Van Kleffens Reactie van Ned. Regering op verklaring va» Sjahrir. De overdracht van de macht in Voor-Indië „Wij zijn in een internationaal moeras terechtgekomen" Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid 1 ZATERDAG 16 AUGUSIUS 1947. De Veiligheidsraad vooringenomen kreeg geen gelegenheid Sjahrir te antwoorden Sjahrir beschuldigt zendt telegram aan Min. Beel Telegram Nationaal Verbond aan Raad van Ministers Gandhi gaat vasten Radiorede Prof. IVIr P, S. Gerbrandy Deel van Italië's oorlogs schuld aan de V. S. kwijtgescholden NEDERLANDS Legercommuniqué Telegram Vrouwenunie. WEEKSVERWACHTIN G ■nedegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Droog, warm weer. Zonnig, droog weer met opnieuw iets hogere tem peraturen en matige, Oos telijke wind. Frankering Onder Redactionele leiding van P. L D. J. van Oeveren. Redactie-adres Noordstr. 55-57, Terneuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West 'Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg S3, Schoondqke Telefoon 49. Abonnement - len Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks 3de Jaargang No. 581. Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Adverter te. per mm t.nttaimum per ad\,e^gntie_/_ 1,50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 15 regels 60 ct Iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. von dit Blad 10 ct. meer. Abonnementsprijs 3,25 per kvartaaL ZON EN MAAN- 1947 Zon Miuir Aug. Opk. Ond. Opk. Ond. 16 5.24 20.04 4.44 20.41 17 5.25 20.02 6.16 21.01 18 5.27 20.00 7.45 21.18 19 5.28 19.58 9.09 21.32 20 5.30 19.56 10.30 21.47 21 5.32 19.54 11.49 22.02 22 5.33 19.52 13.07 22.19 23 5.35 19.50 14.22 22.41 24 5.37 19.48 15.34 23.09 Het verzoek van de Philippijnen om aan de besprekingen van de Veiligheidsraad over Indonesië te mogen deelnemen is met alge mene stemmen (9) aangenomen. Alleen de Sovjet-Unie en Polen onthielden zich van stemming. Toen Donderdag de bijeenkomst van de Veiligheidsraad weer werd voortgezet, nam Dr. Soetan Sjah rir ex-Minister-President van de Indonesische Republiek, met de Nederlandse en de andere Indone sische vertegenwoordigers plaats aan de tafel. Nadat Generaal Carlos Romulo, de vertegenwoordiger der Philip- pijnen, tot het deelnemen aan de besprekingen was toegelaten, nam het delbat een aanvang met de be spreking van het Belgische ver zoek om vertegenwoordigers van Oost-Indonesië en West-Borneo eveneens aan de tafel te laten plaats nemen. Het verzoek om toelating van Oost-Indonesië en West-Borneo werd met 4 tegen 3 stemmen en 7 onthoudingen verworpen. En- geijand, de V. S. en Australië stemden vóór. De Sowjet-ver- tegenwoordiger verzette zich er tegen, omdat naar zijn mening de vertegenwoordigers van deze gebieden geen vrije gebieden ver tegenwoordigen. Vervolgens kreeg Sjahrir het woord, die onder meer het vol gende verklaarde: Getuige de feiten blijken de Nederlanders nooit en te nimmer oprecht een vreedzame regeling met de Re publiek te hebben gewenst. Alle Nederlandse actie politiek, militair en economisch was niets anders dan voorbereiding tot agressieve actie tegen de deelgenoot van de overeenkomst van Linggadjati". Sjahrir ver zocht de raad het hevel te geven tot volledige terugtrekking der Nederlandse troepen uit alle Re publikeinse gebieden en onmid dellijke benoeming van een com missie der V. N. om ter plaatse supervisie uit te oefenen op de naleving van het verzoek van de Raad om het vuren te staken Oe commissie zou eveneens moe- ten besluiten welke maatregelen moeten worden genomen om recht en orde te garanderen en vergeldingsacties te voorkomen, wanneer de Nederlandse troepen terugtrekken en de commissie zou