11 4J DE ACTIES IN INDONESIË Het Nederlandse legerbericht no. vijftien Eersfce termijn v/d lening v/d Wereldbank aan Nederland spoedig beschikbaar U11 WOENSDAG 30 JULI 1947. Mededeling van militaire zijde Brits verzoek aan India Ook Prinses Marijke naar Friesland De staking der Antwerpse havenarbeiders Minister Jonkman ziek INDIA wendt zich tot de V. N. Jcodse verzetslieden geëxecuteerd Het politioneel optreden op Java en Sumatra De Commissie-Generaal naar Nederland Eerste Joodse immigranten in Frankrijk aangekomen De De kinderbijslagwet voor de arbeidscontraetanten reis van de Belgische Prins Regent m| "d iriaf S *j I Kal ftcl dC'oti;l nferl i|| 1 (1S I '•I JË i- m WEERS VERW ACHTIN G medegedeeld door liet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Lange periode met zonneschijn Wisselende bewolking echter met lange periode met zonne schijn en vrijwel nergens bui en-vorming. Vrij warm met zeewind in de kuststrook. Frankering bij Abonnement - Temeuzen de ra 3de Jaargang No. 566. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. Xerneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Van officiële militaire zijde wordt er ter adstructie van de verklaringen, dat in Indonesië uitsluitend sprake is van een po litiële actie op geweizen. dat het maken van krijgsgevangenen tot een uiterst minimum wordt heperkt. Alle Indonesische strijd krachten, die zich overgeven aan de Nederlandse strijdkrachten, worden ontwapend en naar huis gestuurd. Slechts enkele zeer ge vaarlijke elementen worden ge vangen gehouden. Vele leden van de Indonesi sche strijdorganisaties zo deel de men in dit verband van mili taire zijde mede demobiliseren overigens zich zelf en keren met achterlating van uniform, schoei sel en wapens naar huis terug Het geheel van de bewapening -der Indonesische strijdorganisaties maakt een zonderlinge indruk. De militaire zegsman sprak van „een ratjetoe", al voegde hij daar terstond aan toe, dat de bewape ning van de Indonesiërs nochtans zeker voor 70 modern kan De Voor-Indische regering heeft zojuist een dringend ver zoek van de Britse Regering onltvangen om het telegram aan de Veiligheidsraad (dat waar schijnlijk reeds verzonden is) waarin om onmiddellijke inter ventie in het Indonesische ge schil gevraagd wordt, niet te verzenden. In de Britse nota zou aan Voor-ïndië verzocht zijn de offi ciële houding van de Britse Re- gering welke zonder uitstel zal Worden hekend gemaakt, af te wachten. In kringen van de Oongrespar- tii werd er op gewezen, dat dit afwachten van de officiële hou ding der Britse Regering met be tekent, dat het Foreign Office de leiding van de buitenlandse poli tiek van India genomen heeft, doch dat het wellicht beter was de aankomst van de Nederlandse ambassadeur te Nieuw-Delhi a. te wachten. Naar het A.N.F. verneemt ligt het in de bedoeling dat het pas herstelde Prinsesje Marijke Don derdag as. tezamen met H. k. h. Prinses Juliana en de andere drie Prinsesjes op vacantie naar Fries- land zal gaan om zidh daar bij 2 IC H. Prins Bernhard aan boord van de ,,Fiet Hein" te be geven. Zoals wij Dinsdag reeds bericht ten is ondanks het feit, dat Zon dag een grote meerderheid der Antwerpse dokwerkers zich op o-rond van een referendum voor de hervatting van het werk had uitgesproken, Maandag slpchts een kleine duizend arbeiders naar de werven teruggekeerd. De Gazet van Antwerpen tracht de oorzaak voor deze merkwaar dige houding te vinden en komt to? de conclusie, dat de arbeiders, die tijdens het referendum te kennen