b VSnk Wasbord 3 M d 3 Borghstijn jfl *rf s P nette dienstbode Breng ons r -N e/ Dokie Durf inDe schaduw van Djenchis Khan Wat de Radio brengt HOOFDPLAAT. Uit de Staatscourant Kerknieuws aankomend Kantoorbediende ELECTR. MASSAGE STOOMBADEN GAAT GIJ heeft alles voor U 1111 Preskop met veel tong) Plockworst Pekelvlees Gekookte Worst Leverkaas (zonder bon) Bloedworst (met spek) Fa E. A. IJsebaert Vlooswijkstraat 57 TABAK A. A. DEN BOON Noordstraat 4 if )m bi Landbouwhuish o udscliool Op Woensdag 16 dézer, had on der zeer 'grote belangstelling de eindles en diploma-uitreiking plaats in bovengenoemde school. De leiding van het officeel ge deelte was in handen van mej. G. G Sikkens, consulente der Z.L.M. -De diploma's werden uitgereikt door mevrouw Teilegen, presi dente der Commissie van Toe zicht. Een en ander werd afgewis seld met zangnummertjes en declamaties onder leiding van de heer De Rooij, leeraar A.V.O. Na de diploma-uitreiking had een rondgang plaats door de les lokalen, alwaar de werkstukken der leerlingen waren ten toon gesteld en door de meisjes der school demonstraties gegeven werden in de verschillende vak ken van onderwijs Op het terrein buiten de school had een zeer geslaagde gymnas- tiekdemonstratie plaats door de leerlingen, onder leiding van de heer Mink, leraaar gymnastiek M. O. De volgende leerlingen en cur sisten ontvingen een diploma: Volledige twee-jarige cursus: S de Putter te Hoek, M. Vroeg- op M Kempe te Zaamslag, A. de Blaaij te Hoek, J. de Zeeuw, M. Scheèle te Biervliet, A. de Kra ker te Hoek, E. vah Doeselaar, J. de Bree, A. Jonkman, «N. de Fouw, N .Wissel te Zaamslag, L. de Feijter, J. van Akkeren, K. Hoogsteen, S. Leunis, J. Leunis te Zaamslag, A. Buijze, T. de Jonge te Biervliet, S. Mielen, C. den Ouden te Biervliet, D. de Meester' te Zaamslag en J. Meeuwsen. Halfjaarlijkse kookcursus K. van BergenSteketee, A. A. A. Boerbooms, A. Th. M. Boer booms, A. Bonte, J. Burger, A. Burger, J. de ClercqDhert, J DeesBaard, W. Dees en C. Dees te Zaamslag, M. Dhert, M. Engel- brecht, J. Faas'—Willemsen, W. Försch, P. van Gorsel, P. Jansen. J. van Kerkvoort, N. Leunis Fraanje, M. de Maat. L. van der Meer, C. Mink—v. d. Griend, G. van Mossevelde, L, Friem-van Ekelen, M. Scheepers, S. Schip pers, Ch. Standaert, T. van der Straaten, E. van der Straaten, J. TielemanOoiurtin, E. Ververs, M. de Vijlder. De dames en meisjes bij wier namen geen woonplaats is ver meld wonen allen te Temeuzen. biervliet. Schoolreisje O.L.S. Woensdag 16 Juli 47 maakten de drie hoogste (klassen van de Openbare lagere school alhier een schoolreisje naar Rotterdam per autobus. Alhoewel er nog ai tijd voor zo'n reis nodig is, hebben de lei ders toch nog kans gezien de kin deren met een groot gedeelte van de zwaar beschadigde Maasstad kennis te doen maken, o.a. werd de Rotterdamse Diergaarde „Bij dorp" bezocht en een rondvaart door de Rotterdamse havens droeg ook veel bij om het reisje te doen slagen. Het grote waren huis ,,De Bijenkorf" werd even eens met een bezoek vereerd. Voorlichtingsavond. Woensdag 16 Juli hield het Na tionaal Comité „Handhaving Rijkseenheid" een openbare voor lichtingsavond alhier. Als spre ker trad op de heer W. Bijlsma, res. majoor