Mwoord-nota van Soekarno Minister fteher Soekarno aanvaardt ontslag aanvrage van Sjahrir. Een SPIONNE bij het Zweedse Gezantschap te Berlijn. UIT DE VOLKSVERTEGENWOORDIGING bezoekt Zuid-Beveland ei Walcheren ZATERDAG 28 JUNI 1947. Rotterdam en Antwerpen. De Belgische Koningskwestie „Zuive^ idealistisch' Morgen verjaart onze Prins De Conferentie te Parijs Sjahrir wederom Premier? Australische persstem Australië protesteert tegen besluit van MacArthur Toewijzing van onroerend goed ten behoeve van wederopbouw. Franse Kabinet weigert overeenkomst goed te keuren. Het hoofdkwartier van de V.N. Frankeriny bi) a WEERSVERWACHTING, medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot 21a terdagavond. Nog warm. Meer bewolking. Nog warm weer, .hoewel minder hoge temperatuur dan gisteren. Veranderlijke wind. Onder Redactfoneele leiding van P. L, D. J. van Oeveren, DE VRIJE Redactie-adraa: Noordatr. 85-57, Temeuzen. iei 25 iO - Na 8 uur 2073. Hoofdagentschap voor ■Vest leeuwsch-Vlaanderen SVillemsweg 83, Schoondijke Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande 3de Jaargang No. 539. Advertentieprijs per BEU 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 1—5 egels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct,. meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal ZON EN MAAN. 1947 Zon MflAn Juni Opk. Ond. Opk. Ond. 30 4.23 21.04 18.43 2.12 Juli. 1 4.23 21.03 19.51 2.37 2 4.24 21.03 20.52 3.10 3 4.25 21.03 21.42 3.53 4 4.25 21.02 22.21 4.47 5 4.26 21.02 22.51 5.50 6 4.27 21.01 23.14 6.59 Vrijdagochtend is uit Djokja door het Republikeinse persbureau Antara de tekst gegeven van de Republikeinse antwoordnota van Soekarno: 1. Omdat het kabinet-Sjahrir, in verhand met allerlei gebeurte nissen zijn functie heeft neerge legd en gezien de huidige critieke omstandigheden, is door mij, Soe karno, met ingang van 27 Juni de regerimgstaak overgenomen. 2. Uit de Nederlandse aide- mémoire heb ik met genoegen kunnen constateren, dat de Neder landse Regering werkelijk het voornemen heeft langs vredige weg tot uitvoering van de over eenkomst van Linggadjati te komen. Republikeinse regering nogmaals' haar bereidheid om haar mede werking te verlenen voor het af schaffen van de demarcatielijnen en het terugtrekken van de troe pen in de respectieve garnizoenen. Bewerkstelliging daarvan kan gebaseerd worden op de militaire memoranda, welke tussen de dele gaties gewisseld zijn en waarom trent reeds volkomen overeen stemming bereikt is. Of van deize stappen verruiming verwacht kan worden, hangt even eens af van de tenuitvoerbrenging van de gemeenschappelijke pro clamatie van 9 Maart, welker uit voering door de Republikeinse re gering met alle haar ten dienste staande middelen zal worden be werkstelligd. 8. Onmiddellijk na de vorming van de interimregering zal die re gering, volgens de opvatting van de Republikeinse regering, ook tot taak heiblben de defensie van Indonesië te organiseren. In deze aangelegenheid kunnen de Nederlandse voorstellen, welke de Republikeinse regering in hoofdzaak onderschrijft zoals blijkt uit de Republikeinse ant woordnota als basis worden gebezigd. 9. De Republikeinse regering is ervan overtuigd, dat over het wezen van de samenwerking, zo als bedoeld in de overeenkomst van Linggadjati, een zodanige overeenstemming is bereikt, dat met de practische uitvoering daar van spoedig een aanvang kan worden gemaakt. met de opbouw van dit land, dat zozeer heeft geleden. Indrukken te Batavia. Bij jje opening van het debat over het rapport van de commis sie voor de Balkan, heeft Warren Austin (V.S.) aan de Veiligheids raad voorgesteld om een perma nente commissie in te stellen voor het toezicht op de noordelijke grenzen van Griekenland. Politieke waarnemers te Bata via hadden de indruk, dat de In donesische