Sport voor Zondag t LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL BIETENROOIERS Scljaken BJiBi ALLE KRUIDENIERS VAN TERNEUZEN WOL Coloradokever-bestrijding - Fa Alg. Begheijn Zn Advertentiën N.V. FaP.J.van de Sande Havenarbsid&rs Varkens-assurantie Mij Openbare Verkoping Fa. MOLEWIJK Openbare Verkoping 2-jarige Cursus 1-jarige Kookcursus Huurder bent U nog, KAPPERSVAKSCHOOL Openbare Verkoping. Meubilaire Goederen NA'iaJNALE PAAROENTENTOONSTEILINGEN a li, Competitiewedstrijden K. N. V. B. RECHTSZAKEN Acht jaar geëist tegen Voute Dokie Durf in De schaduw van Djenchis Khan. WM mm i HP 'mm §g| wm a wm 43, a És Wat de Radio brengt V.V. TERNEUZEN BEKENDMAKING. „Uil Vccrzerg" Het Huis Het Huis Het Huis en Erf Het Huis en Erf Het Huis en Erf Het Huis en Erf worden uitgenodigd op de vergadering welke gehouden wordt Woensdag 11 Juni bij de heer ZEQERS Korte Kerkstraat Bespreking Vacantieregeling AANVANG 8 UUR Evangelisatie- Samenkomsten Modellen gevraagd hoge prijzen Gsldcredieten f 800 5 °/0 VOETBAL.. programma VOOR ZONDAG. Kampioenschap van Nederland. AjaxHeerenveen MW—NEC. Eerste Klasse. District I. V9YEDO. District II. Excelsior-Neptunus; Storm vogelsBlauw Wit. District V. Frisia—SneekBe Quick—Em- men. DISTRICT IV. Eerste Klasse. De eindstand in de Eerste Klasse van Distinct IV luidt: BW NO AD Willem n NAC Longa VW Helmond Vlissing. Baronie Helm.dia KKTW 20 16 20 12 20 13 20 10 20 20 20 20 20 20 20 2 3 5 8 6 9 10 10 12 12 13 49—16 34 4228 29 4622 28 5239 22 41—31 21 4241 18 3647 17 27—49 15 24—57 13 2641 12 2944 11 cesvol startte met een 51 over winning op Biervliet. We hopen dat de Zeeuws-Vlaamse kam pioenen een gelukkiger start mo gen hebben dan Biervliet. Een zware strijd staat beide teams ibrj de Watertoren te wachten. Onderafdeeling Zeeland KNVB Reserve Eerste Klasse B. Aardentourg 2Oostburg 2 Sluiskil 2Hoofdplaat 2. Tweede Klasse B. Koewacht 2^ogelwaarde 2. Derde Klasse B. Hontenisse 3Koewacht 3 Hontenisse 4iSluiskil 3; Terneu- zen 4Steen 3 (terrein Vogel waarde). WERELDKAMPIOENSCHAP DAMMEN. De match GhestemKeiler. De vijfde partij, die te Ierseke werd gespeeld!, werd gewonnen door Griestem. De gisteravond te Utrecht ge speelde zesde partij eindigde na 67 zetten in remise. Tweede Klasse A. InternosBreskens. Internos en Breskens besluiten de competitie der 2e Klasse A in Etten. Geen enkele Zeeuwse club verloor tot op heden in Etten. Goes, De Zeeuwen en Biervliet wonnen er, Temeuzen en Middel burg speelden er gelijk, zodat we mogen aannemen dat ook Breskiens minstens een gelijk spel zal behalen, wil zij niet de enigste Zeeuwse club zijn die er toch nog 2 punten achterliet. Bes. Tweede Klasse E Temeuzen 2Goes 2 (terr. .Axel) Derde Klasse F. SluiskilHoofdplaat. Hoofdplaat moet in Sluiskil persé winnen om nog boven Sluis kil te eindigen. Bij een punten verdeling blijft Sluiskil op de 6de plaats, daar haar doelgemiddelde iets beter ls dan dat van Hoofd plaat. Promotie- en Degadatiewedstrijden. Tweede Klasse. RKTVVTSC. TSC won van De Valk. De Valk won van KKTW, dus wint TSC van KKTW. 