zoals ook uit de naam blijkt, van het begin af be doeld geweest als een overgangs maatregel. Zij zal t.z.t. behoren te worden vervangen door een wachtgeldregeling en werkloos heidsverzekering. Daarbij zal uiteraard slechts over een bepaalde tijd uitkering worden verstrekt, na afloop waarvan financiële hijstand eerst na gebleken noodzaak zal kunnen plaats hebben. Nu door de grote vraag naar arbeidskrachten vali de arbeiders, die al het mogelijke doen om arbeid te vinden en te behouden, daarin in het algemeen spoedig kunnen slagen, is ook voor de ovenbruggingsregeling een dergelijke grens gesteld. Met ingang van 1 September a.s., wanneer de gewijzigde over bruggingsregeling en een nieuwe sociale bijstandsregeling in wer king treden, zal een werkloze derhalve niet langer dan 3 maan den ovenbruggingsuitkering kun nen ontvangen. Daarna kan hij, bij gebleken noodzaak, nog in de sociale bijstandsregeling worden opgenomen, waarbij met zijn financiële omstandigheden reke ning wordt gehouden. pannezen konden worden geteld. Bij Salatiga en Ambarawa zijn onze posten Bedono en Djoe- bong beschoten. Tet vuur werd beantwoord met mortieren. In dit gebied vonden eveneens enige beschietingen van onze patrouilles plaats. Naar aanleiding, van de veelvuldige beschietingen door rondzwervende T. N. I.-groepen werd in de omgeving van Gom- bong zuiveringsacties ingezet. Bezuiden Gomhong werd met deze benden contact verkregen. De tegenstanders leden hierbij gevoelige verliezen. Twee Neder landse trucks werden in de om geving van Malang onder mitrail- leurvuur en geweervuur geno men. Onzerzijds werden hierbij enige verliezen geleden. Onze posten ten Zuidwesten en ten Noord-Oosten van Malang werden door de Republikeinen beschoten. Op Zuid-Sumatra vonden enige beschietingen plaats van onze patrouilles ter hoogte van Lahat en Kajoe Agoeng. In Oost-Bali werden drie terroristen gevangen genomen. Het aanvullend communiqué, genummerd 56, meldt, dat de terreur voor een van de vele Re publikeinse groepen geld in het laatje brengt. In het Lemaha- bangse henoorden Tjikampek verkoopt de Partai Tani Indone sia (boerenpartij) lidmaatschaps kaarten en insignes aan de be volking tegen betaling van 7 roepiahs. Door hét bezit van een dergelijk bewijs kan men aanto nen geen Nica-medewerker te zijn en aldus hoopt men enige be scherming te hebben tegen brand stichting door Republikeinse benden. Ook in het Bantamse worden soortgelijke passen ver kocht voor 4% roepiahs. Te Tjoerah Malang, 50 km ten Zuidwesten van Djemfoer, zijn op lf Augustus een twintigtal vrouwen en familieleden van door cnze troepen bevrijden Chinezen en Madoerezen door de Republi keinen vermoord. De regering van Paraguay heeft Dinsdag van haar hoofdstad Asuncion uit, officieel medege<- deeld, dat de revolutie, welke vijf maanden geleden begonnen is en tenslotte Asuncion zelf bedreigde, thans ,,practisch beëindigd" was met het afslaan van de bedreiging der hoofdstad door de opstande lingen. Volgenshet communiqué van de regering is de ganse vloot van rivierschepen, waarin de op standelingen naar Asuncion op voeren, veroverd. De bevolking werd opgewekt de aankomst van boten in Asuncion te komen gade slaan. Karl Brandt, Hitler's vroegere lijfarts en de hoofdbeschuldigde in het proces tegen' de S.S.-art- sen is door het Amerikaanse Tribunaal te Neurenberg tot de strop Veroordeeld „wegens het doen van sadistische en over het algemeen nutteloze experimenten op menselijke wezens". Karl 'Getbhardt, Himmler's lijf arts en voorzitter van het Duitse Rode Kruis, en Rudolph Brandt, Himmler's adjudant, werden bei den ter dood veroordeeld. Voorts werden Joachim Mu- growsky, Wolfram Sievers en Viktor Brack tot de strop veroor deeld en Siegfried Handloser. Os car Schroeder, Gerhardt Rose en Karl Genzken tot levenslange gevangenisstraf. Herta Oberhauser, arts van het vrouwenkamp Ravensbruck en de enige vrouw die schuldig is be- He verenigde politieke partijen in Indië, voorzitter de heer Van Helsdingen, hebben aan