Aide-mémoire aan Republikeinse delegatie (^Wereldnieuws J MOSKOU ACCOORD met voorstel tot Driemogendhedenconferentie DINSDAG 24 JUNI 1947. Dr. Van Mook heeft gisteren de volgende aide-mémoire overhandigd aan de Republikeinse delegatie: De Commissie-Generaal ontvangt brief van de Indonesische delegatie Het aftreden van Eisenhower Het RAPPORT over Koning Leopold. GEEN hogere benzineprijs. Mislukte poging tot ontvoering te Jeruzalem. Het incident te Capodistria. De Palestina-commissie der V. N. en de terechtstelling van verzetslieden Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEEKS VERWACHTIN G medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Wanner. Naar Zuid-West draaiende wind. Vrij veel bewolking, doch overwegend droog weer. Warmer. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 535- Verschijnt dagelijks Drnkkery N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimiud per advertentie l.öd. Inzendingen advertentie* tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties 1 1—5 regels 60 ct.; ieders regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blal 10 ct. meer. „De Nederlandse Regering wenst aan de regering van de Repu bliek te bevestigen, dat zij de bedenkingen vervat in de nota van de Commissie-Generaal van 20 Juni deelt. Zij wil, zoekende naar wat verenigt en niet naar wat scheidt, thans niet treden in wat slechts zou neerkomen op een herhaling van de bedenkingen die de Oommissie-Generaal heeft geopperd tegen de nota van de Repu blikeinse delegatie van 7 Juni. In de bezwaren die van de zijde van Oost-Indonesië en West-Borneo zijn geopperd, waarvan zij de ernst iniziet, wil zij thans evenmin treden. Zij wenst nogmaals te doen uitkomen dat zij bij voortduring bezield is met de hoop dat zij er in zal slagen met de Republiek evenals met Oost-Indonesië en West-Borneo reeds het geval is, langs vreedzame weg een schik king uit te werken op de grondslag der overeenkomst van Ling- gadjati, welke schikking de natuurlijke aspiraties van de inwoners der republiek recht doet wedervaren en die tezelfdertijd de vrijwil lig overeengekomen associatie tussen de volken van Nederland en Indonesië verwezenlijkt. Juist daarom is zij zo teleurge steld door de nota van de Repu blikeinse delegatie van 7 Juni. Harerzijds op 27 Mei in volko men goede trouw voorstellen ge formuleerd hebbende, .gericht op verwezenlijking van een gezonde en voor Indonesië zowel als voor Nederland vruchtbare staatsvorm, voorstellen wier redelijkheid ook voor onpartijdig derden duidelijk is, wil zij te dezer plaatse, opdat blijkbaar bij de regering der Re publiek nog bestaand misverstand worde opgeheven, doen uitkomen dat deze voorstellen volkomen recht doen wedervaren aan de grondgedachten van de overeen komst van Linggadjati. Als enige van de belangrijkste grondge dachten noemt zij: a. het Indonesisch nationalisme moet in zijn verschillende schakering volle vrijheid tot ontplooiing krijgen en zich in een eigen Indonesisch federa tief staatsverband ontwikke len; b. Nederland en Indonesië moe ten in beider belang en in het belang van de internationale samenleving, duurzaam een gemeenschappelijk staatsver band behouden; olm te komen tot de toekom stige staatkundige verhoudin gen is uit te gaan van de geldende wettelijke en be staande feitelijke verhoudin gen. d. zowel Oost-Indonesië en Bor neo als de Republiek moeten in hun eigen waarde worden erkend opdat zij in het ■ieuwe staatsbestel op de voet ener waarachtige fede ratie de plaats kunnen ver werven die hun toekomt en die zij verlangen; e. de fundamentele rechten en vrijheden moeten ten behoeve v^an alle volkeren, volksgroe- pen en staatsburgers worden gewaarborgd f. de voorbereiding der nieuwe rechtsorde in geheel Indone sië moet op voldoende machtsmiddelen steunen. Hun omvang zal dus kunnen wor den aangepast aan de mate waarin waarborgen voor orde en rust werkelijk aanwezig zijn; xronverwijld dient in het belang van Indonesië en Nederland en van de wereld-economie, de rehabilitatie der economie van geheel Indonesië ter hand worden genomen op basis van bedrijfs- en rechtszekerheid. Waar ook de regering der Re publiek deze beginselen aan vaardt, kan zij, die beginselen m deze geest