1L, "7 L- t. rfe #1 Dr. Van Mook blijft aan Mongolen vallen China aan Truman sprak in Ottawa ;enl R Het Republikeinse antwoord DONDERDAG 12 JUNI 1947. Commentaar en reactie op de Antwoordnota. Oproep voor dienstplicht Vriendschapsverdrag tussen Republ. Indonesia en Egypte De Amerik. stappen inzake Indonesië Protest bij de Sovjet-Regering Mijnwerkersstaking in België Vliegtuigongeluk in Brazilië Toespraak van Trygve Lie Een gemeenschappelijke politiek voor Canada en de Verenigde Staten Op Je lange - -I Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I te De Bilt geldig tot Donder dagavond. Brekende bewolking. Zwakke tot matige naar Oos- tel. richtingen draaiende wind. Afnemende bewolking en vrij warm. DE TRUE ZEEUW 3de Jaargang No. 525. Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie f 1,50, Inzendingen advertentlêa tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties! 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal De woordvoerder van de Re- gerings Voorlichtingsdienst heeft Dinsdag in het wekelijks radio commentaar over de Republikein se nota ondermeer het volgende gezegd: ,,Wie de inleidende pagi na's leest, stuit op een geheel van merkwaardige propaganda ele menten, merkwaardig ook door de quasi vriendelijke inkleding of de opvallende onjuistheid.'' Over het incident te Buitenzorg met de Pasoendan zeide hij: ,,Er zal een eind aan dit soort moei lijkheden komen niet juist dan wanneer de Nederlandse troepen zich terugtrekken, maar wanneer de onderscheidene Republikeinse functionnarissen een andere op vatting van hun taak aan de dag zullen leggen." Sprekende over de „blokkade zeide hij, dat „de Republikeinse uitlatingen terzake insiders en de verantwoordelijke instanties niet konden afbrengen van hun over tuiging, dat deze „blokkade" ook na de totstandkoming van de vol ledige samenwerking zal moeten worden gehandhaafd. Het is een levensbelang van dit land, dat de clandestiene uitvoer wordt voor komen." „De kern van deze zaak is het politieke voordeel, dat de repu bliek hieruit trekt. Hoe de zaken er feitelijk voorstaan komt niet ter sprake". Volgens het te Batavia ver schijnende Nederlandse blad „Nieuwsgier'' is de situatie nim mer zo critiek geweest en het blad voegt er aan toe: „De situa tie schijnt zich nog in ongunstiger richting te ontwikkelen". Het „Dagblad" van Woensdag is van mening, dat de Republiek de Javaanse hegemonie over de Indonesische Archipel voorstaat en gaat dan verder „alles hangt af van de houding van Den Haag Men zal moeilijk kunnen aanne men. dat de Nederlandse Rege ring zich nogmaals lenen zal voor heropening van de onderhande lingen, die de ellende in Indone sië hebben doen uitgroeien tot schrikwekkende verhoudingen". In een commentaar van Radio- Batavia werd eveneens met na druk verklaard, dat de Republiek de hegemonie over Indonesië voor zich opeist. De Republikeinse dagbladen verwachten, dat een ingrijpen van het Nederlandse leger op handen is. In het begin van dit jaar is be vestigd, dat Dr. Van Mook in October 1946 nogmaals zijn voor nemen had te kennen gegeven omtrent einde 1946 ontheffing van zijn taak te verzoeken Hier aan werd toen toegevoegd, dat Dr. Van Mook echter had mede gedeeld daartoe pas te zullen overgaan wanneer het stadium der politieke ontwikkeling zulks mogelijk mocht maken. Het overleg tussen de Ministers Beel en Jonkman en Dr. Van Mook, de vorige maand te Batavia gehouden, heeft geleid tot het in zicht, dat de politieke ontwikke ling de vervanging van Dr. Van Mook thans nog niet gedoogt. Het Kabinet heeft derhalve de vorige week Dr. Van Mook ver zocht zijn functie in 's lands be lang te willen blijven uitoefenen totdat de politieke toestand het verzoek om ontheffing vervulbaar zal maken. Van doorgaans goed ingelichte zijde verneemt Aneta, dat in of ficiële Nederlandse kringen te Ba tavia de indruk heerst, dat de heropening van de discussie over de punten van geschil, welke na aanbieding van het Republikeinse antwoord nog tussen de Neder landse en de Republikeinse opvat tintgen blijken te bestaan, vruch teloos zou moeten worden geacht. Uiteraard zal, alvorens aan Ne derlandse zijde te Batavia tot een definitief standpuntbepaling kan worden overgegaan, de situatie met de Oommissie-Generaal moe ten worden besproken. Welingelichte zegslieden meen den te mogen vérwachten. dat het uiteindelijk advies, dat de Commissie-Generaal aan de Ne derlandse Regering zal moeten