DE CRISIS IN HONGARIJE. AMERIKAANSE PROTESTNOTA Republ. tegenvoorstellen verwacht. Het Palestijnse probleem De conferentie der Duitse Premiers AUSTRALIË cn dc Grote Mogendheden. ZATERDAG 7 JUNI 1947. INDONESIË Sjahrir over de Nederlandse Nota Koninklijk bezoek aan 's Hertogenbosch 1 1 Pakistan en Hindoestan. NA DE REDE VAN MARSHALL Onenigheid over de agenda. aan Russische Commandant in Hongarije Doodvonnis voltrokken. UIT DUITSLAND Productie in Westfalen bedreigd door gebrek aan kolen en grondstoffen. Leider der Bulgaarse oppositie gearresteerd Onderhoud tussen Acheson en Loudon Politieke betrouwbaarheid van Vreemdelingen Frankering bij Abonnement - WEERSVERWACHTING medegedeeld door bet K.N. M I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Minder bewolking. Geleidelijk naar Z-W. tot Z. draaiende en afzwakken de wind. Afnemende be wolking Overw. dr. weer. Enige stijging van temp. Onder Redact! oneele leiding van P. L. D. J. van Oeveren. Redactie- adrea: Noordstr. 85-57, Temeuzen. Tel- 2510 - Na 8 uur 2073. H o o f dagen tsch ap voor •7est Jeeuwsch-Vlaanderen vVillemsweg 83, Schoondijke Uitgave Stichting „De Vr\je Zeeuw" DE TRIJE ZEE 3de Jaargang No. 521. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver meld ng brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 li. meer. Terneuzen Abonnementsprijs 3,£5 per kwartaal. ZON EN MAAN. 1947 Zon Maan Juni Opk. Ond. Opk. Ond. 8 4.22 20.56 0.40 7.59 9 4.21 20.57 0.48 9.09 10 4.21 20.58 1.08 10.21 11 4.20 20.58 1 26 11.34 12 4.20 20.59 1.40 12.48 13 4.20 20.— 1.54 14.12 14 4.20 20- 2.07 15.22 15 4.19 21.01 2.22 16.45 16 4.19 21.02 2.40 18.12 betrokken leii". De speciale correspondent van Aneta te Djokjakarta seint: Ten aanzien van (het republikeinse kabmet tegenvoorstellen verwacht met name -betreffende de „inte- rim regering", de economische voorstellen en militaire zaken, aldus wordt uit gezaghebbende bron vernomen. ,,In het algemeen kan men zeg gen, dat de republikeinse rege ring de politieke spanningen in de verhouding Nederland-Indone- sië niet wil toespitsen en de aan vaardbare punten van de nota zeker onderschrijven zal, alhoe wel men de toon van het stuk be- tremrt", zo verklaart, een hoog geplaatst zegsman. Na een tweedaagse zitting te pjokja in tegenwoordigheid van Soekarno en Hatta heeft het ka binet met vice-president Hatta zich naar Kalioerang een bergplaatsje 20 km van Djokja begeven voor een rustige be handeling van de aangelegenheid. Door het kabinet is vervolgens een studiecommissie benoemd, be staande uit de Indonesische dele gatie en enkele Ministers voor 'n nauwgezette bestudering van de onderdelen In politieke kringen te Djokja een dergelijke regering velerlei zijn, waarbij hij o.m. wees op de mogelijkheid van een executieve raad („executive council"). Omtrent de republikeinse tegen voorstellen verklaarde Sjahrir, dat déze vervat zijn in een Nota, waarin evenals in de Nederlandse Nota, d© voornaamste punten van politieke, economische en militai re aard zijn. Sjahrir deelde vervolgens mede, dat de Republikeinse Nota Vrij dag gereed zou komen en dat het werkcomité van het K.N.I.P.K. (Voorlopige Republikeinse Volks vertegenwoordiging) hierover ge- raadplegd zou worden. Tevens zal men tot publicatie overgaan. De tegenvoorstellen zijn, aldus Sjahrir gebaserd op de overeenkomst van Linggadjati. De financiële en economische proble men zullen, zo ging Sjahrir ver