De rede van Van Kleffens in de Veiligheids raad DE MIJNRAMP in Engeland Vragen aan de Minister Republiek antwoord op herhaald Amerikaans aanbod MAANDAG 18 AUGUSTUS 1947. NEDERLANDS Legercommuniqué Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTIN G medegedeeld door bet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Warm weer. Zonnig, droog weer met in de namiddag hoige temperaturen. Matige, Oostelijke tpt Noord oostelijke wind. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 582- Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertentie® tot des namiddags 4 uur- Rubriek kl. advertenties: 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Finna P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. Het Nederlands actiecommuni qué no. 49 van Zaterdag meldt. ,,In verschillende gebieden von den de gebruikelijke inbreuken op de order staakt het vuren plaats. Tien Westen van Buiten zorg werden Nederlandse pa trouilles nabij Leuwiliang even eens door groepen bestaande uit T.N.I.^soldaten, onder vuur ge nomen. Deze werden met verlie zen teruggeslagen. CVp Midden-Java, in de sector van Ambarawa, zijn enige gewa pende benden uit het door de Nederlanders bezette gebied ver dreven. Hierbij werd enige tegen stand ondervonder.. In de omgeving van Gombong werden, bij de zuiveringsacties in ons gebied, 3 gewapende Ja- pannezen, die aan de zijde van de T.N.I. meevochten, gedood. Sedert de staking der vijande- iükheden bedragen onze verlie zen, volgens de tot dusver ont vangen gegevens: 29 gesneuvel den, 91 gewonden en één ver miste. Post Batoe, ten N.W. van Ma- lang, is door sluipschutters be schoten. Bij Pasoeroean is een dessa-hoofd door een bende ver moord. In de omgeving van Ma- lang zijn enige bruggen vermeld. Van Sumatra wordt nog ge meld: ïn verschillende randgebie den heerste activiteit van sluip schutters. In de omgeving van Laboehanroekoe (tussen Tebmg- tinggi en Tandjoengbalai aan Su matra's Oostkust") is een colonne carriers met automatische wapens en mortieren hevig beschoten. West-Java: Ten Zuiden van Madjalaja (ten Z.W. van Tjitja- lenkal) heeft een Nederlandse patrouille zestig Chinezen ontzet. De Republikeinse Regering heeft Zondag geantwoord op het her haalde Amerikaanse aanbod van goede diensten Nogmaals dringt zij er op aan, dat zo spoedig mogelijk een inter- nationale commissie tot arbitrage naar Indonesië zal worden gezon den. Zij herhaalt in haar antwoord haar verzoek aan de Amerikaan se Regering goede diensten te verlenen bestaande in het uitoefe nen van invloed op de Nederland se Regering en de Veiligheidsraad om in te stemmen met arbitrage. De Republikeinse Regering ver klaart in haar antwoord verder, dat het "naar niet mogelijk is op haar vroeger genomen, besluit te rug te komen, omdat de Austra lische resolutie, welke een inter nationale commissie voorstelt, reeds bij de Veiligheidsraad in be handeling is. Militaire dienst voer onderwijzers. Het Tweede Kamerlid Schoo- nenberg heeft de Minister van Oorlog schriftelijk de volgende vragen gesteld: 1. Is de Minister bereid uit stel van militaire dienst te ver lenen aan onderwijzers, die voor de hoofdakte studeren, alsmede aan onderwijzers, die het eerste gedeelte van de hoofdakte behaald hebben en thans voor het tweede gedeelte studeren? 