overbrengen, van de thans be staande indrukken niet zeer zal afwijken. Schermerhorn en Van Poll kun nen heden in Batavia worden ver wacht. Te Singapore zullen zij door bemiddeling van het Neder landse consulaat-generaal de of ficiële tekst van het Republikein se antwoord ontvangen. Een der leden van de Indone sische delegatie, Kasimo, ver klaarde aan Aneta, dat, indien bij nadere ampele besprekingen van beide zijden enigszins „water in de wijn zou worden gedaan", een samenvallende lijn zou kunnen worden gevonden, waarlangs men tot een oplossing voor de thans ontstane situatie zou kunnen ge raken. Radio Djokja heeft namens de republikeinse militaire woordvoer der omgeroepen, dat alle gewezen „Heiho's" (slavensoldaten van de Japanners) opgeroepen worden zich voor heden te melden hij hun kazernes. Voorts meldt radio Djokja dat uit alle lagen van de bevolking gewapende hulptroepen worden gevormd. Ned. Regering is verwonderd. In de kringen van de Neder landse Regering heeft het bericht omtrent het sluiten van 'n vriend schapsverdrag door de republiek Indonesia met een buitenlandse mogendheid, in casu Egypte, waarvan nog geen officiële be vestiging werd ontvangen, van zelfsprekend ernstige verwonde ring gewekt zo verneemt het A.N.P. Mocht door een officiële bevestiging blijken, dat inderdaad een dergelijke overeenkomst is tot stand gekomen, dan behoudt de regering zich uiteraard voor, haar standpunt ten aanzien van Egypte, zowel als ten aanzien van de republiek te bepalen. an stahi iing In het plaatsje Urrugne in het Baskenland, heeft de dorpsomroeper het volgende bericht ter kennis der inwo ners gebracht: „De bevolking wordt er van in kennis gesteld dat, gezien de huidige omstandig heden de smokkelaars van daag en morgen in staking zullen gaan". Deze staking heeft uitslui tend betrekking op die per sonen, die clandestien de grens overschriiden voor het aankopen van wijn, chocola de en andere zaken voor huishoudelijk gebruik. De smokkelaars van groter al lure, die zich bezig houden met de export en import van auto's, banden of vee heb ben een dergelijke medede ling niet gedaan. Maandag is van de zijde van het Ministerie van Buitenlandse Zaken der Ver. Staten verklaard, dat in de jongste nota van de Amerikaanse regering aan de Nederlandse „in algemene be woordingen de nadrukkelijke wens te kennen werd gegeven, dat het Indonesische probleem tot een vreedzame oplossing worde gebracht." Het State Depart ment ontkende, dat de nota bij zonder gewag maakte van enige Amerikaanse bezorgdheid over de communistische tint, die de natio nalistische stromingen in Zuid- Oost-Azië zouden aannemen. Winston Churchill heeft Woensdagmorgen een breukope ratie ondergaan. Zijn toestand is redelijk wel. Naar het Chinese nieuwsagent schap „Central News" meldt, hebben soldaten der republiek Buiten-Mongolie met behulp van Russische vliegtuigen een inval gedaan in de Chinese provincie Sinkiag. De Chinese regering heeft haar ambassadeur te Mos kou opdracht gegeven bjj de Sov jet-Unie en de Sovjet-republiek Buiten-Mongolië te protesteren tegen deze „invasie van het Chi nese grondgebied". De chef van de afdeling publi citeit en inlichtingen van het Chinese Mipisterie van Buiten landse Zaken deelde Woensdag morgen correspondenten mede, dat dit geen „gewoon grensinci dent" is. Ernstige diplomatieke ontwikkelingen kunnen op de in vasie van het leger van Buiten- Mongolië in China volgen. Chi nese kringen te Londen wijzen er op, dat dit niet de eerste berich ten zijn van penetraties van Bui ten-Mongolië in de provincie Sin- kian met behulp van Russische vliegtuigen. In Februari van dit jaar werden reeds incidenten ge meld, doch het gelukte de Chinese regering toen de gevechten te localiseren, en het verder verloop van de diplomatieke stappen hangt thans af van de mogelijk heid, of het dit de Chinese rege ring weer lukt Ofschoon de in vasie beperkt blijft tot een Mon goolse divisie en vier Russische vliegtuigen, wijst men erop, dat te Sinkiang slechts een klein Chi nees garnizoen aanwezig is. Mili taire deskundigen zijn van mening dat het meer in de bedoeling van de Mongolen zou liggen Sinkiang los te maken van de rest van China dan zich te mengen in de Chinese burgeroorlog. Sinds het einde van de tweede wereldoor log heeft Buiten-Mongolië zich langs diplomatieke kanalen losge maakt van China en zich op grond van een volksstemming uit geroepen tot onafhankelijke Sov jet-republiek. De