II Briefwisseling tussen Republikeinse delegatie en Commissie-Generaal De obstructie in de Amerik. Senaat Radiorede President Truman Handelsaccooid tussen België, LuxBinburg en Nederland geparafeerd ie i i «4 Antwoord Commissie-Generaal d Geen overeenstemming omtrent Republikeins antwoord „De Nieuwsgier" over Sjahrir's radiorede Critiek op Eenheidsvakbond NEDERLANDSE SCHEPEN VERLATEN BERLIJN. Het rapport over de Belgische Koning Het plan Marshall Cevende conlratianJe t IF fa rfcj 1 j BE re DP IZ ent Vrijdag is de navolgende brief aan de voorzitter van de Com missie-Generaal overhandigd: „Hierbij stellen wij uwe delega tie officieel in kennis met de zake lijke inhoud van de radiorede, waarvan de tekst hiernevens gaat, welke ik Vrijdagavond ten 20.00 uur mocht uitspreken. 1. Wij stemmen in met de in stelling zo spoedig mogelijk van een interim-regering. 2. Wij stemmen er mede in, dat de positie van de vertegen woordiger van de Kroon de jure en formeel zal zijn als voorgesteld in de nota van uwe delegatie van 27 Mei 1947. Wij hopen, dat in de loop van de overgangsperiode de regering- op dit punt meer ge lijkenis zal gaan vertonen met hetgeen in onze antwoord-nota werd gesteld, zodat ten slotte deze regering overgaat in de regering van de souvereine verenigde sta ten van Indonesië. 3. De besprekingen omtrent de vorm van de interim-regering zoals door uwe delegatie voorge steld als „nader overleg" dienen plaats te hebben met vertegen woordigers van Indonesia, Timor en Borneo. Deze besprekingen zullen zo spoedig mogelijk moeten begin nen, opdat de interim-regering reeds vóór Juli a.s. kan gaan werken. 4. Taak van deze interim regering zal o m. zijn het instellen van de federale organen, zoals vermeld in de bijlagen yan de nota van uwe delegatie. Bijzonder urgent wordt hierbij beschouwd een zo snel mogelijke instelling van de federale economische or ganen. Met dit voorstel vertrou wen wij, dat aanstonds de samen- Werking, zoals de overeenkomst van Linggadjati deze bedoelt en wenst, gerealiseerd kan worden. Wanneer ook uwe delegatie hiermede kan instemmen, ver wachten wij u zo spoedig' mogelijk het initiatief te willen nemen to.t de besprekingen, hierover onder punt 3 genoemd. De Commissie-Generaal heeft Zaterdag het volgende aan de In donesische delegatie geantwoord. Ons schrijven, waarin het standpunt van de Commissie- Generaal betreffende uw ant woord op onze nota van 27 Mei 1.1. aan uw delegatie wordt ken baar gemaakt, werd gekrmst dooi uw schrijven d.d, 20 Juni J-L Wij menen in dit laatste scliiij- ven een poging te mogen zien tot het overbruggen van de grote al- stand welke tussen de door onze delegaties gewisselde nota s be staat. Gezien het belang dezer materie mas er echter geen onze kerheid zijn over de vraag, in hoeverre de summiere formulering in de brief van 20 Juni een aan vaarding van onze voorstellen van 27 Mei j.l. betekent. Alvorens hierop in te gaan, wil de Commissie-Generaal met vol doening constateren, dat ten aan zien van de positie van de verte- tegenwoordiger van de kroon haar voorstellen, zowel ten aanzien van zijn de jure bijzondere positie met beslissings-bevoegdheid, als ten aanzien van de vorm van zijn op treden in de overgangsregering tezamen met de vertegenwoordi gingen van de staatkundige orga nisaties in Indonesië worden aan vaard. De aanvaarding van dit ene punt neemt echter niet weg, dat op alle andere punten uw voor stellen de onze niet zijn genaderd. E5en andere conclusie ware slechts mogelijk wanneer punt 4 van uw schrijven aldus g-elezen zou mogen worden, dat de republikeinse regering instemt met de instelling van al die federale organen, welke in de bijlagen onzer nota worden genoemd, en uit het woord „zo als" onder punt 4 zou mogen wor den afgeleid, dat hetgeen in onze bijlagen omtrent deze federale organen wordt gesteld, alsnog door genoemde regering ten volle wordt onderschreven. De Commissie-Generaal meent in dit verband te moeten opmer ken, dat het nimmer in de bedoe ling kan liggen de vaststelling 1 van de algemene regelingen dei- uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati te ontnemen aan de delegaties en toe te vertrou wen aan de interim-regei ing. Aangezien ook uw schrijven van 20 Juni aan de Nederlandse regering werd voorgelegd, stelt de Commissie-Generaal het