arbitrage moeten verlenen in alle punten van geschil tussen Nederland en Indonesië. Sjahrir ontkende ten stelligste de juistheid van de Nederlandse beschuldiging, dat de Republiek nog 700 gijzelaars heeft. Hij be schuldigde de Nederlanders er van, dat zij de overeenkomst van Linggadjati schonden door de „marionettenstaten" Oost-Indo nesië en West-Borneo op te rich ten, en door hun gewapende troe penmacht te verhogen tot 30.000 boven het toegestane aantal. ,,IHet was duidelijk, dat de Ne derlanders van hun militaire macht gebruik wilden maken om ons tot volledige overgave te dwingen", aldus Sjahrir. Tenslotte verklaarde hij met nadruk: „De Republiek verklaart zonder voorbehoud, dat, indien de Nederlandse troepen volledig uit het Republikeins gebied wor den teruggetrokken, de voor waarden voor een vredig en or delijk leven en voor het hand haven van recht en orde hersteld zullen zijn. Indien dit gebeurt, verzekert de Republiek de Vei ligheidsraad, dat zij zich zelf ver- ,hlwoordelijk zal stellen voor het recht en de orde in het gehele Republikeins gebied." Vervolgens werd het debat over Indonesië verdaagd tot gister avond 20 uur Ned. tijd. Het A.N.P. meldt nader, dat Mr. Van Kleffens in deze verga dering, welke door de radio werd uitgezonden, na Sjahrir om het woord verzocht, daar hij een mededeling van de Regering had, die misschien voor de besprekin gen van belang zou kunnen zijn. De vergadering werd evenwel verdaagd. Volgens Reuter heeft Mr. Van Kleffens onmiddellijk na de zit ting aan persvertegenwoordigers verklaard, dat het buitengewoon unfair was om de Nederlandse afgevaardigde niet in de gtelegen- Kleffens. heid te stellen te antwoorden op de verklaring van de Republikein se afgevaardigde, terwijl hij een belangrijke mededeling had te doen. Volgens welingelichte kringen te Lake Success zou deze mede deling hebben ingehouden, dat de Nederlandse Regering bereid is onderzoek ter plaatse en arbi trage van een onpartijdige com missie te aanvaarden, mits dit niet onder jurisdictie van de Vei ligheidsraad zou geschieden, daar de Nederlandse Regering het recht van de Veiligheidsraad om zich te mengen in deze binnen landse aangelegenheid niet er kent. Mr. Van Kleffens heeft Vrij dagavond in de vergadering verklaard, dat de Nederlandse Regering bereid is het instellen van een onpartijdige commissie voor onderzoek en arbitrage in Indonesi? te aanvaarden, mits dit niet onder de jurisdictie van de Veiligheidsraad geschiedt, welks reeht tot interventie in deze aangelegenheid niet door de Nederlandse Regering wordt erkend. „Wij zijn allen voor onderzoek, doch wij zijn van oordeel, dat de Veiligheidsraad ndet gemachtigd is het bevel te geven tot een der gelijk onderzoek. Wat ook de status van de Indonesische Re publiek is, ieder is het er over eens, dat Nctderland de souve- reiniteit in Indonesië nog bezit. Die Nederlandse Regering maakt geen bezwaar tegen onderzoek door een commissie, indien dit tenminste een commissie is, die niet door de Veiligheidsraad wordt ingesteld," aldus Mr. Van Het Nationaal Comité „Hand having Rijkseenheid" heeft een telegram aan de Minister-Presi dent gezonden, waarin er bij de Regering krachtig op wordt aangedrongen onze vertegen woordiger bij de V. N. op te dragen, na de in laatste instan tie af te leggen verklaring, de besprekingen in de Veiligheids raad over de Indonesische kwes tie niet meer bij te wonen. Het comité acht de houding van de Veiligheidsraad apert in strijd met het recht en is van oordeel dat het Nederland we gens de duidelijke rechtsschen- nis niet mogelijk kan zijn aan beraadslagingen in Veiligheids raad verder deel te nemen. Het telegram