Oliebrand bi] Tandjong Priok arJ i f II Boodschap van de Republiek aan de Veiligheidsraad Belangrijke transporten naar Indonesië. q» 1 GfJ m VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1947. De K.L.M. kan voorlopig weer op Ceylon landen. NEDERLANDS Legercommuniqué Wettelijke maatregelen 1 inzake spreiding van bezit? Buitenlands oordeel over Rotterdams haven weerlegd. Vergoeding der oorlogsschade in België HET K.L.M.-TOESTEL NAAR INDONESIË Egypte in de Veiligheidsraad f: Petitie van de Indiërs Sumatra op Nederlands-Indische Delegatie naar de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad over Indonesië. Minister Neher naar Indonesië. Geen vacantiefoto's vae de Koninklijke Familie jhtfc Tgia H m I n'É üMh - mtjpjfl vovfïj Ff bi J k'-L Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door bet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Iets warmer. Zonnig droog weer. Opnieuw iets hogere temperaturen. Matige Oostelijke wind. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No- 5P0. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertentie» tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. a iO tdver Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. De Republikeinse regering beeft zich Woensdagavond in een boodschap tot de Veiligheidsraad gericht, waarin zij- uitdrukking geeft aan haar voldoening over het door de Veiligheidsraad ge nomen besluit de Republiek toe te staan zijn standpunt uiteen te netten, hetgeen volkomen in over eenstemming is met de gevoelens van millioenen personen in het Republikeins territoir en in an dere gebieden van de Indonesische archipel. Volgens een officieel communi qué heeft het gouvernement van Ceylon voorlopig de Nederlandse Ihandelsluchtvaart welke door de K.L.M. volgens een internationale dienstregeling tussen Amsterdam en Batavia wordt onderhouden, faciliteiten verleend voor het lan den op het vliegveld Megombo. Deze machtiging is gedurende 2 weken van kracht, ingaande van af 23 Augustus. Daarna dient ae kwestie opnieuw onderzocht te worden. De voorlopige toestem ming om op Megombo te landen is gegeven op de voorwaarde, dat de vliegtuigen geen manschappen of krijgsvoorrraden vervoeren. Het officiële Nederlandse leger communiqué no. 45 van Donder dag meldt: In verschillende streken op Su matra werd politieel opgetreden tegen gewapende groepen, welke het land onveilig hieven maken. Op Java werden voortgezette beschietingen met automatische wapenen en mortieren alsmede pogingen tot infiltratie aan het Westelijk front hij Soerabaia en in de sector van Malang geconsta teerd. In de omgeving van de laatstgenoemde plaats werd veel last ondervonden van sluipschut ters. Op Noord-Sumatra zijn in Republikeins gebied - Panalan- brandan en bijbehorende olie opslagplaatsen in brand gestoken (bij Panalanbrandan is een olie raffinaderij van de B.P.M. ge legen -Red. Aneta) In bet Noordwesten van Tand- jongpoera vond een botsing plaats tussen een patrouille en benden, welke naar Republikeins gebied werden verdreven. Op Zuid-Sumatra werd een aanval van circa 300 man op onze bezetting te Kiajoeagoeng met succes afgeslagen. De Ne derlandse verliezen op 13 Augus tus bedroegen 8 gewonden. Een nagekomen bericht meldt, dat op het Westelijk en Oostelijk front van Semarang 2 inbreuken op de staking der vijandelijkheden werden geconstateerd. Benden beschoten een Nederlandse pa trouille met automatische wape nen. Het vuur werd beantwoord en de benden werden verdreven. Nadere officiële gegevens van het cammuniquqé no. 46 (tot op dit ogenblik is hier 't communi qué no. 46 nog niet binnengeko men. Red. A.N.P.) melden. De Wedena