SJARIF0EDD1N vormt een nieuwe Republ. Regering NA DE MISLUKKING. VRIJDAG 4 JULI 1947. INDONESIË OE BRITSE PERS OVER DE PARIJSE CONFERENTIE. NADERE BIJZONDERHEDEN over het nieuwe Republikeinse Kabinet. De Duitse HERSTELBETALINGEN. De „zwarte maquis" in Frankrijk De wereld vetpositie De Belgische Regering en de Koningskwestie Het a. s. referendurojn Spanje rtfs Frankering bij Abonnement - Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Droog weer. Aanvankelijk bijna overal zon nig, droog weer; later enkele overdrijvende wolkenvelden. Opnieuw iets hogere tempera tuur. In de kuststreken, vooral in de namiddag, zeewind. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 544. Verschijnt dageljjka Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct minimum per advertentie 1,60, Inzendingen advertentJeg tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties! 15 regels 60 ct.; leden regel meer 12 ct. Ver melding brieven ondor nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Naar in een uitzending van radio-Djokja is bekend gemaakt heeft Sjarifoeddin met medewer king van Gani en Setiadyit Soe- gondo het volgende Kabinet sa mengesteld: Premier: Amir Sjarifoeddin, tevens Minister van Defensie. Eerste Vice-Premier: A. K. Gani, tevens Minister van Defen sie. Tweede Vice-Premier: Raden Mas Setiadyit Soegondo. Minister van Binnenlandse Za ken nog niet aangewezen; de zetel is echter bestemd voor de P.S.I.I. (Partai Sarekat Isalm Indnesia). Vice-Minister van Binnenlandse Zaken: Abdoelmadjid. Minister van Buitenlandse Za ken: Hadji Agoes Salim. Vice-Minister van Butenlandse Zaken: Tamzil. Eerste Vice-Minister van Wel vaart: Karimo Basto. Tweede Vice-Minister van Wel vaart: B. H. Tjokronegara. Eerste Vice-Minister van De fensie: Haroedji Kartawinata. Tweede Vice-Minister van De fensie: Karta Soewirjo. Minister van Onderwijs: Alisas- tro Amidjojo. Vice-Minister van Onderwijs: Soerowirono. Minister van Financiën: A. A. Maramis. Vice-Minister van Financiën Tie Ong Eng. Minister van Voorlichting: Oxx Soekirdi. Vice-Minister van Voorlichting: Satoedjindatif. Minister voor Communicatie Doewanda. Minister van Openbare Wer ken: Mohammad Enoch. Vice-Minister van Openbare Werken: Laoh. Minister van Gezondheid: Lei- mena. Vice-Minister van Gezondheid Satrijo. Minister van Sociale Zaken: Soc Radjo (naam verminkt). Vice-Minister van Sociale Za ken: Soekadja Wirjosoeprata. Minister van Justitie: Soesanto. Minister voor Godsdienst: Kiai Ahmad Asj'ari. Minister van Staat voor Voe ding: Soejat. Minister voor arbeidsaangele- genheden: Wilopo. Minister van Staat voor spe ciale Gebiedsdelen: de Sultan van Djogja. Minister voor Jeugdzaken: Wi- Minister van Staat: Go Giod Tjan, Martoso en Maroeto Da- roesman. De (Redactie van het A.N.P. tekent hierbij nog aan: De samenstelling van het nieu we Republikeinse Kabinet is, naar Aneta meldt, gistermorgen in een uitzending van radio-Djogja be kend gemaakt. De ontvangst van de uitzending was zeer ongunstig en het staat wel vast, dat ver scheidene namen verminkt zijn doorgekomen. Radio Djogja deelde nog mede, dat de totaal van 34 Minister en Vice-Ministers over de volgende partijen verdeeld is: 7 behoren tot de PjN.I., 2 tot de Parai Boeroeh (arbeiderspartij) 6 tot de Partai Socialist, .1 is Katholiek, één be hoort tot de Parkindo (Christe lijke partij), één is Communist, acht zijn partijloos, terwijl de ove rige zeven der benoemde minis ters, zo zegt het bericht. Islamie ten zijn. Het is niet geheel duide lijk, wat hiermede wordt bedoeld. Minstens twee van deze zeven zijn lid van de P.S.I.I.terwijl de ver houding van P.S.I.I. tot de Mas- joemi