b.d. GOES. Coöperaties en kolen vereni gingen in Zeeland. Tijdens een vergadering van de 34. De kluizenaar Bihar Dhan was één van die mensen die nooit hun rust verliezen. Daar hij geen bezittingen had, kende hij geen. zorgen. Juist daarom had hij steeds een open oor voor de zor gen van anderen. .Wanneer het nodig mocht worden zal ik zelf ingrijpen" zei de kluizenaar tegen Teri Ning Ta terwijl hij hem vriendelijk aan keek. Daarop ging hij zitten als of Keri niet meer bestond. Volkomen gerustgesteld ging onze vriend heen. Intussen was de kwaadwillige Marsian met zijn gevangene op zijn voorlopige plaats van be stemming aangekomen: een on deraardse directiekamer. Een dikke Europeaan naderde Mar sian. „Heb je visite meegebracht?" vroeg hij honend. „Zij weet te veel" antwoordde Marsian. „Wij weten altijd nog meer" zie de Europeaan, terwijl hij ake lig knipoogde. Dokie, die voorlopig aan de kikkerm'an was ontkomen, keek verbijsterd door het ronde gat in de bodem van de gang naar be neden: een volmaakte goudmijn was hier in vol bedrijf. ZATERDAG 19 JULI. HILVERSUM I. 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag; 9.00 Ochtend concert; 10.15 Gram.; 11.00 De Zonnebloem; 11.45 Gram.; 12.35 Klaas van Beeck; 13.00 Ned. Strijdkr.; 13.30 Verv. KI. van Beeck; 14.00 Filmmuziek; 15.00 Jongeren; 15.15 Jonge kunste naars; 16.00 Gram.; 16.30 Cau serie; 17.00 De Wigwam; 18.00 Pianoduo; 18.15 Journ. weekover zicht; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.00 Nieuws; 19.20 Kareol Septet; 20.00 Nws.; 20.05 Report.; 20.20 De gewone man; 20.30 Lichtba ken; 21.00 Muzikale tombola; 21.30 Wieekendserenade; 22.00 Opera progr.; 22.40 Avondwij ding; 23.00 (Nws.; 23.25 Gram. HILVERSUM H. 8.00 Nieuws; 8 15 Gram.; 10.00 Morgenwijding, 10.20 Voordracht; 10.35 Piano; 11.00 Voor continubedrijven; 12.00 Harmoniemuziek; 12.35 Accor deonorkest; 13.00 Nws.; 13.15 Vincentino; 14.00 Het Ned. lied; 1415 Radio Philh. Orkest; 15.1.5 Van boek tot boek; 15.30 Koper kwartet; 16.05 Reportage; 16.20 Metropole-orkest; 17.00 Sport- praatje; 17.30 Artistieke staal kaart; 18.00 Nws.; 18.30 Om en nabij de twintig; 19.00 Viool en piano; 19.30 Voor de jeugd; 20.00 Nws.; 20.05 Reportage; 20.20 En nu oké; 21.15 Soc. commen taar: 21.30 Gram.; 22 00 Hoor spel; 22.30 Dansmuziek; 23.00 Nws,; 23.15 Gram. plaatselijke coöperaties en kolen- verenigingen in Zeeland te Goes werd besloten de federatie te doen herleven. Schuur afgebrand. Woensdagnamiddag, omstreeks 5 uur, tijdens een kort doch hevig onweer sloeg de bliksem in in de landbouwschuur van de heer J. B. aan de Hogeweg alhier. Alhoewel de brandweer spoedig ter plaatse was, kon niet worden verhinderd, dat de schuur totaal afbrandde, waarbij de gehele in span, op één wagen na, verloren ging en ook een jonge stier in de vlammen omkwam. De schuur was verzekerd naar vóóroorlogse waarde, zodat de brand voor de eigenaar een grote schadepost betekent. OVERSLAG. Tentoonstelling. Alle leerlingen van de meisjes school zijn thans bezig tesamen met de onderwijzeressen aan de voorbereiding van een tentoon stelling. Alle ouders, vrienden en kennissen zullen kunnen na gaan en bewonderen welk nuttig wenk de kinderen wordt aange