hebben gegeven weer aan het werk te Willen gaan niette min uit een gevoel van solidariteit met de andersdenkenden geen einde willen maken aan de staking Volgens het blad zouden com munistische leiders eveneens grote invloed hebben op de haven arbeiders. Mevr. Jonkman heeft gisteren aan het A.N.P. medegedeeld dat Zijne Excellentie Minister Jonk man minstens veertien dagen het bed zal moeten houden tengevolge van een been-ontsteking, die nog een nawerking is van tijdens zijn internering in Japanse concen tratiekampen opgelopen kwets uren. Minister Jonkman zal ech ter zijn werkzaamheden vanaf zijn ziekbed voortzetten. worden genoemd. Vele groepen zijn -met moderne automatische wapens uitgerust: mortieren, veldgeschut, luchtafweergeschut, mitrailleurs, deels van Japanse origine, deels ook afkomstig uit de Nederlandse en Geallieerde depóts, die hij de Japanse overval verloren gingen. Voorts verklaarde de militaire zegsman, dat van een concentra tie van de Indonesische strijd krachten op Midden-Java niets is gebleken. Hij deelde mede, dat de Soendanese strijders duidelijke voorkeur .hebben getoond, om naar huis terug te keren en dat zij zich zeer ongaarne op Javaans gebied blijken te hegeven. Tenslotte zeide de militaire zegsman nog, dat het politiële karakter van de in gang zijnde actie ook zeer duidelijk aan de dag treedt, doordat de Nederlandse troepen slechts verspreid opere ren. Dit zou aldus de zegs man bij een militaire actie, een oorlogvoering, militair-tech nisch bezien, een hachelijke tac tiek zijn en stellig ongewenst, in verband met het ontstaan van grote enclaves tussen de opere rende troepen. Republikeinse verliezen. Van Nederlandse militaire zijde wordt medegedeeld, dat geen cijfers hekend zijn omtrent het aantal verliezen aan doden hij de republikeinse strijdkrachten. Men gaf te kennen, dat een schatting van enige honderden wellicht nog aan de zeer hoge kant is. Republikeinen werpen lichte bommen op Semarangi. Aneta's correspondent te Se- marang meldt, dat gisterenmor gen even na zes uur een republi keins vliegtuig van Japans maak sel, dat uit Noordelijke richting kwam twee lichte hommen op Semar'ang geworpen heeft Een bom viel op een kampong en vei woestte elf huizen. Hierbij wer den zeven Indonesiërs gedood en zeven gewond, de andere bom die kennelijk voor de gasfabriek bestemd was, richtte geen .schade aan Vervolgens mitrailleerde hetvliegtuig voetgangers, van wie een gewond werd. Na vijl minuten stegen Nederlandse ja gers qp- Amcrikaneel willen onbe schadigde olievelden. Eew woordvoerder van het Amerikaanse Ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft Maandag verklaard, dat de Amerikaanse regering reeds eerder in Juli een nota gezonden heeft aan de repu blikeinse regering, waarin zij ver zoekt in het belang van Indone sië van Amerika en van de we reld „geen daden van sabotage te verrichten tegen de olievelden De olievelden nabij Falembang werden in de nota speciaal ge noemd. De correspondent van A.F.P. te Nieuw-Delhi verneemt, dat de Indische regering; gisterenmorgen de Veiligheidsraad van de V. N. telegrafisch .verzocht heeft in Indonesië te interveniëren, ten einde de vijandelijkheden aldaar te doen beëindigen. De Nederlandse regering heeft tot dusver geen bevestiging ge- Het Dinsdag uitgegeven Ned. legercommuniqué luidt als volgt. In de door ons 4onder controle gebrachte gebieden vinden de zui veringsacties onverminderd voort gang. Nog rondtrekkende repu blikeinse groepen en groepjes werden hierbij verdreven of ver