MISHANDELING VAN VERDACHTEN? n hUuws ivi thkcit c&tytls «1 VLIEGTUIGRAMPEN MAANDAG 16 JUNI 1947. HET ECONOMISCH HERSTEL van Europa DIMITROF over Russische actie in Oost-Europa DE TOESTAND in Hongarije We gaan vooruit! KOOPT NOG GEEN z.g. Spijsolie DE RATIFICATIE der Vredesverdragen DE NEDERLANDSE LENING in de Ver. Staten Indonesische vrouwen doen beroep op de Ned. vrouwen NATIONALISATIE van de Ned. bank In Frankrijk ingeleverde Rijksmarken worden vergoed De Belgische staatsschuld Een alternatief voor de atoombom in i Bij da nj BE P )8 Frankering bij Abonnement - Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.Ï. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Weinig verandering. Aanvankelijk nog vrij krach tige wind uit Noordelijke en Westelijke richting. Wisselende bewolking. Later toenemende bewolking met enige regen. In 't Zuiden krimpende wind. Wei nig verandering in temperat. DE YRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 528. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct minimum per advertentie f 1,50, Inzendingen advertenties tot des'namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties 1 15 regels 60 ct.; ieders regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blafl 10 ct. meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. De laatste weken deden ge ruchten de ronde als zouden door C.C.D.- en politie-dienaren, in het bijzonder aan het smokkelfront in het Zuiden, ten opzichte van de bevolking terreur-metheden worden toegepast, die veel over eenstemming vertonen mot de gestapo- en landwachtmanieren Zoals gemeld, heeft het Tweede Kamerlid Van der Zanden daar over aan de Minister van Justitie vragen gesteld. De strijd van smokkelaars en helpers in Brabant en Limburg tegen de C.C.D.-ambtenaren, die Nederland van een ernstige -plaag moesten verlichten, is fel ge weest. Te Lage Mierde is op 8 Mei te Middelbeers de 23-jarige J. van den Hout, een boerenzoon, afkomstig uit Hulsel, gearresteerd door twee C.C.D.-ambtenaren, die onder leiding stonden van een hoofd-amfotenaar uit Eersel. Van den Hout werd ervan verdacht in 1936, toen er te Hulsel kermis was, voor een zekere Victor uit Den Bosch koeien in de weide te hebben gehad, die voor de smok kelhandel op België bestemd wa ren. De smokkelpartij ging ech ter niet door, waarop de koeien naar Den Bosch terug gestuurd werden. De verdachte werd door de C CJD.-amibtenaren na z?n arrestatie naar Lage Mierde over gebracht en door de kampcom mandant van de Rijkspolitie al daar ingesloten op het gemeente huis. In de nacht van 8 op 9 Mei en in de nacht van 9 op 10 Mei schijnt de ingeslotene mishandeld te zijn. Twee dokters, de heren Wassenbui g en Van Beukering, die op 9 Mei en 10 Mei de ver dachte wilden onderzoeken, wei den op het gemeentehuis niet tot Van den Hout toegelaten. Dat de verdachte verwondingen had op gelopen werd bevestigd door de vader en moeder van Van den Hout en de oudste zoon van de familie, die met de gearresteerde aan de achterzijde van het ge meentehuis, waar de cellen gele gen zijn, hadden gesproken. Op 11 Mei is Van den Hout naar Eer sel overgebracht, waar Dr. Kors- tens, wiens hulp voor de verdach te ingeroepen was, een zenuw- ovenspanning constateerde. Dr. Korstens ontkende niet. dat z.i. buitengewone omstandigheden aan ten grondslag moesten liggen. Op 17 Mei is de verdachte overge bracht naar Breda. Intussen ont vingen de ouders gescheurde en met bloed besmeurde kledingstuk ken, die de verdachte gedragen had' De Burgemeester, wees er, desgevraagd op, dat hij geen be voegdheden als hulp-officier had. omdat nog steeds de Duitse wet, waarbij hem deze afgenomen zijn, van kracht is. Een andere zaak heeft zich te St. Hubert bij