Republiek op de rand van oorlog stond, toen Dr. Ali Boediardjo, de secretaris van de Indonesische delegatie, te Batavia werd verwacht, en dat alleen druk van buitenlandse mogendheden zulk een oorlog zou kunnen voor komen. Dr. Ali Boediardjo zou naar Djokja terugkeren met het ant woord van Soekarno op de jongste Nederlandse nota, welke aanvaar ding verzocht yan het Nederland se voorstel tot instelling van een federale regering voor de Ver enigde Staten van Indonesië. Men 'meent te weten, dat dit antwoord niet accoord gaat met 2 punten, waarop de Nederlanders in al hun onderhandelingen met de Indonesische Republiek hebben aangedrongen en wel de in stelling van een gemeenschappe lijke Nederlands-Indonesische gen darmerie en de vaststelling van de positie van de vertegenwoordiger van de Nederlandse Kroon in de interimregering. Men meent ook te weten, dat het antwoord van Soekarno ver dere onderhandelingen vraagt, doch men is van oordeel, dat de Nederlanders zulks in dit stadium zullen verwerpen. Anderzijds had men de indruk dat het antwoord de politiek van Sjahrir zou ondersteunen. De ambassadeurs van Neder land en België in Amerika hebben van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse ZaJken de mede deling ontvangen, dat generaal Lucius Clay „op zeer korte ter mijn" besprekingen zal openen met de regeringen van Nederland en België inzake het lelden van „enig verkeer" over Rotterdam en Antwerpen. Er zijn aanwijzingen, dat Clay binnen één of twee weken met de besprekingen, die op intergouver nementeel peil zullen worden ge voerd, zal beginnen. Nu de uit werking van details van Ameri kaanse zijde haar voltooiing na dert, staat de weg open voor mul tilaterale besprekingen met het doel een billijker eebruik van de havens van Rotterdam en Ant werpen te bewerkstelligen. grapje excuus voor de warmte, die zijn gasten te Parijs moeten verduren, en ging hen vervolgens voor naar de „Salon des Perro- quets" (papegaaienkamer), waar de besprekingen onmiddellijk een aanvang namen. De eerste bijeenkomst der drie Ministers eindigde om acht uur (Ned. tijd.) De Ministers zullen heden om 16.00 uur weer bijeenkomen. 3. De regering van de Repu bliek, gedreven door hetzelfde voornemen, acht het nodig nog maals te bevestigen, dat ook zij het doel nastreeft Linggadjati op een bevredigende wijze tot uitvoe ring te brengen. 4. Volgens de rapporten van onze delegatie zijn wij ver heugd te kunnen concluderen, dat overeenstemming is bereikt over de kwestie van de interim regering. Voorbeelden noemend brengt de Republikeinse rege ring enige principiële inzichten onder uw aandacht: a. de grote problemen, ver band houdende met de uitvoe ring van Linggadjati, zullen be handeld worden door de beide delegaties; bj. de interimregering zal ten spoedigste worden gevormd en er zijn geen bezwaren, dat de vertegenwoordiger van de Kroon zitting heeft in de interimrege ring; c. de bevoegdheden van de de facto regering van de Republiek zullen volledig worden uitge oefend door de gezaghebbende Republikeinse organen; d. de eerste taak van de inte rimregering zal zijn het tot- standbrengen van federale orga nen, zoals aangehaald in de Ne derlandse voorstellen. 5. De samenstelling van die federale organen moet een kwes tie van bespreking zijn in de inte rimregering, waarin vertegen woordigers van alle delen, die later deel uitmaken van de fede ratie, zitting zullen hebben en kan niet beslist worden door bila terale besprekingen tussen de Ne derlanders en de Republiek. Daarom stelt de Republikeinse re gering een vaste beslissing over deze kwestie uit, in afwachting van onderlinge besprekingen. Met uitzondering van deze ver dere besprekingen over de samen stelling van federaie lichamen, welke gezamenlijk met de ver tegenwoordigers van Oost-Indone- sië en Borneo moeten worden ge houden, kan de Republikeinse re gering zich verenigen met het be staan van lichamen, zoals deze in de Nederlandse nota zijn voorge steld. 