der, gemakkelijk te regelen zijn, wanneer een nationale regering is ingesteld. Naar aanleiding van de uitspra ken van de grote politieke par tijen over de Nederlandse Nota, verklaarde Sjahrir, dat, volgens het algemeen gevoelen, de Neder landse Nota in haar geheel on aanvaardbaar is, ofschoon vele partijen te doen rege- heerst zeer grote activiteit. In afzonderlijke punten wel accepta- bel geacht worden. Sjahrir ontkende tenslotte de geruchten, als zou de Republiek een verzoek tot arbritage hebben gedaan: ,lVij zullen alles doen om de kwestie slechts door de ieder geval kan geen beslissing worden verwacht, vóór ret advies van het werkcomité van het voor lopige parlement, dat te Djokja vergadert, is uitgebracht. De aard van dit advies valt af te leiden uit de uitspraken van de j verschillende politieke partijen. I>e .laatste dagen hebben ach tereenvolgens de Masjoemi, de Sajap Kiri (linkervleugel) en de P.N.I. zich over de nota uitge sproken en deze onaanvaardbaar geacht wegens o.m. „ontkenning van het gezag de facto; het niet- inüoesen van de beloften tot troe penvermindering; de ultimatieve toon van het stuk". Donderdag heeft geen kabinets zitting plaats gehad, wel een bij eenkomst van de studiecommissie. Volgens een speciale corres pondent van Aneta te Djogja, heeft Sjahrir op een aldaar ge houden persconferentie verklaard: „Wij accepteren het idee van een interium-regering als moge- lijikheid om het totstandkomen wan een federale regering te ver gemakkelijken". „De Nederlandse voorstellen zijn daaromtrent niet definitief, onze tegenvoorstellen zijn meer gedetailleerd. Wij wen sen een soort nationale regering voor geheel Indonesië, waardoor de overgangsperiode tot 1949 ge makkelijker te overbruggen zal zijn De belangrijke vragen zul len echter zijn: Welke is de po sitie van deze regering en welke is de positie van de Gouverneur- Generaal? Tot nu toe had de Gouverneur- Generaal alle uitvoerende macht in handen. Wij wensen een rege ring die werkelijk regering is en alle uitvoerende macht bezit, wel ke een normale regering heeft. De macht van de Gouvemeur- Generaaj dient daarbij uitdrukke lijk te worden vastgelegd. Wij verwachten niet, dat hij betrok ken zal zijn bij de normale uit voerende macht, maar er zouden situaties kunnen ontstaan, waar bij hij zou kunnen optreden". Sjahrir meende, dat de moge lijkheden voor de constructie van REPUBLIKEINSE REACTIES OP DE NOTA. Donderdag is de Hoge Raad van Advies van de Republiek bij* een geweest om zich over de Ne derlandse nota te beramen. Inmiddels heeft de nota van verschillende zijden een ongunstig onthaal gevonden. De commu- nitische leider Alimin heeft in 'n massavergadering te Solo ver klaard, dat hij vertrouwde op. de hulp van de gehele progressieve wereld. Hij zeide, dat de nota niet de minste reden tot onge rustheid gaf. De voormalige leider van de Laskar Ra'jat, Ingenieur Soedir- man noemde de nota „een mis daad tegen Linggadjati". Ook de Parkindo, de Indonesi sche Christelijke partij, heeft de nota verworpen. VERSCHEPING GOEDEREN NAAR INDONESIË. Hoewel de Australische haven arbeiders de 'boycot van Neder landse schepen nog niet hebben opgeheven, is thans besloten mede te werken aan de versche ping van bepaalde goederen naar Indonesië. A.s. Woensdag hoopt H. M. de ïtoningin een bezoek te brengen aan de tentoonstelling van het Ned. Trekpaard te 's Hertogen- bosoh. Communisten'* Mr Het