Mill afgespeeld, waarbij op zekere Th. Wagelman in 1945 een „rubber- kuur moet zijn toegepast, tenge- volge waarvan hij 14 dagen een uitkering kreeg krachtens de on gevallenwet. Een meisje uit de gemeente had nl bij de politie aangifte gedaan, dat aan haar anonieme brie ven werden toegestuurd met een obscene inhoud. Toen het gehele dorp in rep en roer was gekomen, na een 60-tal brieven, die te goe der naam en faam bekende per sonen ontvingen, werd Wagel- mans, want niiemand anders zou het volgens de dorpsgemeenschap gedaan kunnen hebben, door de veldwachter gearresteerd. Wa gelman wist naar hij zeide, nei- gens van, maar om een bekente nis te forceren, werd hij op een „rubberkuur" ^etracteerd; zoals op 21 Mei j.l. zijn verdediger Mr. Hengst meedeelde. Toen voor het Bossche Hof de zaak tegen W. in hoger beroep diende nadat hij in eerste instantie tot de maximum straf veroordeeld was, mededeel de. De verdachte had zich zoals gemeld in een moeilijke positie bevonden, nadat de getuige-des- kundi.ge Dr. Van Ledden Hulse- bos, had verklaard, dat de brie ven van Wagelman afkomstig moesten zijn, en van niemand an ders. Mr. Hengst uit Den Bosch, die de verklaringen van het reeds eerder genoemde meisje betwijfel de stuurde 'n particuliere recher cheur naar St. Hubert en deze kon zoals bekend, ongemerkt het handtasje van de juffrouw door zieken. Hij vond daarin een nieuwe smaadbrief gericht aan de Pastoor. De Pastoor werd ge waarschuwd en prompt verscheen enkele dagen later de brief, ler zitting bekende het meisje alle brieven verstuurd te hebben, ten gevolge waarvan W. werd vrijge sproken. De briefschrijfster zal nu berecht moeten worden voor valse aangifte en smaadschrift, terwijl de politieman wegens mis handeling voor de rechtbank verschijnt. Tenslotte heeft zich zoals ge meld, in de laatste week van Mei te Weert een geval afgespeeld, waarbij 12-ex-illegale werkers, waaronder leden, die de Medal of Freedom" en de Amerikaanse Palm ontvangen hadden, in arrest weiden gehouden. De ambtenaren hadden een auto met vee, dat naar België gesmokkeld werd, laten stoppen en de chauffeur van de wagen aangehouden. De chauffeui noemde namen. 12 Personen wer den gearresteerd. De chauffeur kwam echter spoe dig op zijn verklaring terug. In plaats van de gebruikelijke verlenging der in hechtenisneming, die op 24 uur is bepaald, bij de Officier van Justitie te Roermond, Mr. Wilbrennink, aan te vragen, liet men de gearresteerden zon der meer een zestal dagen opge sloten zitten, totdat het Parket uit Roermond op de hoogte werd gebracht en ter plaatse verscheen. Gedurende deze periode zou één der gearresteerden ernstig mis handeld zijn. Op last van het Par ket moesten de 12 arrestanten worden vrijgelaten. Tegen de C.C D.-ambtenaren uit Weert zal, naar wij vernemen, een strafvervolging ingesteld worden, waarbij de mishandeling eveneens in het geding zal komen. Naar het A.N.P. verneemt, zijn de besprekingen, welke de Nederlandse Regering voerde met België en Luxemburg naar aanleiding van het denkbeeld van Marshall, geëindigd. Ver wacht mag worden, dat de reac ties der drie regeringen met elkander in overeenstemming zullen zijn. George Dimitrof, de voorganger van de onlangs gearresteerde se cretaris-generaal der Bulgaarse boerenpartij, Petkof. heeft te Washington, waar hij als réfugié vertoeft, verklaard, dat de com munistische activiteit in Honga rije, Bulgarije en andere landen deel uitmaakt van een plan om het gehele Europese continent onder Sowjet-Russische overheer sing te brengen. Dimitrof noemde de arrestatie van Petkof een stap naar de ver wezenlijking van het Russische plan om de democratische groe pen om reden van hun oppositie tegen de bolsjewisering van