van Soesoekan werd door Republikeinse benden ontvoerd. In Toegoe en Deles zijn de Chinese wijken in de as gelegd. In de nacht van 8 Augustus werd op Tasikmalaja een aanval zonder succes gedaan. Op Sumatra is in Brastagi een massagraf met de lijken van 18 gefusilleerden ont dekt. Elders in het dorp werden nog 40 lijken gevonden, vermoede lijk van Ambonneizen. Hen lagere vorst uit de Karo Bataklanden ontsnapte uit Lingga tijdens een executie van „Fecda- len". Haji kreeg een houw in de nek en viel in het ravijn, doch wist kruipend een afstand van 2 kilometer naar een Nederlandse ist af te leggen en is thans naar _et ziekenhuis van Medan over gebracht. Zijn jongere broer werd' onder zijn ogen vermoord door de Harimau Liar („Witte Tijger"). In de omtrek van Brastagi zwerven 30 Japannezen en 60 In diërs rond. Deze laatsten zijn uit het Brits-Indische leger gedeser teerd. In de nabijheid van Rïboe Dolok zijn 60 Chinezen vermoord, die doortocht aan een Nederland' se colonne verleenden. x Echter, zo vervolgt het bericht, 1 wenst de regering van de Repu bliek er de nadruk op te leggen, dat, alhoewel de Nederlanders op verschillende punten erin ge slaagd zijn hun gezag te hand haven, de ontevredenheid en de gewapende opstanden in deze streken wel bewijzen, dat de be volking zich wenst te ontdoen i an een bestuur, dat hun door wapengeweld is opgelegd. In voorafgaande besprekingen was men overeengekomen, dat de bevolkingsgroepen vrij zouden zijn in hun keuze tussen de Ne derlanders en de Republiek. Nu hebben de Nederlanders nieuwe staten gecreëerd voordat een de mocratische regeling iet uitvoe ring was gebracht". ,,De regering", zo gaat de bood schap voort, „is van oordeel, dat deze, door de Nederlanders ge schapen staten, niet het vertrou wen hebben van de bevolking, dat onder deze besturen ressorteert. Het is derhalve bevreemdend, dat „vertegenwoordigers" van Indo nesische gebieden, welke huiten de Republiek zijn gelegen, zich bij de Nederlanders voegen als tegen standers van de Republiek, daar zij op geen enkele Wijze kunnen voorwenden de mening van een bepaalde Indonesische bevolkings groep te vertegenwoordigen". Bij toelating van die vertegen woordigers zal de Republiek krachtig protest aantekenen. Nogmaals wordt verklaard, dat het voor het bereiken van een duurzame vrede noodzakelijk is, dat de Nederlandse troepen zie. terugtrekken uit het Republikeins gebied tot minstens achter de demarcatielijnen van 14 October 1946. Naar het A.N.P. verneemt, jheeft de Ministerraad aan de Minister van Sociale Zaken mach tiging verleend om over te gaan tot instelling van een commissie, welke een onderzoek zal instel len naar de vraag of en zo ja, in hoever het wenselijk is, door wet telijke maatregelen de spreiding van bezit over de grote massa des volks en een redelijker ver deling van het inkomen over de verschillende groepen der bevol king te bevorderen. Zoals men zich herinnert heeft de Minister-President bij de al gemene beschouwingen in de Tweede Kamer over de Rijksbe groting 1947 in overleg met de Minister van Sociale Zaken toe gezegd te overwegen een zodanige commissie in te stellen. Het ligt in de bedoeling in deze commissie, naast een aantal wetenschappelijke leden een 6-tal vertegenwoordigers te benoemen van de Stichting van de Arbeid, alsmede vertegenwoordigers van de Ministeries van Sociale Zaken, van Economische Zaken, van Fi nanciën on van Landb., Visserij en Voedselvoorziening en van het College van Rijksbemiddelaars. Naar aanleiding van een tele gram uit New-York, volgens het welk Ir. C. G. Holmquist van de wereldhandelswereniging na een bezoek aan de Europese havens verklaard zou hebben, dat de ha ven van Rottendam in zeer slechte toestand verkeerde en de meeste faciliteiten daar tengevolge van de oorlog verloren zijn gegaan, deel de de waarnemend directeur van het havenbedrijf, Ir. De Roo de La Faille, op een hem gedane vraag mede, met grote verwondering van het bericht in kwestie te heb ben kennis genomen. Na ruim twee jaar is het toch algemeen bekend in de wereld (en duizenden ook Aimerik. bezoekers hebben er zich persoonlijk van kunnen overtuigen), dat de haven van Rotterdam weliswaar beschadigd is, maar dat de vernielingen ge lukkigerwijze beperkt zijn geble ven. Zij betroffen in hoofdzaak de installaties voor de overslag van massagoederen, waaraan thans door het tijdelijk wegvallen van het Duitse industriële achter land slechts in geringe mate be hoefte bestaat. Voor het practisch gebruik op dit ogenblik heeft de haven van Rotterdam niet noemenswaard geleden. Wat betreft het behan delen van stukgoederen is zij vol komen tegen haar taak opgewas sen. Van de verloren gegane op slagruimte is reeds weer 'n vloer oppervlakte van 75.000 vierkante meter hersteld of in aanbouw. Van de 7 km kade welke werd'vernield, is de helft weer gereed of nage noeg gereed. De capaciteit van de haven is drie maal zo groot als het ge bruik, dat er thans van wordt ge maakt. Het tempo van de op bouw is van dien aard, dat het toenemend goederenverkeer steeds in ruime mate kan worden opge vangen. Met de herstelwerkzaam- neden zijn dan ook zeer goede vorderingen gemaakt. Er kan op worden gerekend, dat zij in 1949 voltooid zijn. De haven van Rot terdam, aldus If. De Roo de La Faille, komt dan geheel hersteld en gemoderniseerd uit de beproe vingen van de oorlog te voorschijn. De Belgische Senaat heeft na debatten van enkele dagen het wetsontwerp op de vergoeding der oorlogsschade goedgekeurd met 111 tegen 16 stemmen hij 5 onthoudingen. Be Senaat heeft enige wijzigin gen gebracht in het door de Ka mer reeds eerder aanvaarde ont werp,' zodat het ontwerp thans naar de Kamer zal worden terug gezonden. Volgens dit ontwerp zal de oorlogsschade, die door de Rege ring op ongeveer 35 milliard francs geschat wordt, niet in haar geheel vergoed worden. De Regering heeft verklaard, dat '3 lands financiën een volledige vergoeding niet zouden kunnen drasen. Intussen wordt hij de vergoe ding der schadegevallen eer dif ferentiatie gemaakt op grond van 2 beginselen. Het eerste beginsel is. dat de vergoedingscoëfflcienj stijgt naarmate het vermogen van de getroffene kleiner is, het twee de beginsel is, dat de vergoedings- coëfficient stijgt naarmate de schade groter is. Zoals wij reeds meldden zou he den de K.L.M. „Skymaster" RH TAH van Schiphol naar Batavia vertrekken. De K.L.M. deelt thans mede, dat dit vertrek tot Zater dag is uitgesteld. Bij het depót van de Shell bij Tandjong Priok, is Donderdag middag een van de zwaarste olu branden uitgebroken, die BPtavi" gekend heeft. Men neemt aan, dat de brand veroorzaakt is door sabotage. 309.000 drums olie en petroleum staan in lichte laaie. Een sluier van zware zwarte rook hing over Batavia toen hon derden brandweerlieden met de gehele Bataviase brandweeruit rusting trachtten de brand te blussen en zoveel mogelijk van de enorme voorraad petroleum te redden. De brand begon in het Weste lijk gedeelte van de opslagplaats en breidde zich spoedig uit over een gehele treinlading olie- en petroleumvaten. Een grote tank vliegtuigbrandstof werd bedreigd tot de wind van richting veran derde. Volgens de laatste berichten loopt een olieopslagplaats, waar honderden olievaten liggen opge stapeld gevaar te ontploffen. Een vliegtuig werd gebruikt voor het geven van de aanwijzingen aan de brandweer. Honderden man nen vormden een schakel om de grote voorraad vaten uit de vuur haard te redden. De Egyptische premier Nokrasji Pasja, heeft Woensdag de Veilig heidsraad verzocht opdracht te geven tot het terugtrekken van Britse troepen uit Egypte, wel vóór i September. Hij had juist Sir Alexander CJadogan, de Britse afgevaardig de, horen zeggen, dat in 1940 en 1942 „bepaalde zeer hooggeplaat ste Egyptische functionnarissen, die sympathiek tegenover de as- mogendheden stonden, de Ge allieerde oorlogsinspanning actief hadden tegengewerkt, en dat de Britse stappen naar aanleiding daarvan met enig militair vertoon te Cairo waren gepaard gegaan. CJadogan bood aan, als Nokrasji zulks wenste, zrjn bewering met bewijzen te staven. Cadogan zeide, dat de militaire demonstratie in 1942 het enige geval is geweest, waarin volgens de woorden van Nokrasji sprake was van „een parade van Britse baynotten in de straten van Cairo". Cadogan verzocht de Raad de Egyptische zaak van de agenda af te voeren. Bij het volgend debat steun de Polen de Egyptische eis tot terugtrekking van de Britse troe pen uit Egypte en de Soedan. Bij gunstige weersomstandig heden vertrekken vandaag de tin molens „Mendanau" en „Singep", gesleept resp. door de motorzee- sleepboten „Thames" en „Tyne", van Rotterdam naar Dabo (Sing- kep). Maandag a.s. zal de motor- zeesleepboot „Zwarte Zee" van Rotterdam vertrekken met de tinmolen „Maras", welke afge leverd zal worden in Muntok (Banka). Deze drie tinmolens zijn de laatste van een serie van zes, welke in Juni 1945 door de N.V. Gemeenschappelijke Tin- bouwmaatschappij Billiton te 's-Gravenhage aan de gecombi neerde werven J. en K. Smit's scheepswerven en machinefabrie ken te Kinderdijk, Werf Conrad en Stork Hijsch te Haarlem, Werf Gusto te Schiedam en Ver- schure en Co's scheepswerf en machinefabriek in opdracht zijn gegeven. Van deze zes tinmolens, die alle geheel gelijk zijn, zijn de „Menoembing" en de „Dendang" in Juni van dit jaar reeds op Banka en Billiton afgeleverd, ter wijl de „Kalmao", welke in het voorjaar naar Nederland moest terugkeren, daar de weersomstan-, digheden het onmogelijk maak ten tijdig de Indsche Oceaan voor het invallen van de moeson te kunnen 0versteken, op 5 Augus tus op sleeptouw van de motor- zeesleepboten „Poolzee" en „Hud son" voor de tweede maal haar reis naar Billiton heeft aange- vangn. Alle tinmolens zijn bemand met runners, onder leiding van een runnerkapitein, terwijl een werktuigkundige van de Billiton Maatschappij tijdens de reis het toezicht op de installaties aan boord van de molens heeft. Evenals dit met de eerste mo lens het geval was, zijn ook than aan boord van deze vaartuigen radio-telefonie-instaliaties opge steld, waarmede doorlopend tele fonisch contact tussen sleepboot en tinmolen gewaarborgd is. 6 Vertegenwoordigers van de Indische Gemeenschap op Suma tra hebben op 9 Augustus een petitie gezonden aan Pandit Nehroe, waarin uitvoerig de be droevende omstandigheden wor den uiteengezet, waarin de In diërs sedert 1946 leven. Onder meer wordt gezegd, dat de In diërs, vijftienduizend tot twintig duizend in tal veel te verduren hebben gehad van de Japannezen en vol vreugde de bevrijding ver welkomden, doch dat de Indone sische onafhankelijkheidsbeweging inplaats van normale verhoudin gen anarchie tot resultaat heeft gehad. De wijfee waarop de Republikei nen vreemdelingen behandelen, toont aan, dat zij dezen als niet meer dan beesten beschouwen. De petitie besluit met te zeg gen, dat onder de gegeven om standigheden de Republikeinen weliswaar een beroep doen op Nehroe cm internationale steun te verkrijgen, doch dat de Indiërs menen, dat de Republikeinse radio een verkeerde voorstelling heeft gegeven en dat de buitenlanders Deze brar;d was de tweede grote brand in het gebied van Tand- jongpriok in de afgelopen maan den. Bij de eerste werd een van de grootste rubberopslagplaatsen, waarbij: verscheidene schepen ge vaar liepen, in de haven vernield. Daarbij werd eveneens sabotage vermoed. Aneta meldt over de oliebrand nog, dat het grootste gedeelte van de olie door ingrijpen van militai ren gered kon worden Volgens het Franse persbureau A. F.P. is de brand om 20 uur plaatselijke tijd geblust. De schade schijnt geringer te zijn, dan men aanvankelijk had gedacht, maar men weet nog niet de juiste getal len, aldus A.F.P. Van officiële zijde wordt er de aandacht op gevestigd, dat, de commissie, welke is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Regeringen van Oost-Indonesië en West-Borneo uitsluitend namens en in opdracht van de Regeringen dier beide Staten naar Amerika is vertrokken, teneinde het stand punt dezer Staten uiteen te zet ten hij de Veiligheidsraad. De heer Koets, die vergezeld van enige ambtenaren, gelijktij dig met deze commissie is meege reisd, vertegenwoordigt alleen de Ned.-Indische regering. Het is bepaald onjuist deze beide afvaar digingen de naam „missie-Koets" te geven. Het verzoek van de Philippijnen om aan de besprekingen van de Veiljgheidsraad over Indonesië te mogen deelnemen, is met alge mene stemmen (9) aangenomen. Alleen de Sow jet-Unie en Polen onthielden zich van stemming. „Ik hoop, dat ik, door mijn er varingen aan de Nederlands-Indi sche autoriteiten mede te delen, in staat zal zijn om een beter begrip tot stand te brengen voor de moei lijkheden op vele gebieden, waar mee zowel Nederland als Neder- lands-Indië te kampen hebben", aldus verklaarde Minister Neher tegenover Aneta. De Minister is op weg naar Ba tavia te Cairo gestrand, maar hg zal met een toestel van de BOAC naar Singapore doorvliegen. Minister Neher verklaarde, dat hij zonder politieke instructie der Regering naar Batavia gaat, maar hij wees op het belang van per soonlijk contact tussen de Neder lands-Indische en Nederlandse Re geringen. Zijn reis is voornamelgk van technische aard, met het doel om venbetering te brengen in de telecommunicaties, radiotelex en persverkeer. Op het gebied van de wederop bouw wil de Minister een idee krij gen van de schade, in de verschil lende delen van Indonesië. Hij was van mening, dat er buitenlands kapitaal nodig is voor de weder opbouw. Het bestur van de Ned. vereni ging van Journalisten heeft be sloten tot de fotopers het verzoek te richten, om van de leden der Koninklijke Familie tijdens hun vacantie geen foto's te ma ken. Van de redacties der bladen wordt verwacht, dat zij dergelijke foto's, indien zij toch worden aan geboden niet zullen opnemen. Nu de fotopers dit besluit ge nomen heeft, verwacht zij tevens, dat amateurs, die leden van de Koninkijlke Familie gedurende hun vacantie ergens mochten zien, zich eveneens van fotograferen zullen onthouden. een verkeerde indruk hebben ge kregen van de Republiek. De ondertekenaars vragen ten slotte een commissie naar Indo nesië te zenden voor het instellen van een onpartijdig onderzoek. bijen nan neer mee /ens l de isitiel dooi f e mi jiviell t 8PI 3urg| r fee de'1 jer niltl zam| effr* ij zo ek en> be^i .ïgt i( ling jab ee in G [kei ree is o] ov vedfl tvejrtl ■n. éét do a onl Stgl| Ier, pehl c I blielM vefif :zaaf;< 8t j vat-J dj* J t zoi;i oij dhiüj blij ovt :V" sdfr1'-; ltsi e tci't/'L ïwatfl i JL, til J ie de L L i "u f

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1