10. De Republikeinse regering kan verklaren, dat haar inziens de practische uitvoering ten zeer ste kan worden bespoedigd, indien de stappen, die wederzijds geno men worden, een terugkeer van wederzijds vertrouwen tengevolge hebben. In dit geval zal een ver dere vermindering van troepen van beide zijden in het hijzonder van grote waarde zijn. Onder verklaring van haar be reidheid haar troepenmacht ook verder te verminderen met inacht neming van wat daaromtrent in Linggadjati is overeengekomen, dringt de Republikeinse regering nogmaals bij de Nederlandsche regering aan op die vermindering van de legermacht. 11. De Republikeinse regering is van mening, dat met het aan vaarden van de bovenvermelde voorstellen, voor Indonesië het moment gekomen is om in alle opzichten een werkzaam aandeel in de wereldverhoudingen te heb ben en om een aanvang te maken De algemene raad van de chris telijke volkspartij te Brussel heeft Donderdag een communiqué uit gegeven, waarin met betrekking tot het rapport over de houding van de Belgische Koning tijdens de bezetting wordt medegedeeld dat dit rapport er toe zou kunnen bijdragen de eendracht en de saamhorigheid onder de Belgen te herstellen. De algemene raad doet dan ook een beroep op een ieder om zich op de gevoelige plaat vast te glossing" dTe gen. Bidault maakte met een te ing met de traditie en d<^nationale instelling. De algemene j raad verklaart ten slotte in te stemmen met de con clusies van ce commissie Vglgen.- welke de Koning slechts een doe! beoogde, het heil van België. Winifred .Wagner, schoondoch ter van RKhard Wagner, heeft voor het zuiveringshof te Bay- reuth verklaard, dat haar betrek kingen met Hitier „zuiver idea listische" waken. „De partij inte- resseerde mij niet, wel Hitlers persoonlijkhe d. Ik was geen lid geworden, al 3 Hitier mij met er toe bewogen had." Winifred Wagner zeide nog, dat zij Hitier o.in.. Wagner's volledige werken en zijn correspondentie met Koning Lodewijk XI van Beieren had (geschonken. De verklaringen yan een Bene dictijner monnik en een 74-jarige ■jood dat Frau Wagner hun vrij lating uit het concentratiekamp Buchenwalde en Theresiënstadt had weten tv verkrijgen, ontlokte enig applaud en voetengetrappel aan het puibuek. Het aftreden van Sjahrir Een politieke medewerker van het A.N.P. heeft getracht indruk ken op te vangen, welke het af treden van Sjahrir in politieke kringen beeft gemaakt. Vrij alge meen wordt de mening gehuldigd, dat dit aftreden niet rechtstreeks een zaak van de Nederlandse re gering is. Maar wel wordt het oordeel gehoord, dat het heengaan van deze figuur niet bevorderlijk kan zijn voor een rustige afwik keling van de Indische kwestie. Als gevolg van dit aftreden wordt ernstig gevreesd, dat meer radicale figuren op de voorgrond zullen treden. Bevoegde beoordelaars van de toestand wensten daar te laten, dat men in Amerika, dat, hoe het ook zij, zeer geïnteresseerd-is hij de oplossing van dit conflict, het aftreden van Sjahrir niet zal toe- iuichen. Hier wordt immers een bewindsman ter zijde gesteld die in dat land over de gehele lirne een goede Indruk gemaakt heeft Het Franse persbureau AFN meldt uit Parijs, uat de conferen tie der drie Ministers van Bui tenlandse Zaken Vrijdag om 16 uur is geopend. De drie Ministers van Buiten landse Zaken hebben besloten om de inhoud van hun besprekingen over het plan van Marshall tot hulp aan Europa strict geheim te houden. Klokslag 4 uur arriveerde Be vin, de Engelse Minister van Bui tenlandse Zaken, aan de Quai d'Orsay, waar hij door Bidault ontvangen werd. Daarna reed de grote auto van Molotof (Sow- jet-Unie) voor, die vergezeld was van 6-4eden der Sowjet-Russische delegatie. Bidault heette Molotof welkom, terwijl de fotografen zich verdrongen om de belang rijke persoonlijkheden, verenigd in de voorhal van het Ministerie, De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, de heer L. Neher, heeft Vrijdag, vergezeld door de Secretaris-Generaal, Ir. H. W. Mouton, de Dir.