De Indische kwestie en de Veiligheidsraad Voor-Indisch vliegtuig neergeschoten lii. LEGERBERICHT Militaire hulp van Engeland A [I De ontwikkeling in Indonesië aan Nederl. militairen in het Verre Oosten stopgezet 3 Frankering bij Abonnement - Temeuzen mmmam ammmmmmmmm DONDERDAG 31 JULI 1947. Het Nederlandse - „_nr toestel niet de onderscheidmgs- mededeling namens min. Aardbevirg geregistreerd De staking in de haven van Antwerpen Nieuus in cni*cSe i*egeïs» Het vredesverdrag met Japan Nota betreffende de uitvoering van de overeenkomst van Lingadjati Verklaring van de President der Wereldbank n. a.v. de Nederlandse'leningaanvrage Wijziging begroting; Alg. Burg. Pensioenfonds? ra Ldj a ier| ïi ot b lu1 d 1 H :m JÊ el jut a o is] ;s( v ïtfse J IV- ïdfjUT ld led0 der ia £3 DE VRIJE ZEEUW WEERSVERW ACHTIN G medegedeeld door het K.N.M.: te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Vrij warm. Meest matige wind tussen N. en Oost. Enkele overdrijvende wolkenvelden, echter vrijwel nergens buienvonming. Weinig verandering van temperatuur. 3de Jaargang No. 567. Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie ƒ1,50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 15 regels 60 ct iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. In het Nederlandse legercom muniqué van Woensdag wordt de aanval op het Indische vliegtuig te Djogjakarta toegeschreven aan het feit, dat het toestel geen enkel kenteken droeg. Nader wordit verklaard, dat tengevolge van de bombardemen ten, welke de republikeinen Woensdagochtend hebben uitge voerd, de Nederlandse lucht macht boven republikeinse vlieg velden verkenningsvluchten heeft uitgevoerd. Naar aanleiding van het feit, dat het Indische toestel medicamenten voor de republiek vervoerde, wordit i>n. het communi qué onderstreept, dat op dit punt nog niets was overeengekomen en dat de Nederlandse autoritei ten dientengevolge niet op de hoogte waren van de komst van een Rode Kruistoestel. Nadat over het gebeurde oprecht teleur stelling is geuit, wordt er nog de naduk op gelegd, dat, indien de Nederlandse auoriteiten gewaar schuwd waren, zij al het moge lijke in het werk gesteld zouden hebben, opdat het toestel zijn be stemming zou bereiken.. Tenslotte wordt nog gezegd, dat ieder toestel, dat in de toe komst zonder herkenningstekens over republikeins gebied vliegt ernstig gevaar zal lopen. Het Nederlandse legercommu niqué maakt hekend, dat in Oost- Java enige groepen republikeinen Nederlandse posten, vooral in, het gebied van Buitenzorg en Soeme- dang hebben aangevallen. Deze aanvallen werden zoijder veel moeite afgeslagen. Tiiiwidej, 20 km ten Zuidoosten van Bandoeng werd hcz<d er. Tiitialengka, 15 km ten Zuidoos ten van Bandoeng is hernomen. In Midden-Java is Kaliwoeugoe, 20 km ten Westen van Semarang, Dinsdagochtend heeft een repu blikeins vliegtuig van Japans maaksel twee bommen laten val len op de voorsteden ten Noord westen van Semarang, tengevolge waarvan 7 Indonesiërs werden eedood en enigen gewo id werden. Een militaire woordvoerder te Den Haag heeft Woensdag nog enige toelichting gegeven op de situatie in Indonesië. Troepen, aldus deze woordvoer der, zijn thans bezig^op verscha lende plaatsen te consolideren. Het is mogelijk, dat daarna nog enl«ie plaatsen bezet zullen wor den Wat de politiek van, de ver schroeide aarde betreft, aldus deze woordvoerder, dient men m het oog te houden, dat deze geen enkele militaire betekenis beeft, maar alleen een zinloze verme iing is vooral gericht tegen bui tenlandse eigendommen. De on gebondenheid van de gewapende -Indonesische troepen neemt de vorm van verwording aan. Langzamerhand komt de macht in handen van de ongebonden strijdorganisaties, die büj.tinaar gestimuleerd worden door de rp,in- litaire leiders. Van een, strijden Voor idealen is bij deze groepen geen sprake. Zij bestaan uit lieden, die zich niet aan een ge regeld leven kunnen wennen. De ■bevolking is dan ook op deze gre pen allerminst gesteld. Tenslotte verklaarde de woordvoerder, dat de "rees niet ongewettigd is, aat het in de republiek naar een niil".