Radiorede van Sjahrir Witboek over Koning Leopold Hieuws in enkele tegels De onregelmatigheden Rijksbureau voor Bout VRIJDAG 20 JUNI 1947. Republiek schrijft kans op nader overleg niet af DE KABINETSZITTING Aflossing troepen van het K. N. I. L. 0e staking in België Verwarde Belgische detailprijzen Het Palestijnse vraagstuk De Nicola nog tien dagen President? De metaalwerkende nijverheid in België Het plan voor de controle op de atoomenergie De Nederlands-Belgische Tolunle Onderhoud Sjshrir met! Consul-Generaal V. S. Post voor militairen op weg naar Indië bij het Verruiming van de Rijwielbanden-Distributie an Bs I da ni r®] IZ Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Weinig verandering. Zwakke, later matige wind tus sen W. en Z Weinig verande ring in temperatuur.. Tijdelijk opklarend met op enkele plaat sen ochtendmist. Later weer toen. bewolking met plaatsel. jnige regen. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No- 532. Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimru* per advertentie 1,69, Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertentie»! 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blal 10 ct. meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Sjahrir heeft Woensdagavond in een radiorede voor Radio Indone sia o.m. gezegd: „Mfen spreekt thans algemeen van de mogelijkheid van een ca- tastrophale oorlog of een strijd tussen de Nederlanders en Indo nesiërs. Men zegt wel, dat de Republikeinse antwoordnota niets anders inhoudt dan een bedekte afwijzing. Er zijn er ook, die be weren, dat de Republiek eigenlijk opzettelijk aanstuurt op een over winning of een snelle afdoening van zaken los van de overeen komst en de opzet van Linggad- jati en wel door de Nederlanders te dwingen op dit ogenblik over de gehele linie toe te geven. Er zijn er die beweren, dat de Repu bliek om dit te bereiken, bereid is zo nodig oorlog en geweld te aanvaarden. De geest en de hoofd punten van de Republikeinse nota hielden echter in waarheid niets anders in dan de vurige wens om snel tot een practiêche oplossing te komen. „Het is mogelijk, dat de keuze van de woorden in de republikein se nota zou kunnen worden ver beterd en dat daarmede het onge motiveerde wantrouwen had kun nen worden voorkomen, doch met nadruk dient te worden ver klaard, dat achter ons antwoord geen bedekte bedoeling verborgen ligt, die een kwade opzet of een strophe inhoudt. Sedert echter de antwoordnota aan de Commissie-Generaal is overhandigd, is er tot nu toe geen gedachtenwisseling geweest no pens de voorgedragen punten, en heeft een vergelijking of confron tatie van de standpunten steeds groter werd en de sfeer steeds slechter werd, zodat men nog niet weet, welke laatste mogelijkheden beide partijen aanvaarden kun nen. Wij behoeven thans hierover geen spijt te hébben. Ik acht het mijn plicht, om algemeen bekend te maken, dat de wezenlijke be doeling van de republikeinse regering Is, om elke mogelijkheid te voorkomen, dat men gedreven wordt door psychose, door een sfeer, die ons dwingt, tussen oorlog, moord met voorbedachte rade, dan wel geen oorlog en on voorwaardelijke overgave. Het is daarom niet onze bedoeling ge weest een aanvaarding van onze verlangens in hun geheel en in eens te forceren. Wij hebben voorgesteld, ,dat aanstonds de samenwerking zoals in Liggadjati bedoeld en gewenst is, wordt ge realiseerd. Besprekingen betreffende de vorm van de overgangsregering, zoals door de Commissie-Generaal voorgesteld, als „nader overleg" dienen uiteraard plaats te hebben met vertegenwoordigers van In- dosia, Timor en West-Borneo, op dat de overgangsregering vóór medio Juli kan werken. Die overgangsregering dient eveneens tot taak te hebben het opzetten van federale organen, zoals vermeld is in de bijlage van de nota van de Commissie-Gene raal. Zo snel mogelijk zal onder meer een aanvang worden ge maakt met de oprichting van fe derale economische organen. Indien in het voorgaande het openen van een mogelijkheid ge zien kan worden om een aanvang te maken met het realiseren van hetgeen in de overeenkomst van Linggadjati is overeengekomen, dan zal zeker de duistere en be nauwde sfeer weer helder en ruim worden". Sjahrir heeft Donderdagmorgen bezoek ontvangen van de Ameri kaanse consul-generaal, Dr. Wal ter A. Foote. Woensdagavond heeft hij reeds besprekingen gevoerd met de Britse consul-generaal, Mitche- son, en Donderdagochtend