4 J4< M Ti i Toestand der ondernemingen bij Semarang ,Times"-artikel over Republiek INDONESIË in de Veiligheidsraad Het terugtrekken der Britse troepen uit Griekenland 4 J. •,t •°c1 I dl ■eSn< bj° WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1947. Ministerraad met de Commissie-Generaal NEDERLANDS Legercommuniqué Dagorder van Luit.-Generaal Spoor Dagorder van Vice Admiraal Pinke Bestrijding van het antisemitisme V Verdere verlaging van de subsidie op Patentbloem DR. GANI: DE EERSTE STAP AAN NEDERLAND Debatten in Lagerhuis over politiek t. a. v. Duitsland^ Generaal CLAY over de verplaatste personen 0tlkl I 0 n Hiiel ofj .itejM té l ifc ia&K J waMn| e *TL I I inP* 1 go*" ir Dial OlOl'l Jl! be-Hi.J la Jka nAe J t Frankering bij Abonnement - Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Toenemende wind. Zwaar bewolklt met opiklarin- gen en plaatselijk nog een en kele regenbui. Mat'ge, tijdelijk vrij krachtige, w.nd tussen Z.- West en N.-West. Normale temperatuur voor de tijd van het jaar. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 572. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 15 regels 60 ct iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Naar wij vernemen zal heden een extra Ministerraad worden gehouden. Ditmaal zullen ook de leden der Commissie-Gene raal aan het overleg deelnemen. Het Nederlandse legercommu niqué luidt als volgt: West-Java en Midden-Java. De zuiveringsacties en afrondings- aoties zijn 4 Augustus voortge zet. In verband met berichten betreffende terreur tegen daar wonende Chinezen is Gombon, 30 kilometer ten Oosten van Ban- joemas, door ons bezet. Oost-Java: Grissee, 15 kilometer ten Noordwesten van Soerabaja, is beizet. Op Madoera werden de beveiligingsmaatregelen en zuive ringsacties voortgezet. Boven Ka- ma 1 is een „Firefly" door het luchtafweergeschut neergescho ten. Noord-tSumatraDe maatrege len voor het herstel van recht en veiligheid werden voortgezet. De afronding van het reeds bezette gebied heeft plaats gevonden. Ki- saran, Tandjoengbalai en Oelak- Medan (resp. 150, 190 en 180 km ten Zuidoosten van Medan) en Aer Saoeli bij het Togomeer wer den bezet. Midden-SumatraDe bezetting van Loeboek Aloerug bleek nood zakelijk in verband met de ter reur tegen de bevolking. De zuive ringsacties op Zuid-Sumatra gin gen gepaard met enige schermut selingen, o a. ten Noorden van Ba- toeradja 4 Augustus 15.30 uur werd de officiële boodschap van de voorzittei' van de x Veiligheids raad voor Minister-President Sja- rifoeddin in een berichtkoker bo ven het vliegveld Djogja afgewor pen. De Nederlandse troepen hebben in de nacht van 4 op 5 Augustus om 24 uur plaatselijke tijd de op mars gestaakt ingevolge opdracht van de legercommandant. Van dit tijdstip af zullen slechts maatre gelen worden uitgevoerd voor het vestigen en handhaven van recht en veiligheid in de thans bezette gebieden. Uit nagekomen berichten blijkt, dat het totaal aantal gesneuvel den volgens tot dusver ontvangen gegevens 74, het aantal vermisten 16 en het aantal gewonden 178 bedraagt. Luitenant-Generaal S A. Spoor heeft in een door de radio omge roepen dagorder de troepen be dankt voor de voortreffelijke wijze waarop zij als militair en als mens de gegeven opdrachten in de af gelopen twee weken hebbfen uit gevoerd. „Gelukkig heeft slechts een gering aantal van onze mak kers bij de thans gevoerde actie het leven gelaten. Met eerbied ge denken wij deze mannen. Ook ge denk ik hen, die gedurende de operaties zijn