was getekend door de heren Gerbrandy» Wei ter, Winkelman en Reijseger. Het Nationaal Verbond heeft in een telegram aan de Minister raad aangedrongen op voortzet ting van de politie-actie, bezet ting van Java, Madoera en Su matra, bevrijding van gijzelaars en gevangenen en arrestatie van de leiders van de Republiek. Gisterochtend heeft de vooi- maiige onder-Koning van Voor- Indië, Lord Louis Mountlbatten, in handen van Sir Haribal Ka- nia, de President van de Hoge Raad van de Unie van Voor-Indië de eed als Gouverneur-Generaal der Unie afgelegd. Later nam Mountlbatten de eed af van de nieuwe KaDinets-Minis- "■crs der Urne. In de raadskamer verklaarde de nieuwe Gouverneur- Generaal: „Ik vraag u mij te be schouwen als een der uwen, die de belangen van de Unie geheel is toegedaan". Voorts zeide Mbuntbatten, dat hij voornemens is om volgend jaar April zijn ontslag in te dienen, daar hij van gevoelens is dat de Unie vrjj moet Zijn om desgewenst een van haar eigen mensen als Gou verneur-Generaal te hebben. Dr. Radjendra Prasad, de voor zitter van de constituerende ver gadering, zeide in zijh antwoord op Mountbatten's rede, dat het tijdperk der Engelse overheer sing van Voor-Indië heden ein digt en dat de betrekkingen met Engeland voortaan zullen rusten op basis van gelijkheid, weder zijdse welwillendheid erf weder zijds voordeel. Tevens verwelkomde Dr. Pra sad de Staten, die zich hij de Unie van Voor-Indië hebben ge voegd en hij verzekerde hnn vor sten, dat de Unie geen kwade bedoelingen tegen hen heeft, doch erop Vertrouwt, dat zij con stitutionele vorsten zullen wor den. Mahatma Gandhi, de 77-jarige veteraan van de Voor-Indische vrijheidsstrijd, die (Donderdag door Pandit Nehroe „de grootste man van onze generatie" werd genoemd, zal ter gelegenheid van de onafhankelijksdag 24 uur vasten. Hij bevindt zich than: samen met de Mohammedaanse Minister-President van Bengalen Soessedn Soehrawardy, die even eens vast, in een huis te Cal cutta, waar hij hoopt door zijn voorbeeld vrede te stichten in deze stad, die door hevige bur gertwisten wordt geteisterd. In handen van de President van de Hoge Raad van Lahore, Sir Abdoel Rasjid, heeft gisteren ochtend ook de nieuwe Gouver neur-Generaal van Pakistan, Mo hammed AU Drjinna, tijdens een sobere plechtigheid de eed van trouw aan de Grondwet en aan de Britse Koning afgelegd. Na hem legden de zeven Ministers van Pakistan, met als eerste de Premier, Liaqüat All Khan, de eed af. Een woordvoerder van het departement van Buitenlandse Zaken heeft verklaard Het is met leedwezen, dat de Nederlandse Regering heeft moe ten constateren', dat de heer Sjahrir in zijn eerste speech voor de Veiligheidsraad heeft ge meend naar voren te moeten brengen, dat de Nederlandse Re gering in. gebreke is gebleven tegenover het volk van Indonesië. Het is met leedwezen, dat de Nederlandse Regering heeft moe ten constateren, dat de rede van de heer Sjahrir n voorstelling van de toestand en het verloop der zaken heeft gemeend te moeten geven, welke in, haar grote lijnen en haar detailpunten niet geheeli in overeenstemming met de fei-' ten en het werkelijke verloopi der zaken genoemd kan worden. De heer Sjahrir heeft in zijn uiteenzetting geappelleerd aani het verleden en aan het rijk vani Modjopait. Wat de Nederlanders bij hun, komst op Jajva drie enl een halve eeuw geleden in wer-i kelijkheid aantroffen, was eer. door burgeroorlogen- verzwakt en; chaotisch land. Daden in het verleden moeten worden gezien met hunne historische achter grond, doch van een' ding is de wereld, overtuigd en wel dat de Nederlanders, alhoewel groot! geworden door hunne overzeese gebieden, anderzijds deze