volkomen onduidelijk is. Wij herinneren er aan, dat één post, die voor Binnenlandse Zaken, nog niet is vervuld). MENINGEN TE 's-CBAVEN- HAGE. In doorgaans wel geïnformeer de kringen te 's-Gravenhage is de samenstelling van het nieuwe Republikeinse kabinet met enige reserve ontvangen, zo schrijft een politieke medewerker van het A.N.P. Hoewel men het moeilijk acht reeds tot een beoordeling van het Kabinet-S jarifoeddin te komen, zulks mede door de omstandig heid, dat tal van namen uit dit 34-man sterke Ministerie in Ne derland onbekend zijn, is men ivoorhands wel de mening toege daan, dat de nieuwe premier .met meer terughoudendheid dan zijn voorganger staat tegenover het in de stukken tot uiting gekomen Nederlandse standpunt. Omtrent Dr. Gani bewaart men nog enige reserve. Men betreurt ten zeerste, dat Sjahrir in dit ka binet geen zitting heeft, waardoor op papier gezien weinig aansluiting valt te bespeuren van het nieuwe kabinet aan het afge treden kabinet-Sjahrir. Van de invloedrijke figuren uit dat kabinet-Sjahrir zijn immers slechts Sjarifoeddin zelf, Agoes Alim en Gani overgebleven. Men vraagt zich te 's-Graven hage nog af of men hier met een sterk kabinet te doen heeft en men wijst er op, dat althans op het eerste gezicht een groot aantal secundaire figuren bijeen is gebracht rond een kern van slechts drie of vier figuren van betekenis. Met instemming wordt echter de benoeming van Setiadyit be groet. Men is te 's-Gravenhage geneigd deze benoemng als een gunstig teken te zien, temeer na de beslissende rol, welke Setia dyit vorige week heeft gespeeld, toen hjj de Sajap Kiri wist te overreden tot het laten vallen van haar oppositie. Men acht het van betekenis, dat de Mohammedaanse groepering j in het nieuwe kabinet door niet minder dan 7 Mnisters is verte genwoordigd. Hoewel de verhou ding tussen de Partai Sare'kat Is lam en de Masjoemi nog geens zins duidelijk kan worden ge noemd, ziet men het als een op merkelijk feit dat ondanks de houding van Dr. Soekiman en de Masjoemi zo vele progressieve Mohammedanen tot medewerking aan deze coalitieregering bereid zijn gebleken. Met dat al heeft men te 's-Gra venhage nog geen oordeel over de mogelijkheden voor het bereiken van overeenstemming met dit nieuwe kabinet. Men meende gis termiddag, dat de kansen volko men „open" waren.' REACTIE TE BATAVIA OP HET NIEUWE KABINET. Na lezing van de namen der nieuwe Kabinetsleden heeft een hoog geplaatste Nederlandse woordvoerder, doelend op het ant woord, dat het nieuwe kabinet zal moeten opstellen op de jongste brief van Dr. Van Mook en het Amerikaanse aide-memoire, te genover Aneta verklaard: „Dit nieuwe kabinet sluit de deur niet" In gezaghebbende Nederlandse kringen wenstte men zich niet te binden aan een verklaring om trent de verwachting betreffende de eventuële Republikeinse ant woorden. Wel betreurde men het in hoge mate, dat de naam van Sjahrir op de nieuwe lijst niet voorkomt. Men constateerde, dat Djogja met succes getracht heeft zoveel mogelijk republikeinse groeperingen in het nieuwe kabi net te verenigen en men achtte voorts de rol var) de Islamitische Partij P.S.I.I. (Partai Sarekat Is lam, Indonesia) zeer opmerke lijk. MILITAIRE SITUATIE. De Nederlandse militaire woord voerder te Batavia maakt mel ding van verhoogde republikeinse agressie in het gebied van Soera- baja. Hierbij werden een Neder lander gedood en twee gewond, tijdens gevechten met zware mi trailleurs en mortieren. De marinevoorlichtingsdienst deelt mede, dat een Nederlandse torpedcibootjager in Straat Bali door kustbatterijên beschoten. Het vuur werd beantwoord. De Britse pers heeft zich in het algemeen