verstaande, ook met een gerust gemoed treden in de voorstellen die in de nota van de Commissle^Generaal van 27 Mei zijn gedaan. De Nederlandse Re gering doet daartoe een herhaald en dringend beroep op de regering der Republiek, rekening houdend met de mogelijkheid dat deze met volledig heeft beseft dat d^®£"~ gelegenheid in het oog der Neder landse Regering van de hoogste betekenis is. In het sterk besef verantwoordelijkheid voor het op heffen van een onhoudbare toe stand, wil zij harerzijds gaarne zover als mogelijk Is binnen de grenzen die een deugdelijke con structie zowel van de Indonesi sche federatie als van de Neder lands-Indonesische Unie stellen, daarbij met betrekking tot het alles beheersend vraagstuk van het centrale gezag in Indonesië gedurende de overgangstijd, nog het volgende doen uitkomen. Het is gewenst goed uiteen te houden wat direct noodzakelijk is enerzijds en wat na verdere voor bereiding zou kunnen tot stand- komen anderzijds. In verband hiermede zou een federale raad als door de Commis sie-Generaal VQorgesteld aan stonds kunnen worden ingesteld, mede om te voorzien in een ge meenschappelijke Nederlands-In donesische leiding bij de oplossing der actuële en dringende finan ciële en economische vraagstuk ken. In hoeverre een verdere her vorming der Indische regering voor de overgangstijd wenselijk en bereikbaar is, zal aan de orde komen wanneer de voorbereiding der wettelijke maartegelen ter hand wordt genomen, die artikel 15 der overeenkomst van Lingga djati heeft voorgeschreven. Op bepaalde bewoordingen staat de Nederlandsche Regering niet. Zij meent echter, mede op grond van het overleg, dat haar organen hebben ge pleegd met Oost-Indonesië en West-Borneo, en na de boven gegeven toelichting, de rege ring der Republiek nadrukke- Maandagmorgen heeft de Com missie-Generaal een brief ontvan gen van Sjahrir als voorzitter van de Indonesische delegatie, waarin op verschillende punten een na dere toelichting- werd gegeven, zoals de Commissie-Generaal had verzocht. Ten aanzien van vele dezer punten zou de Republikein se delegatie zich accoord verkla ren me de voorstellen in de Ne derlandse nota behoudens de toestemming van de Republikein se regering. De kwestie van een gemeen schappelijke gendarmerie, waar over de opvattingen zozeer uit een blijken te lopen, zou een on derwerp van nadere bespreking dienen uit te maken. Nog kan worden gemeld, dat na de kabi netszitting in Nederland tussen Den Haag en Batavia een zeer intensief telegrafisch contact on derhouden wordt. lijk te mogen uitnodigen de voorstellen van 27 Mei alsnog te aanvaarden. Onmiddellijk na zodanige aanvaarding ware de federale raad als door de Commissie- Generaal voorgesteld, samen te roepen om aan de voorbe reiding en wat verder ge schieden moet leiding te geven-" In aansluiting op het in deze aide-memoire medegedeelde, heeft de Landvoogd de heer Sjahrir het standpunt der Nederlandse Rege ring nader uiteen gezet. Nederlandse kringen achten het opmerkelijk, dat Van Mook en niet Schermerhom de Aide Memoire van de Nederlandse Regering aan Sjahrir heeft overhandigd. Volgens een Republikeins zegs man heeft het bevreemding ge wekt, dat de aanbieding van de Aide Memoire de briefwisseling tussen de Commissie-Generaal en de Indonesische delegatie heeft doorkruist. Sjahrir vertrekt met zijn gezel- V II m ilET officiële Sovjet-Russische persbureau Tass, meldt, dat de li Sovjet-Russische regering de voorstellen van de Franse en Britse regeringen aanvaardt en erin heeft toegestemd, deel te aan een conferentie van de drie Ministers van Buiten- nemen landse Zakem. Op 19 Juni hebben de Britse ambassadeur te Moskou, Peter son, en de Franse zaakgelastigde te Moskou,, Charpentier, nota s overhandigd van de Britse en Franse regering, waarin de rege ring der Sowjet-Unie uitgenodigd werd deel te nemen aan een con ferentie van drie Ministers van Buitenlandse Zaken inzake de Amerikaanse hulpverlening aan Europa. In verband hier mede heeft de Sowjet-Russische rege ring de Franse regering op 22 Juni de volgende nota gezonden: De Sowjet-Russische regering heeft zich op de hoogte gesteld van de inhoud der Franse nota van 19 Juni met betrekking tot de voorbereiding van