gebie den hebben herschapen' tot een der meest welvarende streken van de Zuid-Pacific. Dit feit vond internationale erken(iïimg. Brak niet in het begin van deze eeuw een nieuwe tendens door in het koloniale beleid, waarvan een van onze grote Nederlanders getuig de, dat het de bedoeling was om met deze nieuwe politiek het lan/d op te voeden' tot volledige onafhankelijkheid Sindsdien hebben de Neder landse Regeringen ini hun daden steeds meer tot uitdrukking ge bracht, dat zrj het Indonesische volk haar rechten wilden geven Dit culmineerde in de rede van H. M. de Koningin van 7 Decem ber 1942. De Japanse bezetting bracht het Nederlandse streven tot stilstand. Reeds in een zeer vroeg sta dium na de capitulaite van Japan is de Nederlandse Regering in haar verwachting bevestigd, dat de oorlog een zodanige verande ring in het geestesleven in- Ne derland en in Indonesië zou blij ken te hebben teweeg ge bracht, dat van een herstel, in welke vorm ook, van een kolo niale verhouding tussen Neder land en Indonesië geen sprake meer zou kunnen zijn. Zij stond tegenover een ojj 17 daarmede tevens zich het groot- i I i_ J 1 a f 1 :uwai c 1 ni v. 1 Augustus 1945 uitgeroepen Re publiek, die enerzijds de omwen teling belichaamde, welke zich had voltrokken in het politieke leven der Indonesiërs, doch die anderzijds de trekken droeg van het Japanse systeem, dat hier drie en een half jaar lang met geweld aan de bevolking was op gedrongen. Toen echter enige maanden na de landing van onze Geallieerden te Batavia een, proces van conso lidatie in de Republiek zich scheen in te zetten met de vorming van het kabinetiSjahrir, groeide de verwachting, dat men met deze nieuwe staatkundige verschijning' tot overeenstemming zou kunnen geraken omtrent een duurzame verhouding tussen Indonesië en Nederland, en een staatkundige verhoudig in het land zelf, ge richt op de stichting van, een vrije, federale staat. Naarmate deze overtuiging veld won, scheen het eenvoudiger zulk een over eenstemming te bereiken,. Im mers, wat Nederland betreft kan men op dit ogenblik zonder aar zeling constateren, dat de zeer grote, zo niet overgrote meerder heid van het Nederlandse volk instemt met de beginselen, die ste aandeel in ae Oferheidsinkom sten en requisites konden verze keren. Daardoor is de tegenstel ling tussen de militaire bevelheb bers en de civiele Regering, en daarmede het gf brek aan autori teit van het buigeilijk gezag over de leiders der gewapende organi saties, met deSjnaaiM toegeno men. Wanneeis dc Nederlandse Regering er niettemin in langdu rige en moeizapie onderhandelin gen naar heeft*-gestreefd om op vreedzame wijze niet de Regering der Republiek, tot overeenstem ming te komen; dan is dit omdat zij zich diep béwust was van de ernstige gevolgen, die aan een an dere oplossing verbonden zou kunnen zijn. De heer Sjahrir doet het voor komen alsof eén diepe kloof zou bestaan tussen de Nederlandse en de Ropublilcdnse interpretatie van de overefck orist van Ling gadjati. Dit is Inwafcr. Medio Juli was terzake overeenstemming be reikt op slechts een punt na, n-1- de voorziening, ia de handhaving van orde en v^hgnéid, welke Ne derland toevertrouwd wenste te zien aan een 'gemeenschappelijke politionele organisatie. De Repu- Ibiiek heeft e filter geweigerd de zijn neergelegd in de overeen- Nederlandse samenwerking te komst van Linggadjati en die aanvaarden, doch Nederland kon niet anders beogen, dan het Qp jij pUnt onmogelijk toegeven stichten van zulk een staat in een daar de toestaii-lea welke heers- vriendschappelijke en duurzame ^en jn gebieder-waar geen Neder- uriie met Nederland verenigd. En j ;anc(se troepen aanwezig