-Gen. van Volkshuisvesting, Dr. Ir. Z. Y. van der Meer en twee hoofdamb tenaren, een informatief bezoek gebracht aan Zuid-Beveland en Walcheren. De Minister arriveerde om on geveer 10.30 uur in Goes, waar hij wend verwelkomd door de Com missaris der Koningin, Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford, en het voltallig college van Gedeputeer de Staten van Zeeland, de grif fier der Staten, Dr. B. D. H. Tel- legen en de heer E. J. W. van Dijk, hoofd van het Frov. Bureau Soekarno, President van de Indonesische republiek. hevft de ontslagaanvrage van Sjahrir ais eerste Minister aanvaard en zal van zijn presidentiele bevoegd heden gebruik maken om aan de jongste ontwikkeling van de politieke crisis het bieden. (Nadruk verboden.) Elsa Bartel was gedurende vele jaren secretaresse bij bet Zweed se Gezantschap te Berlijn en ge noot als zodanig het volste ver trouwen. Door een kleine dienst- overtreding kreeg de Zweedse po litie argwaan, hetgeen leidde tot de ontdekking van haar werk zaamheden tijdens de oorlog. van hoofd te 6. De Republikeinse regering beaamt volledig wat haar dele gatie over deze kwestie in haar laatste brief van 23 Juni ver klaarde, indien de Nederlanders voornemens zijn de waarborg voor veiligheid en rust in Repu blikeins gebied aan een gemeen schappelijke gendarmerie op te dragen, dan kan de Republikein se regering dat niet aanvaarden. Ofschoon de Republikeinse re gering bereid is tot samenwer king in federaal verband en ook op het gebied van de waarborg v»n de veiligheid in het land moet haars inziens die samen, werking gebaseerd worden op de verantwoordelijkheid der afzon derlijke delen, die in de toekomst delen van de federatie zullen uit maken). 7. Rekening houdend met het hierboven vermeldde, betuigt de Zo spoedig mogelijk zal een nieuwe regering worden ge vormd. President Soekarno is thans doende met het opstellen van een te overhandigen antwoord van de Republikeinse regering op de Ne derlandse aide-memoire, waarin is verzocht de Nederlandse federale interim-regering en andere voor stellen ter uitvoering van de over eenkomst van Linggadjati te aan vaarden. De Ministers uit Sjahmr s kabi net blijven, zolang geen nieuwe reneriny is gevormd, in functie in 5 Siahrir Ir. Soekarno heeft de leiding van de regering op zich genomen voor de tijd, dat het Republikein se .kabinet wordt gewijzigd na Sjahrirs plotselinge besluit tot af treden, daar de laatste zich niet heeft kunnen verzekeren van de steun der linkse partijen inzake zijn concessies aan de Nederlan ders. Daar deze concessies ook wor den gedaan in het antwoord van Soekarno, wordt thans verwacht, dat Sjahrir het premierschap weer op zich zal nemen. De president deed deze conces sies nadat de linkervleugel op zijn besluit was terug gekomen na de terugkeer van vice-minister Se- tiadjit, die Indonesisch afgevaar digde op de vakverenigingsconfe rentie te Praag was geweest. Naar verluidt beeft Setiadjit de linkervleugel overreed zijn oppo sitie op te geven. Het Australische 'blad „Mel bourne Sun" schrijft het volgende commentaar; ,jHet bericht van Sjahrirs af tréden is inderdaad slecht nieuws, zelfs voer de veeleisende Neder landers, die bereid zijn hem op rechtheid, geduld en cultuur toe te kennen. Zijn aftreden bevestigt een presidentieel kabinet. Sjahrir or,rechtheid zelf is waarnemend Minister van hun vrees, of SJahnrs opKs Buitenlandse Zaken. wel de garantie zetIt, diat hl0 zin De aard van het antwoord van volgelingen m de