Europese eco nomische programma's in verband met de verklaring van Marshall in de Harvard University op 5 Juni, die voor de Britse en Franse Ministers van Buitenlandse Zaken aanleiding was om besprekingen Het officieuse blad „Army and Navy Journal" meldt, dat Gene raal Eisenhower, chef van de ge nerale staf der V. S. van Presi dent Truman in principe goedkeu ring heeft ontvangen om van 1 Januari a.s. af in het reserve kader te worden ingedeeld, zoals Eisenhower zelf had verzocht. Van die datum af zal Eisenho wer president van de universiteit van Columbia zijn. De opvolger van Eisenhower zal volgens het Iblad waarschijnlijk Generaal Brad- ley zijn, die thans is heiast met de belangen der oud-strijders. schap heden naar Djokja voor de kabinetszitting van Woensdag. Aan Hatta op Sumatra is een telegram verzonden met het ver zoek deel te nemen aan de kabi netszitting, doch vermoedelijk zal men hem niet meer tijdig kunnen bereiken, daar hij in het binnen land vertoeft. Commentaar van „Le Peuple" In haar uitgave van Maandag morgen brengt het socialistische blad „Le Peuple" commentaar op het rapport, dat de commissie van rechtskundigen heeft uitgebracht over de houding van de Koning tijdens de bezetting. Het blad begint met te verkla ren, dat het rapport een eenzijdig karakter draagt en duidelijk een politieke strekking heeft. Het rapport vormt, aldus „Le Peuple", een pleidooi voor de Ko ning, hetgeen, volgens het blad, niet te verwonderen valt aange zien de leden der commissie van onderzoek door de Koning per soonlijk zijn aangewezen. Het blad wijst verder nog op de zinsnede in het rapport, volgens welke, de do cumenten, die bestudeerd werden, uitsluitend documenten betreffen, welke door de Koning ter beschik king zijn gesteld. „Le Peuple" beschuldigt de commissie er van deze bescheiden dusdanig verwerkt te hebben, dat zij een zo gunstig mogelijk licht op de figuur van de Koning wer pen. Het blad stelt verder in het licht, dat, ondanks de conclusie van het rapport, in de bijgevoeg de documenten tot uitdrukking komt, dat, in tegenstelling met hetgeen de rechtskundigen ver klaren, de leden der regering dui delijk aan Koning Leopold te ver staan hebben gegeven, dat zijn beslissingen in strijd waren met de Grondwet, dat hij van plan was met andere Ministers onder voogdijschap van de vijand te re geren, dat hij de overtuiging toe gedaan was dat de oorlog voor de Geallieerden was verloren en van oordeel was geen verbintenis sen tegenover de Geallieerden meer te hebben. Volgens „Le Peuple" zouden de documenten de juistheid van de door het pariement genomen be slissing met betrekking tot de Koning bevestigen. IHet blad besluit met er op te wijzen, dat iedere nieuwe agita tie over de Koningskwestie in België geen ander effect kan heb ben dan de belangen van het land, en in de eerste plaats die van het Koningschap en de dynastie te schaden. hierover te voeren. De Russische regering geeft toe, dat de voor naamste taak der Europese lan den thans is, zo spoedig mogelijk zich te herstellen en hun econo misch leven dat door de oorlog ontwricht werd, te ontwikkelen. Het is duidelijk, dat deze taak vergemakkelijkt zou kunnen wor den indien de V. S., wier produc tievermogen verre van ver minderd te zijn tijdens de oor log is toegenomen, hierbij hun steun zouden verlenen. Ofschoon de Sowjet-Russi sche regering momenteel nog niet beschikt over inlichtingen betreffende de aard en de voorwaarden voor een even- tuël® economische steun aan Europese landen door de V. S., en betreffende de maat regelen, die door de Britse en Franse regeringen tijdens de ,afgelopen besprekingen te Parijs werden besproken, aan vaardt de Sowjet-Russische regering toch het voorstel van de Franse en Britee rege ringen en stemt zy er in toe, deel te nemen aan een con ferentie van drie Ministers van Buitenlandse Zaken. De Sowjet-Russische rege ring is van mening, dat een dergelijke conferentie op 27 Juni te Parijs zou kunnen plaats vindeni." Tass deelt nog mede, dat een nota als bovenstaande ook aan de Britse regering is gezonden. Van bevoegde zijde wordt ons desgevraagd medegedeeld, dat er in tegenstelling tot een op een vergadering van verladers en eigen vervoerders gedane me dedeling