2. Is de Minister verder be reid aan onderwijzers, die het eerste gedeelte van de hoofdakte behaald hebben voor eerste oefe ning onder de wapenen zijn, na de vervulling van de eerste oefe ning uitstel van militaire dienst te verlenen voor de studie voor het tweede gedeelte van de hoofd akte? 3. Is de Minister ten slotte bereid, indien de eersite oefening langer duurt dan 11 maanden, de onderwijzers, bedoeld in vraag 2. de rest van hun oefening te laten vervullen in de vacantietijd, ten einde te voorkomen, dat door een te lange tussenpoos tussen het behalen van het eerste gedeelte van de hoofdakte en de studie voor het tweede gedeelte de waarde van het behaalde eerste gedeelte komt te vervallen? Eerste oefeming voor studenten. Het Tweede Kamerlid Vonde ling heeft de Minister van Oorlog /schriftelijk de volgende vragen ^cstcid 1 Is het de Minister bekend, dat de regeling betreffende het verlenen van uitstel van eerste oefening voor studenten van de Landbouwhogeschool veel ongun stiger is dan voor studenten van de Technische Hogeschool, terwijl het studieschema voor beide ca tegorieën gelijkvormig is, evenals de behoeften van de maatschap pij aan afgestudeerden van beide scholen? 2. Is de Minister alsnog be reid de regeling ten behoeve van de Delftse studenten ook toe te passen op de Wageningse studen ten? Slechts weinigen van de 20.000 inwoners van de stad Whitehaven zijn Zaterdagnacht naar bed ge weest. In de buurt van de mijn wacht te men op nieuws omtrent de manneh beneden. Br bestaat niet veel hoop, dat men een deel van de ingesloten mijnwerkers levend naar boven zal brengen. De reddingsploegen hebben met grote moeilijkheden te kampen: gas en neervallend gesteente. De gevonden lijken zijn nog niet naar de oppervlakte ge bracht. Er is geen enkel teken van leven van de slachtoffers ontvangen. Voor het reddingswerk hebben zich vele vrijwilligers aangeboden, doch men heeft slechts een be perkt aantal ervaren vrijwilligers uitgekozen. De mijn strekt zich tot ongeveer 12 km onder de zee uit Whitehaven is reeds door verschillende mijnrampen getrof fen. Een der ergste vond in 191» plaats, toen 136 mensen door een serie ontploffingen om het leven kwamen. De reddingsploegen hebben, na 12 uren van moeilijke arbeid, de plaats van de ontploffing bereikt. Er zijn geen overlevenden. Men is begonnen de lijken van de slachtoffers naar boven te bren gen, waar de beklemmende stilte onder de familieleden van de ver ongelukten slechts wordt verbro ken door het gesnik van .vrou wen. Tc.t op heden zijn 85 lijken ge borgen, waarvan er 64 boven de grond gebracht. Van) de 11mijn werkers, die zich in de mijn be vonden, hebben tien man ten tijde van de explosie zich weten te redd/er. Drie mijnwerkers kwamen 20 uur later levend te voorschijn. Deze hadden zich na de ontplof fing dieper de mijnschacht in be geven. Hun pogingen om 'n groep mijnwerkers, die zij voorbijkwa men, te overreden mee te gaan, faalden, daar deze meenden, dat de lucht verderop bedorven zou zijn. Enkele dezer herkenden de drie overlevenden onder de naar beven gebrachte lichamen. De reddingsploegen hebben nu het naar boven brengen der om gekomenen gestaakt om zich ge heel te wijden aan het zoeken naar eventuele overlevenden. Er worden nog 24 mijnwerkers ver mist. Men heeft echter practisch alle hoop laten varen nog nieuwe overlevenden uit de mijn te red den., hoewel een gedeelte van de mijn nog onderzocht moet worden. Slechts enkele lijken heeft men kunnen identificeren. De burgemeester van Whiteha ven heeft het ifiitiatief genomen tot een nationale steunactie voor de nagelaten betrekkingen van de omgekomen mijnwerkers. Het Britse Verbond van mijn werkers heeft een verzoek voor het houden van een officieel on derzoek ingediend. Een onderzoek door een inspecteur1 van het Mi nisterie van brandstof en energie^ is in Engeland gebruikelijk na mijnongelukken. In ernstige ge vallen. waartoe deze mijnramp ook gerekend wordt, kan op ver zoek van de mijnwerkers een com missie met een onafhankelijke voorzitter de oorzaken van de ramp grondig onderzoeken. Een zwerm sprinkhanen van een kilometer lengte heeft alle verkeer tussen twee dorpen in de buurt van Bordeaux tijdelijk on mogelijk gemaakt. Vrijdagavond heeft Mt. Van Kleffens in de Veiligheidsraad de volgende rede uitgesproken: ,,Miinheer de Voorzitter, het is allereerst, mrjn plicht namens mijn Regering een woord van teleur stelling, beklag en protest te