s| i l DE TOESTAND IN INDONESIË. Militaire ontwikkeling. Dagorder van Gen. Spoor S3 S««Jsdiap Het eerste officiële legerbericht Bevin vreest geen oorlog X>rfk Mcjf k ra n. t gJ de r¥ DINSDAG 22 JULI 1947. aan de familie der Strijdkrachten in Indonesië Radiorede van Dr. Van Mook. OETOESTAND IN PALESTINA =1; SIP «mi lb" '>v Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.l" te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Warmer. In de loop van de dag gelei delijk weer iets toen. be wolk., maar nog vrijwel nergens bui- envormiwg. Flinke stijging van temperatuur. Matige wind tus sen Z.W. en Z.O. 3de Jaargang No. 559. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per min 10 ct minimum per advertentie f 1.ÖC Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek ki. advert en tiesj 1S regels 60 ct; leden regel meer 12 ct melding brieven ond«r nr. Bur. van dit Blad 10 ct meer. Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Maandagochtend is de bevol king van Batavia door middel van aanplakbiljetten en pamfletten medegedeeld, dat vanaf heden het gezag in Batavia uitsluitend be rust bij de wettige Overheidsorga nen van Nederlands-Indië. Met uitsluiting van alle andere instan ties zijn het deze organen, zowel de militaire als de civiele, die de rust, de veiligheid en de orde handhaven en daarvoor verant woordelijk zijn. Op allen is een dringend beroep gedaan om mede te werken en tot het nalaten van handelingen, die de taak van deze organen kunnen bemoeilijken. De mededeling zegt: „Houdt het hoofd koel, verricht normaal uw werkzaamheden en onthoudt u van eigenmachtig optreden. Blijft van de straat voor zover u daar niets te maken hebt; ver mijdt samenscholingen en volgt onmiddellijk de bevelen van de politie en de militairen op. Het dragen van wapens op straat is voor alle burgers verbo den. Dit geldt ook voor hen, die een vergunning hebben. Tegen de overtreders zal zonder somma tie worden opgetreden. De avondklok wordt met in gang van heden ingevoerd en is gesteld van 18.30 tot 05.30 uur Bataviatijd. Deze mededeling was onderte kend door de Resident Mi. M. A. T. Zwager en de plaatselijke com mandant Kolonel K. Drost. Aneta heeft verder vernomen, dat op het ogenblik niet zeker is of de avonklok vervroegd wordt. TOESTAND TE BATAVIA. 12 Uur na de bekendmaking van Dr. Van Mook, dat de Neder landse Regering haar vrijheid van handelen herneemt, was het stads beeld in Batavia niet opmerkelijk ongewoon. De straten waren Maandag ochtend niet zo druk als anders, doch mogelijk is dit gedeeltelijk te wijten aan het inzetten gedu rende de nacht van heftige regen en onweer, hetgeen iets onge woons is voor het droge seizoen. De telefoons werken niet ge durende de nachtelijke uren, doch H. M. de Koningin heeft de volgende boodschap ge richt tot de familie der strijdkrachten in Indonesië: „Gelijk de Regering U bij monde van de Minister- President heeft medege deeld, is zij overgegaan tot politioneel optreden met de strijdkrachten ter zee, te land en in de lucht op Java en Sumatra. Ik weet, dat gij allen, die een man, zoon of verloofde in Indonesië hebt, d»gen van grote zorg en spanning tegemoet gaat, Ik behoef U wel niet te verzekeren hoezeer ik met U medeleef en begrijp wat in U omgaat. Ons volk is kortgeleden door onnoemelijk zwaar leed en beproevingen heen gegaan en heeft deze met moed en fierheid gedragen. Ik ben overtuigd dat het deze nieuwe beproeving even flink en dapper en met hetzelfde vertrouwen in de toekomst zal door staan. God zegene U en die U in Indonesië lief zijp. Wil.HEI.MINA." Maandagmorgen was het weer mogelijk te telefoneren, alhoe wel men moeilijk verbindingen kon