waren, nog in de tweede helft van het onomstotelijk hadden aangetoond, vorige, jaar kon men verschijnse- ,jat_ (je Republiek niet in staat was len waarnemen, die er op wezen, aidaar de veiligheid te verzeke- dat ook aan Indonesische zijde bet besef veld won van de wen selijkheid van zulk een ontwik keling. Het was begrijpelijk, dat in de revolutionnaire periode zich aller-' lei excessen zouden voordoen, doch het streven van de toenma lige regering der Republiek scheen en niet zonder succes op gericht te zijn deze bandeloze krachten meester te worden en een zeker mate van orde te scheppen. Bovendien bleek die Regering bereid de overeenkomst ren. De oorzaak van het conflict was dus niet .iet verschil in in terpretatie va/, de overeenkomst van Linggadj- i maar de geble ken onmacht lier Republiek zelf standig en zonder hulp de veilig heid en de olde op eigen terri toir te handhaven. De Republiek heeft tenslotte niet durven over te gaan om het bevel te geven tot staking van vijandelijkheden, in welke vorm ook, aangez.cn zij zich bewust was van het. feit geen» daadwer kelijk gezag uit te oefenen ovei verschil met de Republiek, waar een pa.lement bestaat uit aange wezen leden, hetwelk kwalijk als een volksvertegenwoordiging kan worden beschouwd. De zo even genoemde gebieds delen zetten, hun poorten wijd open voor internationale waar nemers, die zullen constateren, dat aldaar in tegenstelling tot de Republiek de facto wordt ge regeerd door Indonesiërs over Indonesiërs en alle andere be volkingsgroepen. Zij zullen con stateren, dat in die gebieden orde en rust, recht en gerechtig heid realiteiten zijn. Zij zullen constateren, dat in, deze door de oorlog geteisterde gebieden de welvaart terugkeert. Zij zullen tevens constateren, dat aldaar de vier vrijheden: Freedom from want, freedom from fear, free dom of religious worship and freedom of speech geen, woorden maar feiten' zijn. Zij zullen con stateren, dat deze gebieden be langrijke, bijdragen leveren aan de wereldbehoeften, aan grond stoffen. Op Java en' Sumatra vertoont zich in tegenstelling met het bovenstaande de chaos. Onmacht tot regeren naar binnen en naar huiten, moord, terreur en brand stichting omfloerst door subjec tieve propaganda. Nederland wil met de Indo nesiërs gesloten overeenkomst nakomen. Daartoe is voorwaar de herstel van orde en rust en Nederland zal als verantwoorde lijk voor Indonesië optreden, waar men daartoe onwillig of onmach tig is. Nederland deed dit im mer, ook niet tijdens de jongste wereldoorlog, waarvan zijn bond genoten kunnen getuigen. Neder land zal zijn gegeven woord na komen. de volle en duidelijke wetenschap van wat die overeenkomst voor de Republiek voor Indonesië en voor het Koninkrijk moest bete kenen. Wanneer daarna de onderhan delingen op een ernstige teleur stelling zqn uitgelopen, dan moet dat aan verschillende oorzaken worden toegeschreven. In de eerste plaats heeft de fi nanciële en monetaire ontwrich ting in de Republiek er toe ge leid, dat meer en meer degenen, die de wapens in handen hadden, Amerika heeft Donderdag avond de Italianen ongeveer een milliard dollar van hun oorlogs schuld kwijtgescholden en ter waarde van 60 millioen dollar aan geblokkeerd Italiaans bezit in Aimerika vrijgegeven. Voorts zijn 23 schepen aan Italië overgedragen met het doel „verschillende bezwaarlijke clau sules van het vredesverdrag met Italië wat te verlichten". Deze overeenkomst is het re sultaat van ruim drie maanden onderhandelen. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Ziaken deelde mee, dat het accoord een belang rijke stap betekent op de weg naar herstel van de normale eco nomische. en financiële betrek-, kingen tussen beide landen. Deze regeling vormt echter geen pre cedent voor de regelingen met Duitsland en Japan, zo verklaar de de onderminister van Buiten landse Zaken, Lovett. Amerika en Italië hebben tevens besloten in bet begin van deze herfst te Rome te onderhandelen over een verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart. In een Donderdag voor de radio uitgesproken rede heeft Prof. Mr. P. S. Gerbrandy onder meer het volgende gezegd: Nu bijna twee jaar lang heeft, eerst het Kabinet-Schermerhorn daarna het Kabinet-Beel, aan binnen- en buitenland waarach tige voorlichting over wat er in Nederlands-Indië plaats vond, ont houden. Nu bijna twee jaar lang heeft men door woord en daad het eigen land en het buitenland in de waan gebracht, dat aldaar was een fatsoenlijke, werkelijke Repu bliek waarmee samenwerking staatkundig zowel als economisch mogelijk was. Eindelijk op 20 Juli 1947 heeft de Minister-President, de heer Beel, aan Nederlanders en niet - Nederlanders meegedeeld dat men te maken had met een Republiek cue onwillig en onmachtig was om staatkundig en economisch enige orde tot stand te brengen. "Maar het ir, onmogelijk gebleken in enkele dagen en weken de wereld te overtuigen dat er gedurende al deze maanden nimmer een echte staat en een behoorlijke orde van zaken op Java en Sumatra heeft bestaan, dan alleen waar 't recht matige Nederlandse gezag zich kon doen gelden. Thans staat men voor de ramp zalige gevolgen. Wij zijn in een internationaal moeras terechtge komen, waaruit het Kabinet-Bee. zich nu moet trachten uit te wer ken. Ik wil hedenavond aileeh spreken over de vraag langs wel ke weg zulks nog mogelijk is. Het is alleen mogelijk, indien elke beslissing wordt gefundeerd op de waarheid omtrent de wer kelijke verhoudingen en toestan den en op het grondwettelijk recht van het Koninkrijk. Op 20 Juli j.l. scheen het also,, het Kabinet-Beel- Jonkman een besluit in deze richting had geno men. Het Nationaal Comité heeft daarin aanleiding gevonden zijn Republiek op recht gegrond en actie voor de nationale petitie door hittere noodzakelijkheid is in stop te zetten. Het comité moest gegeven. htuaas constateren dat de i»eke- i Eén ding wens ik hieraan toe te ring slechts een halve is geweest cn cat de halve maatregelen drei gen een nog groter chaos te schelpen dan die welke heide Kabinetten ons reeds hebben ge bracht. Er is slechts één mogelijk- ïeid om uit al de verwikktdm/e vandaan te raken n.l. door kort en duidelijk, niet alleen met het woord maar ook met de daad, in binnen- en buitenland te tonen dat Nederland heeft het opper gezag in Nederlands-Indië, dat al het praten over een Republiek Indonesië dwaasheid is, dat wij onze verantwoordelijkheid nooit kunnen dragen, indien wjj de mil- iioenen-bevolking niet verlossen van het noodlot dat haar bedreigt. Er zijn reeds aanwijzingen, dat Nederlandse soldaten de halfheid van de Regeringsmaatregelen met hun leven betalen. En wat mis schien het allerergste is, zq die daarginds bij hun naderende be viijding een zucht van verlichting slaakten, toen eindelijk tot daden werd overgegaan, beginnen thans him vertrouwen in ons beleid ge heel te verliezen. Zo zal het tweedie kwaad erger zijn dan het eerste. Voorwaar er is maar één uitweg om uit het moeras te geraken: Nationaal zo wel als internationaal onze verantwoordelijkheid aanvaarden, deze verantwoordelijkheid aan de bevolking van Indië tonen door hun vrqheid, veiligheid, orde en een begin van welvaart te her geven, af te rekenen met de Re publiek, dat Japanse maaksel, dat nooit op één enkel ogenblik de v/aarachtige kenmerken van een respectabele