vóór het standpunt van Engeland en Frankrijk te Parijs uitgesproken Enige bladen spra ken de hoop uit, dat de verschillen tussen Oost- en West-Europa nog bijgelegd zouden worden. De Times meent, dat Molotof geen enkel plan van de hand ge wezen heeft, want er bestond er nog geen. De V. S. hébben nog geen concrete voorstellen g-edaan en men mag aannemen, dat het congres slechts met de grootste onwil credieten voor Oost-Europa zou hebben toegestaan. De News Chronicle (liberaal) verklaart, dat Bevin en Bidault moeten voortgaan op de ingesla gen weg. De deur voor deel neming van de Sowjet-Unie moet echter openblijven. De Daily Express zegt, dat het Kremlin beangst is voor de macht van de dollar, maar weigert te geloven, dat dit nu een twist tus sen de Sowjet-Unie enerzijds, Frankrijk en Engeland anderzijds inhoudt. Dte Franse politiek. In Franse parlementaire krin gen is men van mening, dat de weigering van de Sowjet-Russi- sche regering om mee te werken aan het plan van Marshall tot herstel van Europa onmiddellijke en verstrekkende gevolgen zal hebben voor de politieke ontwik keling in Frankrijk. Frankrijk heeft nu vastberaden een stap ge daan op de weg naar volledige samenwerking met de V. S. en de landen van West-Europa zonder dat de Sowjet-Unie zich aansluit. Tot nog toe had de Franse diplo matie zorgvuldig het evenwicht bewaard tussen medewerking met Washington en Moskou. Men verwacht, dat Zweden, Noorwegen en Zwitserland sterk zullen aarzelen om een uitnodi ging van Engeland en Frankrijk tot medewerking aan het plan van Marshall te aanvaarden, daar deze landen druk van de Sowjet- Unie vrezen, en dat zij zich afzij dig zullen houden, gedachtig aan mogelijk militaire pevolgen binnen één, twee of vijf jaar. Communiqué van Bevin en Bidault. Door de Ministers Bevin en Bidault is een gezamenlijk com muniqué uitgegeven, waarin wordt verklaard, dat zij, tot spoe dige uitvoering van 't door Mars hall voorgestelde plan het vol gende hebben besloten. Het is noodzakelijk zo spoedig mogelijk een overzicht op te stellen van de productiemogelijkheden en de be hoeften van Europa. Er dient een tijdelijke organisatie in het leven te worden geroepen om de nodige gegevens te verzamelen. De regeringen van Engeland en Frankrijk hebben derhalve beslo ten alle Europese landen, die wen sen mede te werken, (met tijde lijke uitzondering van Spanje) uit te nodigen met haar samen te werken bij de vorming van ge noemde organisatie, die tot taak zal hebben een program voor het Europese herstel op te maken waarin de hulpbronnen en be hoeften van. elk land zullen wor den gerangschikt naar vrije keuze. Dit aanbod om deel te nemen aan het werk van de organisatie geldt voor alle Europese landen. Reacties. De New-York Times en New- York Herald Tribune bepleiten voortzetting der besprekingen der Europese landen over het plan van Marshall zonder de Sovjet- Unie, nu het overleg te Parijs niet tot resultaten heeft geleid. De gehele Parijse pers met uit zondering van „L'Humanité" (communistisch) veroordeelt de houding der Sovjet-Unie bij de besprekingen. „L'Aube (MRP) schrijft, dat alleen Molotof ve antwoordelijk is voor het verdelen van Europa in twee kampen. Het radicale blad L'Aurone ver klaart, dat thans moet worden gekozen. „Daarom yragen wij met Bevin, dat Europa „neen" zal zeggen tot Molotof en „ja" tot Marshall'. Het communistische blad L'Humanité valt het plan van Marshall aan. Het schrijft: „Frankrijk is thans geplaatst ia de positie van kolonie en brugge- hoofd. Bevin handelt, evenmin als Marshall, louter uit liefde of deugd. Het plan Bevin-Bidault zal Engeland een voordelige rol als ambassadeur