op nriis uw antwoord op het boven staande ten spoedigste te mogen vernemen, opdat ook dit bij de beoordeling van uw schijven in aanmerking kan komen. De Indonesische Kabinetsleden en partijleiders, die te Batavia in vergadering bijeen zijn ge weest, zijn niet tot overeenstem ming gekomen omtrent de for mulering van het antwoord op de Nederlandse voorstellen. Een voltallige zitting van het (Republikeinse Kabinet is voor morgen (Dinsdag) bepaald. Tot dusver is „De Nieuwsgier" het enige blad dat commentaar geleverd heeft op Sjahrir's radio rede. Volgens het blad beweegt zijn verklaring zich langs de lij nen, welke reeds in Bataviase Republikeinse kringen werd aan geduid, namelijk dat de Republi keinse delegatie gemeend heeft een constructieve bijdrage te moe ten leveren met de bedoeling om bloedvergieten te verhinderen. „De Nieuwsgier" vervolgt: „De verklaring is dus in zeer verzoenende toon gesteld, doch zij mist, althans op het eerste ge zicht, alle aangrijpingspunten voor de realisatie van een eventuële verzoening, terwijl zij een inter pretatie van de Republikeinse voorstellen geeft, waarvan wij de waarde vooralsnog niet willen beoordelen en niets te ugneemt van de feitelijke en ondubbelzin nige tekst. Tenslotte zijn bedoe lingen wel van grote waarde, doch van veel minder concrete be tekenis dan feitelijke punten, welke men zwart op wit stelt en waartoe men zich wenst te ver binden. Wat dit nu betreft, kan men alleen tot de conclusie komen, dat de Republikeinse tegennota integraal gehandhaafd wordt Misschien mag men daaraan ver binden de suggestie, dat de Re publikeinse delegatie zelf enigs zins geschrokken is van de reactie op haar werk en natuurlijk wensen wij onder geen omstandig heid de verzekering in twijfel te tiekken, dat de Republikeinse de legatie niet anders beoogde (let wel' beoogde) dan „het vinden van een oplossing op de basis van de Linggadjati-overeenkomst." Voorshands is niets anders te zeggen dan dat wij Sjahrir zeer verplicht zijn, doch dat hij het antwoord op de vraag „wat nu bepaald niet gegeven heeft". Senator Taft, die een half uur na de President voor de radio 't woord v°erde' noemde de bood schap van de President een ver keerde weergave van de voorzie ningen der wet. „Deze boodschap toont aan, dat de President prac- tisch niets van de voorzieningen der wet af weet", aldus Taft. „Hij heeft punt voor punt de critiek van de vakverenigingsleider ge volgd". Taft zeide, dat Truman het Tand onbeschermd wilde laten tegen de dreiging van een alge mene staking. UIT DUITSLAND. De critiek op de communisti sche strevingen in de eenheids vakbond voor de Sovjet-zóne van Duitsland, de Freie Deutsche Ge- werkschaftstound, wordt steeds sterker, nu er discussies gaande zijn over nieuwe reglementen voor de bond. De critiek wordt in hoofdzaak geleid door de sociaal-democratische getinte on afhankelijke groep, welke zich ir. de bond gevormd heeft. De „Neue Zeit", het blad van de christelijke vakbondleiders Kaiser en Lem mer dat reeds eerder de politieke situatie in de Sovjet-zóne hekelde, oefent thans scherpe critiek op de eenheidsvakbond. Daarbij wordt opgemerkt, dat de onverdraag zame houding van Marxistische kringen in vele Europese landen de christelijke arbeiders gedwon gen heeft eigen vakbonden te houden. In dit verband herinnere meri zich het onlangs door Serra- rens uit Utrecht aan Berlijn ge brachte bezoek. „Wanneer de een heid der vakbonden in Duitsland wil blijven bestaan", aldus de „Neue Zeit", „dan moet de F.D. G.B. veranderen en ophouden een school v°°r marxistische ideologie en een instrument voor de god- lozenipropaganda en in strijd tegen de christelijke school te zijn. De garantie daarvoor wordt even wel niet gegeven door de nieuwe ontwerp-statuten, noch door de ervaringen van de afgelopen twee jaren.'" Christelijke kringen eisen opheffing van het systeem der indirecte verkiezingen en grotere zelfstandigheid der vakgroepen. De eerste groep van vrijgegeven Nederlandse schepen zal Berlijn Maandag a.s. verlaten. Deze groep bestaat uit dertien schepen, die uit de haven Spandau zullen vertrekken en daar uitgeleide worden gedaan door generaal Huender, hoofd van de Neder landse missie. In de loop van de volgende week zullen nog tien schepen «ie reis naar Nedei land aanvangen, terwijl de overige veertien