hand kan nou Soekarno aan de Nederlandse j den_ Het niet waarschijnlijk, regering is nog niet hekend, doch dat de Republikeinen in hun po naar van betrouwbare zijde ver- „erzwakt zullen worden door nomen wordt is het mogelijk^ da^ wisseling van leiders. Tot hij Sjahrir's aanvaarding van een^ scherpere eisen neur^geiH^JS VarT M&ftad. JT NedeZidse zijde terts een federale interim-regering zal ver- grotere eenheid tussen extremis werpen en voorstellen, dat deze ten en gematigden gevolgd, lid van de interim-regering zal 1 Evenals in Brits-Indie is dfe mo- zijn, doch zonder een beslissende „eljjkheid van tweespalt tussen de stem. Naar verwacht wordt, zal Indonesigra groter nè. dan vóór Soekarno er tevens op staan,dat Van de onafbankelijk- de souvereiniteit de facto van de £eto< Republiek niet wordt verkleind, neio. Toen na de ineenstorting het Zweedse Gezantschap te Berlijn werd opgeheven, vroeg Elsa Bar tel het Zweedse visum aan voor haar man, die ze al vóór de oor log en zonder haar superieuren daarvan in kennis te stellen in het geheim had getrouwd. Toen haar huwelijk bekend werd, her innerde de Gezant, Dr. Richert, zich een voorval, dat al tijdens de oorlog door de Zweedse politie was onderzocht, zonder dat het deze gelukte, een spionnage op het spoor te komen. Toen n.l. in 1941 Amerika in de oorlog kwam, wendden vele Ame rikanen zich om bescherming tot het Zweedse Gezantschap, dat hen bereidwillig Zweedse passen ter beschikking stelde om hen naar Zweden te kunnen laten gaan. Vreemd genoeg werden echter al deze personen door de Gestapo gearresteerd, vóórdat ze nog de Zweedse bodem hadden bereikt. Al scheen het ook vast te staan, dat alleen iemand, die bij het Ge zantschap werkte, de namen van deze Amerikanen nog tijdig- de Gestapo kon mededelen, toch- kwam het bij niemand op, Elsa Bartel te verdenken. Maar tezelf- der tijd, dat het geheime huwelijk van Elsa Bartel bekend werd, wendde de Amerikaanse strate gische dienst zich tot de Zweedse autoriteiten om hulp hij het op helderen van een paar gevallen van verraad, waarvan de draden tezamen kwamen in het Zweedse Gezantschap te Berlijn. Daarop pas werden ook de andere myste rieuze gevallen onderzocht en na nauwkeurige bestudering der di verse gevallen kwam men tot de conclusie, dat Elsa Bartel mede schuldig moest zijn. Aan de hand van Duitse docu menten b.v. kon worden geconsta teerd, dat een omvangrijk memo randum van de Gezant, Dr. Ri- chert, gericht aan de Zweedse Re gering, nog vóórdat dit ter be stemde plaatse arriveerde, in han den viel van de Duitsers. In dit memorandum opperde de Gezant tegenover zijn Regering de moge lijkheid, dat, nu Rusland was aan gevallen, Finland wel in de oor log zou kunnen komen aan de zijde van Duitsland. Elsa Bartel had als secretaresse de opdracht ge kregen, dit document af te schrij- ven. Elsa Bartel ontkende alles, tot dat het eindelijk door een zuiver toeval gelukte, haar aan de kaak te stellen. Toen de Verenigde Staten in de oorlog kwamen, wendde een Ame rikaan zich tot het Zweedse Ge zantschap en werd daar door Elsa Bartel ontvangen. Ze nam zijn personalia op, vroeg naar zijn adres en deelde hem mede, dat hij nog diezelfde nacht de Zweedse pas gebracht zou krijgen. Daar de Amerikaan zich bij vrienden ver borgen hield, werd een speciale manier van hellen afgesproken. Midden in de nacht werd inder daad aan de deur gebeld, doch in plaats van Elsa Bartel, verscheen de Gestapo. Pas einde 1944 kon de jonge -Amerikaan uit het concentratie kamp worden bevrijd. Onmiddel lijk na zijn terugkeer in de Ver enigde Staten maakte hij bij de Amerikaanse autoriteiten melding van zijn avontuur met de onbe kende dame op het Zweedse Ge zantschap te Berlijn. Van zijn mededelingen werd een protocol opgemaakt en aan de politie te Stockholm opgezonden. Deze ver