v daM De jongste Notawisseling r W ereldnieuws Franse ongerustheid over opdracht aan Clay. id P y j VRIJDAG 18 JULI 1947. tussen de Indische Regering en de Republikeinse Regering De Nederlandse voorstellen van 15 Juli Wat er aan vooraf ging Uitgeweken leiders uit Oost Europa protesteren. Scandinavische Staat? Abdel Krim wil kwestie Marokko aan de V. N. voorleggen. JWa cL k vï?l n tg© H 1 I Feil X ia' a zn Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door bet K.N.M.I. te De Rilt, geldig tot Vrijdag avond. Meer bevolking. In de vroege ochtenduren plaatselijke nevel- of mist-vor- ming, vooral in het Westen van het land. Overdag vrij veel bewolking met in de na middag hier en daar onweer. 3de Jaargang No. 556. Verschijnt dageltyki Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; mini mi wk per advertentie 1,80» Inzendingen advertentie* tot des namiddags 4 UV, Rubriek kl. advertentiftiS 15 regels 60 ct.; leden regel meer 12 ct. Ver melding brieven oiuWr nr. Bur. van dit Blafl 10 ct. meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Op 15 Juli heeft de Luit.-Gou- verneur-Generaal aan de Eerste Minister van de Republiek, Mr. Amir Sjarifoeddin die verge zeld was van de heren Gani, Seyadjit en Leimena overhan digd een tweetal stukken. In het eerste document, dat op de gendarmerie in dit stuk „bijzondere politie" genoemd betrekking heeft, was in hoofd zaak een regeling neergelegd, welke in de volgende punten kan worden samengevat: 1. De instelling van een direc toraat voor binnenlandse veilig heid met een staf van Nederlan ders en vertegenwoordigers van de verschillende staten en gesteld onder de interim-regering. 2. De zorg voor orde en veilig heid is in eerste instantie de taak van de politie der staten. 3. De inrichting van een bij zonder politie-corps in iedere staat, om waar nodig, bijstand te verlenen, waarbij in de Indonesi sche eenheden hij de leiding en de opleiding Nederlandse hijstand wordt aanvaard en Nederlandse eenheden toegevoegd kunnen wor den, indien en waar dit door de interim-regering noodzakelijk ge oordeeld wordt, terwijl de aan wending van deze bijzondere corp sen door het directoraat wordt geleid. 4. Uitschakeling van alle militaire formaties van de zorg voor orde en veiligheid en het terugtrekken van deze formaties op de garnizoenen. 5. De vaststelling, dat de bij zondere politie weliswaar ter be schikking staat van de bestuurs organisaties, doch met inacht neming van de directieven en van het directoraat. 6. Hangende de overname van haar taak door de algemene en bijzondere ditie, de instelling van een tijdelijke gemengde politie op de demarcatielijnen, welke even eens onder het directoraat ge steld wordt zodra dit is opgericht. Het tweede document hield de eisen in, dat door het hoogste burgerlijke en militaire gezag in de Republiek uiterlijk 16 Juli mid dernacht openlijk en uitdrukkelijk de algemene staking van alle vij andelijkheden wordt bevolen, waarna een volledige omschrijving volgt van alle vormen, waarin thans vijandelijkheden plaats vin den. Uiterlijk 17 Juli zal aan de vijandige propaganda een einde gemaakt dienen te zijn en de pu bliciteit op het herstel en de be vordering van vertrouwen en samenwerking met de Nederlan ders gericht dienen te worden. Uiterlijk 19 Juli 18.00 uur zal met de terugtrekking van alle Republikeinse militaire organisa ties tot minstens 10 km van de demarcatielijn en met de over dracht van de zorg voor orde en veiligheid aan de politie en een zodanige beveiliging van de be volking, dat deze rustig