met de De Raad van Ministers heeft gisterochtend vergaderd in ver band met de Indische kwestie. De beraadslagingen zouden Don derdagochtend worden voort gezet. Omstreeks het einde van deze maand zal het motorschip „Vo- lendam" met het eerste contin gent militairen van het K N.I.L. naar Nederland vertrekken. Het totale transport zal ongeveer uit 1500. personen bestaan. Zoals reeds bericht is Woens dagmorgen onder de scheepsher- stellers van de Antwerpse haven een wilde staking uitgebroken. Ook de werklieden van de „Mer cantile", van het Gutthriedok en van het Belliard-Crigthondok zijn bij deze staking betrokken. De staking is gevolgd op het bekend worden van de resolutie der nationale arbeidsconferentie, die op 16 en 17 Juni te Brussel werd gehouden en tijdens welke de eisen tot een algemene loons- veiteoging werden afgewezen. De plaatselijke vakbondleiders hebben de staking afgekeurd De staking in de machinefabrie ken te Charleroi duurt intussen voort. In de metaalindustrie ls het werk Woensdag weer hervat. Ook In Luik is de werkhervatting algemeen. Het personeel van de centrale post en van de post- chèque- en girodienst te Brussel heeft, na 24 uur gestaakt te heb ben, Woensdagmiddag ihet werk hervat. Minister-President van Oost-Indo- nesië, Nadjamoeddin Daeng Ma- lewa. Tevens hesprak hij de situa tie met de te Batavia aanwezige Republikeinse Ministers en de de- legatie-leden. De Sultan van Pon- tianak had een onderhoud met de secretaris van het Republikeinse Ministerie van Voorlichting. De politieke sfeer kenmerkt zich door de begonnen bespreking betreffende de beslissing van dr Nederlandse Regering over de ad viezen van de Commissie Gene- ïaal. Oost-Indonesië en West- Bot neo. Öfllciële Nederlandse knngen te liatavia waren niét geneigd commentaar te leveren ove liet onderhoud, dat Sjahrir met Mit- cheson heeft gehad en wezen er voorts op, dat het zwaartepunt van de situatie thans van Batavia naar Den Haag verplaatst is. Goed ingelichte republikeinse zegslieden schrijven de kans op nader overleg tussen de Neder landse en republikeinsche rege ring, waardoor een breuk nog zou kunnen worden vermeden, niet geheel af. Aan de andere kant zijn Nederlandse zegslieden niet geneigd de waarschijnlijkheid van deze kans hoog aan te slaan. Over de inhoud van het advies van de Commissie-Generaal wordt in officiële Nederlandse kringen in Den Haag het meest strakke stilzwijgen bewaard esn men merk te tegenover Aneta op, dat aan duidingen omtrent de inhoud van het advies, waarin enkele rechts- organen zich mogelijk zouden ver diepen, slechts als louter gissin gen moeten opgevat worden. Te Brussel is het 27 pagina's omvattende „witboek" gepubli ceerd van de commissie van acht, die door Koning Leopold was op gericht om een onderzoek in te stellen inzake de bezwaren, die tegen zijn gedragingen en gevoer de politiek zijn aangevoerd. In het rapport wordt er op gewezen, dat de neutraliteits politiek van België voor de oorlog door Paul iSpaak, de socialistische Minister van Buitenlandsche Za ken, was goedgekeurd en door het Belgische parlement slechts drie weken voor de invasie in 1940 werd bekrachtigd. De zeven belangrijke punten, die door het rapport behandeld worden gaan over: 1. De neutralitietspolitiek van October 1936 af. 2. De verdedigingsvoorberei dingen. 3. De militaire operaties tijdens de 18-daagse strijd in 1940. 4. De houding van de Koning ten tijde van de Belgische capitu latie. 5. De houding van de Koning tijdens de Duitse bezetting en de omstandigheden, die zijn bezoek aan Berchtesgaden omhullen. 6. Zijn tweede huwelijk. 8. De omstandigheden, waar onder hij voor de Belgische bevrij ding naar Duitsland werd gevoerd. Het rapport verklaart, dat de beweringen, als zou Koning Leo pold zich, zonder de Britse en Franse Geallieerden gewaar schuwd te hebben, overgegeven hebben, „volkomen vals" genoemd. Koning Leopold weigerde, aldus Tijdens zijn rede ter gelegen heid va>n de nationale arbeidscon ferentie, heeft de heer Spaak er op gewezen dat er in het vaststel len van de detailprijzen in België nog een grote willekeur bestaat. Een Brussels blad geeft hierover enkele bijzonderheden die wij laten volgen: Een warenhuis te Brussel verkoopt ingemaakte ha ringen tegen fr. 2 per stuk, in een gewone winkel betaalt men hier voor echter fr. 4,50. In de ene groentezaak betaalt men voorts voor komkommers fr. 14, terwijl men in de andere er niet