chef van de afdeling publi citeit verklaarde voorts, dat naar de mening van de Chinese rege ring de Sovjet-Unie gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de aan vallen. Hij weigerde het karakter van deze verantwoordelijkheid aan te geven, of commentaar te leveren op de protestnota. Hij ga: evenmin commentaar op berichten in de Chinese pers, dat vliegtui gen steun zouden verlenen aan cavallerietroepen, die tot 220 km diep in Chinees gebied doorge drongen zijn en dat deze vliegtui gen Sovjet-kentekenen zouden dragen. Volgens de laatste berichten uit Sinkiang duurt de strijd voort bij Peitasjan, ongeveer driehon derd kilometer ten Oosten van Tih-Wa, de hoofdstad der provin cie. Vliegtuigen met het Sovjet- Russische embleem zouden nog steeds bombardemten op Chinese posities uitvoeren. Volgens de „Nanking Evening News" heeft Generaal Toe Ke-Tsin, de staf chef van het garnizoen der pro vincie Sinkiang, aan Tsjang Kai- Sjek gemeld, dat het Russische optreden voortkwam uit een ver langen om Sinkiang bij de Sovjet Unie te voegen. Gistermorgen is te Charleroi in België een staking van 6500 mijn werkers begonnen naar aanleiding van een geschil met de regering over de uitbetaling van bijzondere toeslagen. Deze staking dreigt weerklank te zullen vinden bij arbeiders van andere industrieën in het gebied van Charleroi, met name de ijzer- en staalfabrieken. Een vliegtuig van de Argen tijnse luchtlijn FAMA is Dinsdag avond te Natal in Brazilië neer gestort. Drie leden der beman ning en twee passagiers vonden de dood en 13 passagirs werden licht gewond. Het toestel was op weg van Buenos Aires naar Londen. Bij het opstijgeij vloog het tegen een telegraafpaal en brak in tweeen. Trygve Lie, Secretaris-Generaal der Ver. Naties, heeft in een toe spraak tot de Vereniging voor de Ver. Naties te Winnipeg ver klaard, dat er practisch geen kans op oorlog is. „Ik vraag U te geloven, dat geen enkele ver antwoordelijke regering in de ge hele wereld van mening is. dat er ook maar iets door een nieuwe oorlog kan worden gewonnen." Onenigheid binnen de V. N. moet men verwachten zolang er ver schillen tussen de grote mogend heden bestaan. President Truman heeft Cana da in een toespraak tot het ge hele Canadese Parlement aange spoord om in nauwe samenwer king met de V. S. de wereld weer gezond te maken en voor de vol keren der aarde opnieuw de om standigheden te scheppen, waarin zij door eigen inspanning zichzelf kunnen redden. Truman, die zijn eerste officiële bezoek aan Canada brengt, stip pelde een gemeenschappelijke po litiek voor Canada en de Ver. Sta ten uit, welke hij in zes punten vervatte 1. Wij streven naar een vre dige en welvarende wereld, be staande uit huurlanden, die zoals Canada en de Ver. Staten op voet van gelijkheid en wederzijdse waardering met elkaar leven; 2. Wij willen al onze krachten wijden aan de bevordering van het internationale herstel door hen te helpen, die voop hetzelfde doel zich eveneens *«it het uiterste geven; 3. Wij willen hen steunen, die vastbesloten zijn zichzelf te rege ren zoals hun dat goeddunkt en die het recht van anderen om hetzelfde te doen, respecteren; 4. Wij willen degenen helpen, die in vrede wensen te leven met hun buren zonder pressie uit te oefenen of zich te laten intimi deren; 5. Wij willen hen steunen, die de waardigheid van het individu respecteren en tenslotte willen wij loyaal samenwerken met allen, die evenals wij een betere wereld, waarin de mensheid in vrede en welvaart kan leven, willen bou wen. Met nadruk zeide Truman, dat de Ver. Staten Canada tot een van de voorvechters van bovenge noemde idealen rekende. „Met zulke vrienden zien wij de toe komst onbevreesd tegemoet." Hij wees er vervolgens op, hoe de ge meenschappelijke problemen der beide landen door onderhandelin gen, die gevoerd werden in een geest van wederzijdse waardering en gevoel voor rechtvaardigheid, waren opgelost. „Een van de meest doeltreffen de bijdragen, die onze twee landen kunnen verrichten voor de zaak van de Ver. Naties is, met geduld en volharding op internationale schaal de principes en methoden, die met succes op dit continent zijn getoest toe te passen." ook een eigen diplomatieke ver tegenwoordiging in het buiten land. De positie van de Gouver neur-Generaal moet gewijzigd worden in Hoge Commissaris. Het accoord van Linggadjati wordt door al deze Republikeinse eisen geweld aangedaan en daar door komt de verklaring der Re