hun land uit te roeien. te Londen hebben de V. S. een klein aantal bacteriologische bom men gereed. Behalve, naar men aanneemt, een honderdtal atoom bommen van nieuw type. In Engeland en Australië houdt men zich ook bezig met de ont wikkeling van geleide projectie len. Engeland wil de voortdrijven de kracht van de raketbom ver beteren. Proefnemingen met deze wapenen zijn uitsluitend op de Atlantische Oceaan gericht. De sociaal-democratische Hon gaarse vice-premier, Arpad Sza- kasits, heeft te Parijs verklaard, dat er geen crisis in Hongarije is en dat er ook geen crisis is ge weest. Als motivering voor zijn verklaring wees Szakasits op het feit, dat de drie voornaamste par tijen te weten communisten, sociaal-democraten en de kleine boerenpartij bereid zijn de coa litie voort te zetten. Er is slechts een samenzwering ontdekt en de personen, die daar bij betrokken waren, zullen wor den berecht. Verder is er niet.3 veranderd en van Russische in menging in Hongaarse b'nnen- landse aangelegenheden is geen sprake, aldus Szakasits- Nieuwe wegen op het ge bied van oorlogvoering. In Engeland hebben onderzoe kingen plaats op het gebied van twee nieuwe vormen van oorlog voering, die waarschijnlijk dode lijker zijn dan het gebruik van de atoombom. Het betreft de radio actieve wolk en de bacteriologi sche bom. Bacteriologische proef nemingen hebben op een speciaal station in Zuid-Engeland plaats, waar bijna 200 technici werkzaam zijn. Volgens welingelichte kringen Er is onlangs een voor-inleve ringsbon bekend gemaakt voor spijsolie. Dit zal tot gevolg heb ben, dat de detaillisten binnen kort weer met deze olie zullen worden bevoorraad. Thans is dit nog niet het geval. Daar er kort geleden een soort paraffine-olie zonder bon in de handel bleek te zijn gekomen, die bij nader onder zoek een voor menselijke con sumptie niet eens onschuldig, en zeker waardeloos product bleek te zijn, bestaat het gevaar, dat deze olie als „bonspijsolie" te koop zal worden aangeboden. Men is alleen zeker van de af levering van goede spijsolie, zo deelt men ons van bijvoegde zijde mede, indien men deze t.g.t. op de bon bij zijn bona fide winke lier betrekt en deze olie behoor lijk als zodanig aangeduid is. Het tijdstip, waarop de aflevering kan beginnen, zal nog nader bekend worden gemaakt. Te Londen wordt medegedeeld, aldus Reuters diplomatieke cor respondent, dat de Britse regering thans na de ratificatie van het Vredesverdrag met Italië door de Franse nationale1 vergadering wellicht nieuwe diplomatieke stappen zal nemen om te zorgen, dat de ratificatie van de vredes verdragen door Duiisland's satel lieten spoedig door alle vier glote mogendheden zal zijn geschied. Dit verzoek zal, bij de huidige stand van zaken, in de eerste plaats tot de Sovjet-Unie gericht zijn, die beloofde, bij een vorige stap van Engeland, in het midden van de vorige maand klaar te zijn met de maatregelen, die aan de ratificatie voorafgaan Het is echter niet bekend, of het presi dium van de opperste Sovjet van plan is de verdragen tijdens de huidige zitting te behandelen. Het banksyndlcaat onder leiding van Kuhn Loeb, dat de Nederand- se lening van 20 millioen dollar aan de markt heeft gebracht, is Vrijdagavond ontbonden, daar alle obligaties geplaatst waren. Naar Aneta verneemt, is er volgens sommige ramingen, voor 1 mil lioen dollar meer gevraagd dan aangeboden werd. Als gevolg daarvan verwacht men, dat de koers enige tijd vast zal blijven. De officiële notering ter beurze moet nog wachten op de vervul ling der formaliteiten. Zowel de ondertekenaars als officiële Ne derlandse financiële kringen ach ten het resultaat der lening zeer bevredigend. AMERIKAANSE SKYMASTER VERONGELUKT. Zaterdag is een