in het gebied kan blijven, een feitelijk begin gemaakt dienen te zijn, ter wijl op hetzelfde tijdstip met het opruimen van de voorbereidingen voor vernielingen eveneens een feitelijke aanvang dient te zijn gemaakt. Bedoelde terugtrekkin gen en opruimingen moeten uiter lijk 21 Juli voltooid zijn. Waar en zodra dit heeft plaats gevonden, zal ooik van Nederlandse zijde met de vervanging van de mili taire grensbezetting door een po litionele bewakin°" en de vorming van een gemengde politie bij de demarcatielijnen een begin wor den gemaakt. Tekst van de brief van Mr. Amir Sjarifoeddin van 16 Juli (ten rechte 15 Juli) gericht aan de Luitenant-Gouverneur—Gene raal en overhandigd voor zijn vertrek naar Djogjakarta: Excellentie, In aansluiting op ons onder houd van Donderdagmiddag moge ik nog het volgende onder uwe aandacht brengen: 1. De taak, welke de republi keinse politie mede aan de demar catielijn zal moeten vervullen, zal kunnen stuiten op bepaalde, tech nische moeilijkheden, die slechts dan overwonnen kunnen worden, indien genoeg technische midde len aanweizig kunnen zijn. O.m. zal het vraagstuk van het snelle vervoer van eenheden c.q. het snel verplaatsen moeilijkheden kunnen opleveren. 2. Het zou te betreuren zijn, indien de uitvoering van de be raamde maatregelen moest stui ten op bovenbedoelde moeilijk heden, waardoor het igrote werk in gevaar gebracht zou kunnen worden. Ten einde zulks te ver mijden, is het niet uitgesloten, dat de republiek een beroep op u zal moeten doen om nodige tech nische hulp te kunnen verkrijgen. Ik achtte het foeter reeds in dit stadium dit naar voren te bren gen om eventueel misverstand te vermijden, indien van republi keinse zijde in een latere phase van de besprekingen de kwestie van de technische hulp te berde zou worden gebracht. Ik ben ervan overtuigd, dat in het geval dat beroep wordt ge daan, ter wille van de grote zaak, de republidk bij u edele een gewillig oor zou vinden. Met de meeste hoogachting, De Minister-President, w.g. Amir Sjarifoeddin, Donderdagavond om 20 uur Java-tijd is door de Republikeinse Minister Soesanto aan de Luit.- Gouverneur-Generaal het onder- volgende ontwerp-statement over handigd 1. Als gevolg van de bereikte overeenkomst omtrent de uitvoe ring van de overeenkomst van Linggadjati zullen alle voorberei dingen om het conflict langs niet- vreedzame weg op te lossen on gedaan worden gemaakt en zal op zeer korte termijn aan de thans nog steeds voortdurende, feitelij ke vijandelijkheden een einde wor den gemankt. 2. Aangezien er reeds over eenstemming is verkregen om trent de uitvoering van de over eenkomst van Linggadjati, is he den tussen de Eerste Minister der Republiek Indonesia en de vertegenwoordiger van de Neder landse regering het volgende overeengekomen, teneinde op zo kort mogelijke termijn een ont spanning teweeg te brengen en een einde te maken aan alle vijan delijkheden: lie. Uiterlijk op den wordt door het hoogste militaire gezag aan weerszijden de alge mene staking van alle vijandelijk heden te land, ter zee en in de lucht openlijk en uitdrukkelijk be volen. 2e. Terzelfder tijd zullen van weerszijden maatregelen worden genomen om een einde te maken aan alle vijandige propaganda en zal de publiciteit uitdrukkelijk worden gericht op Jiet herstel en bevordering van het vertrouwen en de samenwerking tussen Ne derland en de Republiek en tus sen Nederlanders en Indonesiërs. 