publiek, dat zij met de Commis sie-Generaal de volledige uitvoe ring van Linggadjati wenst, in een eigenaardig licht te staan. In plaats van op de wederzijds aanvaarde basis, te streven naar een spoedige uitweg uit de moei lijkheden, wordt door het naar voren brengen van nieuwe voor stellen, verlangens en eisen de oplossing weer op de lange baan geschoven. Geen wonder dat de eerste reactie op de nota der Republiek allerwege bestaat uit teleurstel ling en dat men zich gaat afvra gen, of het nog zin heeft op deze wijze de onderhandelingen voort te zetten. De eerste indruk, die de ant woord nota van de Republiek op ons maakt, geeft aanleiding om te denken, dat hierdoor de Indo nesische kwestie geen stap nader tot haar oplossing is gebracht. Integendeel schijnt de solurie van dit probleem daardoor op de lange haan te worden geschoven. We zouden deze nota een echt Oosters stuk kunnen noemen in dien zin, dat ze tegelijk ja en neen zegt op de Nederlandse voor stellen, terwijl dit „ja" aan zo veel voorwaarden is gebonden, dat er van het eigenlijke Neder landse voorstel niet veel over blijft. Opmerkelijk is ook, dat het be sef, dat hier kwesties aan de orde zijn waarvoor zo spoedig moge lijk, vooral in het belang van de volkeren van Indonesië, een op lossing moet worden gevonden, schijnt te ontbreken. Kenners van het Oosten zeggen dat de Oosterling de tijd heeft. In situaties waarin de Westerling directe actie door de omstandig heden geboden acht, heeft de Oosterling de tijd om breedvoerige redeneringen en beschouwingen te houden. De handelwijze der Re publiek, in haar nota van ant woord, draagt onmiskenbaar deze specifieke Oosterse karaktertrek ken. Intussen is het er voor de Ne derlandse regering niet makke lijker op geworden om tot defini tief zaken doen te komen. De regering wil dat nu eindelijk aan het praten en onderhandelen eens een eind zal komen en dat er daden zullen worden gesteld. De Republiek wil waarschijnlijk de periode der onderhandelingen voortzetten en verwacht wellicht nu een antwoord van de Regering om daarop dan weer haar ant woord te geven enz. Deze ganse nota wisseling geeft overigens een klaar beeld van het feit der vervreemding tussen Ne derland en Indonesië, of liever tussen Nederland en de Repu bliek. Wanneer nota's worden gewisseld betreft het bijna altijd staten die niet slechts volkomen los van elkaar staan maar waar tussen min of meer gevaarlijke spanningen zijn opgetreden. Zo als de zaken zich nu ontwikkelen is er van de Rijkseenheid niet veel meer overgebleven. Belang rijker is echter dat ook van de Rijksverbondenheid niet veel meer wórdt bespeurd. Bij de lezing van de antwoord nota kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat Nederland door de Republiek als een vreem de, ja zelfs min of meer vijandige staat wordt beschouwd Zo staat het dan wel vast, dat de Commissiie-Generaal ontzag lijke hinderpalen zal hebben te overwinnen voor er constructief werk gedaan zal kunnen worden. Of ze daarin zal slagen indien haar methode van werken dezelf de bljjft? Maar als een andere koers in geslagen moet worden, hoe moet die koers dan zijn? Het is makkelijker, deze vragen te stellen, dan er het antwoord op te geven. Hier zijn zoveel fac toren in het spel en dit probleem heeft zoveel kanten, ook inter nationale, dat voor een recht vaardige oplossing het uiterste van het regeringsbeleid zal wor den gevergd. Niettemin, het feit ligt er, dat, niet enkel op ondergeschikte maar ook op hoofdpunten, de partijen uit elkaar gaan of tegenover elkaar staan. De Republiek blijft vasthou den aan de fictie, dat ze gans Indonesië vertegenwoordigt en wil de interimregering zo zien sa mengesteld, dat ze alle delen van Indonesië haar wil kan opleggen. Een van de voornaamste voor stellen, de militaire en politionele samenwerking wordt in feite door haar verworpen. De economische en finantiële samenwerking wordt aan zoveel restricties ge bonden, dat er van herstel van het economisch verkeer en open stelling van de ondernemingen en bedrijven op korte termijn niets kan komen. Alsof het hier over zaken gaat waarvan de afdoening niet urgent is! Direct, na het optreden van de interimregering, vraagt de Repu bliek voor Indonesië een plaats als lid van de U.N.O., zonder het einde van de overgangsperiode te willen afwachten. Tevens wil ze p<B I ifs !0lk Reu^ J t nj fO ft utfj -4 •j4v pab I3Ï

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1