krijgen. De telefoonjuffrouw van de centrale, zegt thans bij een oproep niet meer „Djakarta" doch Weltevreden", evenals voor de Japanse Invasie. Water en eelctrdciteit functione ren normaal. Volgens de officiële mededeling is de stroomlevering aan de industrie Maandag ge staakt, daar het thans van het hoogste belang wordt geacht, met name voor de veiligheid van de bevolking, dat de verlichting op straat en in de huizen zoveel mo gelijk kan branden. TOESTAND IN BANDOENG Volgens de correspondent van Aneta te Bandoeng, was Zondag de toestand aldaar volkomen normaal. Van nervositeit onder de burgers en militairen was niets te merken. Slechts voor een nauwkeurige waarnemer was het opvallend, dat in de avonduren weinig militairen op straat wa ren. Zondagnacht was na de avondklok het verkeer zwaarder dan gewoonlijk. Maandagmorgen hebben de nieuwsberichten ner gens enige sensatie verwekt. De correspondent meldt, dat het ook in Bandoeng een regen achtige dag is. De telefoondiens ten functioneren normaal. Enkele uren na de Nederlandse aankondiging, dat tot miiitaire- actie zou worden overgegaan om aan het geschil met de Indone sische Republiek een einde te ma ken, verneemt Reuter uit Repu blikeinse bron, dat Nederlandse gevechtsbommenwerpers Maandag bij het aanbreken van de dag on der hevige regenval begonnen zijn met bombarderen en beschietings- aanvallen over een groot gebied op de Republikeinse vliegvelden. Tezelfder tijd zijn Nederlandse landstrijdkrachten met de aanval op Indonesische stellingen op W. Java begonnen, aldus meldt het Indonesische persbureau Antara. Reuter meldt voorts, dat op het Nederlands hoofdkwartier te Ba tavia het vuren van mortieren en machinegeweren hoorbaar was. Reuter wijst er hierbij op, dat het Indonesisch persbureau dit nieuws van Nederlandse aanvallen gaf, vóórdat zijn bureau te Batavia gesloten werd en onder Neder-1 landse bewaking werd gesteld. Maandagmorgen waren Neder landse vliegtuigen boven Djokja, zonder te bombarderen. Het in aanbouw zijnde vliegveld Tjifoeu- reum op West-Java werd door 2 Nederlandse vliegtuigen in duik vlucht beschoten. Drie jagers beschoten Malang met machinegeweervuur in twee aan vals vluchten. Gedurende de itweede aanval opende het Repu blikeinse leger het vuur. Er wer den gebouwen beschadigd. Nederlandse vliegtuigen hebben een Republikeinse opslagplaats van munitie hij de stad Madioen aangevallen. Bij Semarang op Noord-Java zijn zware infanterie-gevechten aan de gang. Volgens berichten uit Djokja karta trokken Nederlandse troe pen uit het gebied van Soerabaia ongeveer 70 km op in de richting van Malang. Hoewel nog geen of ficiële oorlogsverklaring van een van beide partijen werd gedaan, heeft Sjarifoeddin na een kabi- netszitting van Maandag een ra dio-oproep „te wapen" tot de In donesiërs gericht „ter verdediging van uw vrijheid". De Indonesiërs beschouwen de strijd ais „een heilige oorlog", deze is begonnen gedurende de maand Ramadan. De hevige regen, welke de hele dag was ge vallen, is ongewoon voor de tijd van het jaar. De Indonesiërs be schouwen dit feit als een „won der". Er is geen officieel Nederlands nieuws binnen gekomen over de gevechtshandelingen, maar te Ba tavia verwachtte men een leger- bericht tegen 14,30 uur Neder landse tijd. Dr. Van Mook heeft Maandag morgen in een radiorede bekend gemaakt, dat de Nederlandse re gering haar vrijheid van handelen heeft hernomen, zoals hij ook reeds des nachts in zijn verkla ring tot de pers zeide. In zijn rede gaf hij een histo risch overzicht van de feiten, die tot deze beslissing hebben geleid. In grote trekken zijn verklaring tot de pers herhalend, zeide Dr. Van Mook, daf „de Nederlandse regering door deze beslissing over- tigd is de medewerking en de goedkeuring te verkrijgen van de tallozen, die de huidige toestand moede zijn en toeseffen, dat voort during van deze toestand iedere i grondslag zou ontnemen aan de oprichting; van een wérkelijk vrije i Verenigde Staten van Indonesia. Hij roept de hulp in van allen, die dit begrijpen en wil uitdruk kelijk vaststellen, dat de militair- politionele maatregelen, die zijn i ondernomen, niet gericht zijn tegen het Indonesische volk, noch tegen het Indonesische vrij- heidsstreven, doch uitsluitend tegen die machthebbers en groe pen, die de werkelijke bevrijding van het land in de weg staan". ,,De Regering zal niet rusten", aldus Dr. Van Mook, „voordat haar doel bereikt is en allen, die door afkomst of voorkeur in dit land thuis behoren, als vrije bur gers in een vrije staat de hurt toekomende plaatsen kunnen in nemen. Allen, die een functie vervullen of een constructieve taak verrichten, zullen, welke po litieke overtuiging zij ook zijn toegedaan, in staat worden ge steld en verplicht zijn het werk voort te zetten." Dr. Van Mook eindigde met te zeggen: „Moge het succes dezer actie rechtvaardiging brengen voor hetgeen wij ondernemen." De opperbevelhebber der Neder landse strijdkrachten in Neder lands-Indië, Luitenant-Generaal Spoor, heeft Maandagavond in 'n dagorder ontkend, dat de Neder landers de oorlog zijn begonnen tegen het Indonesische volk. „Beginselen van rechtvaardig heid en gerechtigheid en van pljcht en verantwoordelijkheid tegenover de millioenen inwoners van Indonesië en van Nederland hebben onze regering ertoe doen besluiten de Republiek te dwingen om uit te voeren, wat zij vrijwil lig op zich heeft genomen" „Onze vijanden zijn zij, die trachten de eerlijke uitvoering van de overeenkomst, welke is aange gaan te saboteren. Ofschoon mo menteel de kracht der wapens het voornaamste woord zal spreken, Maandagavond is het eerste of- ciële legercommuniqué uitgegeven. Het vorige legercommuniqué kwam van de zijde van de Ned. Ind. regering. Het officiële leger communiqué luidt: „Teneinde te voorkomen dat Republikeinse vliegtuigen acties ondernemen tegen Nederlandse objecten, voerden Maandagmorgen enige escadrilles „Mustangs" pre ventieve acties uit om luchtvaart materiaal van de T.R.I. op te ruimen. De acties waren gericht tegen de vliegvelden, in de eerste plaats Kalidjati, waar een op dé grond staand Republikeins-Jap. vliegtuig in brand werd gescho ten. Ten tweede werd het vlieg veld Parigi bij Serang onbruik baar gemaakt. Hier bevinden zich enige benzinetanks en werk plaatsen. Ten derde werd Tasik- malaja aangevallen, waar werk plaatsen en installaties buiten be drijf werden gestold. Bij deze acties werd gebruik gemaakt van mitrailleur- en raketvuur en van enkele lichte bommen. Bij verkenningen door Mitchells werd weinig grondactiviteit waar genomen. Van Zuid-Sumatra wordt ge meld, dat daar verkenningsvluch ten zijn uitgevoerd door Mitchells. De operaties van Maandagmor gen zijn bemoeilijkt door zeer slecht weer. Een tweede communiqué deelt mede, dat het merendeel der aan gehouden personen wederom op vrije voeten is gesteld nadat zij de belofte hebben afgelegd £een pogingen te zullen doen om rust en orde te verstoren. toch blijft het beginsel van vrij heid voor de Indonesische volken dat in onze overeenkomst is neer gelegd, onveranderd richtsnoer onzer toekomstige politiek." BOYCOT OP NEDERLANDSCHE SCHEPEN IN AUSTRALIË De algemene secretaris van de vakvereniging van havenarbei ders in Australië, heeft gisteren verklaard, dat de Australische havenarbeiders onder geen om standigheden schepen zullen la den, welke bestemd zijn voor on dersteuning van de Nederlandse militaire plannen in Indonesië. Indien de Nederlanders oorlog voeren tegen de Indonesiërs, zal de vakvereniging in overweging nemen om opnieuw alle Neder landse schepen te boycotten. COMMUNIQUÉ VAN DE NED.