- taire dictatur gaat en dat dra- dus een politiek apparaat wordt. Dit haart enige zorg. omdat het proces vat kan krijgen op het eventueel weder contact neme- met de regering te Djogja. De Britse regering heeft het verstrekken van alle militaire goederen en het verlenen van alle militaire faciliteiten aan de Nederlandse autoriteiten m het Verre Oosten stopgezet, aldus heef Bevin, de Engelse Mimstei van Buitenlandse Zaken m het Engelse parlement meegedeeld. Bevin legde deze verklaring af in antwoord op een vraag van het Laibourlid majoor Bramall, of Bevin wilde verzekeren, dat aan de Nederlandse regering geen oorlogsmateriaal zal worden ver strekt, zo lang de vijandelijkheden in Indonesië voortduren. Tegenstrijdige berichten. Volgens het republikeinse radio station Djokjakarta hebben twee Nederlandse gevechtsvliegtuigen een Dakota met medicamenten uit Singapore tijdens de landing op het vliegveld van Djokjakarta neergeschoten. Het republikeinse persbureau Antara meldt, dat het aantal doden negen bedraagt, wo vier Britten en een Indiër Volgens het persbureau Reuter is Woensdag té Batavia een Ne derlands communiqué uitgegeven betreffende de Voor-Indische Da- kota welke Dinsdag boven Djogja is neergeschoten. Volgens dit communiqué heeft het Neder landse vliegtuig slechts waar schuwingsschoten gelost, waarna het vliegtuig tegen een boom te pletter vloog. Het Nederlandse communiqué vervolgt: Indien vasgesteld wordt, dat het neergeschoten vliegtuig een Dakota was^ met medische voorraden uit Singa pore aan boord, hebben de ver antwoordelijke personen zien schuldig gemaakt aan een laak- bare zorgeloosheid waarvan het ernstige gevolg ten zeerste door de Nederlandse regering in Indo nesië wordt betreurd. Indien de Nederlandse autoriteiten van te voren waren gewaarschuwd, dat medische goederen per vliegtuig naar Djogja zouden worden ge bracht, zou voor een geleide ge zorgd zijn. Het rapport van de Nederlandse piloten lmdt als volgt- Bij het vliegveld Maguwe zagen wij een republikeins vlleg- tufg laag over de bomen ontko men Wij losten schoten, waarna het vliegtuig tegen een hoorn vloog en neerstortte. Het toestel is vermoedelijk van het type Helen (itweemotorig Japans vlieg tuig) Over het neerschieten van de Voor-Indische Dakota door twee Nederlandse jagers wordt nader 't volgende bericht: Radio Djogja heeft bekend gemaakt, dat op 2y Juli te 17.45 uur een Dakota- transportvliegtuiggemerkt vi OLA met twee ton medische goederen aan boord door Neder- landse iaffers werd aangevallen, Mst toen bet vliegtuig wilde landen op het vliegveld Maguwe te Diogia. De Nederlandse ja gers hidden het vliegtuig over grote afstand achtervolgd De lagers mitrailleerden de Dakota, welke vlam vatte en neerstorte üittenden waren: de voor malige Constantine met echtgenote, een nog niet geïdentificeerd Engels man, de Indische mecaniciën Bi- daran de squadron-leader Hasel- hearst, Ali Soethipto, Dr. Ab- doerachman Saleh, Hadji Soemar- mo Wirjokoesoemo, Arifdn en Albdoelgani. Alle inzittenden behalve Ab- doelgani werden gedood. Volgens de (dus niet een) in Djogja ver blijvende Engelsman Peter Rat- cliffe