gewond alsmede en kelen, die nog als „vermist" te boek staan." Verder zeide Spoor, dat de mo gelijkheid bestaat, dat door on macht of door onwil van de zijde der Republiek het nakomen van de order „staakt het vuren" door de volgelingen van de Republiek niet wordt geëerbiedigd. Dit mag echter onder igeen voorwaarde voor u aanleiding zijn om tot eigenmachtig optreden over te gaan. Ulw plicht en uw opdracht luiden nog steeds, rust, orde, recht en veiligheid te brengen. Het is echter nodig u er op te wijzen, dat de uiterste waak zaamheid geboden blijft. Dat heeft het verleden ons geleerd", aldus Luitenant-Generaal Spoor. De Nederlandse commandant van de Zeemacht in Indonesië, Vice-Admiraal Piruke, heeft in een dagorder het volgende medege deeld: „Zoals gij' uit de rede van de Landvoogd vernomen hebt, worden de militaire operaties thans beëindigd. Het blijft de plicht van de krijgsmacht rust en orde te handhaven in de onder on ze zorg staande gebieden. Tot het handhaven van rust en orde blijft vanzelfsprekend behoren het te gengaan van infiltratie in deze gebieden, het tegengaan van de invoer van militaire goederen en van de uitvoer van producten yan de ondernemingen in dit gebied, zodat de patrouillediiensten ge handhaafd blijven." •„Gedurende de laatste twee weken is veel van u gevergd. Gij hebt uw plicht vervuld met moed, ijver en toewijding. Gij' hebt zwa re en vermoeiende dagen achter de rug. Gij hebt bierbij de eer van de vlag hooggehouden. Hiervoor dank ik u allen zeer." Te Seelisberg (kanton Uri) 's van 30 Juli tot 5 Augustus een internationale conferentie gehou den ter bestrijding van het anti semitisme. De conferentie was bijeengeroepen door de interna tionale Joods-Christelijke raad, en werd bijgewoond door een zes tigtal vertegenwoordigers uit 17 landen. De Pro test anse kerken, de Rooms- en Grieks Katholieke kerk en de Joden waren verte genwoordigd, evenals de V. N en de Unesco. Men heeft een pro gramma van practische voorstel len uitgewerkt. Dit zal aan de kerken, scholen, regeringen en internationale instellingen voor gelegd worden. Van officiële zijde wordt ge meld, dat de ondernemingen Tlogo Asslnan en Banaran bij Semarang intact zouden zijn aan getroffen. Daartegenover zouden de ondernemingen Ngotoa, Getooe- gan, Sidoredjo, Lerep, Djatika- langan, Djatiroenggo (sigareten- fabriek), Kedlni èn Kalisidi zijn uitgebrand. Van de onderneming Remlbes zouden alleen de wonin gen zijn verwoest. Het is geble ken, dat de sigarettenfabriek Kaliwoenggoe tot papierfabriek is verbouwd. Het is nog niet bekend, in hoeverre de fabriek nog kan beantwoorden aan haar oorspronkelijke bestemming. Dinsdag schreef de Times, dat de Indonesische Republiek ge toond heeft inefficiënt en zonder zorg voor de belangen der mas sa's te zijn. In een artiikel over de wapen stilstand yraagt het blad zich af, of „de huidige regerende kliek in Djokjakarta" inderdaad de natio nalistische aspiraties van de vol keren van Java, Sumatra en Ma doera vertegenwoordigt. „Het is duidelijk, dat het kabinet te Djokjakarta ge faald heeft allen, uitgezonderd de Na de havenarbeiders heb ben thpns ook de Antwerpse scheepsbouwers het werk hervat. Hiermede is een einde gekomen aan een arbeidsconflict, waarbij niet minder dan 34.000 arbeiders waren betrokken. Bij de opening van de zitting deelde de voorzitter van de Vei ligheidsraad, Faris Al Choerjr, Maandagmiddag mede, dat hij 1 bericht had ontvangen van de Minister-President van de Indo- nesische Republiek", waarin