-jINDISCHE REGERING» Een communiqué van de Ned. Indische Regering. Maandag avond te Batavia uitgegeven, be vestigt, dat de Nederlandse Lucht macht vliegvelden op Java en Sumatra heeft aangevallen. De Republikeinse burgemeester van Padang aldus het communiqué is Zondag door Indonesische troepen gedood op korte afstand van de demarcatielijn aldaar. De aanvallen op de vliegvelden op Java en Sumatra zijn uitgevoerd, omdat Republikeinse jagers voor actie gereed stonden. Er zijn geen aanvallen gedaan op de be volking, noch op Objecten zonder militaire betekenis. BOMBARDEMENT OP VLIEGVELD DJOGJAKARTA. Volgens berichten uit Djogja- karta is het vliegveld aldaar Maandag gedurende twintig mi nuten, ingaande te 03.35 uur n.m. plaatselijke tijd, gebombardeerd. Het sein „alles veilig" werd te 16 uur gegeven. Gedurende het bombardement zochten mannen, vrouwen en kinderen een goed heenkomen in een geïmproviseer de schuilkelder, aangezien geen schuilkelders tegen luchtaanval len hier zijn gebouwd, zulks om dat, volgens een mededeling van Amir Sjarifoeddin, de Republi keinse Regering vertrouwd heefij op een vreedzame regeling. NEDERLANDS-INDISCH LEGERBERICHT. Het Nederlandse legercommu niqué van Maandagavond meldt, dat de Republikeinse burgemees ter van Padang, Aziz Chan, Zon dag gedood is. Dit had plaats toen Aziz zijn ambtsplicht vervul de en trachtte een bijdrage te leveren in de bestrijding van de vele infiltraties van Republikeinse militairen in het gebied rondom Padang. In gezelschap van twee Nederlandse officieren reed Aziz in een jeep in de buurt van Kan dis over de demarcatielijn het Ne derlands bezette gebied binnen. Hij was daar om een onderzoek in te stellen naar de schendingen van het bestand, welke daar heb ben plaats gehad en om maat regelen daartegen te nemen. Nog voor hij de demarcatielijn bêreikt had, had de aanval plaats van een groep T.R.I.-milïtairen van circa 6 man. De beide Nederlandse officieren, die dit vuur beant woordden, werden licht gewond. Aziz daarentegen, die naast de bestuurder zat werd zwaar ge wond en overleed in het Neder lands hospitaal te Padang. De aanvallers leden vermoedelijk ver liezen en een Nederlandse pa trouille werd uitgezonden. RADIOREDE VAN SOEKARNO Na Sjarifoeddin heeft ook Soe- kamo Maandagavond een radio rede uitgesproken. Soekarno ze:- de, dat de Nederlandse aanval met wapengeweld een aanval was „op onze vrijheid en op de recht vaardigheid". Hij noemde het een betreurenswaardige daad, geba seerd op vertrouwen in geweld. In ons streven naar vrijheid, al dus Soekarno, hebben wij vooral ons gevoel voor rechtvaardigheid en waarheid aan de wereld en aan Nederland getoond. Soekarno zeide, dat de Neder landse herroeping van de over eenkomsten met de Republiek aan de Republiek slechts bekend was geworden uit de Nederlandse radiouitzendingen. „Omdat wij er van overtuigd zijn, dat de waarheid en de rechtvaardigheid op onze zijde zijn, zijn wij bereid het Neder lands-Indonesisch probleem met het volste vertrouwen aan de Verenigde Naties over te geven." Soekarno verzocht de Indonesië sympathiek gezinde naties het Nederlands-Indonesische probleem in de V. N. ter sprake te bren gen. Soedirman zei in zijn radiorede, dat de vrijheid, welke de Repu bliek destijds proclameerde en welke zij gedurende 22 maanden had gehandhaafd tot de laatste druppel bloed zou worden verde digd. Alle Nederlandse maatrege