Skymaster aan boord waarvan zich 50 personen bevonden op de kop van de Blue Ridge Mountains, die zich 550 m boven de Shenandoah vallei ver heffen, ongeveer 20 km ten N.W. van Leesburg verongelukt Direct bij het vernemen van de vermissing van de Skymaster steeg een opsporingsvliegtudg op, die het wrak, totaal vernield en uitgebrand vond en rapporteerde dat geen teken van enig leven was opgemerkt. De reddingsploeg, die daarna werd uitgezonden, heeft de plaats des onheils geheel afgezocht en constateerde dat alle zich aan boord bevindende personen om 't leven waren gekomen. VLIEGTUIGONGELUK BIJ V VERMONT. In de Hawks Mountains is een groot Amerikaans legervliegtuig verongelifkt, een B 29. Nabij het Wrak zijn vier lijken aangetroffen. Het is nog niet bekend, hoeveel personen zich aan boord bevonden. Een woordvoerder van het leger heeft meegedeeld, dat er geen overlevenden zijn. Bij het wrak van het vliegtuig zijn thans de stoffelijke overblijf selen van acht personen gevonden. Men neemt aan, dat dit aantal personen zich aan boord heeft be vonden. Men meent te weten, dat 11 per sonen de dood gevonden hebben bij het ongeluk van de B-29 van het Amerikaanse leger, die in de streek van de Hawk Mountains is neergestort. FRANS VLIEGTUIG NEERGESTORT. In Frans Indo-China, 72 KM van Dalat, is een Frans vliegtuig, dat een geregelde dienst tussen Saigon en Dalat onderhield, neergestort. Hierbij werden 10 personen, onder wie vier kinderen zijn, gedood. De Egyptische regering heeft Abd el krim een maande lijkse toelage van 2000 pond voor hem en zijn gezin toegestaan. Te Alexandrië zijn aan zee twee villa's gehuurd voor het gezin van Abd el Krim zolang deze in het ziekenhuis wordt verpleegd. Volgens Antara hebben de vrou welijke leden van het K. N. I. P. naar aanleiding van een motie, welke de Vereniging yan de Ne derlandse Vrouwenbeweging tot de Ministers Beel en Jonkman ge richt heeft, op 3 Juni een tele gram aan deze beweging gezon den, waarin zij verklaarden, dat ook de Indonesische vrouwen i streven naar de vrede en weten, dat Indonesië alleen voor de oor log behoed kan worden, indien het I volkomen vrij kan zijn en niet door andere landen in de oorlog gesleurd wordt. Tevens dient het Nederlandse leger Indonesië zo spoedig mogelijk te verlaten, zo dat iedere aanleiding tot een oor log uit de weg geruimd is. Zij hopen, dat de Nederlandse vrou wen aan de vrede tussen Neder land en Indonesië dn het bijzonder j en aan de wereldvrede in het al- i gemeen zullen medewerken. Een nieuwe bankwet. De Minister van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het ont werp van wet inizake de nieuwe bepalingen van het statuut van de Nederlandse Bank N.V. Gelijktij dig is ingediend het hiermede sa menhangende wetsontwerp ter re geling van de eigendomsovergang op de Staat van de aandelen in 't maatschappelijk kapitaal van de Bank, m.a.W. inzake de nationa lisatie van de Nederlandse Bank N.V., welke ontwerp mede onder tekend is door de Minister van Justitie. Minister Lieftinck heeft aan het Nederlands Verbond van Ge- repatrieerden officieel medege deeld, dat thans ook de Rrjksmar- ken, welke door gedwongen in Duitsland te werk gestelde Neder landers in Frankrijk waren inge leverd zullen worden vergoed te gen de koers van 75,36 cent. Bij de afhouding van eventueel in Frankrijk genoten voorschotten zal de koers van de Rijksmark worden vastgesteld op 42,40 cent. De duizenden Nederlanders, die hierbij betrokken zijn, dienen zich echter vóór 1 Juli a.s. gemeld te hebben op de Gewestelijke Ar- beidsbureaux met hun repatrië- ringskaart waarop de ingelever de bedragen zijn vermeld. De mo gelijkheid bestaat, dat de uitbe taling vertraagd zal worden door de in Frankrijk