staat heeft vertoond1 en de grootste sta-in-de-weg is ge bleken te zijn voor de vrqheid der afzonderlijke bevolkingsgroepen. Laten wq onze Amerikaanse vrienden, die ons hun goede dien sten hebben aangeboden, de gele genheid geven ter plaatse door hun allerbeste waarnemers zich te overtuigen, dat afrekenen met de van Linggadjati te paraferen ih haar mHitf\re bevelhebbers. Zulks was teloren reeds onom stotelijk bewezen, aangezien de Republikeinse Regering nooit volledig uitvot ving heeft kunnen geven aan het op 14 October 1946 gesloten bestand waaraan de plaatselijke Republikeinse be velhebbers g?en gevolg wensten te geven. Deze onmacht heeft geleid tot meer dan 1000 schen dingen van het bestand door de Republiek; tot de zeer vertraag de evacuatie van gijzelaars, on danks schijnbare bewijzen van het tegendeel; tot de slechts zeer gedeeltelijke uitvoering van de rijstleveranties aan India, aangezien de door India gelever de trucks voor militaire doelein den werden "gebruikt. Dit alles, heeft geleid tot des organisatie van het bestuurs apparaat, economische ontwrich ting, terrorisatie van de bevol king en van minderheidsgroepen, vooral de Chinezen; vernietiging van economische objecten, enz., enz. hetgeen bewijst, dat de wer kelijke macht sedert geruime tijd bij deze Re- voegen: Maandenlang heeft de Luiten.-Gouverneur-Generaal Dr. Van Mook een volkomen ongrond wettelijk beleid gevoerd en ge handeld alsof geen Indische staatsregeling bestond. De heide Kabinetten zijn hem daarin ge volgd. Staten zijn gevormd, re publieken erkend buiten het Ne- j niet langer berust derlandse volk om, langs dictato- publikeinse Regering, namens rilae weg, zonder eerst raadple welke de heer Sjahrir spreekt, ging der bevolking. Ten slotte doch hq terreurgroepen, is een interim-gouvernement ont- Het is geen vraag, of in af- worpen dat in willekeur alle waehting van de vorming van de vroegere staatsrechtelijke hande- Verenigde Staten van Indonesië lingen overtreft. En nu, sedert J uitsluitend bij Nederland de sou- 20 Juli 1947, is een eerste schrede vereiniteit berust. Dit impliceert gezet op de weg van vrijheid en Nederlands verantwoordelijkheid rechtsorde. *De daarmede in gang gezette bescherming van de vol ken in Indië is een der eerste plichten van de Gouverneur-Gene raal. Dat zegt onze Indische staatsregeling zelf in artikel 45 Zou Dr. Van Mook, die in alle mogelijke twijfelachtige handelin gen, steeds, als ik het zo mag zeggen, het Kabinet heeft be sprongen, thans nu het een goede, noodzakelijke, een door recht en wet opgelegde plicht betreft, n.l. de waarachtige bescherming der Indische volken/ terugschrikken en afwachten wat de heren Beel en Jonkman hem, niet uitsluitend op grond van hnn zelfstandig minis terieel oordeel maar op gezag van de politieke partijen, veroorloven? Ik kan het niet geloven. Want de noodzaak van handelen, die Dr. Van Mook moet kennen, die noodzaak van handelen kennen ook al zijn medewerkers, ook de legercommandant, die kent heel Batavia, die kennen al onze offi cieren, soldaten, die kent heel het lijdende volk van Nederlands- Indië dat voor het laatst tot ons schreeuwt om hulp en uitkomst. Die kreet verstaan en daarnaar handelen betekent opklaring in Indië, opklaring in Nederland, op klaring in een groot deel van de W6r6ld. I Landgenoten, dit is de laatste de Veiligheidsraad ure voor ons en voor Nederlands- Wq wijzen erop dat het kaibi- Indië samen. net van Oost-Indonesie verant- God Almachtig verlichte en woordelqk is aan een op demo- sterke allen, die in dezen verant-cratische wqze gekozen parie niet slechts voor de millioenen In donesiërs, doch tevens voor de millioenen