werden acht personen ge dood Deze (dus niet hij) ver klaarde voor radio Djogja, dat hij zelf de lijken in het ziekenhuis van Djogja had gezien. De heer Ratcliffe was toevallig op het. vliegveld aanwezig en maakte de beschieting mede. Hij gaf voor de radio een ooggetuigeverslag. (Do regering van Voor-Indie heeft bij de Nederlandse regering een officieel protest ingediend tegen het neerschieten van een Dakota hoven Djokjakarta., waar- bii negen personen werden ge dood De Dakota was het eigen dom' van de bekende Voor- Indische piloot Patnaik De Indische regering heeft aan de Nederlandse regering schade vergoeding gevraagd voor de ver nietiging van het Indisch vlieg tuig dat geneesmiddelen voor Indonesië vervoerde en onderweg is neergeschoten. Dinsdagnamiddag is een Dako ta met medicijnen van het vlieg veld bij Singapore vertrokken Volgens radio Djogja is bet toe stel? dat het eigendom is van de Indiër Patnaik en onlangs bjan- rir van Djogja naar Singapore vervoerde, door Nederlandse ja gers neergeschoten, juist voordat bet op het vliegveld van Djogja 20 Vok^ mfberichten van Agence France Presse uit Batavia ver voerde de Dakota negen pas- saffiers, waarvan vier Britse on derdanen en vijf Indonesiërs. De Dakota, aldus mededelingen van radio-Djogja, was gecamoufleerd, waardoor de vergissing der Ne landers begrijpelijk is. Hen Nederlandse militaire woordvoerder te Batavia kou Woensdag nog geen nadere bij zonderheden hierover mededelen, aangezien nog geen officiële rap porten waren binnengekomen. Hij verklaarde echter, dat de vergis sing der Nederlandse piloten waarschijnlijk te wijten was aan het feit. dat het Voor-Indisch De inzittenden ™^0^na^deT tekens van het Rode Kruis droeg. Hector Hughes (Labour) stelde de vraag, hoeveel Nederlandse manschappen van leger en vloot thans in Engeland worden opge leid en of er stappen zullen wor den ondernomen om, hangende het staken der vijandelijkheden m Indonesië, aan deze overeenkomst een eind te maken. Bevin antwoordde: ,,Neen, dat kan ik niet doen. Tenslotte werd Nederland door de Duitsers over rompeld. Wij hebben plechtig op ons genomen om het Nederland se leger, dat uit elkaar geslagen werd opnieuw uit te rusten en op te leiden. Ik kan echter de Ne derlandse regering meedelen, dat wij dit niet doen voor de doelein den, die deze oorlog met Indone sië nastreeft." Naar het A.N.P. nader ver neemt heeft Bevin op de vraag van majoor Bramall, of hij de verzekering wilde geven, dat de Nederlandse gewapende troepen geen gebruik maken van de ha vens van Singapore voor het ver- voei van wapens en uitrusting naar Java, geantwoord, dat de Britse regering de verstrekking van oorlogsmateriaal -aan Indone sië van Singapore uit heeft ver jjoöcn In antwoord ,op een vraag van Driberg (Labour) voegde Bevin asr ,,van Singapore uit" toe: „en van de Britse gebieden in het Verre Oosteu uit." Verder voegde hij aan „de ver strekking van oorlogsmateriaal" nog toe: „en de verlening van op leidingsfaciliteiten in het Verre Oosten." Tenslotte verklaarde Bevin nog. dat de officieel beschikbare in lichtingen over het verloop van de militaire operaties op Java en Sumatra zo beperkt zijn, dat het onmogelijk is om de toestand naar zijn juiste waarde te schat ten. VAN BIJITENL. ZAKEN. Op het departement van Bui tenlandse Zaken heeft men thans inlichtingen ontvangen, volgens welke Australië de Indische kwes tie aanhangig heeft gemaakt brj de Veiligheidsraad op grond van Hoofdstuk VH van het Handvest. Dit hoofdstuk spreekt van aan- valsidadert. inbreuk op en bedrei ging van de vrede. Naar aanleiding van het bo venstaande