de ontvangst van het telegram van de Veiligheidsraad bevestigd werd, doch waarin geen medede ling werd gedaan van de voor nemens der Republiek. Al Choe- ry, blijkbaar Sjarifoeddin met Gani verwarrend, zeide voorts, dat Sjarifoeddin uit gevangen schap ontslagen was. Voorts deelde de voorzitter mede van Van Kleffens bericht te hebben ontvangen, dat de Nederlandse regering het telegram betreffen de heC bevel „staakt het vuren" ontvangen had. Al Choery zeide voorts, dat, aangezien de tijd voor het uit geven van het bevel reeds ver streken is, „wij kunnen aanne men, dat de vijandelijkheden bin nenkort zullen worden gestaakt De Veiligheidsraad zou de ver dere ontwikkelingen in het oog houden en de Indonesische kwes tie zou heden niet meer aan de orde worden gesteld. Vervolgens vroeg de Austra lische vertegenwoordiger, Kolo nel Hodgson, het woord, waarna de Belgische gedelegeerde Nisgt naar voren bracht, dat er geen bespreking meest plaats hebben, zonder dat Nederland en India tegenwoordig waren, doch de voorzitter oordeelde anders. Hodgson wees op de „ineffi ciënte wijze", waarop de uit spraak van de Veiligheidsraad ter kennis van de Republiek was gebracht. De Australische^ gedelegeerde stelde vast, dat de boodschap Batavia Zaterdag om 12 uur Java tijd bereikt had, vastgehou den was door de Nederlandse regering en eerst 's Zondags om 8 uur n.m. aan Gani overhandigd was Toen Gani was vrijgelaten, had hij geen middelen om zijn regering te verwittigen z/xla twijfel kon ontstaan omtrent de bereidheid van de Republikeinse regering om uitvoering te geven aan het besluit van de Veilig heidsraad. Vervolgens stelde Hodgson voor, dat de Veiligheidsraad stap pen zou doen teneinde zijn uit spraak te doen verwezenlijken door het zenden van een verant woordelijk afgevaardigde van bet secretariaat der V- N., die zich ter plaatse zou kunnen vergewis sen van de daartoe strekkende maatregelen. De voorzitter zeide, dat hij nota zou nemen van dit voorstel en het ter attentie van het secretariaat zou brengen. De Veiligheidsraad hield zioh vervolgens bezig met de Balkan kwestie. Aneta verneemt van ge zaghebbende zijde, dat de Ver enigde Staten van de Republiek nog geen antwoord heblben ont vangen op het aanbod van goede diensten. eigen medestanders, een behoor lijk bestaan te verzékeren en grote gebieden van Java lijden honger te midden van grote over vloed. Zelfs thans is het nog onzeker, of het wapenstilstands bevel door de plaatselijke mili taire commandanten,, die gewend zijp bun eigen wetg te gaan zon der zich van de centrale regering veel aan te trekken, zal worden opgevolgd." „Waarschijnlijk zou de grootste bijdrage van de V. N. tot een vredelievende regeling in Ned^r- lands-Indië zijn een onpartijdig onderzoek naar de gegrondheid van de eisen der huidige rege ring". Een onderzoek, zo ver volgt de Times, of deze regering in Djokjakarta inderdaad de na tionalistische 1 aspiraties van de onderling zo verschillende volke ren van Java, Sumatra en Ma doera vertegenwoordigt. Op grond van separatistische bewegingen acht de Times het mogelijk, dat de Republiek geens zins zo representatief is voor het algemeen verlangen naar onaf hankelijkheid als haar aanhangers in andere landen veronderstellen. De verlaging van de Overheids subsidie op broodbloem, welke op 20 Juli j.l. inging en een bespa ring van 13 millioen betekent voor het Landbouw Crisisfonds, zal op 11 Augustus a.s. worden uittgebreid met een nieuwe ver laging, ditmaal van de subsidie op