leerd. De tentoonstelling van de schoolwerken der kleintjes en de hoogste klassen, alsook van de leerlingen der huishoudschool zal ingericht worden na de zomer- vacantie en tijdens de aanstaande kermisdagen. Velen zullen dan een aangename en gemakkelijke gelegenheid hebben om met fami lie en kennissen aldaar op bezoek te igaan. Voordracht. Op Zondag 20 Juli a.s. zal een e.p. Minderbroeder in de toneel zaal komen spreken over land en volk van Chili. Hij zal eveneens spreken over het werk van onze eigen missionaris, dorpsgenoot E. P. Theodosius Noë, bij wien hij thans weer zal terugkeren. Deze Minderbroeder heeft reeds 19 volle jaren doorgebracht in Chili. De voordracht zal opgeluisterd worden met zang en snarenspel. MIDDELBURG. Zeeuwse vereniging voor luchtvaart. Te Middelburg werd voor de eerste maal sedert het uitbreken van de oorlog een vergadering gehouden van de Zeeuwse vereni ging voor luchtvaart. De voor zitter, de heer J. Berdenis van Berlekom, deelde mede, dat het er met de vliegvelden in Zeeland momenteel nog tamelijk somber uitziet. Niemand kan voorspel len wanneer de drie geprojec teerde vliegvelden, (Haamstede, Walcheren en Zeeuws-Vlaande- deren, in gereedheid gebracht zullen kunnen worden. Het vlieg veld Vlissingen zal niet meer her steld worden, in verband met de hoge kosten en het feit, dat Wal cheren toch een nieuw vliegveld krijgt. Voor de bevordering van de sportvlieger^ zal alles worden gedaan, wat maar mogelijk is. KILLAND-BATH. Maandag hadden twee nood landingen plaats van vliegtuigen, het ene kwam terecht op een perceel vlas, van de landbouwer Jac. Blok. De twee inzittenden werden beiden g-ewond en zijn per auto vervoerd. Het toestel was t aan de neus beschadigd en is na gedemonteerd te zijn weggevoerd per vrachtauto. Het andere vlieg tuig streek neer op een perceel erwten van de landbouwer Dale bout, in de Volkerpolder. De enig inzittende bekwam geen letsel. Het toestel, dat een defecte pro peller had, is ter plaatse gerepa reerd en 's avonds weer opge stegen. (Z. Dgbl.) SLUIS. „Rozenoord" heropend. Ook het tehuis voor ouden van dagen „Rozenoord" had het tij dens dé bevrijdingsjaren in 1944 hard te verduren, en wat bij het binnentrekken der Geallieerde troepen nog gespaard was, werd verder vernield of gestolen, zodat gezegd kan worden, dat „Rozen oord", het bekende gebouw der vereniging „Protestantis Tehuis" verdwenen was. Gelukkig had het bestuur vóórdat het oorlogs geweld Sluis bereikte, maat regelen genomen dat de verpleeg den een veilige schuilplaats had den verkregen, hetzij te Knocke in België als te Groenendijk in Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, zo dat het bij materiële schade bleef, die, hoewel groot van om vang, hersteld kon worden. Ge makkelijk is zulks niet gegaan, maar dank zij het doorzettings vermogen van het bestuur en de verkregen hulp, was het Maandag voor het bestuur en de verpleeg den een feestdag toen de bouw van het nieuwe Tehuis „Rozen oord" officieel heropend kon wor den, waarvoor grote belangstel ling bestond. Ds. Schrale, Ned. Herv. predi kant te Sluis, opende de bijeen komst, sprekende naar aanleiding van Psalm 81 1. Vervolgens nam de voorzitter van de vereniging „Protestants Tehuis", de heer C. M. van den Broecke te Aardenburg, het woord, die de genodigden verwel komde, en in de eerste plaats dank bracht aan allen, die in de rampspoedige dagen van 1944, zulk schitterend werk verrichtten, en noemde in de allereerste plaats de „vader" en „moeder" van het Tehuis, het echtpaar Wage, en schepen Rotsaert en het echtpaar Tannage uit Knocke, die de vluchtelingen een gastvrij onder dak verschaften, alsook het be stuur van het Tehis te Groenen dijk, en vele particulieren in O. Zeeuws-Vlaanderen bij wie niet tevergeefs werd aangeklopt toen bijstand werd verzocht voor ver pleegden. Zo was het eerste leed geleden en toen de dagen van verschrik king en ellende voorbij waren, en men het helaas practisch ge heel verwoeste Sluis weer kon hereiken, kon men slechts de puinhopen van het oude „Rozen oord" aanschouwen. „Rozenoord" moest geheel uit haar as herrijzen, dat stond voor het bestuur vast, dat zulks niet zo eenvoudig zou zijn, was een ieder duidelijk en diende ee'rjst een tijd van berusting te worden doorgebracht, vooraleer men aan de plannen voor de toekomst kon denken. Ondertussen kwamen voor het bestuur de dagen van voorberei ding voor de grote taak en het dient gezegd, dat met grote liefde door allen de schouders werden gezet aan de heropbouw van dit gebouw der naastenliefde. Grote dank is verschuldigd aan tal van inrichtingen en de heer Van den Broecke noemde in dit verband Volksherstel, dat een gift schonk van 10.000, de Algemene Diaconale Raad der Ned. Herv. Kerk die 5000 de vereniging ter hand stelde en verder een bedrag van 20.000 renteloos leende, de Hervormde Diaconie te Loos- drecht. die 1000 schonk, de Evangelische Maatschappij die de vereniging met een schenking van 1200 verblijdde en vooral ook aan de Stichting Herstel Zeeland en het Streekbureau voor West Zeeuws-Vlaanderen. Nadat spreker nog zijn dank had betuigd aan Ir. W. Bruin- ooge, de architect, was het woord aan de heer S. van Hal, die een overzicht gaf van hetgeen „Ro zenoord" doormaakte en de vele moeilijkheden waarvoor men zich na de bevrijding gesteld zag. Hierna spraken nog de heren Visser, namens Volksherstel, Ir. Bruinooge, die een klok aanbood, Wage, directeur, Rotsaert, schc- pene van Knocke en De Bruijne, een der verpleegden. De laatste onder aanbieding van een schilderij. Vervolgens begaf men zich naar „Rozen oord", waar een zoontje van de Directeur het hek opende, waar mede het gebouw officieel in ge bruik was genomen. Bij een rondgang door het huis, bleek weike grote veranderingen daar hebben plaats gevonden. ■Het. door de oorlogshandelin gen zo zwaar getroffen gebouw is op waarlijk keurige wrjze her steld en bovendien heeft men deze gelegenheid aangegrepen om een aantal verbeteringen aan te brengen. Zo zijn thans de ka mers voorzien van vaste was tafels, werden badkamers, een bijkeuken en serre bijgebouwd, terwijl het gehele gebouw in frisse kleuren werd geschilderd. Voor de 46 verpleegden, die Rozenoord" thans kan opnemen vormt dit gebouw met de omlig gende tuin zeker een ideaal ver- blijfsoord, waar de ouden van dagen op rustige wijze hun levensavond kunnen doorbrengen. Tenslotte zij nog vermeld, dat bet bestuur reeds