minderheden van vreemde oorsprong, zoals Neder landers, Chinezen, Arabieren, In diërs, en vele andere nationalitei ten, welke in Indonesië leven en werken. Bovenal staat Neder lands verantwoordelijkheid jegens die groepen van Indonesiërs, wel ke duidelijk te kennen hebben ge geven, dat zij zich niet kunnen en willen verenigen met de adspira- ties, welke de Republiek heeft om namens alio Indonesiërs dus ook vor hen, die buiten Java en Sumatra wonen te spreken. Het zijn juist die groepen, welke zelf wensen te beslissen over hun politieke toekomst en niet door de Republikeinse Regering zulks te laten doen. Tot deze groepen behoren grote gedeelten van Java en Sumatra, alsmede Borneo en de Staat Oost-Indonesië. Het is daarom, dat deze groepen ontsteld zijn over de uitnodigingen door de Veiligheidsraad gericht aan de Republiek. Het is dan ook ge rechtvaardigd, dat de Regering van Oost-Indonesië in een volle dige Kabinetsraad besloot naar de Ver. Staten te reizen om te trach ten rechtvaardigheid te verkrij gen en mede te worden gehoord in Het officiële Nederlands com muniqué meldt: „Geïsoleerde gewapende Repu blikeinse troepen hebben op Java en Sumatra gebieden bezet, welke nog steeds een onrust en onvei-1 ligheid zijn. Wreedheid en ver nielzucht kenmerken hun optre den. Bij voortduring van deze handelingen moet noodzakelijk tegen deze benden worden opge treden. Ten Noorden van1 Poerwokerto op Midden-Java is een Neder landse patrouille met mortieren en mitrailleurs beschoten. In dit gebied is een Europees politie man vermoord. iBanjoemas is door benden, be staande uit ongeveer 100 man, aangevallen. Ten Zuiden van Sa- latiga is een onzer patrouilles hevig onder vuur genomen met mortieren en mitrailleurs. Ten Zuidwesten van Salatiga reed een carrier op een mijn. De tegen partij. waarmede wij in contact kwamen, was 200 man sterk en) werd met gevoelige verliezen ver dreven. In het gebied rondom Pekalon- gan, in de omgeving van Bandar, zijn circa 400 Chinezen bevrijd. Rondom Malang en aan het Wes telijk front van Soerabaja. heb ben eveneens talrijke beschietin gen van Nederlandse patrouilles plaats gevonden. Op Noord-Sumatra in het ge bied van Me dan zijn 200 Chinezen bevrijd. Bij Padang is een Neder landse patrouille in de Oostelijke sector beschoten. Op Zuid-Sumatra is Kajoe- agoeng wederom aangevallen door Republikeinse troepen, welke 600 man sterk waren. De aan val is met succes afgeslagen. De tot dusver ontvangen be richten over de Nederlandse ver liezen: 6 gesneuvelden, 14 gewon den. Een ander officieel communi qué zegt, dat op Woensdag door vertegenwoordigers van 50 Chi nese verenigingen in Medan een vergadering is gehouden, waarbij besloten is een telegram naar de Veiligheidsraad te zenden om de Veiligheidsraad te verzoeken doeltreffende maatregelen te nemen tegen „de barbaarse acti viteiten in geheel Indonesia" je gens onschuldige neutrale Chine zen begaan. Op de vergadering werd tevens besloten Tsjang Kai Sjek te vra gen bij de Nederlandse regering een verzoek in te dienen om de Chinezen in Indonesië van wapens te voorzien voor zelfverdediging. woordelijkheid dragen. I ment. Ook bier heeft men een De Vrouwenunie in Indonesia heeft het volgende telegram aan de Veiligheidsraad gezonden: De Vrouwenunie in Indonesië dcet een beroep op de Veilig heidsraad in verband met üe gruweldaden, bedreven door Re publikeinse troepen, steun te ge ven aan de door de Nederlandse Regering ondernomen politiële actie voor het herstel van recht en orde en de verzekering van veiligheid en vrijheid van vrou wen en kinderen van alle ras op Java en Sumatra".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1