spreid. Ten Westen van Soerabaja ontwikkelt de T.R.I. enige activi teit in de sector Tjermee. De aanval op Nederlandse posten aldaar werd afgeslagen. Van republikeinse activiteit op enigs zins grotere schaal is nergens sprake. Gemeld wordt, dat de kracht centrale Toentang nog steeds stroom levert aan Djogja Solo en Magelanig. Daarentegen werd de waterleiding naar Salatiga door de republikeinen afgesneden. Het totale aantal doden, gewonden en vermisten gedurende de gehele actie bedraagt thans respectieve lijk vijftig, 86 en negen West Java: In Tegal is vijftig procent van het havencomplex, de electrische centrale en het excomptogeibouw vernield Midden-Java: In Semarang en omgeving beginnen in belangrijke mate normale verhoudingen op economisch gebied merkbaar worden. Het herstel van de ver- bindingen tussen de stad en om geving heeft een aanmerkelijke daling van de prijzen voor voe dingsmiddelen tot gevolg. De be volking keert meer en meer naar de dessa's en sawahs teru'«\. Er is echter nog veel sabotage. Zuid Sumatra: De brand op de olieterreinen van Pendopo om vat vier bronnen. Twee daarvan zijn door saboteurs aangestoken. De twee anderen geraakten an brand tengevolge van alang- alamgbranden Van de zijde van de Standard Oil wordt medege deeld, dat de branden van minder belang zijn. Sumatra's Westkust: In het Noordelijk deel van de vlakte van Padang verleent de bevolking overal medewerking bij 't zoeken van landmijnen. Reeds kon een aanzienlijk de' van deze land mijnen onschadelijk worden ge maakt. De passars zijn weer heropend. Diverse handelaren geven er de voorkeur aan hun waren naar Padang te brengen om ze daar op de passars of langs de huizen te verkopen. De toestand onder de bevolking van Loeboek Boeaja bleek droevig te zijn Er werden zeer vele zie ken aangetroffen. De dienst voor de volksgezondheid opende Zater dag een kliniek te Bandarboeat. Sumatra's Oostkust: In het paSbezette gebied ontwikkelt de toestand zich gunstig. De bevol king keert in aanzienlijke getale naar de kust terug om te wer ken. Verscheidene diensten func tioneren reeds regelmatig. Hier en daar heerst echter nog onrust, terwijl Republikeinse gewapende troepen aanvallen doen op de randgebieden. De drie Joodse verzetslieden, die op vier Mei j.l. wegens het deelnemen aan de aanval op de gevangenis te Acre ter dood wer den veroordeeld, zijn gisteren op gehangen. De executie had plaats in de gevangenis te Acre, on danks de verzoeken om het von nis te vernietigen. Er zijn speciale veiligheids maatregelen getroffen. Alle mi litaire verloven zijn ingetrokken üp verschillende plaatsen, vooral te Tel Aviv, hebben troepencon centraties plaats. Drie uur voordat de drie Jood se verzetslieden in de gevangenis te Acre werden opgehangen, heb ben verzetslieden een betonnen mitrailleursnest, welke een van de hoofdingangen naar de gevan genis bewaakt, met springstoffen aangevallen en verwoest, ten einde de veroordeelden te elfder ure nog te bevrijden, aldus luidt een officiële mededeling. De po ging om de gevangenis binnen v.e dringen mislukte, er vielen geen slachtoffers. Een uur nadat bekend gemaakt was, dat de drie Joodse verzets lieden waren terechtgesteld, loeiden in Jeruzalem de sirenes toen een handgranaat naar een voorbijrijdende politieauto werd geworpen. Niemand werd ge wond. Een Joodse jongeman, die na het exploderen van de hand granaat het hazenpad koos, werd door een kogel, afgevuurd uit de politieauto, in zijn been getrof- fen De Britse strijdkrachten in Pa lestina