doen horen betreffende de wijze, waar op de Veiligheidsraad onze ver zoeken, die naar onze mening in alle opzichten redelijk waren, heeft behandeld. Niet alle pun ten, die ik hier op het coq heb, zijn van even groot belang, doch zij hebben alle betrekking op het zélfde: de tegenzin, om geen ster ker woord te gebryiken, van de kant van de Veiligheidsraad om onze belangen op voldoende wijze te behartigen. Dit werd het eerst duidelijk, toen ik, wetende, dat de Minister- President van mijn Regering mij telefonisch wenste te spreken, verzocht om een uitstel - van de besprekingen van twee uur. aan gezien ik niet wist, of de gron den waarop ik mijn optreden in deze zaak, welke ik de eer heb te verdedigen, baseerde, nog geldig waren. Dit verzoek is toen behan deld em vervolgens afgewezen. Het tweede punt, waarover ik mij te beklagen heb, is de wijze, waar op de vraag omtrent toelating van Oost-Indonesië en West-Bor neo is behandeld. Toen wij de toelating van de Indonesische Republiek behandel den. werd déze uitdrukkelijk ver leend op de basis, dat er geen definitie of bepaling van de sta tus der Republiek noch enige regeling of tekst bestaat, waar op deze toelating berust. Toen wij Vrijdag de toelating van Oost-Indonesië en West-Borneo bespraken, werden er allerlei pogirfgen tot definitie en bepaling van de status dezer gebieden gedaan Ik protesteer hiertegen, hoewel ik mij er van bewust ben, dat het aan de Raad en aan de Raad alleen is om te heslissen of en id hoeverre deze zichzelf ontvankelijk wil verklaren voor de beschuldiging, dat de> raad wat de Belgische gedelegeerde ge noemd heeft „twee maten en twee gewichten" (deux poids et deux mesures") gebruikt. In het bij zonder beklaag ik mij ovet het feit, dat er leden van) de Raad geweest zijn. die zonder daarin te worden tegengesproken ver klaarden. dat de toelating van vertegenwoordigers van 20 mil- lioen mensen, gekozen op wet tige democratische wijze, de za ken gecompliceerd zou maken" en daarom dan ook geweigerd moest worden. Hef spreekt van zelf, dat bij elke rechtszaak de interventie van een derde partij evenals het horen van getuigen tot op' zekere hoogte de zaken altijd gecompliceerd maakt. Doch is dat in elk land, waar de wet i wordt gerespecteerd efen rede om interventie te weigeren of getui gen niet te horen Ik ben van mening dat de Veiligheidsraad zich op zeer gevaarlijk terrein bevindt, wanneer hij deze richting kiest. Dit kan zijn reputatie van onpartijdigheid alleen maar schaden, zo niet erger. Tenslotte, mijnheer de voor zitter betreurde en betreur ik het, dat de Raad geweigerd beeft mij Vrijdag op een geenszinls on redelijk laat uur te horen. Het zij verre van mij bet recht van de Raad om mij de gelegenheid om op dat moment te spreken te ontnemen, in twijfel te trekken. Waarover ik mij beklaag, is dat volgens mijn oordeel en dat van anderen de zaak van mijn rege ring hierdoor benadeeld is. Waar om dit alles? Ik zal thans een kort woord wijden aan de verklaring van de heer Sjahrir. Ongetwijfeld was deze een bewonderenswaardige uiteenzetting van de zaak, hier over valt moeilijk te twisten. Natuurliik was haar fundamentele zwakte dat zij bestond uit een in hoge mate gekleurd relaas door spekt met leuzen over het Atlan tisch Handvest en algemeenheden van een zeer weinig precies ka rakter. Het was met andere woorden meer een aannemelijk betcog voor een publiek, dat niet op de hoogte is. dan een exacte zakelijke» verklaring. Ik stel niet voor. punt voor punt de ver schillende beweringen van Sjah rir te hespreken, daar ik mijn Regering verzocht heb, ^ndien zii zulks wenst, dit te doen in een gëdetai.leerde openbare uiteen zetting. Ik wil u echter de barre rauwe feiten over de toestanden in de Republiek geven, niet ge zien door een rose bril zoals Sjahrir u deze getoond heeft, doch op grond van de loutere werkelilk'heid. Het is cp hei territorium van de Republiek in frappante tegen stelling met de autonome staten West Borneo en Oost-Indonesië steeds roerig geweest: Gewapen de botsingen tussen min of meer geregelde gewapende pol'tieke groepen en gewapende benden. 