gebeurde dezer dagen |i| ergens in Zeeuws-VIaande- ren. Een meneer, die in gezel- rvV»QT\ van wttn een zwager toonde zich solidair goed recht was. Beide heren schenen even- eensniet afkerig van het Tenminste, zij verkondig- den dusdanige enormiteiten ft en bleken er zulke naïeve opvattingen op na te hou- den, voor wat betreft de door de Regering gevoerde poli- £s H tiek en de bedoelingen der v' grote mogendheden, dat o: zelfs de allerfelste „Ling- U gadjati"-tegenstanders er bij gebloosd zouden hebben. s,/ tt'i-v-m /ion aariurpy.ip'Pri die «K Een der aanwezigen die eerst nog dacht, dat het een moo was waagde het, Het aftreden van Niagy. Volgens de Nev^-Yorkse „Daily News" is Fernec Nagy, de voor malige Minister-President van Hongarije, die thans nog in Zwit serland vertoeft, afgetreden om dat het leven van zijn 4-jarig zoontje van communistische zijde werd bedreigd. Volgens het blad heeft de 22-jarige zoon van Nagy te Washington verklaard, dat zijn vader een boodschap ontvangen had van de inhoud: „Uw ontslag of het leven van Uw zoon". In antwoord op deze boodschap heeft Nagy van Genève uit tele fonisch zijn ontslagaanvrage naar Boedapest doorgegeven, nadat „De Rode Garde", die de 4-jarige Het blad „Dageraad" van de Moslemliga heeft verklaard, dat Pakistan nimmer genoegen zou nemen met enige poging van de zijde van Hindoestan „om zich zelf te beschouwen als een hond, waarvan Pakistan alleen maar de staart vormde om mee te kwis pelen." In antwoord op een on langs afgelegde verklaring van Pandit Nehroe, de leider van de Congrespartij, dat het Congres van de Moslemliga de meest krachtige waarborgen zou zien te krijgen, dat Pakistan geen exter ritoriale of andere bijzondere rechten aan enige vreemde mo gendheid zou toestaan, schrijft het blad: „Laat het gezegd zijn aan allen, die verloren hoop koes teren, dat Pakistan, wanneer het enige betrekking of overeenkomst in het belang van zijn volk acht, deze zal aangaan ongeacht wat Hindoestan er van denkt." Pakistan zou verdragen met Hindoestan willen aangaan op basis van absolute gelijkheid. Verklaringen van Evatt. Dr. Heiibert Evatt, de Australi sche Minister van Buitenlandse Zaken, heeft in het huis van afge vaardigden te Canberra ver- irl.na.rci. dat de g-esehiedenis de y"CSjTuiu l'ts r» <3 e pogingen, van enlcele mogendheden om de andere sta ten, die in de oorlog hebben mee gevochten, te beroven van hun ontwijfelbare morele rechten om mede aan te zitten aan de tafel, waar de besprekingen over de vredesverdragen plaats hebben, ten enenmale zal veroordelen. Volgens Dr. Evatt hebben de gTote mogendheden de overeen komst van Potsdam geschonden door de uiteindelijke beslissing hij het opstellen van de vredesver dragen door toepassing van het veto aan zich te trekken. Dr. Evatt eiste een spoedige vredesregeling met Japan. Austra lië is van oordeel, dat men Japan voor goed moet verbieden enige zee- of luchtmacht te bezitten of tijdens de periode van het Geal lieerd bestuur er een burgerlijke luchtvloot op na te houden. Dr. Evatt kondigde eveneens aan, dat Australië zich sterk zou verzetten tegen verdere Japanse walvisvaarten naar de Zuidpool, daar de Japanners geen ernst maakten met de internationale bepalingen voor de walvisvaart en de Japanse vloot van snelle, gemakkelijk te verbouwen vaar tuigen de kiem voor een oorlogs vloot in zich draagt. Dr. Evatt was van oordeel, dat proefnemingen met raketvliegtui