patentbloem van 6,80 per 100 kg, hetgeen bij het huidige ver bruik een vermindering der uit gaven van het Landbouw Crisis- fonds met f 5 millioen betekent, zo deelt de afdeling voorlichting van het Ministerie van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning mede. Teneinde de broodprijzen op het platteland op één niveau te brengen is besloten, voor zover de maximumprijs voor volkswit brood lager ligt dan 23 cent, deze ingaande 6 Augustus a.s. met één cent per 800 g-ram te verhogen. Mede aan de hand var} ingestelde onderzoeken is gebleken, dat in enige provinciesteden de huidige broodprijs ongewijzigd kan blij ven. In afwachting van een nader onderzoek wordt de brood prijs in de grote steden, naar het Ministerie van Landbouw, Visse rij en Voedselvoorziening verder mededeelt, nog niet gewijzigd. DE INDO-EUROPEANEN IN DE REPUBLIEK. Naar aanleiding van een voor Radio-Djogja gehouden rede van de heer De Roock, leider van het Republikeinse kantoor voor Indo- Europeanen. heeft het hoofdbe stuur van het Indo-Europees ver bond verklaard, dat spreker prompt de methoden van zijn Re publikeinse meesters volgt, die zioh ook het recht aanmatigen namens het Indonesische volk te spreken, terwijl reeds lang vast staat, dat wanneer de bevolking gelegenheid krijgt tot vrije me ningsuiting zij blijkt allerminst van de Republiek gediend te zijn. Het hoofdbestuur- merkt op, dat zeiker 95 van de Indo-Europe anen niets van de heer De Roock willen hebben, hetgeen eveneens geldt van de Warga Negara's, die gedwongen zijn deze status aan te nemen. Dr. Gani, de republikeinse vice- president, heeft aan de vertegen woordiger yan A.F P. het volgen de verklaard: „Ik weet, dat de Nederlandse Regering de Nederlandse autori teiten te Batavia opdracht ge geven heeft met mij in contact te treden. Ik wacht hun bezoek: Aan hen is de eerste stap". Dr. Gani heeft nog geen enkel contact met hoge Nederlandse autoriteiten gehad; evenmin heeft hij opdrachten van zijn Regering te Djogja ontvangen. t INDONESISCHE ARTSEN GEDETINEERD. Enkele uren, nadat het staken van het vuren was ingegaan heeft de Nederlandse militaire politie een inval gedaan in het zieken huis van Batavia, het laatste openbare gebouw, dat zich in Re publikeinse handen bevond, en 50 Indonesische artsen tijdelijk voor ondervraging- gedetineerd. Volgens Republikeinse kringen is twee weken geleden aan deze artsen verzocht met de Neder landse autoriteiten samen te wer ken, hetgeen zij toen geweigerd hebben. Naar verluidt staat de onder vraging in verband met het feit, dat choleracultures vermist wor den van het instituut Eykman, een van de hulplabora(piia van onderzoek, die aan het Ziekenhuis zijn verbonden. Harold MacMillan (Conserva tief), voormalig Minister van Luchtvaart, heeft in het Britse Lagerhuis als oplossing voor het bereiken van de economische en politieke samensmelting der Brit se en Amerikaanse zónes van Duitsland het wederinstellen van de S.H.A.E.F. (het algemeen hoofdkwartiér van de Geallieerde Expeditionaire Legermacht) voor gesteld met generaal Eisenhower terug op zijn oude post als opper bevelhebber. MacMillan, die de debatten over Duitsland en Oostenrijk in het Lagerhuis iftleidde, verklaarde, dat Frankrijk als gelijkgerecht- tigde partner van Groot-Brittan- nië en de V. S. moest worden be schouwd bij de besprekingen van plannen voor de unificatie van West-Duitsland. De Britse, Ame rikaanse en Franse zónes moes ten tot "een handelbaar geheel worden herleid. Hij waarschuwde