momenteel geen sprake is van een voornemen om de benzineprijs te verhogen. De nationale vergadering van de Pendsjaab heeft met 91 tegen 77 stemmen zich uitgespro ken voor verdeling van de pro vincie. De vorst van Monaco, Prins Louis II herdenkt 26 Juni de dag waarop hij vóór 25 jaar zijn vader Albert I opvolgde. In verband met dit jubileum worden van 25 29 Juni te Monaco grote feeste lijkheden gehouden onder voor zitterschap van de Staatsminister Pierre de Witasse. De Hongaarse Minister van Justitie. lisvan Ris, heeft in een rede verklaard, dat het Ministe rie van Buitenlandse Zaken gron dig gezuiverd dient te worden om een „werkelijk Hongaarse buiten landse politiek", in overeenstem ming met de Sowjet-Unie, moge lijk te maken. Ris achtte het een fout, dat men het vorige jaar ook het stem recht had gegeven aan „de vij anden der democratieën". Herman Borms, zoon van Auguste Borms, is uit de gevan genis te Antwerpen ontsnapt, waar hij wegens verstandhouding met de vijand tijdens de bezetting 20 jaar moest uitzitten. Waar schijnlijk is het Borms gelukt te ontsnappen doordat men hem tij dens een bezoek een bezoekers- kaart in de hand heeft weten te spelen. Men neemt aan, dat deze kaart hem door de wachtposten heen geholpen heeft. Waarschijn lijk is hij toen in een buiten wach tende auto gestapt en tracht hij thans buitenslands te komen. —Een) woordvoerder van het Britse Ministerie van Buitenland se Zaken heeft verklaard, dat Engeland nog geen officiële be vestiging heeft ontvangen van het Amerikaanse besluit om zelf de kosten der eigen bezettings troepen in Oostenrijk te dragen. Hij bevestigde, dat het Ameri kaanse besluit niet in overleg met Engeland is genomen en dat En geland niet voornemens is een dergelijke stap te doen. Zondagavond hebben twee ge wapende joden en een meisje in een overvolle boekwinkel te Jeru zalem getracht een Britse offi cier van politie te ontvoeren. De andere klanten in de boekwinkel werden bedreigd met een revolver, terwijl een der joden met de offi cier worstelde en trachtte hem met chloroform Ibuiten bewustzijn te brengen. (De officier ontving met de kolf van een revolver een slag op het hoofd en werd in het gezicht geschopt. Een andere officier van politie, die van het gevecht getuige was, riep een politie-auto aan en na een schot te hebben gevuurd slaagden de verzetslieden erin te ontkomen. In een commentaar op de mo lestatie van de Bisschop van Triest, Mgr. iSantin, heeft het Joego-Slavische persbureau ver klaard, dat het „betreurenswaar dig incident" niet zou zijn ge beurd als de Bisschop de autori teiten te Capodistria van zijn komst in kennis zou hebben ge steld. De plaatselijke autoriteiten heb ben onmiddellijk na het gebeurde de Bisschap hun verontschuldi gingen aangeboden, aldus het persbureau, dat verder verklaart. Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter in zage de passagierslijst van het m.s. „Indrapoera". dat de plaatselijke politie gepoogd heeft de demonstranten het bin nendringen van het seminarium, waar de Bisschop zich bevond, te beletten. Reuter merkt hierbij op, dat blijkens de berichten uit Triest de aanval was ondernomen door Joe goslavische communisten en de Bisschop een beroep heeft gedaan op twee Joegoslavische officie ren, die eveniwel weigerden hem te helpen. (In het Reuter-bericht van 19 Juni werd de naam van de Bis schop als Mgr. Gisant opgegeven, de in dit bericht gegeven naam, Santin, is echter juist. Red. A.N.P.) De speciale commissie voor Palestina van de V. N. heeft een verzoek om ten gunste van de drie ter dood veroordeelde Joodse verzetslieden, die betrokken wa ren bij de aanval op de gevange nis te Acre aan de Secretaris-Ge neraal der V N. gezonden en deze verzocht, het verzoek aan de Brit se regering te willen doorzenden. In een begeleidende nota aar de Secretaris-Generaal heeft de commissie haar bezorgheid uitge drukt. dat de voltrekking der doodvonnissen in Palestina een ongunstige sfeer zal scheppen voor het vervullen van de taak, die de algemene vergadering der V. N. aan de commissie heeft toe vertrouwd. Het verzoek om interventie is afkomstig van de familieleden der ter dood veroordeelden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1