minder dan fr. 21 voor moet neerleggen. Voor de pompelmoezen vroeg men kortgeleden in een warenhuis fr 14 per kilo, terwijl men voor de zelfde vruchten in een der stads wijken van Brussel niet minder dan fr. 24 per kg moest betalen. De ene drogist levert u op het ogenblik in Erussel een fles am moniak voor fr. 2, terwijl zijn col lega, die enkele honderden meters verder woont, zich gerechtigd adht er fr. 6 voor te vragen. het rapport, zich te verenigen met het standpunt van de Belgische regering, toen deze zich in Frank rijk bevond en met de Duitsers poogde te onderhandelen over een wapenstilstand. In Juni 1940 deelde de regering van Pierlot de Koning mede, dat „de tijd voor België scheen te zijn gekomen om openlijk met Duits land te onderhandelen". Verder zegt het rapport, dat Koning Leo pold tijdens de bezetting verzoe ken van zekere politici en hoge functionnarissen, die in Brussel een nieuwe regering wilden vor men ter vervanging van de rege ring van Pierlot in Londen, van de hand had gewezen. Ten aanzien van het bezoek van de Koning aan Hitier te Berch tesgaden zegt het rapport dat de Koning na twee maal geweigerd te hebben tenslotte in een bezoek toestemde „om represailles te voorkomen, die de Duitsers tegen de Belgische bevolking zouden hebben genomen, indien hij in zijn weigering had volhard". Koning Leopold vroeg tijdens zijn onder houd met Hitier: 1. Vrijlating van de Belgische krijgsgevangenen en 2. Verhoging van het brood rantsoen der Belgen. Over het Morganatische tweede huwelijk van de Koning zegt het rapport dat dit geen politieke gevolgen kon hebben, daar zijn tweede vrouw niet Koningin kon worden en de kinderen uit haar geboren geen aanspraak op de troon zouden kunnen maken. Verder worden de suggesties, als zou de deportatie van de Ko ning naar Duitsland in 1944 een met de Duitsers voorbereide co- medie zijn geweest, van de hand gewezen. De samenwerking tussen Joden en Arabieren. George Nassar, afgevaardigde van de Liga van Arabische arbei ders in Palestina op het congres van het Wereldverbond van Vak verenigingen, heeft verklaard, dat samenwerking tussen Arabieren en Joden in Palestina niet alleen mogelijk, maar tevens de nood zakelijke voorwaarde is voor de toekomst van Palestina. Deze samenwerking werd al 25 jaar lang door Arabische kapitalisten en landeigenaars tegengewerkt, uit vrees dat de georganiseerde en moderne immigratie van Jood se arbeiders een aansporing zou zijn voor de Arabische arbeiders om meer eisen te stellen, aldus Nassar. Dat de Joodse immigra tie schadelijk zou zijn voor de be langen der Arabische arbeiders was volgens Nassar niet juist, daar de Arabische bevolking in de laatste 30 jaren met bijna 100 pet. was toegenomen. De Joodse immigratie zou integendeel een zegen voor de Arabische ar beiders maar een vloek voor de Arabische machthebbers zijn. Nas sar kantte zich tenslotte tegen een verdeling van Palestina. Leiders van Italiaanse parlemen taire fracties hebben De Nicola, de Italiaanse President, verzocht zijn besluit, af te treden, opnieuw in overweging te nemen. De Pre sident verklaarde evenwel, dat het hem, met het oog op zijn gezond heidstoestand, niet mogelijk was zijn werkzaamheden voort te zet ten. Hij was bereid, nog tien dagen het Presidentschap waar te nemen", teneinde ruimschoots tijd te laten voor het kiezen van zijn opvolger. Men vraagt zich af, of het op treden van De Nicola automa tisch het aftreden van het kabinet De Gasperi tengevolge zal hebben. In de sector der electrische con structies in België wordt de laat ste tijd ernstig getracht de kwali teiten der producten op te voeren en wordt er in economisch opzicht naar gestreefd een rationalisatie door te voeren. Door de oprich ting van een coöperatie voor de uitvoer verwacht men de export op te voeren en nieuwe markten te veroveren. Wat de productie betreft is thans het vóóroorlogse peil be reikt, hoewel zich nog steeds moeilijkheden voordoen bij de be voorrading met grondstoffen. Se dert de bevrijding hebben electri sche apparaten ook een afzetge bied gevonden in de Scandinavi sche landen. Vooral van wat radio toestellen betreft, beklagen de producenten zich over de onsa menhangende invoerpolitiek. De Belgische markt wordt de laatste tijd overstroomt met toestellen, die niet altijd aangepast zijn aan de behoeften der Belgische ver bruikers. Bovendien ontvangen de Belgische fabrikanten slechts druppelsgewijs