3e. Overal langs de demarca tielijnen worden gemengde con troleposten, bestaande uit politie personeel, ingesteld. De wederzijd se troepen blijven op een afstand van minstens 2 km van de demar catielijn. Het vreedzame econo mische verkeer wordt direct be vorderd. 4e. Zo spoedig mogelijk wor den de wederzijdse troepen naar de garnizoenen teruggetrokken en de handhaving van de orde en veiligheid wordt de taak van po- litie-organen. In verband daar mede wordt een einde gemaakt aan alle offensieve en defensieve voorbereidingen. Tegelijkertijd werd een tegen voorstel overhandigd inzake rege ling van de binnenlandse veilig heid, hetwelk luidt: Ontwerpregeling binnenlandse veiligheid. 1. Ten einde aan de verzeke- ring van de binnenlandse veilig heid leiding te geven, wordt een gemeenschappelijk directoraat voor de binnenlandse veiligheid opgericht, waarvan de staf en vertegenwoordigers van Neder land en van de verschillende sta ten zal bestaan en dat gesteld is onder de interim-regering. 2. De zong voor binnenlandse orde en veiligheid is de uitsluiten de taak van de politie der ver schillende deelstaten. Ter uit voering hiervan heeft de republiek bereids de beschikking behalve over de gewone politie ook over bijzondere politSje-aorpsen (mo biele brigades) in de zin van het vermelde in dit schrijven d.d. 8 Juli 1947. 3. (1) Hfet directoras/t van de binnenlandse veiligheid is naast de organen der republiek mede bevoegd, te bepalen onder verantwoordelijkheid van de interim-regering, waar en wan neer in de Republiek de in sub 2 bedoelde bijzondere politie-corp- sen, ten behoeve van orde en veiligheid dienen te worden ge bruikt. (2.) Ten behoeve van de lei ding en opleiding van eerder ge noemde bijzondere politie-corpsen wordt evenals ten aanzien van de gewone politie door de deelstaten bijstand aanvaard van Nederlandse experts, die daartoe, op verzoek van de betrokken Op het vliegveld Sjaibah bij Basra in Voor-Indië is een vlieg tuig dat op weg was van Londen naar Calcutta, neergestort. De bemanning kwam om het leven en de 12 passagiers werden ge wond. Het vliegtuig dat in dienst van de Boac vloog, heeft 2% uur bo ven de vliegvelden Sjaibah en Basrah gecirkeld, daar het zicht buitengewoon slecht was. Het stortte neer, toen het trachtte te landen. Naar het Agence France Presse bericht, heeft Scotland Yard een onderzoek ingesteld naar de plotselinge toevloed van valse bankbiljetten van vijf en tien pond sterling, welke uit Ne derland, België en Frankrijk zou den komen. Deze biljetten zou den door de Duitsers gedrukt zijn met het oog op een invasie in Engeland. De Franse ambtenaren heb ben besloten niet te staken. Het betreft één millioen tweehonderd- duizend personen, die het werk dus op de gewone wijze zullen voortzetten. Wel heeft de bond van regeringsambtenaren een re solutie aangenomen, waarin een protest is vervat tegen de zo juist door de Assemblee aange nomen wet op de salarisverho gingen voor de ambtenaren, die volgens het oordeel der ambte naren onvoldoende zijn. Volgens welingelichte krin gen te Madrid is de Spaanse re gering van plan een nieuwe am nestie voor politieke gevangenen af te kondigen. Dit zou een ver zoenende igeste moeten betekenen tegenover de tegenstanders van het regiem. Woensdagmiddag' is een kampongcomplex in Oetan in het sultanaat Soembawa afgiebrand waardoor zesduizend personen! dakloos zijn geworden en 700 ton padi verloren ging. Het bestuur, militairen en het Rode Kruis ver lenen hulp. Naar verluidt, zijn bij Rypin in de vroegere Duitse provincie Pommeren 12 leden van de Pool se politie en militairen door vo gelvrij verklaarden en in de bos sen levende personen