van de V. S. toebedelen". Bevin hoopt aan zienlijke voordelen te putten uit ee:i Europese organisatie, die functionneert in het belang der Engelsen. Een politieke medewerker van het A.N.P. schrijft: Het is een opvallend feit, dac verschillende personen, die zitting hadden in het eerste kabinet-Soe- karno en in de twee eerste kabi- netten-Sjahrir, maar in het on langs afgetreden kabinet niet werden herkozen op grond van hun houding, thans weer op de nieuwe Ministerlijst voorkomen. Wij noemen b.v. de Minister van Onderwijs Alisatro Amidjojo, re Minister van Justitfe Soesanto, en verschillende vice-Ministers. Zou men hieruit willen besluiten, dat het nieuwe kabinet minder wel willend staat tegenover Neder land, dan staat hier tegenover het feit, dat zeven leden van de P.S.I.I. zijn toegetreden, hetgeen een aanwijzing voor het inslaan van een meer verzoenende rich ting zou kunnen zijn. Genoemde Ministers zijn alle „debutantenHet blijkt, dat de P.S.I.I., zoals reeds enige tijd verwacht werd, een meer linksge oriënteerde 'en van de Masjoemi onafhankelijke politiek gaat voe ren. Zij heeft zich blijkbaar losge maakt van de sterk rechts ge oriënteerde en tot heden tegen over Nederland meest onverzoen lijke Masjoemipartij. Naar het bureau van de I.A.R.A. Donderdagmorgen in een communiqué bekend maakt heeft de 'Geallieerde commissie voor de herstelbetalingen aan de landen die lid zijn van de I.A.R.A.acht tien Duitse fabrieken toegewezen, een waarde vertegenwoordigend van 26.500.000 rijksmark (waarde 1938). Zoals w$ Woensdag reeds berichtten ontvangt Nederland gedeelten van de uitrusting van vier fabrieken alsmede vijf sche pen tot een totale waarde van 2.177.300 rjjksmark. De commissie voor de herstel betalingen deelt in haar commu niqué verder mede, dat zij het probleem van het Duitse tegoed in de neutrale landen, waiarvan een groot gedeelte aan de Geal lieerde landen toebehoort, nauw keurig heeft bestudeerd. Op grond van het accoord van Parijs waren vertegenwoordigers van Groot- Brittannië en Frankrijk belast met de liquidatie van deze Duitse bezittingen in de neutrale landen en verleden jaar is een overeen komst getekend met Zweden en Zwitserland. De commissie voor de herstelbetalingen is thans in onderhandeling met de afgevaar digden van de genoemde drie mo gendheden. De middelen, die op het ogenblik op grond van het accoord met Zwitserland ter be schikking staan bedragen 225 millioen Zweedse kronen. Het totaal van de middelen, dat ter beschikking staat op grond van de overeenkomst met Zwitserlapd zal pas bekend zijn wanneer alle Duitse bezittingen, die zich in Zwitserland bevinden, geliqui deerd zjjn. Kriegel Valrimont, afgevaardig de van de Franse communistische partij, heeft de nationale vergade ring op de hoogte gesteld van zijn voornemen, vragen te stellen in zake het optreden van de regering tegen de samenzwering van de „zwarte maguis" ter omverwer ping van de republiek. In een brief aan Edouard Her- riot, voorzitter van de Assemblee schrijft Valrimont, dat hij wil weten, hoe het mogelijk was, dat een officier, die „agent was van ex-maarschalk Petain", zijn acti viteit zo lang kon voortzetten. Hjj wenste eveneens een verkla ring voor het feit, dat generaal Maurice Guillaudot een der ge arresteerden tot inspecteur- generaal van de gendarmerie werd benoemd, terwijl, volgens Valri mont, hij indertijd tegen een groep van de Franse verzetsbeweging de strijd had aangebonden. Tot dusverre zijn zeven perso nen, verdacht van medeplichtig heid aan het complot, -in arrest. De Franse politie heeft ver klaard, dat het onderzoek naar de vertakkingen van het complot, waarbij naar