onderdelen uit het buitenland. Het Ministerie houdt zich thans met deze aangelegen heid bezig en verwacht mag wor den dat spoedig een gunstige on- lossing zal worden gevonden. De Sovjet-afgevaardigde in de werkcommissie voor de atoom energie van de V. N., Andrei Gro- myko, heeft Donderdag tijdens de vergadering der commissie verklaard, dat de Sovjet-Unie geen enkel plan voor de controle op de atoomenergie zal aanvaar den, volgens hetwelk sancties in geval van schendingen niet .wor den opgelegd onder supervisie van de Veiligheisraad, zodat het recht van veto van de grote mogend heden dat deze in de Veiligheids raad bezitten, derhalve niet zou kunnen gelden. De socialistische Kamerfractie is gistermorgen bijeengekomen teneinde de overeenkomst met Nederland inzake de tolunie aan een onderzoek te onderwerpen. De fractie besloot de Minister van Buitenlandse Zaken een nadere toelichting te verzoeken met be trekking tot de invloed van het aecoord op de kosten van levens onderhoud in België en de wijze waarop zal worden overgegaan tot het opheffen van sommige toltarieven. Ook de liberale fracties van Kamer en Senaat zijn Donderdag morgen bijeen gekomen om het onderwerp betreffende de Douane unie met Nederland te bespreken. De fracties blijken deze unie gun stig gestemd te zijn, doch hebben de wens uitgesproken, dat aller eerst sommige geschillen tussen de twee landen zouden geregeld worden. Sjahrir heeft heden een onder houd gehad met de consul-gene raal der V. S. te Batavia. Militairen aan boord van het m.s. „Sloterdijk" kunnen in Port Said post krijgen, mits deze op 24 Juni ter post bezorgd wordt. Wil men de post bij de aankomst in Batavia bezorgd hebben, dan moet zij op 2 Juli a.s. gepost zijn. De openbare aanklager aan het militair gerechtshof te Madrid heeft tegen 4 communistische guerillastrijders de doodstraf ge- eist. 2 Franse gevechtsvliegtui gen hebben van Algiers tot Bone (bij de grens van Tunis) de Egyptische Prins Omar Chalim geëscorteerd, die zonder toestem ming met zijn particulier vliegtuig te Algiers was geland. Zweden heeft de goudbe voorrading van zijn juweliers tot een derde van het normale kwan tum teruggebracht, daar het al leen tegen goud de voor de import van buitenlandse goederen beno digde dollars kan krijgen. Op de werven'te Belfast is een van de modernste walvisvaar ders ter wereld, het Noorse fa- briekschip „Thorshavet", te water gelaten. Het wordt door Dieselmotoren voortbewogen. het uitreiken van een vergunning een lap stof in ontvangst heeft genomen. Verder zijn vier reeds op 1 April 1946 ontslagen employé's van het Centraal Bureau betrokken ibjj het verhandelen van een vergunning. Voor een goed begrip moge die nen, aldus voegt het Ministerie hieraan toe, dat het Rijksbureau voor Hout de uitgifte van vergun ningen voor gezaagd naaldhout heeft gedelegeerd aan het boven genoemde Centraal Bureau, dat een organisatie is van de hout handel. Bij de malversaties inzake de handel in bonnen voor glas en petroleum is geen Rijksbureau be trokken. Het Ministerie van Economische Zaken deelt ons mede, dat bij het onderzoek betreffende de bij het rijksbureau voor hout plaats ge had hebbende onregelmatigheden het volgende is gebleken: Een chauffeur heeft door vals heid in geschrifte te plegen zich op onrechtmatige wijze in het be zit van enkele vergunningen voor totaal twee M3. hout gesteld. Voorts bleek, dat een employe van het Centraal Bureau van de Hout- gemachtigden te Amsterdam voor De A.N.W.B. vernam van het Ministerie van Economische Za ken, dat tot een verruiming der rijwielbanden-distributie kan wor den overgegaan in verband met het feit, dat men het aantal voor vervanging uit te reiken banden bonnen aanzienlijk heeft kunnen reduceren, tengevolge van de lan gere levensduur der banden. Hierdoor is het mogelijk gewor den banden beschikbaar te stellen voor die rijwielbezitters, die tot dusverre niet in aanmerking kon den komen. Zoals bekend, heeft de AJN.W.B. enige tijd geleden voorgesteld, op dezelfde wijze als het bij de schoenen-distributie ge volgde systeem, geleidelijk ieder gezinshoofd een band toe te wij zen. De Minister acht dit systeem minder aanbevelenswaardig, doch hoopt thans volgens een nog na der uit te werken regeling, iedere rijwielbezitter in de banden-dis- triibutie te kunnen betrekken. Tfs lel kil 1< VC j :h. ■vlr A 11 is r :ka 13!

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1