zijn er voor gewaar schuwd, dat de Irgoen Zwaï Deoemi mogelijk zal trachten een derde soldaat te ontvoeren uit wraak voor de terechtstelling van haar drie leden. Naar de twee ontvoerde sergeants wordt nog gezocht. Omtrent hun lot is niets bekend. Naar men verwacht, zal de Pa lestijnse regering èen nieuwe ver ordening afkondigen, die het mo gelijk maakt door de verzetslie den voor handelingen tegen de veiligheid van de strijdkrachten gebruikte huizen met de grond gelijk te maken. kregen van het door Agence France Presse verspreide bericht, als zou de regering van India telegrafisch aan de Veiligheids raad hebben verzocht de Neder lands-Indonesische kwestie op de agenda te plaatsen. De Neder landse regering, aldus een zegs man van het departement van Buitenlandse Zaken, staat zeer welwillend tegenover een behan deling van het conflict in de Vei ligheidsraad. Nederland zal hier bij zelve gehoord worden. Hij voegde hieraan toe, dat zowel de Britse Minister van Buitenlandse Zaken Bevin als de Nederlandse Minister van Overzeese gebieds delen zich, respectievelijk in het Lagerhuis en de Tweede Kamer, niet hebben ontveinsd, dat een dergelijke procedure tot dusver veel tijd vergde en veelal niet tot enig gunstig resultaat leidde. (Het was niet bekend ->f de Nederlandse gezant in India. 6e heer Lamping, reeds te Nieuw- Delhi is gearriveerd. Deze ge zant heeft geen opdracht contact te zoeken met Soetan Sjahrir. die te New-Delhi vertoeft. Een ontmoeting is echter niet uitge sloten Indien Sjahrir, die ver klaard heeft gemachtigd te zijn om namens de republiek alle on derhandelingen te voeren, contact wil zoeken met de heer Lamping, dan zal deze vermoedelijk wel be reid zijn de heef Sjahrir te ont vangen. Omtrent de verklaring van Pandit Nehroe, dat de vliegvelden van India voor Nederlandse vlieg tuigen zouden worden gesloten, kon men geen nadere gegevens verstrekken. Tot dusver is in India geen officiële maatregel genomen tot het sluiten der vlieg velden voor Nederlandse vliegtui gen. Van officiële zijde wordt nog medegedeeld, dat omtrent 't aan tal van de hij de politieke actie op Java en Sumatra gemaakte gevangenen geen schatting valt Van krijgsgevangenen aldus de militaire woordvoerder kan in dit verband ook zeker met worden gesproken. Veeleer is hier sprake van arrestanten, die na een onderzoek in overeen stemming met 't politieel karak ter van ons optreden weer op vrije voeten worden gesteld Alleen diegengn, van wie komt vast te staan, dat zij gevaar blijven op leveren voor orde en rust, wor den zolang nodig onder arrest gehouden. Naar Aneta Maandag uit wel ingelichte bron heeft vernomen, zal de eerste termijn van de le ning van de Wereldbank aan Ne derland 180.000.000 a 190.000.000 dollar bedragen. Naar verluidt zal deze eerste termijn in de ko mende weken beschikbaar worden gesteld. In een commentaar op de lening van de Wereldbank aan Neder land schrijft de financiële redac teur' van de „New York Sun Carlton A. Shively: „Oorlogen zijn altijd kostbaar, zelfs indien het slechts koloniale oorlogen zijn, doch de Nederlanders zullen de zé oorlog blijkbaar winnen. De onderwerping en de nederlaag yan de republikeinen zal het Neder landse crediet aanzienlijk steunen, hetgeen tezamen met de hoeveel heden olie, rubber, tin en rijst, welke voor de Nederlanders be schikbaar zullen komen, maakt, dat wij van de Nederlandse lening tenminste weiten waar het geld Naar het A.N.P. verneemt, zal de Commissie-Generaal heden uit Batavia naar Nederland vertrek ken. Nader