schatting 25.000 per sonen zouden zijn betrokken, enige tOd in beslag zal nemen. Wan neer de zaak gerechtelijk zal wor den behandeld is nog niet bekend. Het oliegehalte der wereldpro ductie aan vetten, oliën en olie zaden in 1946 geoogst wordt ge raamd op 17.696.000 short tons, zo werd medegedeeld door het Amerikaanse bureau voor de bui tenlandse landhouwbetrekkingen. Dit cijfer ligt ongeveer 5 boven de productie van 1945, doch omstreeks 20 beneden het ge middelde van 1935 tot 1939. In 1946 is de productie in alle gebie den, met uitzondering van Noord- Amerika gestegen. De Europese productie van dier lijke vetten ligt ver beneden het vooroorlogse peil. De productie van plantaardige oliën in Azië ligt voor de in Mandsjoerije en Ned.-Indië heersende onrust aan merkelijk beneden het peil van 1935/39. Het Belgische blad „La Cite Nouvelle" schrijft in haar uitgave van Donderdag, dat het na de pu blicatie van het rapport, dat inza ke de houding van de Koning tij dens de bezettingsperiode door een commissie van juristen is opge steld, normaal zou zijn, wanneer de regering haar houding bekend maakte. Naar het blad meent te weten, is de kwestie reeds ter sprake gekomen op de Minister raad, doch tot Donderdag heeft men nog niet tot1 een accoord kunnen komen. Naai' verluidt, zou na afloop van de Minsterraad Vrijdag of Maandag een commu niqué over deze aangelegenheid worden uitgegeven. De Alliantie van democratische krachten gevormd uit de Spaanse socialistische, communis tische, anarchistische en republi keinse partijen heeft op haar aanhangers een beroep gedaan om tijdens het referendum, dat Zon dag a.s. wordt gehouden over de wet .waarin Spanje tot een mo narchie met Franco als staats hoofd wordt verklaard, zich van stemming te onthouden. De aanhangers van Don Juan, de Spaanse troonpretendent, heb ben besloten zich van stemming te onthouden. De republikeinse regering in ballingschap heeft bij het secreta riaat-generaal der V. N. een mo- memorandum aangaande het re ferendum ingediend, waarin de aandacht der V. N. gevraagd wordt voor „het nieuwe bedrog", bestemd om de indruk te wekken, dat het huidige regime zich ge draagt in overeenstemming met de resolutie van de algemene ver gadering der V. N. Behalve de veelkleurige affiches op de muren te Madrid, waarop alle klassen worden aangespoord ,ja" te stemmen, heeft de pers Woensdag bijna de gehele front pagina aan het referendum ge- wjjd. Er gaan hardnekkige ge ruchten, dat Eva Peron haar be zoek aan Engeland zal afzeggen. Op het Britse Ministerie van Bui tenlandse Zaken is hieromtrent niets bekend en naar men daar verklaarde zou het ten zeerste worden betreurd, wanneer mevr. Peron haar plannen zou wijzigen. Men verwachtte, dat zij 15 JuU in Engeland zou aankomen. Een woordvoerder van de Oostenrijkse regering uitte Don derdag zijn „diepe spijt" over het afbreken der besprekingen te Pa rijs, aldus meldt de Duitse nieuws- diiens in de Britse zone uit We- •nen. Er heerst in Oostenrijk, zo zeide hij, „acute bezorgdheid over een Oost-Westverdeling van Europa, met het oog op de ligging van het land en de „gevaarlijke grensizöne". Het betekent tevens, dat het spoedig gereed komen van het vredesverdrag zeer twij felachtig is. Generaal A. Von Falkenhau- sen, de 69-jarige voormalige Duit se militaire gouverneur van Bel gië en Noord-Frankrijk, bevindt zich op het moment in het zieken huis te Marburg-Lahn (Ameri- kaansche zóne van Duitsland) en is in naam nog Brits krijgsgevan gene. (Woensdag werd gemeld, dat de Generaal door de Amerika nen was vrijgelaten.) nde uderj i de ol erkï ser L

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1