5ie niemand gehoorza men. kwamen herhaaldelijk voor. Momenteel heeft het Nederlandse leger de moeilijk» taak de bevol king te vrijwaren tegen terroris me van zwervende Republikeinse onderdelen en andere gewapende benlden. Het is een droevig en treffend feit. datde Republikein se Regering onwillig, of niet in staat blijkt te zijn tegen dit wille keurig gebruik van geweld syste matisch op te treden Als resul taat van haar onvermogen in dit en in ander opzicht is de houding van 'ondergeschikte Republikeinse autoriteiten van de politie en van invloedrijke burgers tegen over deze gewapende elementen zwak. Do aard van de verwoes tingen aangericht, door de Repu blikeinen toont aan dat er eer zeker systeem in deze waanzin is. De verwoestingen richten zich 'voor een groot deel tegen buitenlandse bezittingen. De economische toekomst van het land interesseert de:ze losgesla gen elementen niet. Zij kozen voor vernieling het wereldbeken de suikerlaboratorium te Passa- roean uit, dat voor ieder open staat en een waar pakhuis is van gegevens betreffende suikeraan- plant en suikerindustrie. Verwoesting, brandstichting en moord zijn' aan de orde van de dag. De ergste excelssen schijnen tegen de Chinezen te zijn voorgevallen: doch de inheemse en Iudo-Europese bevolking lijdt even erg. De Nederlandse auto riteiten te Batavia hebben toeige- zegd. mij hiervan fotografisch bewijsmateriaal en documenten toe te sturen zodra dit mogelijk is: intussen doen zij al 't moge lijke de slachtoffers te helpen, ongeacht het feit. of zij de Ne derlandse nationaliteit bezitten, en andere te' beschermen tegen de gewelddaden der Republikein se terroristen. De verschriikke-* lijke wreedheden door de terro risten bedreven beneemt de in heemse bevolking de moed open lijk uitdrukking té geven aan hun afkeer en tegelijk aan hun hoon. dat dank zij onze actie de ben den zullen woeden bedwongen. Het is zelfs verscheidene malen voorgevallen, dat dorpshoofden en anderen die het hebben aan gedurfd orde en rust te vestigen, zijn vermoord. Het is voor een groot deel te danken aan deze plaatselijke autoriteiten en ook aan een aantal Republikeinse ambtenaren voornamelijk on Qost-Java met inbegrip van de politie, dat zij de moed hebb°n persoonlijk risico te1 nemen, bij het vestigen van orde en open bare veiligheid. Voor velen schijnt het moeilijk zich te realiseren hoe verschrikkelijk de feiten zijn en in het bijzonder hoezeer deze verschillen van de onophoudelijke verklaringen der Republikeinse propaganda. Het is betreurens waardig, dat het clichébeeld van arme Indonesiërs die strijden voor hun vrijheid, bij velen over heerst en toen is niets meer be zijden de waarheid. De bewoners van de Republiek kunnen deze vrijheid te allen tijde kragen. Evenals de bewoners van Oost- Indonesië en Borneo deze hebben ontvangen. Al wat wij wensen is anarchie en chaos tegen te gaan. 'Met andere woorden,:' ..Niet wij, Nederlanders, staan die> vrijheid in de weg doch de wetteloosheid, die de onbekwame Republikeinse Regering nooit de baas heeft kunnen worden Die Regering (er zijn geloof ik 30 Ministers in het huidige kabinet van Soekarno) steunt op een ge wapende maebt, waarover zij echter geen contröle uitoefent. Oorspronkelijk waren er onder hen, die achter de Republikeinse Regering stond,en vele goede 'elementen, doch langzamerhand kwamen andere minder gewenste lieden in het bezit van de uitein delijke macht, zodat thans de Republiek In feite wordt beheerst door hen,, die tijdens de Japanse bezetting duizenden van hun eigen landgenoten aan de vijand als slavenarbeiders hebben over geleverd, door hen, die „Volks tribunalen" hebben opgericht, waarmede zij duizenden onschul dige menseh ter dood gebracht hebben; door hen, die zich het bezit van anderen hebben toege- eigend en rijk geworden zijn door diefstal, afpersing en- corruptie, terroristen, profiteurs, baantjes jagers en al die immorale en ban deloze elementen, die .in elke revoluticnnaire tijd overal boven komen drijven. Ik vraag u, heren, wie wilt ge thans helpen? Deze mensen cf de fatsoenlijke burgers, die wij steu nen? Uw actie, hoewei ingegeven door een edelmoedig sentiment, heeft nieuwe hoop, stoutmoedig heid en e'nergie aan de kwaad willigen en moedeloosheid aan de grote meerderheid gegeven. Waarom deze verschrikkelijke T)roblemen, waarvan de toekomst van zo vele millioenen afhangt, beschouwen door een bril, die het verdraaide beeld geeft, waarvan ik zojuist sprak Moeten de or ganen van de V. N. verblind wor den door theorieën en algemeen heden of erkent ge, dat ge de feiten nodig hebt, daar deze een maatstaf zijn voor de werkelijke- mei ites van elk gevolg Gij weet het best, waar uw plicht ter zake van onkreukbaarheid ligt. Doch wat gij tot dusver niet blijkt te hebben begrepen is, dat, hoe parodoxaal het ook moge schij - nen. uw eis tot staking van het. vuren de moord op honderden onschuldigen tot gevolg heeft gehad. Ik bezweer u dit terdege te overwegen. Waarmee wij in principe te kampen hebben, zijn de overblijfselen van de Japanse ideologie. Japanse methoden en de infectie met de Japanse leer Denkt gij, dat ik overdrijf, mijn heer de voorzitter? Sta mij dan toe iemand tot getuige te nemen, tegen wie niemand bezwaar zal maken: Sjahrir zelf. Door de Republikeinse voor lichtingsdienst wend in Novem ber 1945 een brochure van Sjah rir gepubliceerd, getiteld „Onze strijd", waaruit ik verzoek twee passages te mogen citeren: ..Over het algemeen spraken geheime Japanse genootschappen zoals „De Zwarte Draak", „De Zwarte Waaier" en andere, ont staan uit de Japanse vijfde colon ne, de Kempeitai, de Kaigoen en andere organisaties, sterk tot onze jongeren en deze hebben hun geest tot op zekere hoogte beïnvloed, hoewel de jongeren de Japanners veelal bleven haten. Onbewust ondergingen zij de in vloed van deze Japanse propa ganda, hun houding en zelfs hun gedachten waren dikwijls gelijk aan die van de Japanners. In de eerste plaats toonden zij hun geestdrift door vreemde rassen te verafschuwen, die in werkelijk heid door de Japanners als de vijand waren aangewezen: De Geallieerden, de Nederlanders, de Indo-Europeanen (ons eigen ras), de Ambonnezen, de bewoners van de Minahassa, beide ook tot ons iias behorend, de Chinezen en de zelfbestuurders. Het enige doel was de heel wereld te haten, uit gezonderd de Japanners. Dit was de situatie vóórdat de onafhan- i kelijkheid van Indonesië werd ge- proclameerd en dit is het ruwe materiaal van de ophouw van een vrij Indonesië. I Toen de vrije staat Indonesië werd geproclameerd, bestond de Regering grotendeels uit vroegere bestuursambtenaren of helpers van de' Japanners. Dit staat de bevrijding van onze gemeenschap van de Japanse invloed, welke gevaarlek is voor de geestesge steldheid van onze jeugd, in de weg. Alle onrust in onze maat schappij uitte zich hij onze jeugd in afkeer van de vreemdelingen in ons land, in het opmarcheren met lansen, dat thans reeds ont aard is in moord en plundering en in andere tendenties, welke, gezien van uit het standpunt van onze sociale strijd, niets betekent en reactionnair is, zoals elke fascistische daad altijd reaction nair zal zijn. De late. aankomst van de Geallieerden ter aflossing van de Japanners, die de macht niet meer wilden uitoefenen, was een goede gelegenheid voor de Indonesische Republiek haar ge zag te vestigen Dit heeft echter niet het gewenste effect gehad. De voornaamste redesn is, dat

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1