gaf een woordvoerder van het Ministerie van Buiten landse Zaken te kennen, dat het zeer te betreuren valt, dat een lid van he.t Britse gemenebest tot deze stap is overgegaan, vooral wanneer men in 'aanmerking neemt de jongste verklaring, welke Minister Bevin in het En gelse Lagerhuis heeft afgelegd. Het wordt duidelijk geacht, dat deze stap van Australische zijde niet bevorderlijk is voor verdere stappen, die de Britse regering zou kunnen doen, met betrekking tot de door haar aangeboden goede diensten. Zolang niet bekend is, boe de Australische stap precies luidt, kan geen commentaar gegeven worden. Wel echter aldus de woordvoerder kan reeds thans verwondering erover worden ge uit. dat de Australische regering gemeend heeft, de Indische kwes tie te moeten brengen onder hoofdstuk VII van het Handvest, aangezien dit spreekt' van aan- valsdaden, inbreuk op de bedrei ging van de vrede. Dit hoofd stuk heeft derhalve alleen het oog op een niet-rechtmatig op treden van een staat, tegenover een andere staat Iets dat zich m Indonesië niet voordoet. Blijkbaar deelt de Australische regering de onjuiste opvatting van de repu bliek, dat deze laatst reeds thans te beschouwen zou zijn als een souvereine staat. De woordvoer der herinnerde eraan, dat zelfs krachtens de overeenkomst van Linggadjati ook na de interim periode de republiek deze status niet zou krijgen, aangezien de republiek slechts zcu worden een deelstaat van de Verenigde Sta ten van Indonesië, welke na de totstandkoming van de Ned- Indonesische Unie dan evenals het Koninkrijk souverein zou zijn. Het zou dan ook begrijpelijk zqn geweest, als de Indonesische kwestie voor de Veiligheidsraad zou zijn gebracht op de grondslag van hoofdstuk VI van het Hand vest Dit spreekt van toestan den welke de handhaving van de internationale vrede en veiligheid in gevaar kunnen brengen. India wendt zich tot de Veiligheidsraad. De regering van India heeft Woensdag het Indonesisch-Neder- lands conflict aan de voorzitter van de Veiligheidsraad der Vei- enigde Naties voorgelegd. iDe seismograaf van het K.N. MI te De Bilt registreerde Dins dagmiddag om 14.54 uur een zeer sterke aardbeving, waarvan de oorsprong gelegen was op een af stand van 7500 km in Oost- Noordoostelijke richting. Daar de staking in de Ant werpse haven belangrijke ladin gen, benodigd voor de voedsel voorziening, in gevaar brengt, heeft de regering besloten met ingang van gisteren een beroep te doen op het leger. Intussen duren de besprekingen met het z op de hervatting van werkzaamheden voort en bevoeg de kringen verwachtten, dat de arbeiders in de loop van Woens dag weer aan het werk zouden gaan. Zweden heeft hij de Sovjet legatie te Stockholm geprotes teerd tegen het feit, dat de Sov jet-assistent militair attaché in een verboden militaire zöne in Noord-Zweden notities heeft ge maakt en foto's genomen van Zweedse versterkingen. De trouwste kanarie van de Engelse Koning, en de enige in zijn soort die het gehele Engelse volkslied kon fluiten, is op ruim 15-jarige leeftijd gestorven. Het dier heeft grote bekendheid ver worven toen het in 1947 op een dierentenitoomstelling in het Crystal Palace het „God save the King" ten gehore bracht. Geronomo Marchena, com munistisch leider (volgens de verklaring van het militair ge rechtshof te Madrid), is dcor dit hof ter dood veroordeeld wegens het neerleggen van bommen in voedselwinkels en restaurants te Madrid. Twee vrouwen kregen gevangenisstraffen van resp. twintig en zes jaar. Zeven an dere beklaagden kregen gevange nisstraffen van twaalf tot twin tig jaar Alle tien zouden com munisten