tegen „Bal kanisering" van Duitsland. Hier onder verstond hij de splitsing van Duitsland in economische een heden. Duitsland moest volgens MacMillan zich in veel grotere mate dan momenteel het geval was zelf besturen, waarbij de Geallieerden slechts van advies: zouden moeten dienen. MacMillan achtte het noodzakelijk met het oo° op „de expansionistische poli tiek der Sowjet-Unie" van de laatse twee jaar om een nieuw politiek evenwicht te scheppen. Hij verweet de regering „zwak heid en besluiteloosheid", daar zij geen vastomlijnde politiek t.a.v. Duitsland voerde. Generaal Lucius Clay, de be velhebber der Amerikaanse zóne, heeft Dinsdag de verplaatste per sonen in Duitsland krachtig ver dedigd tegen de beschuldiging, dat zij zwarthandelaren en orde loze lieden zijn. Sprekende tot de Duitse „Laenderrat" verwees hij, zonder een naam te noemen, naar de verklaring, die kortgele den door de Beierse Minister van Economische Zaken, Rudolf Zorn, was afgelegd, waarin deze be schuldigingen vervat waren. Generaal Clay zeide, dat derge lijke beschuldigingen voor hem geen betekenis hadden. „Wij weten allen", zo zeide hij, „hoe uitgebreid de zwarte handel in Duitsland is. Het is niet ruiterlijk en tevens onjuist om de gehele schande daarvan op de verplaatr ste personen af te wentelen. Met zulke verklaringen zullen wij nooit een toestand van begrip en verdraagzaamheid bereiken' Hij kondigde verder aan, dat de Britse en Amerikaanse autoritei ten de verantwoordelijkheid op zich genomen hadden voor het be vel om de broodrantsoenen voort aan volledig te honoreren, on danks de waarschuwing van de bizonale voedselautoriteiten, dat de tegenwoordige voorraden niet voldoende waren. Patrick Reilly, Brits zaakgelas tigde te Athene, heeft de Griekse regering officieel in kennis ge steld van het besluit der Britse regering om de Britse troepen uit Griekenland terug te trekken, al- rius verneemt Reuters correspon dent te Athene. Er is nog geen datum hiervoor vastgesteld. Reilly verzekerde de Griekse regering, dat Engeland zijn interesse voor Griekenland zal blijven tonen. Reuters diplomatieke corres pondent schrijft, dat een woord voerder van het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ontkend, dat Reilly instructie heeft gekregen de Griekse rege ring in kennis te stellen van de Britse plannen om de troepen terug te trekken. In gewoonlijk welingelichte kringen verluidt, dat het niet waarschijnlijk is, dat de .Britse troepen zich in de onmiddellijke toekomst zullen terugtrekken, on danks het besluit der regering om Griekenland volledig te ont ruimen. De taak der troepen herstel van orde en recht is nog lang niet volbracht en het terugtrekken is niet gemakkelij ker geworden door de aankondi ging van de clausules in het nieuwe BulgaarsJoegoslavische verdrag, welke tegen de Griekse regering gericht zijn. Politieke waarnemers vragen zich af, of de Amerikaanse rege ring in de huidige omstandigheden bereid is de Britse troepen door de Amerikaanse te vervangen en indien niet, of Washington zich ten gunste van terugtrekken der Britse troepen zal uitspreken, op dit kritieke tijdstip in de geschie denis van de Balkan. Vdv )er| )er( nzi •5 ser 'eg# aeT. ir.J "j 1 ns teiïL erJ AH te K oral iitl ml 0 jL J efi" 'g VE vótt ie 1 bej „j, lal fcet:<; 1 on ,lv--r| ti I er tl >ol<| U'tf, n M - I g.:,f iet» de tlo anC -„1 a t li rif inrpil i, ,'°"i [g d' pofEll !,t bei "•te V>'( er l atl I -5li *te L. 3 1 u V

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1