't Is voor TSC te hopen dat het waar is, maar zo gemakkelijk zal het in Tilburg zeker niet gaan. De stand: TSC 1 1 0 0 31 2 De Valk 2 10 1 3—3 2 RKTW 10 0 1 0—2 0 Derde Klasse. AxelRKC (Waalwijk). Axel begint Zondag haar pro motiewedstrijden met een ont moeting tegen RKC, de Waalwijk- se 3e klasse kampioen, die zo suc- Mr. N. J. G. Sikkel, Procureur- Fiscaal aan het Bijzonder Ge rechtshof te Amsterdam heeft ge meend niet te kunnen persisteren bij zijn eis van 5 jaar, die hij op 25 April j.l. tegen de oud-burge meester te Amsterdam, de heer Edward John Voüte heeft uitge sproken en heeft gisteravond om 18.15 uur, na een requisitoir van 25 minuten, een gevangenisstraf voor de tijd van 8 jaar tegen de verdachte gerequireerd. BIJZONDER GERECHTSHOF TE MIDDELBURG. Het Bjjz. Gerechtshof te Mid delburg veroordeelde Vrijdag de 48-jarige P. van der Bom te Hulst tot 18 jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief en ontzet ting uit de rechten voor de duur van het leven. Het recht op cas satie werd hem verleend. Van der Bom heeft gedurende de bezetting als groepscommandant van de marechaussee te Hulst, personen, die weigerden terug te keren naar Duitsland waar zij te werk waren gesteld, of zich aan het uitzenden onttrokken, gearres teerd en aan de S.D. en de Ord- nungspolizei overgeleverd. Bovendien maakte hij opper wachtmeester Stoorvogel van de marechaussee bij de Duitsers ver dacht, hetgeen mede de oorzaak was, dat deze door het Kriegs- gericht ter dood veroordeeld werd. Deze straf is nimmer voltrok ken, omdat Stoorvogel tijdig door de Amerikanen kon worden be vrijd. Voorts behandelde het Bijz. Ge rechtshof te Middelburg de zaak tegen de voormalige N.S.B.-burge- meester van Sas van Gent, C. I. van der Weele. Deze zou de ar restaties veroorzaakt hebben van een inwoner van Gouda, die col porteerde met verboden brochures van het bijbelgenootschap Jeho va's getuigen en van een inwoner van Sas van Gent, die weigerde zijn zoon en zijn personeel naar Duitsland te laten vertrekken. De verdachte ontkende het ten laste gelegde. De eis van de Pro cureur-Fiscaal luidde 6 jaar ge vangenisstraf. Politierechter te Middelburg. Zitting van 3 Juni 1947. Rijksbelastingzaken. M. G. J. v. B., vervoerde te St. Jansteen op zijn rijwiel een ge vulde zak. Toen de kommiezen Bauwens. 12 Mei. Maria C„ d. van C. P. de Crook en A. M. Mar- teijn. 15 Mei. Lucia M. I., d. van G. M. Paridaen en I. M. C. Water loos. 28 Mei. Deanne A. J., d. van G. Dhondt en E. van Belle- ghem. Overlijden: 25 Mei. Een als levensloos aangegeven kind van E. Vermeire en R. S. Roedts. 3. Enige dagen later zat Dokie in de trein van Karatsji naar Lahore en las de „Daily Milap". Zijn oog viel op een bericht: „Armeens koopman ontkent dat graf van Djenchis Khan zou zijn gevonden" stond er boven. „De bekende Armeense koop man MarsianDokie knoop te de naam Marsian in zijn ge hoor. „Hoe ter wereld kan iemand ontkennen dat op 3000 kilometer afstajnd een waardevolle vondst is gedaan?", vroeg de detectieve zich af. „Met andere woorden", rede neerde Dokie, „deze heer Marsian is er heilig van overtuigd dat het graf bestaat. En hij wil niet dat anderen ook weten wat hij weet Van Lahore trtok Dokie dwars