zijn. Van betrouwbare zijde te Lon den wordt vernomen, dat Enge land op het standpunt staat, dat het tot stand brengen van het vredesverdrag met Japan geheel moet geschieden door de elf voor naamste betrokken partijen, in plaats van door de raad van Mi nisters van Buitenlandse Zaken, zoals door de Sovjet-Unie gewenst wordt. (Het voornaamste Britse be zwaar tegen een overeenkomstig procedure voor Japan als voor de Europese staten is het grote be lang dat de Britse dominions bij de aangelegenheden in het gebied van de Grote Oceaan hebben. De Minister van Overzeese Ge biedsdelen heeft aan de voorzitter der Tweede Kamer aangeboden de volledige tekst van het twee tal stukken op 15 Juli 1947 door de Luitenant-Gouverneur-Gene- raal Dr. H. J. van Mook aan de Minister-President van de repu bliek Indonesia, Mr. Amir Sjari- foeddin, overhandigd. De heer Mac Cloy, de president van de wereldbank, verklaarde Dinsdag, dat de bank voornemens is aan Nederland een eerste le ning van 150 200 millioen dollar te verstrekken op een totaal van 535 millioen dollar, te verdelen over vier jaar. Hij voegde hier aan toe, dat de kwestie van het al of niet verlenen van het crediet geenszins in verhand staat met de gebeurtenissen in Indonesië. „Bij het bestuderen van de Ne derlandse leningaanvrage' zo zette de heer Mac Cloy uiteen, zal de hank zich uitsluitend laten leiden door overwegingen met be trekking tot de economische si tuatie van het land. Er zal alleen rekening worden gehouden met de gebeurtenissen in Indonesië, wanneer deze de algemene econo mische positie van Nederland be ïnvloeden". De president van de wereldbank merkte vervolgens op: .Indien de lening aan Ne derland een productieve lening is, zien wij geen reden, ws-arom zij niet zou moeten worden -ver strekt". Tenslotte zeide de heer Mac Cloy nog, dat de credieten niet bestemd zijn voor militaire doel einden, doch hij erkende, dat het verstrekken van een lening aan Nederland het dit land .mogelijk zal maken andere fondsen vrij te maken, die voor militaire doel einden' kunnen worden aange wend. Ingediend is een wetsontwerp: „Wijziging van de begroting van de ontvangsten en uitgaven van het algemeen burgerlijk pensioen fonds voor het dienstjaar 1946". In venband met de verbetering van de salarisipositie van het Rijkspersoneel en de achterstand in de werkzaamheden, welke ge durende de laatste oorlogsjaren in de administratie van de pen sioenraad was ontstaan, werden de personeelsuitgaven en de kos ten van overwerk en ook de pen sioenlast in 1946 aanzienlijk hoger dan oorspronkelijk verwacht werd Verhoging van het honorarium der keurende artsen was mede een oorzaak van overschrijding van het voor kosten van genees kundig onderzoek geraamde be drag. Het aantal aanvragen tot ver goeding van wiskundige reserve, als bedoeld in artikel 39a der Pensioenwet 1922 bereikte in 1946 een hoogte als nooit te vo ren, hoofdzakelijk door inlopen van een in de bezettingsjaren ontstane achterstand, zo deelt de Minister van Binnenlandse Zaken in zijn toelichting op het wets ontwerp mede. Leden van de Irgoen Zwai Leoemi zijn Dinsdagavond win kels, café's en bioscopen te Tel Aviv binnen gegaan en hebben de eigenaren bevolen te sluiten, als „teken van eerbied" jegens de drie terechtgestelde Joodse ver zetslieden. De meeste eigenaren gehoorzaamden, daar zij met ge weld werden bedreigd. 3t t) li! 'er| sl nz| n 5 lg $3 rel I 0 i t|j .en ij ch t Rei tel et 01 el ite is °%ej lol llrt 50p ,s<kc Pn' 1 W2 ft z rir In] Kl, hf ei ;ei es rsct>i ra% wdcu ij lg.'w Fr itt I ïl 1 I03 1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1