Dr. Van Mook geschreven, dat, hoewel zij in het verleden zeer critisch heb ben gestaan tegenover de rege- ringspolitiek ten opzichte van de Indonesische kwestie, zij zich thans gedrongen voelen om hun waardering uit te spreken voor de sinds 19 Juli gevolgde gedrags lijn. ,Wij zijn met dank vervuld, dat deze actie door sommigen ten onrechte gezien als een kolo- niale oorlog" in korte tijd met zoveel succes is bekroond,. Dit is een tastbaar bewijs, dat het politioneel optreden onbetwist baar noodzakelijk is om te gera ken tot het vestigen van een hechte rechtsorde en een eerlijke uitvoering van de in vervallen overeenkomst van Linggadjati vervatte beginselen." De V.P.P. dankten verder Dr. Van Mook voor de krachtige (tekst verminkt. Red. Herschel Johnson, de Ameri kaanse afgevaardigde in de Vei ligheidsraad, heeft Dinsdag ver klaard, dat Amerika besloten heeft 'de huidiige verwarde toe stand in Griekenland ter sprake te brengen in de Assemblee van de V N die volgende maand vergadert. Hij gaf uiting aan zijn vertrouwen in het „gezond verstand" van de Assemblee en herhaalde de vroegere waar schuwing, dat Amerika zelf maatregelen met betrekking tot 'Griekenland zal nemen, wanneer de Assemblee het nietdoet. A.N.P.) op 3 Augustus, omdat (tekst verminkt. Red. A.N.P.) onverbloemd was ver- klaard, dat de Veiligheidsraad zijn bevoegdheid heeft overschre den. Het persoonlijk woord van Dr. Van Mook tot de medebur gers in de gebieden, waar door de Nederlandse actie veiligheid was gebracht, werd hijzonder gewaar deerd. He V.P.P. hebben tevens tele grafisch een dringend beroep op de Veiligheidsraad gedaan om in aanmerking te nemen, dat ieder besluit, ten voordele van de Re publiek betekent, dat moord, roof en andere dodelijke misdrijven te gen millioenen onschuldige, vre delievende mensen hipven voort duren. vonden, kreeg 20 jaar gevangenis straf, evenals Hermann Becker Freyising. Waldemar Hoven, chef'kamparts van Buchenwald, zal worden gehangen. Fritz Fischer, 2de lijfarts van Himm- ler, ©ii - Wilhelm Heig-iOGeca kre gen resp. levenslang en 15 jaar. Met deze vonnissen is het pro ces tegen de 23 doktors dat negen maanden geduurd heeft, ten einde. Genoemde vijftien artsen hebben zich allen schuldig ge maakt aan misdaden tegen de mensheid. Zij voerden hun practijken uit op gevangenen in concentratie kampen en krijgsgevangenen. Duizenden mannen en vrouwen zijn gesteriliseerd aan hoge druk en lage temperaturen blootge steld, met mosterdgas bespoten en opzettelijk met verschillende ziekten geïnfecteerd. Zeventien artsen zijn vrijge sproken. Een beklaagde, die al leen is bevonden wegens lidmaat schap van de S.S., is tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Vertrek Schiedam voorlopig uitgesteld. De K. L. M.-persdienst deelt mede: Als gevolg van de her haalde overstromingen, die het eiland Ceylon gedurende de laat ste dagen teisterden, is de ben- zjne-toevoer van het vliegveld Megomibo, bij Colombo dat thans ook door K. L. M.-vliegtui- gen op de Indië-route wordt aangedaan bemoeilijkt. Hier door is het mogelijk, dat niet de hand kan worden gehouden aan het schema, waarbij om de andere dag een vliegtuig naar Batavia vice-versa zou vliegen, de route volgend via Sjarja -Colon)bo-Sin- ga pore. en vertraging ontstaat in het vervoer van passagiers en post. Het vertrek van de DC 4 „Schiedam" van de K. L. M., dat Woensdag met 36 passagiers naar Nederland zou vetrekken, is tot onbekende datum uitgesteld wegens overstromingen op Cey lon. .Naar verluidt zijn 62 perso nen verdronken na het kapseizen van een veerboot op de Nijl in Boven Egypte. De boot vervoer de merendeels vrouwen en kinde ren, die zich op weg bevonden naar een viering van het Moham medaanse Hairam-feest (het ein de van de vasten). Slechts 18 op varenden werden gered. In een Joodse wijk van Jeru zalem hebben militairen en poli tiemannen een ondergrondse wa penopslagplaats in 'n school aan getroffen. Woensdagavond heeft Dr. Van Mook een radiorede uitgesproken, waarin hij begon met