door de bergen naar Leh in Kash mir Hier sloot hij iich bij een kara vaan aan die ach de volgende morgen op weg*ou begeven naar Keria, in het Zaidelijke deel van het Tarim-bekkejti. dachte aan de haal, dit kostte hem ƒ50 of 20 dagen. I. A. F. uit Terneuzen had zich voor niet minder dan 6 door hem begane overtredingen te verant woorden, n.l. wegens smokkelen, vervoer van Belg. tabak te St. Jansteen, vervoeren van lucifers en breikatoen afkomstig uit Bel gië, vervoer van breikatoen, het tekoop aanbieden van sajet, elas tiek, en katoen en wegens ver voer van katoen te Hulst. Verdachte, die reeds 18 maal is gestraft, werd thans veroordeeld tot resp. 1 week gev.; 50 of 20 dagen; 1 week gev.; 50 of 20 dagen; 1 wèek gev. en 1 week gev. J. R. te Oostburg vervoerde in een militaire wagen een aantal manufacturen, schoentjes, cacao, schoencrême en sigaretten. Ver dachte werd veroordeeld tot 30 hém wilden visiteren ging ver- of 15 dagen. Bij een visitatie ten huize van F. du B. te Groede werden aldaar aangetroffen 5090 pakjes Belg. tabak. Deze tabak bleek met een legerauto te zijn aangevoerd. De Officier eiste 14 dagen ge vangenisstraf. Uitspraak 200 of 40 dagen. J. A. B. uit Oostburg werd in bezit gevonden van 16% kg rook tabak. ƒ100 of 20 dagen met ver beurdverklaring. G. L. van H. te Schoondijke was in het bezit van 201 pakjes tabak, 12 kg losse tabak, terwijl in zijn schuur 1976 pakjes tabak en 325 kg losse tabak werd gevonden. Hij werd veroordeeld tot 1 m. gevangenisstraf. A. T. F. v. Kr. te Hontenisse had 92 pakjes tabak,, 735 verpak kingsstroken, 20 pakjes sigaret ten en 40 sigaren. Verdachte, die verklaarde van beroep eigenlijk frauduleus tabaksfabrikant te zijn, werd veroordeeldj tot 1 week gev. G. P. v. D. en P. O., beiden bij de Genietroepen te Sluiskil, reden in een militaire I wagen met 451 kg losse tabak. De tabak was door hen uit België gehaald. Beiden kregen 2 maanden ge vangenisstraf. BURGERLIJKE STAND. Aardenburg. Huwelij'ks-voltr.6 Mei. Henri J. Ameloot, 37 j. jm., (won. Keiem B.) en Alida M. L. Buyck, 34 j. jd. 7 Mei. Arséae P. J. van Voo- ren, 26 j. jm., (won. te Sluis) en, Maria CT van dé Vijver, 24 j. jd. 20 Mei. Franciscus G. C. M. van Dongen, 30 j. jmj (won. te Vught) en Celina N. M. Lannoye, 32 j. jd. 21 Mei. Michiel A van de Voort, 26 j. jm., en JuBe van den Bus- sche, 29 j. jd. Geboorten: 5:Mei. Hubert H„ z. van André J. Ballegeer en M. De uitslagen van de 7e, 8e en 9e ronde luiden: Groep V: M. MeertensG. Dyselijnck 01. J. v. d. Hagen—Dijselijnck afgebr. P. J. v. d. SandeMeertens 10 In deze groep beeft G. Wul- lems zicb wegens onvoorziene om standigheden moeten terugtrek ken. Groep VI: I. de KrakerJ. v. d. Hooft A. HamelinkH. Voorhans 10 H Voorhans—C. de Putter 10 J. v. d. HooftA. Hamelink 01 C. de PutterJ. v. d. Hooft 0—1 A. HamelinkI. de Kraker 1—0 Door de overwinning, die Ha- melink op Van der Hooft wist te behalen, plaatste de eerstgenoem de. zich in de eindstrijd om de Zeeuwse titel. Een prestatie, die een gelukwens waard is, daar Ha melink de eerste bordspelers van Hoek, Landau en V.S.V. onder zich wist te houden. De standen zijn momenteel: Groep V: Van de £>ande Dijselijnck Meertens Van der Hagen Groep VI: Hamelink Voorhans De Kraker Van der Hooft De Putter 6 3 1 2 1 7 3% 3 3 1% Na de 27e zet van Zwart ont stond in de partij tussen de heren A. Hamelink en H. Voorhans de volgende stelling: 5 4 10 4% 3 2 0 1 2 5 10 4 1 3 0 12 Materieel staan heide partijen nog gelijk; Zwart heeft wel een alleenstaande pion in het cen trum, doch ondervindt hiervan geen nadeel, daar Wit geen aan val op deze pion kan ondernemen. Positioneel staat Wit er beter voor; immers de witte loper be heerst het centrum waartegen over Zwart een, paard heeft dat niet veel actie kan ondernemen, de witte dame heeft veel bewe gingsvrijheid langs de open c-lijn. waartegenover Zwart ©en dame heeft, die belast is met de dek king van pion d5. Wit opent het offensief lanigs de c-lijn: 28. Dc2c7. Met aanval op a5. 28h7h6 Gedwongen, want op 28a6 volgt 29. Dd8f PX8. 30. Lc5 en het paard gaat verloren. 29. Dc7bSf Kg8h7 30. Db8Xt>5 Pg6h4 Dreigend 31-Pg2: Neemt Wit dit paard met de koning dan kan Zwart eeuwig- schaak geven. 31 Db5—d3t f7—f5 32. f2—f3 De 6g6 33. Dd3e2 Dg6—e6 34. g2—g3 Ph4g6 35. De2b5. Nu gaat ook pion a5 ver loren en strijdt Zwart voor een verloren zaak, daar de witte pionnen te allen tijde de partij kunnen beslissen. 35f5—f4 Deze zet had beter als 33e zet gespeeld kunnen Worden: 36 Db5Xa5 f4Xe3 e3e2 De6h3 Dh3Xb2f Db2—h3 zeer terecht 37. Da5el 38. Kgl—f2 39. Kf2Xe2 40. Del—f2 Zwart vermijdt afruil der dames. 41. b3b4 Dh3—f5 42. Df2e3 Df5—c2t 43. De3d2 J Dc2—c7 44. Ke2—f2 Pg6—e7 45. Dd2c3 Nu is afruil der dames gedwon gen, daar anders g7 verloren gaat. Zwart riskeert dit. 45. Dc7b8 46. Lc3Xg7 Pe7—f5 47. Lg7e5 Db8—a7f 48. Kf2e2 Da7—a6t 49. Ke2d2 Da6—fl Met het schaakbieden is het nu afgelopen en Wit begint de eind- manoeuvre. 50. Dc3—c7t Kh7g6 51. Dc7—c6t Kg6h7 52. Dc6d7t en Zwart geeft op, daar aan mat in enkele zetten niet te ontkomen is. Enige* korte partijtjes. Zoals bekend vormen f2 en f7 de zwakste velden op het schaak bord. Hieronder enige voorbeel den waarbij f7 bet moet ontgel den. Spaans. 1. 2. 3. 1. Wit. e2e4 Pgl—f3 Lflb5 Ib5a4 Zwart. e7e5 Pb8c6 a7a6 b7—b5 5. La4b3 1 Lc8b' Vroegtijdig a6 en b5, benevens Lb7, is in de Spaanse opening niet aan te bevelen, ofschoon het niet direct foat is. Nu echter komt f7 onmiddellijk binnen het bereik van de witte loper. 6. c2c3 d7d6 7 d2—rkU Pg8e7.? Verzwakt f7;.aangewezen was Le7. 8. Pf3—g5 j d6d5 9. Ddl—f3 f7—f5 Twijfelachtig. Stelt wit in de gelegenheid de partij met een aardigheidje te beëindigen. 10. e4Xd5 Het ergste denkt zwart. leed 11. 12. d5Xc6 Lb3—f7 mat. e5-e4 is geleden e4Xf3 Fmns. 1. e264 e7 -e6 2. d2d4 d7d5 3! Pblc3 Lf8—b4 4. e4Xd5 e6Xd5 5. Pïgl—f3 Pg8—f6 6. LD—d3 j c7c6 7. 0—0 ij Lb4Xc3 8. b2Xc3 h7h6 Beter 00. 9. Lel—a3 Het nadeel der ruil op c3 voor Zwart wordt duidelijk. 9j Lc8e6 10. Tfl—el Pb8d7 De koning wordt het laatste vluchtveld ontnemen. 