in de eerste helft van Juli zullen afvaren. In zijn aangekondigde radio rede heeft President Truman Vrij dagavond de nieuwe arbeidswet geving „slecht voor de arbeiders, slecht voor de ondernemers en slecht voor het land" genoemd. De President waarschuwde, dat dit soort wetgeving het Ameri kaanse volk in twee tegenover elkaar staande groepen zal split sen, wat de kracht der Verenigde Staten zal benadelen. „Terwijl onze edelmoedige Ame rikaanse geest ons ertoe aanzet de wereld te helpen herbouwen moeten wij een beter Amerika maken, waarin allen een gelijk deel hebben in de zegeningen der democratie. Het wetsontwerp TaftHertley vormt een bedrei ging voor bet bereiken van dit doel. Om wille van de toekomst des lands hoop ik, dat het wets ontwerp niet tot wet zal worden Verheven", aldus Truman. Truman waarschuwde, dat de wet de dreigende mijnwerkerssta king niet zou kunnen voorkomen doch hoogstens uitstellen van I Juli tot October aanstaande. Voor het eerst sinds 20 jaar heeft de Amerikaanse Senaat een nacht en een dag achtereen ver gaderd, als gevolg van de „Fili- buster-aclie" van de linkerzijde tegen de arbeidswet, die het Huis van Afgevaardigden Vrijdag over stemd heeft, nadat President Tru man zijn veto had uitgesproken. De aanhangers van de wet, die het recht tot stakingen beperkt en de „closed shop" verbiedt, trachtten de Senaat te overreden om het voorbeeld van het Huis van Afgevaardigden te volgen. De Senatoren lossen elkaar met spreekbeurten af. Ongeschoren hingen zij in hun stoelen. Senator Morse nam het woord over van Claude Pepper en leunde tenslot te zwaar op een stapel boeken om staande te kunnen blijven, terwijl hij onverstaanbare woorden mom- PSNa een onafgebroken zitting van 28% uur heeft de Senaat er in toegestemd om de stemming over bet veto tot hedenavond 8 uur uit te stellen. De laatste spreker was Morse, die 10 uur achtereen het woord voerde. Indien de Senaat heden met twee-derde meerderheid het veto overstemt, moet de wet als aangenomen worden beschouwd, ondanks de bezwaren van Tru man. Niettegenstaande het uitstel van de stemming, ging de Senaat door met bet debat. Tenslotte werd de vergadering na een onafgebroken zitting van 30 uur en 52 minuten tot heden verdaagd. De leden van de commissie van voorlichting, die een onderzoek hebben ingesteld naar de gedra gingen van Koning Leopold tij dens de Duitse bezetting, beëindi gen hun rapport met de volgende termen: „Ingevolge de ons ge- geven opdracht, de historische waarheid op te sporen, hebben w;j er naar gestreefd deze uit de ons medegedeelde feiten en documen ten in volle onpartijdigheid af te leiden. Het is onze overtuiging, dat die waarheid zich zal opdrm gen aan degenen, die, los van alle vooroordeel, met eenzelfde geest van objectiviteit en rechtvaardig heid zullen bezield zijn. De Koning komt daarin voor als hebbende in alle omstandig heden de wil gehad geboor te geven aan zijn geweten, hetwelk zich op zijn beurt richtte naar de daden van zijn roemrijke voorgan gers. Geen ogenblik heeft hij de verantwoordelijkheid uit het oog verloren, die op hem rustte uit hoofde van het verheven ambt dat hij belichaamt en waarvan het zijn plicht is de onafgebroken voortzetting te verzekeren. De onderhandelingen, die sinds enige tijd te Brussel tussen een Belgisch-Luxemburgse en een Nederlandse delegatie werden ge voerd ten einde het op 31 Mei 1947 verlopen accoord, dat een geldigheidsduur van 2 jaar beeft, voorziet in een wederzijdse ruil van goederen en diensten ten be drage van 18 millioen Belgische francs en zal met terugwerkende kracht vanaf 1 Juni 1947 in wer king treden. Het accoord werd op 21 Juni 1947 op het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buiten landse Handel te Brussel gepara feerd namens de Belgisch-Luxem burgse economische unie door Ba ron Snoy et d'Oppuers, secretai s- generaal van het Ministerie van Economische Zaken en namens de Nederlandse Regering door de heer Spierenburg, plaatsvervan gend directeur-generaal van het Ministerie van Economische Za ken. Het Belgische departement van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel was bij de besprekingen vertegenwoordigd door de heer G. Venboomien, direc teur van de Nederlandse sectie van het directoraat-generaal voor de buitenlandse handel. De heer Wollman, economisch