te verrichten con trolewerkzaamheden. Na 1 Juii zullen geen repatriëringskaarten meer ingeleverd kunnen woTden. Geheime besprekingen te Triest tussen plaatselijke Italiaan se politici en cmmunistische pro- Slavische organisaties zijn mis lukt. Men trachtte tot overeen stemming te komen over een ge meenschappelijk program, dat aan de nog door de V. N. te benoemen gouverneur van Triëst zou wor den overhandigd. De laatste dagen zijn door de Brusselse politie verscheidene razzia's in Joodse kringen uitge voerd. Deze razzia's zouden ver band houden met de aanhouding aan de Belgische grens van de twee dragers van de „bombrie ven" van de Joodse stemgroep. Bij een opzienbare inval in een groot restaurant aan de Anspach- laan te Brussel, werden vele Jo den gearresteerd. Na ondervra ging in het paleis van justitie werden verschillende personen in verzekerde bewaring gesteld. Negen hoge Duitse officieren, ondier wie de voormalige opper bevelhebber Veldmaarschalk Wal- ther von Brauchitsch en generaal Heinz Guderian, Hitler's voor naamste tankdeskundige, zullen volgens een besluit van de hoofd aanklager van Neurenberg, de Amerikaanse brigadegeneraal Tel ford Taylor, uitgeleverd worden aan Polen. Ferenc Nagy, de voormalige Hongaarse Minister-President, heeft Zaterdagmorgen vroeg pas sage geboekt op een Amerikaans lijntoestel, dat binnen enkele uren uit Genève zou vertrekken. Over de plannen tot vertrek wordt strikte geheimhouding in acht ge nomen. De bagage van Nagy was reeds naar het vliegveld gebracht. In onbevestigde berichten, welke Vrijdagavond in Franse politieke kringen de ronde deden, werd gezinspeeld op het aftreden van de Franse Minister van Fi nanciën, Robert Schuman (M. R. P.). Schuman heeft, naar bekend geworden is, bij de Minister-Pre sident geprotesteerd tegen wat hij beschouwt als te verregaande kos ten van de concessies, door de re gering gedaan ter beëindiging van de spoorwegstaking en andere loongesohillen. Bij het voorstel tot wijziging der gemeentebegroting 1946 van Waspik kon de voorzitter de goe de tijding doen dat er over dit jaar een batig saldo van 26.000 is. Tijdens de vergadering van de Senaat heeft de Belgische Min. van Financiën Woensdag ver klaard, dat de Belgische staats schuld naar de 220 milliard loopt. Dit bedrag gaat het nationale in komen met circa 20 a 30 milliard te boven. Voor de oorlog bedroeg de staatsschuld ruim 50 milliard, terwijl het nationale inkomen op 60 a 65 milliard werd geschat. De Minister noemde de verhouding van thans niet verslechterd. Naar Minister Eyskens verder nog me dedeelde, zal binnenkort een wets voorstel houdende een voorschot aan de schatkist van 120 milliard, ter goedkeuring aan de Minister raad worden voorgelegd. De Minister zeide tenslotte nog van oordeel te zijn, dat de inning van de buitengewone belastingen mogelijk is en dat de opbrengst hiervan op 40 milliard wordt ge raamd. Geleerden in Engeland, Ameri ka en Nieuw Zeeland houden zich thans bezig met arbeid aan een „alternatief voor de atoombom". Het wapen zou naar verluidt voor velerlei gebruik in aanmerking komen, doch het is niet zo gevaar lijk als de atoombom, omdat het contróleerbaarder is. Slechts wei nig onderzoekers, die hiervoor zijn ingeschakeld, kennen het doel van hun werk, en zelfs op dit ogen blik zijn slechts weinig mensen op de hoogte van de omvang van deze nieuwe methode van oorlogs voering. Het onderzoek wordt-geleid uit Auckland op Nieuw Zeeland, op bevel van de Britse en Ameri kaanse oppercommando's, wegens het gevaar voor spionnen op Flo rida, waar de onderzoekingen oorspronkelijk zouden worden ge houden. fe« IK id re d Z '13 !q> LjJ. Se.i pilei AM 131

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1