11. TelXeöt f7Xe6 12. Ld3g6 mat. ZONDAG 8 JUNI. Hilversiim I: 8.00 Nieuws; 8.30 Plattelandsuiz.; 8.45 Intermezzo; 9.15 Geestelijk leven; 9.30 Men vraagt; 10.00 Zondagshalfuur; 10.30 Kerkdienst; 11.45 Tot het hart van het volk; 12.05 Gram.; 12.40 Dubbelmannenkwartet; 13.00 Nieuws; 13.15 Les gars de Paris; 13.50 N. S.; 14.05 Boekbespr.; 14.30 Kurhausconc.16.40 Sport flitsen; 17.10 Gesprekken met luisteraars; 17.30 Ome Keesje; 18.00 Nieuws; 18.15 Sport; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.00 Radiolympus; 19.30 Stradiva Sextet; 20.00 Nws; 20 15 Orgel en piano; 20.45 Hoor spel; 21.10 Reportage; 21.20 Om roeporkest; 12.30 Muz. mozaïk; 23.00 Nieuws; 23.15 Tlhe Sky- masters. Hilversum II: 8.00 Nieuws; 8.15 Van man tot man; 8.30 Kerk dienst; 9.30 Nieuws; 10 00 Hoog mis; 11.30 Trio; 12.15 „In 't Boeckhuys"; 12.30 Amusements orkest; 13.00 Nieuws; 13.20 Verv, Amus. orkest; 13.45 Apologie; 14 15 Lezing; 14.30 Jeanne d'Arc au Bucher; 15.45 Vraaggesprek; 16.00 Gram.; 16.30 Ziekenlof; 17.00 Kerkdienst; 18.30 Gewijde muziek; 19.15 Kenlt gij Uw Bijbel?; 19.30 Nieuws; 19.45 Sportflits; 20.00 Nieuws; 20.07 De gewone man; 2015 De Zilver vloot; 21.00 Kareol Septet; 21.15 Hoorspel; 22.00 Verv. Kareol Sep tet; 22.15 Avondgeb.; 22.30 Nws; 22.50 Gram. MIAANDAG 9 JUNI. Hilversum I: 8.0Ö Nieuws; 8.15 Gram.; 9.15 Morgenwijding; 9.45 Arbeidsvit.; 10.35 Gram.; 11.00 Op de uitkijk; 11.15 Viool en piano; 11.45 Fam. ber.; 12.00 Lyra Trio; 12.35 Gram.; 13.00 Nieuws; 13.15 Harmonie kapel; 13.50 Orgel en zang; 14.20 Gees telijk niezen; 14.35 Amst. Kamer muziekgezelschap; 15.00 Bonbon- nière; 16.30 Grepen uit de opera; 17.00 The Skymasters; 17.45 Rijk over zee; 18 00 Nieuws; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.00 Viool en piano; 19.45 Landbouwrubr.; 20.00 Nws; 20.05 Radioscoop; 22.30 De we reld spreekt tot U; 23.00 Nieuws; 23.15 Dutch Swing Ooilege. Hilversum II: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 9.15 JDchtendbez. bij zie ken; 9.50 Gram.; 10.30 Morgen dienst; IJ.15 Van oude en nieuwe schrijvers; 11.35 Metropole orkest; 12.30 Bach-cyclus; 13.00 Nieuws; 1315 Piano; 14.00 Voor jonge moeders; 14.20 All round sextet; 15.15 Amati trio; 16.00 Bijbel lezing; 17.00 Orgel; 17.30 Sport; 17.50 Reportage; 18.30 Schiitz- Monteverdi-cyclus; 19.00 Nieuws; 19.15 Onder de leeslamp; 19.30 Youth for Christ; 20.00 Nieuws; 20.05 De stemvork; 20.15 Resi dentie-orkest; 21.15 Lezing; 21.30 Vlaanderen zingt; 22.30 Nieuws; 22.45 Avondoverdenking; 23.00 Graan. Tamelijk plotseling nam de Here heden uit ons gezin weg, onze lieve zorgzame Zuster, Be huwdzuster en Tante Mejuffrouw SUSANNA VAN OVERBEEKE, Weduwe van de heer P. van Arenthals, in de leeftijd van 76 jaar. Haar hoop was op God. Mede namens weder zijdse Familie, P. VAN OVERBEEKE. Terneuzen, 6 Juni'1947. Sch ooilaan 1. Voor de vele blijken van *edeleven en deelneming, mij betoond bij het overlij den van mijn geliefde Moe der, HENDRIK A ADRIANA STOUTHAMER, Wed. van W- Galle, betuig ik mijn hartelijke dank. R- GALLE. -«aitismg, 7 Juni 1947. Voor de vele blijken van .^langstelling, op 23 Mei ili-ter gelegenheid onzer 30-jarige Echtvereni ging, betuigen wij onze hartelijke dank. A- J. MICHIELSEN VINKE. Hoek, 5 Juni 1947. Langestraat 30- De Heer en Mevrouw C- J. SCHIEMAN—DEES zeggen hierbij, mede na mens wederzijdse Ouders, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk onder ronden. Zaamslag, 7 Juni 1947. NEDERL. ZAKWOORDENBOEKJE 1,15 Noordstr. 