een kort overzicht van de toestand hij de capitulatie van Japan en van de ontwikkeling, welke zich nadien in Oost-Azië heeft voorgedaan. Dr. Van Mook zeide, niet te wil len spreken over de motieven, welke de Veiligheidsraad hebben geleid bij het beroep tot staking van het vuur, dat van dit college is uitgegaan, doch alleen de fei ten te willen beschouwen. Hij bracht in herinnering, hoe de uit roeping van de Republiek in Augustus 1945 in grote haast - mede van Japanse zijde was geforceerd en memoreerde het. feit, dat de Japanse bezetting op grote schaal haar wapens over leverde aan bepaalde Indonesische groepen. Vervolgens kwam Dr. Van Mook te spreken over het Nederlandse beleid tegenover deze gegeven omstandigheden. Er was geen sprake van,' dat de Nederlandse Regering het vooroorlogs koloniaal bewind zou willen herstellen en het is waan zin dit te veronderstellen. Toch werd dit wantrouwen door de Republikeinse propaganda voort durend levendig gehouden. De Nederlandse Regering heeft van de aanvang af het Indone sisch nationalisme gezien als een positief element in de na-oorlogse ontwikkeling en daarom lag het voor de hand, dat Nederland het Republikeinse gezag zou verster ken, opdat het in staat zou zijn. de nawerking van de Japanse invloed uit te schakelen. Nadat door het optreden van De regering van de Indonesische Republiek heeft Dinsdagavond de Veiligheidsraad van de V. N. doen weten, dat zij niet in staat is de Nederlandse voorstellen voor re geling van het Indonesische ge schil te aanvaarden. In de bood schap werd gezegd, dat de be richten, welke kortelings de Re publikeinse Regering hadden be reikt, de vrees van de Regering hadden doen toenemen, dat de Ne derlandse troepen de order „staakt het vuren" niet langer in acht zouden nemen en zouden over gaan tot militaire operaties op grote schaal met de bedoeling het gehele Republikeinse gebied te bezetten. Als hoofdpunten werden in de boodschap van de Republiek aan gevoerd: Het aantal schendingen van de order „staakt het vuren" is in de laatste dagen aanzienlijk toegenomen, terwijl de Nederland se troepen op verschillende pun ten weloverlegde militaire opera ties ondernemen, welke door de Republiek beschouwd worden als strijdig met het karakter en de bedoeling van de order van de Veiligheidsraad. De Republiek kan geen voorstel in overweging nemen, dat in strijd is met het be sluit van de Veiligheidsraad, het geschil te regelen door arbitrage of enig ander vreedzaam middel, nadat stopzetting van de vijan delijkheden is bereikt. Een cycloon, die in de afge lopen week in de Golf van Mexico woedde, heeft in de Mexicaanse staat San Luis Potosi twee dor pen verwoest en overstromingen veroorzaakt. Meer dan 10 perso^ nen zijn om het leven gekomen. Een trein met 1600 door Hon garije uitgewezen Duitsers is Maandag naar de Sowjet-zöne van Duitsland vertrokken. Men ver wacht, dat tegen het eind van de maand 200.000 Duitsers Hongarije verlaten zulen hebben. DE REKEN DER ZEESLEPERS De sleepboot „Thames" van L. Smit en TJo's Internationale Sleepdienst, die Vrijdag j.l. met de tinbagsermolen ..Mendanau" op sleeptouw van Rotterdam ver trok en daarbij feestelijk uitge leide werd gedaan, had Dinsdag ochtend om elf uur de Golf v-an Biscaye bereikt. iDe S.S.-man Peter Otto is Maandag door het Amerikaanse militaire gerechtshof te Dachau veroordeeld tot de dood door de Strop, wegens medeplichtigheid aan de moord op 3 Poolse intel- lectuëlen in het concentratiekamp te Dachau De Zweedse regering heeft aan haar legatie te Moskou op dracht gegeven om te protesteren tegen het in zee werpen van Duit se bussen met giftgas in de vis wateren in het zuidelijk deel van de Oostzee De bussen véroor- zaakten schade aan de boten en aan de vangst. De staking in de Borinage die Maandag was uitgebroken en het karakter van een proteststaking droeg, was Dinsdagochtend ge ëindigd. Het werk heeft stilge legen in 13 steenkoolmijnen en in enige cementbedrijven en andere fabrieken. Het overheidspferso- neel bleef