len „zijn wij verplicht tegen te gaan". Radiorede Soedinnan. Na Soekarno heeft nog Soedir man een radiorede gehouden, ter- wijl de Chinese consul-generaal voor Radio-Batavia sprak. Soedirman zeide, dat de gehele wereld, behalve Nederland, be greep, dat de Republiek niet meer concessies kon doen dan zij reeds gedaan had. De correspondent van Reuter meldt nog over de radiorede van Soekarno, dat hij, sprekend tot de bevolking, zeide „God zal in deze heilige Mohammedaanse maand (Ramadan) de weg wijzen naar de veiligheid en onafhanke lijkheid. Wij zullen winnen, wij moeten winnen". Vervolgens zei hij „Wij zijn er zeker van dat wij zullen winnen, dank zij de opoffering, welke wij ons gedurende twee jaar met bloed, have en goed soms zelfs met onze eer en veiligheid heb ben 'getroost". Soekarno deed een beroep op de bevolking van Atjeh tot N.- Guinea om hun kracht en vaste wil te combineren om de Repu bliek te verdedigen. Voor een bijeenkomst van vijf duizend mijnwerkers te Morpeth in Northumberland heeft Bevin, de Britse Minister van Buiten landse Zaken Zaterdag verklaard, dat hij geen ge-vaar van oorlog zag voor deze g-eneratie. „Ik ver trouw, aldus zeide hij, dat alsnog de meningsverschillen met de 'Sowjet-Unie en de argwaan uit de weg geruimd zullen worden, en dat wij, als een krachtige natie en centrale bruiggeboog in inter nationale aangelegenheden, de manier zullen vinden om de Ver enigde 'Staten en de Sowjet-Unie tezamen te brengen in een ge zamenlijk pogen tot verheffing van de mensheid in het alge meen". Bevin verklaarde, dat hij er rich elk moment in de vervulling van zijn functie van bewust was, dat een verkeerde beslissing de vloek zou kunnen betekenen voor de komende generatie. Voorts legde hij er de nadruk op, dat hij niet van plan was, zo als in sommige berichten beweerd wordt, voordeel te trekken uit het plan-Marshall voor een heroprich ting van Duitsland, doch dat de opbouw van Duitsland zijn plaats moest vinden in het algemeen program voor het economisch herstel van Europa. Er zijn twee dingen welke ons allen aangaan, aldus Bevin: de vraag, onder welke omstandigheden de veilig heid gewaarborgd is, en de vraag, welk peil aan de Duitse productie gelaten kan worden om te voor komen en dit is van vitaal be lang dat de Duitse arbeider dioor gewetenloze lieden geëxploi teerd zal worden op een lagere levensstandaard dan van de ove rige bevolking van Europa. Ten aanzien van het Ruhrge- bied zeide Bevin, dat Groot-Brit- tannië er naar streefde, de kolen mijnen van dit gebied wederom te brengen op hun behoorlijke productiepeil, gezien de grote schaarste aan steenkool. Te Stella Maris bij Haïfa werd gisterenmorgen vroeg door ver zetslieden een aanval ondernomen op de venbindingssectle van het hoofdkwartier van de 6e lucht landingsdivisie. De aanval werd afgeslagen. Voor het aanbreken van de dag werd het radar-station te Ahoeza ten Zuiden van Haïfa aangeval len, nadat rondom het militaire kamp mijnen waren gelegd. Het station wordt gebruikt voor het onderscheppen van sche pen met illegale immigranten. Naar verluidt zijn een aantal mas ten de lucht in gevlogen. De om vang van, de aangerichte schade is nog niet bekend. Vier Pales tijnse politieagenten werden bij deze aanval gewond. Eén der aanvallers werd gewond en een ander gevangen genomen. 'rt< am a idi d* i pr er iz< lei .,t ing Bu| t. 25 sr i L iK' iW' Ê'lee ie t« k V-i? bgejl. dallj ijf c ruif? lert-t /Ot' I J ng ;t n 4 ie ,n fhi io: ym; \s 1 ik ff enj >e onJij' ooli lert ipaj Ej ad i% '°°t eidii opp etui im ;U| j 3 rtfl Fe va,a Ll S ,v rjktJU eng >n es ile sto*: i ai loei m

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1