55-57, Temennii Alle oud-leden van 1-14 R.I. 1944/'45 voor Axel en Omstreken worden beleefd uitgenodigd op Maandag 9 Juni 1947, des avonds 8 uur, aanwezig te zijn in de zaal van café Lozanne te Axel. Terrein bij den Watertoren te AXEL. Zondag a-s., aanvang 2 uur TERNEUZEN II tegen GOES II Entrée 50 ct. Kinderen 25 et- Het Bestuur van de cala- miteuze polder KLEINE HUIJSSENS maakt bekend, dat een vergadering van Stembevoegde Ingelanden zal worden gehouden op Dinsdag 17 Juni 1947, des namiddags ten 4 ure, bij de heer H- A- Klaassen te Zaamslag; dat de rekening en ver antwoording over 't dienst jaar 1946/1947 en de be groting met de memorie tot toelichting voor het dienstjaar 1947/J948 gedu- rende acht dagren voor en na de vaststelling ten kan- tore van de Ontvanger- Griffier voor de eigenaars van gronden in genoemde polder ter inzage zullen liggen; dat van voormelde stuk ken afschriften tegen be taling der kosten verkrijg baar zijn. Het Bestuur voornoemd, M. DIELEMAN, Dijkgraaf. J. C- EIJKE, Óntv.-Griffier Zaamslag, 5 Juni 1947. salons „robert" markt 12 brouwerijstraat 0 DAMES- EN HERENSALONS Afdeling Terneuzen. Inleveren van Vacantie- bonnen 1946'47 op Dinsdag 10 Juni 1947, 's avonds van 7 tot 10 uur bij O. DE VRIES, Noord straat 18- HET BESTUUR. TE BIERVLIET Algemene ledenvergadering op Zondag 8 Juni a. s. des nam. 2 uur bij de heer J. J. C. Crince te Biervliet. HET BESTUUR Notaris HOVING te Ter neuzen zal op Dinsdag 17 Juni 1947, des nam. half drie, in het Hotel „Den Ap pel" van de heer H- A- Klaassen te Zaamslag, in het openbaar verkopen ten verzoeke van: I. de Erven ANNA P. GEELHOEDT: met schuur, erf en tuin, aan de Terneuzensestraat A 235 te Zaamslag, groot 2-03 are; verhuurd aan de heer Overdulve voor 2,50 per week; II. de heer L. DE POO- TER: met schuur, erf en tuin te Zaamslag-Veer B 99, groot 10-36 are; huis met toebe horen verhuurd aan wed. W- A. Scheele voor 2,50 per week, het overige on- verhuurd- Betaling koopsommen bin nen 30 dagen, onkosten binnen 6 dagen. Aanvaarding bij de beta ling. Lasten vanaf 1 Juli 1947- Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris voornoemd. Wij zijn nu TELEFONISCH bereikbaar voor alle trans porten, zowel binnen- als buitenland, met 15-tons Diesel Vrachtauto. oon Mo* 2472 Beleefd aanbevelend, Tholensstr. 105 - Terneuzen Notaris HOVING te Ter neuzen zal op Dinsdag 10 Juni 1947, des nam. half drie, in het Hotel du Com merce van de heer H. C. de Vrieze te Terneuzen, in het openbaar verkopen, ten verzoeke van: I. de heer J. DE REGT: aan de Tholensstraat 71 te Temeuzen, groot 55 ca, ver huurd aan de heer A- F. Meeusen voor 3,per week; II. de Efven J. M- DE SMIT—VAN KOLK: aan de Steenkamplaan 17 te Temeuzen, groot 58 ca, verhuurd aan de heer A. J. de Smit voor 2,25 per week; III- de Erven J. A. RIE- MENS—HOEK: aan de Kazernestraat 46 te Temeuzen, groot 55 ca, ver huurd aan de heer G. Fie- ret voor ƒ1,per week; IV. de heer A. SIMONS: aan de Lange Kerkstraat 19 te Temeuzen, groot 1.15 are, verhuurd aan de heer M. C- de Doelder voor 4, per week. Betalingkoopsommen binnen 30 dagen, onkosten binnen 6 dagen. Aanvaarding in genot der huur met de week aanvan gende na de betaling. Lasten vanaf 1 Juli 1947. Nadere inlichtingen ten kantore van de Notaris voornoemd- TERNEUZEN. De nieuwe begint op 3 September a.s- Leerlingen die op 31 Augustus zes klassen van de Lage re school hebben doorlopen, kunnen hieraan deelnemen.' De voor Dames en Meisjes boven de 18 jaar, te geven op Woensdag- en/of Donderdagavond, begint op nader te bepalen datum. Aangifte nieuwe leerlingen voor de 2-jarige cursus zo wel als voor de 1-jarige kookcursus op Woensdag 11 en 18 Juni, tussen 3 en 5 uur, in de school aan de Leeuwen- laan- DE DIRECTRICE. Op a.s. Maandag en Dins dag 9 en 10 Juni hoopt D-V. in de zaal van het Leger des Heils te Temeuzen te spreken, de heer H. C. VAN DER FLIER, Evangelist te Enschedé- Aanvang 7.30 uur. Allen welkom- NOG AF TE GEVEN: Jonge Witte Legh- br. '46, vólle leg ƒ6,50 p. st- Rh.1 Isl- Reds br. '46 8,— p. st-, 8-weekse Hennetjes W. Legh- en Rh- Isl. Reds 5,50 p. st-, 6-weekse Witte Haantjes 50 ct- p. st-, Khaki Campbell Eenden, volop leggen, ƒ5,— p. st. Hoenderpark „De leggende Kip", Nieuweweg 70, Vee- nendaal- maar EIGENAAR zult U worden van Uw woning, indien U zich in verbinding stelt met de vertegenwoor diger der BOUWKAS NECOMA U-A. Achterste- A 312, Zaamslag U wordt vrijblijvend inge licht. TERNEUZEN. Maandag 9 Juni a.s. Herenvak: haarknippen om 2 uur; Damesvak: watergolven om 5 uur; in de Ambachtschool- Aanmelden vanaf heden bij de Administrateur TH. v KOUTEREN, Nieuwediepstraat 85. Notaris HOVING te Ter neuzen, zal op Maandag 9 Juni 1947, des nam. 2 uur, ten verzoeke van Mw- M. BIERENSDE WILDE, vóór en in het huis aan de Verl- van Steenbergenlaan 8, te Temeuzen, in het openbaar verkopen: als: 2 Crapeauds en 4 Stoe len (rood pluche), 2 Arm stoelen en 4 Stoelen (mo quette z.g.a.n.), 2 Crapeauds en 4 Stoelen (moquette), Mah. Linnenkast, Buffet, Uittrektafels, w-o- eiken, ronde mah. tafel, Lampen, Pendule, Porte-manteau, Paraplubak, Tuinbak, Trap, Matten, Schilderijen, Spie gels, Voetkussens, Vlees molen, enz. Betaling contant. Degene, die opgeschreven zijn voor deze komen af kunnen halen „EIGEN HAARD" Noordstraat 76- WIJ BETALEN voor alle soorten HUIDEN en VELLEN, PAARDE- HAAR enz- S. W. HOOGSTEEN Vlooswijkstr. 26, Terneuzen zonder borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw- SCHRIJF ALLEN. Br. porto antw. Spaarcred- Inst. Mathen-weg 110, Rldam-W Zij die hun aardappelvelden willen laten bespuiten tegen de Coloradokever gelieve heden Zaterdag na 6 uur hiervan opgave te doen aan onderstaande adressen L. DEKKER BERNHARDSTRAAT 10 A. DEKKER VLOOSWIJKSTRAAT 32 DEN BOSCH. Zij, die zich opgegeven hebben aan ondergetekende of C. J- MEERTENS, wordt meegedeeld, dat de Bus op 11 Juni, des morgens half vijf vertrekt van HOEK. F. G- TOLLENAAR. .ZEELAND" Wij kunnen voor levering tegen het as. seizoen nog 8 machines vrijblijvend aanbieden. Bestelt spoedig of vraagt inlichtingen. SLUISKIL Telef. 4 IJZENDIJKE Telef. 44 BH

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 3