aan het werk. het eerste kabinet-Sjahrir de pro-Japanse .elementen schenen te zijn uitgeschakeld, meende de Nederlandse Regering, dat het wenselijk zou zijn met de nieuwe staatkundige organisatie nadere samenwerking te zoeken. Hierna schetste Dr. Van Mook de moei- lijjkhedien,. welke zich bij het> totstand komen van de overeen komst van Linggadjati en daarna hebben voorgedaan. Hij wees hierbij op de voortdurende on macht van de Republikeinse Re gering haar plannen cn voorne mens te uitvoer te doen brengen. Telkens wanneer met respectabele Indonesiërs in Batavia overeen stemming was bereikt, bleek, wanneer overleg met Djokja had plaats gehad, deze samenwerking telkens onmogelijk zal zijn. Dr.. Van Mook ging vervolgens over tot het bespreken van de oorzaken, van het gebrek aan gezag hij de officiële Republi keinse Regering. Onmiddellijk na de Japanse capitulatie kwamen de Japanse wapenen hoofdzakelijk in handen Van pro-Japanse elementen, die met bewondering het Japanse be drijf hadden gadegeslagen. Ook de tijdens de Japanse bezetting ontstane politieke groeperingen, begonnen met het oprichten van eigen strijdmachten, welke een ware terreur uitoefenden op de bevolking en een geheel zelfstan dige politiek voerden. Tegenover deze militaire orga nisaties kon"het civiele bestuur weinig gezag doen gelden. Hierbij kwam nog, dat de Re- pulbliek de beschikking kreeg over een uiterst kostbaar en uit gebreid productieapparaat. Door het gebrek aan bestuursmacht "raakten de producten, waaraan ct& na-oorlogse wereld een zeer grote behoefte had, in handen van ge wetenloze elementen, die een uit gebreide smokkelhandel op touw zetten, welke Indonesië in de laatste 2 jaren ongelooflijke scha de heeft toegebracht. Deze smokkelhandel bezorgde bovendien Republikeinse rege ringspersonen een goed inkomen. De corruptie nam hand over hand toe. Dr. Van Mook sprak hierna over de schendingen van het be stand van October 1946. De Re publikeinse regeringspersonen, die dit bestand aanvaardden, hadden, naar Dr. Van Mook wil aan nemen, de ernstige bedoeling hiermede een oplossing te herei ken, maar zij bleken niet in staat te zijn dit bestand door te voeren tengevolge van de tegenwerking van de kant der avonturiers, die hiermede het einde van hun rijk dom zagen naderen. De Republikeinse oorlogsheren wakkerden de strijd steeds aan, terwijl de officiële regering van Djogja elke reële overeenkomst bleef afwijzen. Dit alles zou nog enigszins begrijpelijk zijn, indien wij stonden tegenover een bevol king, welke in haar geheel anti- Nederlands was. Het tegendeel is echter zeer duidelijk gebleken tijdens onze politiële actie. Reeds tevoren be reikten ons steeds meer noodkre ten uit het Republikeins gebied van grote groepen der bevolking, die verlangend uitzagen naar Nederlandse hulp tegen de Repu blikeinse terreur. Het was juist deze terreur, welke zich uitstrek te zowel tot de autochtone als tot de vreemde bevolkingsgroe pen, welke ons tot ons politieel optreden dwongen. Ook thans duurt de terreur nog voort. De Nederlandse troepen staan nog dagelijks bloot aan aanvallen van Republikeinse zijde. Ook de vernielingen in Republikeins ge bied vinden voortgang. Als voor beeld noemde Dl Van Mook het feit, dat enkele dagen geleden de olie-installaties in Pankalamhran- dan in de as werden gelegd, waar hij meer dan 1000 weerloze bur gers, wederom merendeels Chine zen, dak- en brodeloos werden gemaakt. De Nederlandse regê- ring kan de verantwoordelijkheid voor een dergelijke situatie niet blijven dragen. Dr. Van Mook onderstreepte vervolgens nog eens ten over vloede de oprechte bedoelingen, welke Nederland gehad heeft ten opzichte van het bestand. Hrj noemde het een tekenend feit, dat Nederland accoord was ge gaan met de demarcatielijnen, in het bestand van October vastge steld. De politiële actie heeft wel dui- i ti n I i i itj lii ït SükW- r- '4jJ i' J.1 I V~e ra DljJ u i;t ih,- i! t !JUÏ rfdp L it<. 311 3 d?l I S

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1