zocht de Amerikaan zich zo spoe dig mogelijk naar Zweden te he geven, alwaar hij met Elsa Bar tel werd geconfronteerd. Het leed nu geen twijfel meer: Elsa Bartel was de vrouiw, waarmee hij te Berlijn toen had onderhandeld. Nu pas viel Elsa Bartel door de mand. Ze gaf toe, als spionne werkzaam te zijn geweest, ver klaarde echter, onder pressie te hebben gehandeld. Haar man, die wegens anti-fascistische gedra gingen door de Nazi's werd ver volgd. kon slechts onder één voor waarde worden gered aldus be weerde zij n.l. dat zij zich be reid zou tonen bepaalde dienstan te verlenen aan de spionnage- dienst van de Gestapo. Onmiddellijk werd nu dienaan gaande een onderzoek ingesteld, docb er werd geen spoor gevon den van betrekkingen, die haar man tot anti-fascistische kringen zou hebben gehad. Men kent de uitvluchten van spionnen van allerlei aard en weet ook, wat men ervan moet geloven. van Wederopbouw, Jhr. Ir. J. de Ranifcz, inspecteur van de Volks huisvesting in Zeeland en Ir. J Gerber hocjvd Van bet Streek- bureau Walcheren. In gezelschap van deze heren bezocht hr* de Zuid-Bevelandse dorpen 's Gravenpolder, Elle- woutsdijk en Hoedekenskerke, die in 1944 do«r oorlogshandelingen "geleden hablten Vervolgen. reed men naar Westkapelle.- waar de Minister on der leiding /an de burgemeester Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot de landingt plaats en bet dorp, waar druk' gebouwd wordt, be zichtigde. Le Minister deed aan de burgemeester een toezegging, dat in het leegstaande wederop- bouwkamp gezinnen, die wachten op het gereedkomen van defini tieve won'ngen, ondergebracht kunnen werden, indien althans Landbouwbestel' hier toestem ming voor geeft. In Vlissi ïgen werd de lunch gebruikt, waarna in Middelburg een vergadering met burgemees ters van W lcherse dorpen plaats vond De Minister hield een rede waarin hij mededeelde, dat de be handeling 'van het wetsontwerp tot de regeling en de oorlogs- schadevergceding 'binnen enige maanden in.de Kamer Al geschie den. Spreiter wijdde aandacht aan het art eidersprobleem en zei- de te diep aanzien, dat hij de aantrekking van z.g. vreemde ar beiders na-ir de geteisterde ge bieden, mit.. op ibasis van vrijwil ligheid zeer belangrijk achtte. On der deze vreemde arbeiders wordt verstaan, werkkrachten uit an dere delen van het land. Minister Neher verklaarde voorts, dat er gestreefd kan wor den naar een grotere werkzaam heid van de gemeenten in zake de wederopbouw Tenslotte deelde hij mede, dat het in de bedoeling ligt binnen kort met bijzonderheden aan de dag te treden over een nieuwe constructie van de organisatie van de wederopbouw. Het zal morgen feest zijn in het Prinselijk Gezin, want Z. K. H|. Prins Bemhaüd viert dan zijn 36ste geboor tedag. Wij bieden onze Prins en ons Prinselijk Gezin en Vorstin onze eerbiedige ge lukwensen aan, die vergezeld gaan met de bede dat Hij nog vele jaren voor Zijn 'Gezin en ons Vaderland gespaard moge blijven. Wij doen hierbij tevens een beroep op het Nederlandse Volk om Maandag ter gelegen heid van de Anjerdag zich te tooien met de witte anjer voor het Prins Bernhardfonds, dan steunt U onze jeugd bij haar vorming, onze arbeiders in him ontwikkelingswerk, onze soldaten hier te lande en in Indonesië, onze intellectuelen en kunstenaars bij' hun arbeid De anjer teken van gees telijke vrijheid en culturele opbouw. Australië heeft bij het Ameri kaanse departement van Buiten- - landse Zaken geprotesteerd tegen het besluit van Generaal Mac Arhur, Japan toe te staan de phosphaathoudende rotsen op het eiland Anguar ten Noorden van Nieuiw Guinea te exploiteren. In het Australische protest wordt gezegd, dat Generaal Mac Arthur, de Geallieerde opperbe velhebber in het gebied van de Stille Oceaan, zijn besluit geno men heeft zonder overleg te ple gen met andere belanghebbende Geallieerde landen. In het besluit van MacArthur, aldus de Australi sche opvatting, schuil een poten tieel gevaar voor Austrailë. AVONTUREN VAN EEN AUSTRALISCH PILOOT. De Australische vlieger Gregory Board, die verleden week een landing gemaakt heeft op een Nederlands noodvliegveld bij Pa- lembang, heeft in zijn rapport aan de Australische immigratie autoriteiten beweerd, dat de Ne derlandse autoriteiten hem op de terugreis hadden verboden verder te reizen en zijn toestel hadden beschoten, toen hij zonder toe stemming toch vertrok. Zijn kaar ten zijn in beslag genomen en men ondervroeg- hem over zijn reis onder de beschuldiging, dat hij qontact onderhield met Indone siërs en wapens alsmede de Australische vakvereningsleider Healy naar Djokjakarta had ver- 1 voerd. (Unicos Press.) Na een bespreking van enkele uren heeft het Franse Kabinet er niet toe kunnen besluiten, zijn goedkeuring te hechten aan de overeenkomst, die Donderdag reeds eerder bereikt werd tussen het Ministerie van Industriële productie en vertegenwoordigers van de 250.000 stakende mijnwer kers uit Noord-Frankrijk. Vol gens deze overeenkomst zouden de mijnwerkers een productiepre mie van 60 franc, en verkorting van de arbeidsduur gekregen hebben. Indien Ramadier de overeen komst zou hebben goedgekeurd zou naar men verwacht, het werk in de mijnen morgen hervat zijn. Aan het voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs der Eerste Kamer over het ontwerp van wet betreffende de toewijzing van onroerend goed ten behoeve van de wederopbouw is het vol gende ontleend: Bij de overwe ging van dit ontwerp van wet in de afdelingen der Kamer vroegen enige leden zich af, of het besluit van de gemeenteraad, waarbij deze zich verenigt met de toewij zing van onroerend goed door de Minister, als betaling van de ver goeding, verschuldigd ter zake van de onteigening, moet worden beschouwd als een besluit tot ver vreemding van onroerend goed, dat volgens artikel 228 der ge meentewet de goedkeuring der Gedeputeerde Staten behoeft. An dere leden meenden, dat de Minis ter deze vraag ontkennend beant woordt, r*och betwijfelden, of deze zienswijze Lin overeenstemming is met een'T-dste interpretatie van de geme Zekerh dit punt Ir ïodig, omdat de ver krijger voldoende moeten heMoen. Sonmiigd leden achtten onbe vredigend 'de bepaling van artikel 2, lid 2, volgens welke de Minister de waarde van de toegewezen zaak vast stelt en bepaalt, op wel ke wijze het verschil in waarde tussen de 'toegewezen en de ont eigende, spectievelijik gevorder de zaak ,1 zal worden betaald of verrekend De algemene regel is dat de gemeenteraad de prijs vast stelt. Bij de voorgestelde rege ling is bovendien geen hoger be roep voorzien, evenmin ten aan zien van de gemeente als van de onteigenden. Andere leden kon den het hier geopperde bezwaar goeddeels onderschrijven, doch wezen tevens op de voor de ge meenteraad bestaande mogelijk heid om, al heeft hij dan ook geen positieve bevoegdheid ten aanzien van de waardebepaling, door af stemming in negatieve zin toch invloed uit te oefenen. Volgens een Donderdag door de Amerikaanse Minister van Bui tenlandse Zaken, Marshall, en de secretaris-generaal der V. N. Lie, getekende overeenkomst zal het nieuwe district van het hoofd kwartier van de V. N. te New- York, „onschendbaar" zijn en mogen politie of andere function- narissen niet zonder vergunning het gebied binnenkomen. De V. N. verkrijgen bij deze overeenkomst privileges en aan Lie en zijn assistenten wordt di plomatieke onschendbaarheid ver leend. Leden van het secretariaat der V. N., officiële delegaties en journalisten, die hij de V. N. zijn geaccrediteerd, zjjn ontheven v^n de gewone visum-formaliteiten bij het binnenkomen van de V. S.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1