vermoord. Van de 33.000 Duitse krijgs gevangenen, die in de Belgische kolenmjjnen te werk waren ge steld zijn er tot heden 18.000 in vrijheid gesteld. Vier duizend Duitse krijgsgevangenen hebben besloten als vrije arbeiders in de mijnen werkzaam te blijven. Alle Hebreeuwse kranten te Tel-Aviv hebben Donderdag een anonieme telefonische boodschap ontvangen, dat de twee Britse sergeants, die Vrijdag te Nathan- ja werden ontvoerd, thans te Tel- Aviv zijn. In de boodschap werd niet ver meld, of zij op vrije voeten zijn of zich nog in gevangenschap be vinden. deelstaat, te zijner toeschikking worden gesteld. 4. Alle militaire formaties worden, voor zover zij niet wor den gedemobiliseerd, op garnizoen teruggetrokken; hun ingrijpen en verantwoordelijkheid ten aanzien van orde en veiligheid worden geheel beëindigd. 5. In afwachting van de terugtrekking der militaire for maties op de garnizoenen, zullen ter weerszijden van de huidige grenzen der bezette gebieden op Java en Sumatra ten behoeve van de zorg voor orde en veiligheid tijdelijke gemengde politie-con- troleposfoen worden ingesteld. Misverstand over Sjarifoeddins radiorede. Na aankomst van de Ministers Gani en Tamzil uit Djokja te Batavia, bleek, dat er een ernstig misverstand bestaat over de in terpretatie van Sjarifoeddins jong ste radiorede. Deze rede, w°lke te Batavia op verschillende plaat sen is beluisterd en uit 't Maleis vertaald, heeft in Batavia de ab solute indruk gewekt, dat de Re publiek de Nederlandse eisen als zodanig verwierp, terwijl thans blijkt, dat men te Djokja geen andere bedoeling had dan de af wijzing van de Nederlandse eis om op 16 Juli 's avonds te 11 uur „staakt het vuren" af te kondi gen. Dit misverstand is nog toege nomen, doordat de Nederlandse eis door Sjarifoeddin nooit als ulti matief van karakter werd gezien. Dit bevestigde deze in een pers- gesprek vcor het vertrek van zijn vlier: tuig uit Djokja. Uit een officieel Nederlands communiqué blijkt duidelijk, dat van Nederlandse zijde deze eis wel degelijk letterlijk bedoeld is. Politici, die uit Djokja arriveer den, waren volledig verrast door de houding en de opvatting van Batavia, waar vooraanstaande kringen de deur als volkomen ge sloten beschouwden. Het Republikeinse kabinet en het werkcomité hebben de jong ste Nederlandse voorsteilen be treffende de gemeenschappelijke politie verworpen. Dit kabinetsbesluit betekent, dat de oplossing van het voor naamste probleem, dat de vor ming van een federale interim- regering vertraagt, nog niet in zicht is. Aneta meldt uit Batavia even eens, dat het Republikeinse ka binet de jongste Nederlandse voorstellen verworpen heeft. Hans Matinot, Aneta's speciale correspondent, seint, dat Satia- djit aan Dr. Van Mook 24 uur uitstel gevraagd had met het oog op het feit dat de beslissing nog niet gevallen was. Tijdens de zitting van het Re publikeinse kahinet werd een te legram ontvangen waarin in stond vermeld, dat uitstel niet kon worden verleend en dat te elf uur antwoord werd verwacht op de Nederlandse voorstellen, terwijl tevens het bevel gegeven moest worden het vuren volledig te staken. Hierop zette Sjarifoeddin voor de radio uiteen, dat de Neder landse voorstellen onaanvaard baar waren. Hij deelde het volk mede „Wij zien alles wat hiervan het gevolg zou kunnen zijn onder ogen doch de Republikeinse rege ring is van mening dat zij in deze kwestie gelijk heeft. Wij (Zie verder Pag. 2, 1ste kolom.) In Franse kringen heerst onge rustheid over de nieuwe instruc ties, welke Woensdag door de Amerikaanse