adviseur bii de Luxemburgse delegatie te Brussel, heeft als gedelegeerde van de Luxemburgse Regering aan de besprekingen deelgenomen. Op basis van de grondslagen, wel ke gedurende de jongste hijeen- komst te Brussel van de Ministers der drie landen zijn gelegd, wordt het handelsverkeer tussen België, Luxemburg en Nederland door 't nieuwe accoord aanzienlijk ver ruimd. De Belgisch-Luxemburgse export zal goederen omvatten die voor de economische opbeuw van Nederland onmisbaar zijn zoals: staal, cement, bouwmaterialen en vensterglas. Voorts zullen chemi sche- en pharmaceutische produc ten, textielstoffen en manufactu ren alsmede o.m. metallurgische en electrotechnische producten, fotografische materialen, papier en papierproducten, keramische en glasproducten, rubber- en leerar tikelen en producten van de Bel gische Congo door België en Lu xemburg naar Nederland worden geëxporteerd. Nederland zal o.m. aan België en Luxemburg leveren: land- en tuinbouwzaden, pootaard- appelen, fok- en mestvee, kaas. chemische producten, cokes, kleur stoffen en vernissen, textielpro ducten, machines, edectrisohe en electrotechnische apparaten, kera mische producten alsmede produc ten van de overzeese gebiedsdelen. De tekening van bet geparafeerde accoord zal binnen enkele dagen plaatsvinden. De scheepsherstellers te Ant werpen, die sedert enkele dagen in staking zijn, hebben Zondagvoor middag een referendum gehouden. Met 3940 tegen 3671 stemmen werd besloten het werk heden te hervatten. De onderhandelingen met de werkgevers zullen echter worden voortgezet. Welingelichte kringen te Lake Success zijn van mening, dat het plan van Marshall voor het her stel van Europa, indien het door middel van de V. N. wordt uitge voerd, waarschijnlijk wel de uit eindelijke steun van de Sowj et- Unie zal ontvangen. Kringen, die in nauw contact staan met de Sowjet-delegatie verklaren, dat er waarschijnlijk een sterke druk op de Sowjet- re serins zal worden uitgeoefend door landen als Polen, Bulgarije, Hongarije en Joego-Slavië, die al len buitenlandse economische steun behoeven, welke de Sowjet- Unie zelf niet kan verlenen. De Sowjet-republieken de Oekraïne en Wit-Rusland hebben eveneens dringend hulp nodig. Er werd te Lake Success ver klaard, dat er niets tegen is het plan ten uitvoer te brengen door middel van de V. N„ wanneer de Sowjet-Unie besluit er niet aan deel te nemen. Dit wordt het sterkste argument geacht om de Sowjet-Unie er toe te brengen haar zelf en haar buren niet bui ten het plan te houden. Er heerste in hoge kringen van de V. N. een gevoel van optimis me ten aanzien van de mogelijke uitwerking van het plan, i_ncLen het door middel van de V. N. wordt uitgevoerd. De Times verhaalt in een uitvoerig bericht van een Engelsman, die bij zijn terugkomst van een vacan- tiereis in België, door de douane te Dover betrapt werd op bet bezit van...... een levende coloradokever in een luciferdoosje, onderge bracht in zijn vestzak. Er werd een aanklacht tegen hem ingediend op grond van „het in bezit heb ben van een levende colo- rado-kever in gevangenschap, in strijd met artikel 2 (3) van de verordening van 1933 be treffende de colorado-kever uitgevaardigd volgens de wet op de uitroeiing van epide mieën en insecten". De aangeklaagde verweerde zich met te verklaren, dat zijn Vriend in België de levende contrabande bij wijze van grapje heimelijk in zijn vestzak gestopt moest heb ben. Maar de rechter ver klaarde de overtreding als zeer ernstig te beschouwen en het jammer te vinden, dat de maximum-boete zo laag gesteld was De smokkelaar-tegen-wil- en-dank, kreee 10 pond ster ling boete te betalen en bovendien de helft van dit bedrag aan kosten voor bet geding. Het bericht meldt verder nog ter geruststelling van zijn lezers, dat de douane beambte, die de kever ont dekte, het monster persoon lijk èn eigenhandig heeft doodgedrukt en het cadaver daarna aan een ambtenaar van het departement van Landbouw ter hand gesteld heeft. ti e rijs O do ge ve opt inkc s z en *e na gev d Re- een twiT nde ■r ide" 3 3e l3 rug omi ave >it f' b m ie leef >ro< tit 0l!& als sie Bil 5V< O p KJ ill SI lij :n Oc "e g- k I ,n VQ he si w. dj V li: re gc re» 3D n i ia it: 311 I r 1 J >n 3* e: :e n a 4 ♦CKi 'ia PlQ fUv O/l 13! 13/

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1