gen in centraal Australië van in tens belang voor de veiligheid van het Australische en Britse gemenebest zouden kunnen blij ken te zijn. Hij bracht een wets ontwerp voor de bescherming van de verdediging in tweede lezing. In dit ontiwerp wordt voorgesteld, dat personen of organisaties, die dit proefnemingsplan georgani seerd trachten te saboteren, met gevangenisstraf en een boete van 5000 p. st. kunnen worden ge straft. Robert Menizies, leider der op positie, stelde voor, dat deze boete opgelegd zou worden aan diege nen, die verantwoordelijk zijn voor de boycot van Nederlandse schepen in Australische havens, die naar Indonesië willen varen. Het wetsontwerp werd in tweede lezing aangenomen. jongen naar de grens gebracht had, vlakweg medegedeeld had, dat zij de jongen mee terug zou den nemen naar Boedapest, waar hijj waarschijnlijk omgebracht zou worden. CU tiek op Truman. De New-York Herald Tribune beschreef Vrijdag President Tru man's verklaring, dat de rege ringswijziging in Hongarije een „schanddaad" was, als een „uiting van amateur-staatsmanschap"'. Terwijl Marshall 'n met redenen omkledei en constructieve politiek ten opzichte van -het probleem van Europa schetste, aldus het blad, barstte Truman op een pers conferentie uit met dat amateu risme, waardoor zijn staatsman schap zo dikwijls gekenmerkt wordt. „Zijn amateurisme uit zich in v een opgewonden manier van spreken bij stukken en brok ken, inplaats van de problemen in hun geheel te analyseren, en in het gebruik' van grote woorden zonder bewijskracht, als zouden woorden en gebaren de historie kunnen veranderen." Het Amerikaans antwoord in zake de Hongaarse kwestie, aldus voegt het blad er aan toe, had niet de meeste zorg voorbereid moeten worden en zeker niet moeten wor den uitgegeven zonder overleg met en instemming van onze Vrienden 4n Europa. Marshall poogt klaarblijkelijk een politiek op lange termijn te ontwikkelen, op solide basis gesteund, doch het zal een onmogelijke taak zijn wanneer het Witte Huis voort gaat met spreken bij vlagen en in krantenkoppen-taal. Truman doet een beroep. President Truman heeft Don derdag een beroep gedaan aan het Amerikaanse volk zich te ont houden van het aanzetten tot ille gale activiteit in Palestina. De President zei in een ver klaring: „Ik doe een beroep op ale bur gers, die zien, terwijl de Verenig de Naties het Palestijnse probleem in behandeling hebben genomen, te onthouden van inmenging in of aansporing- tot enigerlei activitei ten, dié de bedoeling hebben de hartstochten van de inwoners van Palestina aan te wakkeren ten einde recht en orde in Palestina te ondermijnen of het plegen van geweld in dat land te bevorderen". Men neemt aan dat deze ver klaring van de President het on middellijk gevolg is van het re cente Britse protest wegens de advertenties in de Amerikaanse pers, waarin om gelden wordt gevraagd voor illegale immigra tie en de ondergrondse legers in Palestina. De President achtte 't Palestijn se probleem een der moeilijkste en belangrijkste taken waarvoor de V. N. zich gesteld zien, en hij was van mening dat het zowel in het belang van de V. N. als van Amerika is, dat de Verenigde Naties het vraagstuk oplossen. Activiteiten als bovenbedoeld zul len zeker een atmosfeer scheppen die belemmerd werkt op 'n spoe dige regeling van het probleem. der beide bloeddorstigen, aldra werd hij onder de „communisten" geklassifi- V CCGