Australië biedt arbitrage aan I 4 lA 4 i Het telegram van Gani aan de Veiligheidsraad Rijksvoorsclrotten aan Gemeenten ingevolge art. 56 der woningwet Wereldnieuws ril Ht 1-1 ''ti 1 I Oost-lndonesistf e Regeringsverklarinq ct vi d f VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1947. NEDERLANDS Legercommuniqué Voor langer verblijf in Frankrijk een visum nodig VAN KLEFFENS zet Nederl. regeringsstandpunt nogmaais uiteen Balkankwestie in de Veiligheidsraad Lening van de wereldbank aan Nederland mVI oïr f'feê scl c m grwl 1 '•"•I e lA i mrJeiH inW a kl, 'ogLi j bel jj t"ü ijk f oi Frankering bij Abonnement - Teraeuzen WEERSVERW ACHTIN G medegedeeld door het K.N M I. De Bilt, geldig tot Vrijdag- dagavond. Vrij zonnig. .Wisselend bewolkt met lange re 'perioden van zonneschijn. Overwegend droog. Matige wind tussen W. en N. Iets wanner dan gisteren. DE VRIJE 3de Jaargang No- 574. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen ve Lentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie ƒ1.00, Inzendingen advertentie» tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: ..j re ..eis 60 ct iedere rage neer 12 ei. Ver meld g breven onder nr. Bar. van dit Blad 10 et. meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Het Nederlandse actiecammu- niqué van Donderdag no. 33 meldt: In de sector van Grissee bij SoeraJbaja werd een Nederlandse vrachtauto beschoten. Op enkele plaatsen ten Westen van Soera- ba ja. werden enkele Nederlandse patrouilles onder vuur genomen., In hetzelfde gebied werd de post Randegankoelen met „torandfles- sen" bestookt en met mortieren en mitrailleurs beschoten. Midden-S umatraTen Noorden van Padang- werd een Nederland se patrouille beschoten met auto matische wapens. Onze verliezen sedert 4 Augus tus middernacht bedragen: Vier gesneuveld, één vermist en 17 ge wond. Het Nederlands legercommuni qué no. 34 meldt, dat brj Inda- roeng op Sumatra's Westkust de volgende woorden op een huis werden aangetroffen: ,,Hier wo nen Duitsers, zij mogen niet wor den lastig gevallen. Dat beveelt de Kepala (hoofd) van de Repu bliek" Het Swastiikateken was op het huis aanwezig en daar naast waren op verzoek van de T.N.I. tevens Republikeinse te kens aangebracht. De T.N.I. bleef dag en nacht in de buurt van het huls om dit te bewaken In tegenstelling tot de bescher ming van de Duitsers werden een vader, een moeder en1 een zoon van een Zwitserse familie ver- mcord. Hetzelfde lot overkwam een Roemeen. Allen werden door de T.N.I. vermoord. Drie Neder landse 'dames werden per auto weggevoerd en vermoord I i onderzoeken is gebleken, dat door het Volksfront" crruwelijke moor- den "zijn gepleegd te Kelawi. Bij Soeroegadang zijn ongeveer 200 traven van vermoorde personen van allerlei landaard gevonden, die verdacht werden van sympa thieke gevoelens voor de N.I.C.A Uit verklaringen is gebleken, dat verschillende slachtoffers, waar onder vrouwen, door het Volks front zijn gevierendeeld Het on derzoek wordt voortgezet, aldus het communiqué. Het bericht, dat een lading ammonium-nitraat aan boord van het Noorse schip „Onga", met olie in aanraking was gekomen, heeft te Antwerpen opschudding ver wekt. Toestemming om de lading in de Scheldemond overboord te zetten werd geweigerd. Het schip is toen de zee opgevaren, om de gevaarlijke lading kwijt te raken. DE „TABINTA" NAAR MONTREAL. Het m.s. „Tabinta", van de Stoomvaart Mij „Nederland", zal 5 September van Rotterdam naar Montreal vertrekken met Neder landse emigranten voor Canada aan boord. Het betreft hier Ne derlandse boeren, die in Canada 'een nieuw bestaan hopen te vin den. DE „TARAKAN" 3 SEPT. NAAR NEDERLAND. Het m.s. „Tarakan", dat te Cheribon "de eerste lading van 1100 ton Indische producten aan boord heeft genomen, zal op 3 September, via Djeddah naar Am sterdam vertrekken. 'Het schip zal eerst in Birma pelgrims aan boord nemen en die naar Djedddah vervoeren. De Regering van Oost-Indonesië heeft een verklaring uitgegeven, waarin zij de hoop uitspreekt, dat de republiek blijk zal geven van een ernstige wil tot samen werking en wel vooreerst door zich bereid te tonen om de be sprekingen van de delegaties te hervatten; verder door bereidheid tot deelneming aan de ontworpen federatieve raad (de z.g. itS" regering") e.n door het doen be Sindigen van de tegen Oost-Indo- nesië gerichte .vijandige propa ganda en militaire activiteit m 16 De*5 Regering- van Oost-Indone- <në verklaart zich harerzijds be reid om ter bevordering van vriendschappelijke betrekkingen met de republiek vrijlating van daarvoor in aanmerking komende politieke gevangenen te overwe gen Deze vrijlating kan echter pas' geschieden, wanneer onmis kenbaar is gebleken, dat de Re publikeinse Regering iedere vorm van militaire en propagandisti sche activiteit tegen Indonesia Timoer staakt en onvoorwaarde lijk de beginselen van Lmggad- jati aanvaardt en wanneer verder is gebleken, dat de republiek concrete stappen neemt om die beginselen ten uitvoer te brengen en dat zij bet Oost-Indonesische standpunt op grond van deze be ginselen eerbiedigt. Het Ministerie van Buitenland se Kaken vestigt er de aandacht op, dat Nederlandse onderdanen, die zich voor langer dan drie ach tereenvolgende maanden naar Frankrijk wensen te begeven, zich tevoren bij een Frans consulaat in het buitenland van een Frans visum behoren te voorzien. Alleen indien zij zich voor kortere tijd naar Frankrijk wensen te bege- ven behoeven zij geen Fans vi- sum. Zij mogen in die kortere tijd geen betaalde arbeid vernch- ten. In aansluiting op de aankondi ging varf de Amerikaanse Minis ter van Buitenlandse Zaken, dat de Ver. Staten bereid waren af gevaardigden ter bemiddeling naar Indonesië te zenden, indien beide partijen het aanbod van goede diensten" aanvaarden, heeft Mr. Van Kleffens nogmaals het standpunt van de Nederlandse Regering uiteengezet. „De Vei ligheidsraad" aldus de Nederland se Ambassadeur, „is inzake Indo nesië niet competent, daar de Re publiek geen souvereine staat is". Hij deelde voorts mede dat het Amerikaanse voorstel tijdens het onderhoud van Woensdagochtend met de Vice-Minister Lovett niet ter sprake was gekomen. Mr. Van Kleffens, wilde dit aanbod zien als een aanbod van „goede diensten" en niet als een tot be middeling. Daar deze laatste for mulering inhoudt, dat beide par tijen op voet van gelijkheid staan. Van Kleffens en Lovett hebben Woensdagochtend opnieuw hun standpunten in het conflict uiteen gezet, zonder echter te slagen in het opstellen van een nieuwe pro cedure voor een oplossing". Het Woensdag door de voor zitter van de Veiligheidsraad ont vangen telegram van Gani bevat een officiële verklaring in 7 pun ten van Sjarifoeddin, Minister- President der Indonesische Re publiek 1. De Indonesische Republiek besloot het bevel te geven Maan dag om 24 uur plaatselijke tijd de vijandelijkheden te staken 2. Het besluit van de Veilig heidsraad werd 4 Augustus 01 00 uur door de Nederlandse Rege ring aan de Republikeinse Rege ring te Djogja overgebracht. Met het oog op de noodzakelijkheid om zo spoedig mogelijk maat regelen te nemen betreurt de Republikeinse Regering het ten Ben Pools voorstel om de Bal kanlanden hun problemen op vre delievende wijze onderling te la ten oplossen, is in de Veiligheids raad verworpen. Alleen Polen en de Sovjet-Unie stemden voor. De voorzitter besloot, dat de com missie van onderzoek, niettegen staande het Russische veto, zal worden gehandhaafd. Met 10 tegen 0 stemmen en een onthouding werd besloten een spe ciale subcommissie te vormen ter formulering van een compromis- Voorstel. Deze sub-commissie moet Maandag rapport uitbren gen. De Australische afgevaardigde, Hodgson, verzocht de raad te verklaren, dat de Griekse grens incidenten op grond van artikel 7 van het handvest een bedreiging voor de vrede vormen en voorts de vier Balkanlanden bevel te ge ven alle provocaties te staken. Gromyko (S. U.) achtte het Australische voorstel onaanvaard baar. Hij wilde de Griekse afge vaardigde verhinderen het woord te nemen, waarop hij door de voorzitter werd erechtgewezen. Dendramis (Griek.) verklaarde vervolgens, dat 't ieder duidelijk was, waarom de Sovjet-Unie en1 haar satellieten zich verzetten tegen een nieuwe commissie van onderzoek. Hij verzoekt de raad spoedig practisehe maatregelen te nemen tegen ,,de aggressieve" Balkanlanden. Nadat de Joego-Slayische ver tegenwoordiger de Griekse ver klaring dat de Balkankwestie een bedreiging van de vrede vormt, krachtig had tegengespro ken werd de vergadering tot i Donderdag verdaagd. zeerste, dat het overbrengen van dit bericht door de Nederlandse autoriteiten vertraagd is. 3 De Republikeinse Regering vraagt de Veiligheidsraad om volledig begrip voor de ernstige technische moeilijkheden, waar zij zich voor gesteld ziet, zoals tijdgebrek en de zware schade, welke door de Nederlandse aan vallen aan de verbindingswegen zijn aangebracht. ib. Er is op bet ogenblik geen bepaalde demarcatielijn. Tenge volge van de metbode om met het Republikeinse nationale leger de bevolking te verdedigen is de stri'ti met tot bepaalde frontlinies beperkt. In vele steden, welke bet Nederlands commando be weert bezet te hebben, hebben de Republikeinse troepen hun posi ties gehandhaafd. 5. Op grond van de ervaring is men ernstig bezorgd, dat men geen garantie heeft, dat de wa penstilstand eenzijdig door de Nederlanders geschonden zal women, indien de staking der vijandelijkheden niet blijvend vol ledig gecontröleerd wordt door een derde neutrale partrj. De Republikeinse Regering dringt erop aan zo spoedig mogelijk ten commissie van vertegenwoordi gers uit verschillende landen door de Veiligheidsraad te benoemen, naar Indonesië te zenden om het nakomen van de order tot het staken der vijandelijkheden te waarborgen. 6. Het Nederlandse bevel tot bet staken van de acties van de Nederlandse burgerlijke en mili taire autoriteiten tegen de Indo nesische bevolking. 