plannen maakt voor uitbreiding van dit Tehuis, waarmede ongetwijfeld in een grote behoefte zou worden voor zien. SLUISKIL. Geslaagd. Aan de M.T.S. te Dordrecht slaagde voor het eindexamen, af deling Werktuigkunde, de heer J. H. Jagtenberg, alhier. VLISSINGEN. De duinen. B. en W. van Vlissingen heb ben de raad dezer 'gemeente voor gesteld het verbod tot toetreding van duinen, duingronden en stranden in de gemeente Vlissin gen in te trekken, naar aanlei ding van een mededeling van de militaire autoriteiten, dat het strand definitief is opgeruimd. Lijk drijvende gevonden- Woensdagmiddag is op de Schelde een lijk gevonden. Waar schijnlijk is dit het lijk van de machinist, die na het ongeluk op „Fair Play II" vermist werd. VEERE. Herbeplantingsplan Met algemene stemmen is het herbeplantingsplan voor Veere door de raad van deze gemeente aangenomen. ZAAMSLAG. Diploma brood- en banket bakker. Aan het station voor bakkerij en maalderij te W&geningen be haalde onze dorpsgenoot de heer A. H. Riemens het diploma voor brood- en banketbakker. De Staatscourant van Woens dag bevat o.m. een prijzenbe- schikking overhemden 1947, een beschikking broodtoeslag 1947, een wijziging van de prijzenbe- schikking textielhandel 1947, een gewijzigde vacantieregeling voor het automobiel- en garagebedrijf, het carosserie- en wagenbouwbe drijf en aanverwante bedrijfstak ken, het isolatiebedrijf en de goud en zilvemijverheid. GEREF. KERKEN. Beroepen te Temeuzen Ds. J. van den Bos te Nieuw lande. Oud-G«ref. Gemjeente. Zaterdag 19 Juli. Hoek (Chr. School), 7 uur, Ds. A. de Reuver van Terneuzen. In de Arabische Zee, op de hoogte van Bombay, is een stoom schip bij hevige slagregens gezon ken. Van de meer dan 700 opva renden konden slechts 12 worden gered. Te Wenen is op 60-jarige leeftijd Dr. Karl Doppler overle den. Hij was beroemd door zijn chirurgische bestrijdingsmethode van ouderdomsverschijnselen, be kend onder de naam verjongings operatie. Geleerden van het bacterio logisch instituut Lübeck hebben de bacil van het z.g. kolldvuur ontdekt. Zij zijn er in geslaagd een bestrijdingsmiddel te vinden. GEVRAAGD: JONGSTE BEDIENDE (m. of vr.) Sollicitaties schriftelijk. Coöp. Boerenleenbank „Temeuzen" GEVRAAGD: een voor een familie te Sint- Nicolaas. Brieven onder No. 569, bureau V. d. blad. Uw oude Potten - Pannen Wasketels en Wasteilen Wij bezorgen ze U opnieuw geëmailleerd en gegalvani seerd terug. Firma KERVINK DEES salons „rob«rt" markt 12 brouwerijstraat 0 Krijgt gjj een Woning? Wij kunnen U volledig in richten met vooroorlogse Meubelen en goedkoop. Axelsestraat 10, Temeuzen Telef. 2165 Zendt bericht aan onder staand adres en wij telen voor U één of meerdere kg ROOK- 1 SHAG- TABAK PRUIM- tegen de prijs van 12, per kg, welke U zo spoedig mogelijk ontvangt. De ta bak wordt prima gefer menteerd en in de fabriek bewerkt. Voorraad beperkt. ALBLASSERDAM. tdvel ot da ng! ionJM oopj iert1 ipaf^ ■ui! 3 y reek foor1 da opM istei ctitll ng 3 rfl ttin ge r< Fejt' p mis di< 912$ te 'n£ egd enqr 3T 1 vai] ser, ils t' en de| uar 3taS idi| ijk. Koi ena eve erd 2n f 3 d es 1 Si ale| tu 3 ad N3' R3L1 1J3 V\ '141 ?oc N IQ zn'

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 3