regering aan gene raal Lucius Clay, de militaire gouverneur in de Amerikaanse zone van Duitsland zijn gegeven. Volgens een woordvoerder van de Franse delegatie te Parijs wil Vier in ballingschap levende vooraanstaande figuren uit Oost- Europese landen hebben een tele gram gezonden aan de Britse en Franse Ministers van Buitenland se Zaken luidende: „De economi sche stelsels van het Oosten en Westen zijn onafscheidenlijk aan elkaar verbonden. Het overgrote deel van onze volken veroordeelt het standpunt der Sowjet-Unie t.a.v. het plan Marshall evenzeer als het feit, dat de Sowjet-Unie onze landen als aanhangsels van de internationale communistische samenzwering behandelt". Het telegram werd ondertekend door Ferenc Nagy, voormalig Hon gaars Premier, Dr. Vladko Ma- chek, voor de Oorlog leider van dé Kroatische Boerenpartij, Milan Gavrilovic, voormalig Minister van Justitie in de uitgeweken Joegoslavische regering tijdens de oorlog en Georgi Dimitrow, voor malig lid van het Bulgaarse par lement en leider van de linker vleugel van de Agrarische Partij. Frankrijk er over gerustgesteld worden dat de opdracht niet wijst op een besluit om het herstel van Europa ondergeschikt te maken aan de wederopbouw van de Duit se industrie. Bidault, de Franse Minister van Buitenlandse Zaken, heeft aan zijn kabinet medegedeeld, aldus meldt de Parijse correspondent van Reuter uit betrouwbare bron vernomen te hebben, dat hij in particuliere gesprekken met zijn Engelse ambtsgenoot Bevin uit drukking heeft gegeven aan de bezorgdheid van de Franse rege ring over de wijziging van de Amerikaanse politiek t.a.v. Duits land. Ook vreest Frankrijk, dat de binnenkort te Washington te hou den besprekingen tussen Enge land en de V.S. over het toekom stige niveau van de Duitse in dustrie zich zouden uitstrekken over een breder terrein en ook op de organisatie en het politiek be stuur van het Ruhrgebied betrek king zouden hebben. Bevin heeft Bidault enigszins gerustgesteld, dat de Franse re dering van de resultaten der Washingtonse besprekingen op de hoogte zal worden gehouden, al dus Reuter's correspondent. Het Sowjet-Persbureau heeft in een telegram uit Stockholm be kend gemaakt, dat de Verenigde Staten een plan zouden gereed hebben, strekkende tot de vereni ging van Denemarken, Noorwe gen en Zweden in één Scandina vische staat. Het zou volgens ge noemd telegram de bedoeling zijn, dat deze staat een noordelijk blok tegen de Sowjet-Unie vormt en in nauwe politieke en economische betrekking zou staan tot de Ver enigde Staten. Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter in zage de passagierslijst van het m.s. „Kota Baroe". Abdel Krim, die twintig jaar geleden leider was van de Ma rokkaanse revolutie tegen de Fransen en Spanjaarden en thans in Egypte vertoeft, heeft in een interview gezegd dat hij zeer waarschijnlijk een beroep zou doen op de V. N. ten gunste van de on afhankelijkheid van Marokko. Dit zou echter niet eerder' ge schieden dan nadat de Egyptische en Palestijnse vraagstukken zou den zijn afgehandeld. Indien eni wanneer Marokko een beroep zal doen op de V. N. zal de zaak in handen zijn van de Arabische broederstaat, die lid is van de V. N„ terwijl ik als toehoorder aan het debat zal deelnemen, al dus Abdel Krim. Het Argentijnse blad Le Epoea meldt, dat Eva Peron de echtgenote van de Argentijnse President na haar bezoek aan Parijs naar Argentinië zal terug keren zonder eerst Engeland te bezoeken. 'loein 3A )J3 ioc "MS ff

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1