7. Het staken der vijandelijk heden moet gevolgd worden leer het terugtrekken der Nederlandse troepen tot tenminste achter de demarcatielijn van October.. ZETEL REPUBLIKEINSE REGERING NAAR SUMA TRA. Dr. Sjarifoeddin, Minister- President der Indonesische Repu bliek, heeft Donderdag hekend gemaakt, dat de voorbereidingen gereed zijn om de wettelijke auto riteit van de Republiek te allen tijde over te brengen naar Roe- kittinggi, 96 kilometer ten Noord oosten van Padang op Sumatra, waar Vice-President Dr. Moha mad Hatta zijn hoofdkwartier heeft gevestigd. Aan deze bekendmaking is een republikeins bericht voorafge gaan over een Nederlandse op mars van Gombong, ongeveer 12 kilometer ten Westen van Djog ja, naar Karanganjar, dat. meer naar het Oosten op de weg naar Djogja ligt. REPUBLIEK VERZOEKT ARBITRAGE. De Indonesische Regering heeft in antwoord op het Amerikaanse laanbod om bemiddeling te ver lenen in het geschil met de Ne derlanders Amerika verzocht octn zijn invloed aan te wenden bij Nederland en de Veiligheidsraad om te besluiten, onmiddellijk een internationale arbitragecommissie naar Indonesië te zenden. TAMZIL OVERHANDIGT REPUBLIKEINS ANTWOORD Naar het Franse persbureau A.F.P. bericht, heeft Mr. Tamzh Donderdagavond het antwoord van de Republikeinse Regering op het Amerikaanse aanbod van goede diensten aan Walter Foote overhandigd. Afschriften van het antwoord werden aan de consuls van Engeland, Australië, Frank rijk en China ter hand gesteld. OPTREDEN DER JAVAANSE BENDEN. Maandag is de Loerah (Dorps hoofd) van Tjiandjöer door nog niet opgeruimde Javaanse benden vermoord, terwijl twee dessa- hoofden zijn ontvoerd. De Australische regering heeft Donderdag aangeboden samen met de V.S. arbitrage te verlenen in 't Nederlands-Indonesische ge schil. Het aanbod werd in een officiële radio-uitzending van radio Djogja overgebracht. In deze uitzending werd ge zegd, dat Australië aanneemt, dat de Veiligheidsraad arbitrage, niet bemiddeling heeft voorgesteld, en dat de Australische regering uiting geeft aan haar bereidheid om op deze basis zich hij de V.S. aan te sluiten. Volgens radio Djogja heeft Sjarifoeddin ver klaard, dat zijn regering naar hij"' verwacht het aanbod gaarne zal aanvaarden. Hij heeft de V. S. verzocht de V. N. te overreden om een inter- nationa'e arbitragecommissie te /benoemen voor de definitieve bi- legging van het geschil Hq hoopte, dat de V. S„ Engeland Australië, India, Pfhilippijnen en Slam/ in deze commissie verte genwoordigd zullen zijn Op onze administratie liggen voor belanghebben den ter inzage de passa gierslijsten van de >hi.s- „Sloterdijk" en „Zuider kruis". Verscheidene fabrieken heb ben tengevolge van de hittegolf, die thans in de staten van het middenwesten der V. S. heerst, moeten sluiten. 36.000 Arbeiders zijn hierdoor naar huis gestuurd. Zionistische arbeiders zijn in staking gegaan hij de Pale stijnse spoorwegen. Zij deden 12 oliewagens ontsporen en verniel den ongeveer 200 meter rails door middel van een mijn. Bern explosie, ontstaan door de botsing van twee vaten na- trium-chloraat, heeft een der he vigste branden welke ooit te Mel bourne hebben gewoed, veroor zaakt op het 10.000 ton metende Britse stoomschip „Mania". Drie personen kwamen om het leven. Te Neurenberg zijn tijdens een hevige storm zeven personen om het leven gekomen, tengevol ge van neerstortend puin en ge steente. De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft met in trekking van de beschikking van 21/27 April 1946 een regeling van de uitbetaling en de controle op het gebruik der voorschotten, in gevolge artikel 56 der Woningwet aan gemeenten uit 's Rijks kas verstrekt, vastgesteld: Daaraan is ontleend, dat ten minste zes weken voor het tijd stip, waarop een gemeente een betaling dient te verrichten, waarvoor zij de beschikking be hoeft over het geheel of een ge deelte van een haar toegezegd voorschot uit 's