vernemen wij, dat de Commissie-Generaal op uitnodi ging van de Nederlandse Rege ring naar ons land komt voor be raad met de Regering. voor gebruikt wordt, hetgeen meer is dan gezegd kan worden van de laatste lening aan Frank rijk". Naar Aneta verder nog ver neemt, zal Mr. J. W. Beyen in de toekomst worden heiast met het voeren van besprekingen met de Wereldbank inzake de Nederland se lening, terwijl Prof. Goudriaan zal worden belast met het ver zamelen van de gegevens welke aan de Wereldbank moeten wor den verstrekt. Het eerste van de drie schepen, die de 4500 Joodse vluchtelingen naar Frankrijk terugbrengen, is de haven van Port de Bouc bin nengelopen. Naast staatspolitie zorgden ongeveer duizend Franse soldaten voor de afzetting van het haventerrein. Tevoren waren, naar men ge looft van Joodse zijde, pamfletten gestrooid, waarin de Fransen werden aangespoord zich actief tegen de ontscheping te verzet ten. Voor vervoer van demon stranten naar de haven zou vol gens de pamfletten worden ge zorgd. Naar de Franse havenautori teiten verklaard hebben, zal de ontscheping van de 4500 vluchte lingen ten minste drie dagen In beslag nemen, daar men bezwaar lijk meer dan een schip per dag kan behandelen De landverhui zers zullen na het aan land gaan worden gevaccineerd en zo nodig medisch worden verzorgd. Vijfhonderd jonge joden uit Frankrijk waren aan de haven aanwezig. Zij zullen zich met de verzorging van de immigranten belasten, die zullen worden on dergebracht in het vroegere Ame- rikaanhe repatriëringskamp te Casis bij Marseille. Van officiële zijde wordt mee gedeeld, dat de Franse regering zal zorgen voor het transport naar de kampen, terwijl het Fran se Rode Kruis voedsel en medica menten zal verschaffen. Joodse organisaties zullen het admini stratieve deel van de verzorging op zich nemen. Het N. V. V. heeft zich gewend tot de Minister van Binnenlandse Zaken en verzocht de uitbreiding van de kinderbijslagwet tot het eerste en tweede kind, die sinds 1 October j 1. is ingevoerd, ook van toepassing te doen zijn op de arbeidscontractanten in Rijks dienst. Deze arbeidscontractanten ontvangen n.l. volgens een besluit van 1941 een toelage, die over eenkomt met de in het bedrijfs leven bestaande kinderbijslag, doch dit besluit is nog steeds niet aan. de nieuwe kinderbijslag wet aangepast. Het N. V. V. dringt er bij de Minister op aan in deze toestand ten spoedigste met terugwerkende kracht ver andering te brengen. Tijdens de reis, welke de Prins- Regent van België in de Belgische Congo maakt, werd tot heden een vijftal decreten door hem ge tekend, die een bestuurshervor- ming in de Congo ten doel heb ben. Deze bestuurshervormpig wordt thans te Brussel uitge werkt en over de draagwijdte ervan zullen over enkele maanden nadere bijzonderheden bekend worden gemaakt. Er zal een nieuw statuut voor de koloniale ambtenaren worden opgesteld, terwijl een „sociaal fonds voor inboorlingen" zal worden opge richt, dat over een kapitaal van 2 milliard 500 millioen francs zal beschikken. Tevens zal een cre- dietvennootschap voor kolonisten worden gesticht, terwijl het natio naal instituut voor de landbouw studie aanmerkelijk zal worden uitgebreid U >er >er tul '6 tl 5 8 d iel 0 ;ij .en 5 ij chi 'I Re i ej lt -D b 1 te, d u* P 6 it f 01 D o Si i si'v it.'SC i gr< (n d. (vjbei I lat et c KVei lol tut iu'lul til I her j eiH en„„j is ij 'a: ve vJfl .„iet 1 T«w 1 n de >rj rai en i >di ?1 1, te v Ja 1 ,i' «1 «f }c| '4

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1