Rijks kas, het ge meentebestuur daartoe een aan vraag indient. Deze aanvraag wordt gericht tot de Minister van Wederopbouw en Volkshuisves ting. Het gemeentebestuur doet de aanvraag vergezeld gaan van de nodige bewijsstukken, waaruit blijkt, dat de gemeente binnen kort een betaling ter grootte van het aangevraagde bedrag heeft te doen. De bovengenoemde bewijsstuk ken kunnen bij uitvoering van een bouwplan of bij het in gereed heid brengen van een bouwter rein bestaan uit verklaringen van personen, die ter zake belast zijn met het houden-van toezicht. Rij het aanvragen van een be drag, benodigd voor de aankoop van bouwterrein, wordt als be wijsstuk overgelegd een afschrift van de koopakte of een verklaring van de notaris, die belast is met de verkoop van de grond Bij het declareren van de voor laatste termijn van de aanne mingssom, waaruit behoort te blijken, dat het onderwerpelijke bouwplan binnenkort geheel zal zijn voltooid en voor de eerste keer kan worden opgeleverd, doet het gemeentebestuur de aan- De Kroon van de Keizerin vraag, voor zoveel nodig mede van Ethiopië is in de kerk van de vergezeld gaan van een staat van geboorte te Bethelehem plechtig meer- en minderwerk, waarbij aan de Heilige Maagd aangebo- eventueel in het desbetreffende den De Keizerin had beloofd dit i bestek voorkomende stelposten te doen, indien zij op de troon j moeten zen verrekend, terugkwam. Aanvragen, waarop posten be treffende meer- of minder-werk. voorkomen, moeten worden inge diend door tussenkomst van de Hoofdingenieur-Directeur van de Volkshuisvesting in de betreffende provincie. 'Tegen de tijd, dat de endertooudstermijn zal zijn ver streken en de aannemer aan spraak kan maken op de laatste termijn van de aannemingssoon, dient het gemeentebestuur daar toe als slottermijn van de desbe treffende voorschotten een aan vraag in, waarin het tevens op neemt een geraamd bedrag voor het tijdens de bouw geleden rente verlies. Zodra door een gemeentebe stuur betalingen, ter zake waar van een voorschot uit 's Rijks kas is ontvangen, zijn verricht, zendt heteen gewaarmerkt afschrift! van de deswege ontvangen kwij tingen aan de Centrale directie van de Volkshuisvesting. Zolang naar het oordeel van de Centrale directie van de Volks huisvesting de toezendingen van kwijtingen, hetzij achterwege blijft, hetzij zo traag geschiedt, dat een waerborg voor behoorlijke besteding der gelden ontbreekt, zullen geen verdere uitkeringen op het desbetreffende voorschot uit 's Rijiks kas plaats vinden Donderdag om 8 uur Ned. tijd is een overeenkomst getekend, waarbij de Wereldbank aan' Ne derland een erediet verleent ten bedrage van 195.000.000 dollar. Nader vernemen wjj nog, dat de lening van de Wereldbank aan Nederland een looptijd heeft van 25 jaar, en de rentevoet 3%, toedraagt. In overeenstemming met de voorwaarden der overeenkomst wordt ectoter op het uitstaande gedeelte van de lening nog een commissie berekend van 1 's jaars, voor het vormen van een speciale reserve. In beginsel zullen de eerste 5 jaar geen terugbetalingen plaats vinden. idv >erl >er I- nzl ot] il tul 5 .eer ■eg] tod nelL ilis na li 0'Vieli] ofi ^eoi te htié om itedetJ e'lajn^ •gVf '™1ï ie ia: J ew. rbve ■geilits g I •gait ech| leti -le' doe .ar! n. 1 Deji .nel totilii ye id goi ir onJ °loi4 t 'Jlie be) •en, lg d< det J mi er tei! Pl ;te ror rc la .e ijr ïdëVc ■Z0C too IS S 5 C 3 i 51 S Sul A3 qu V i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1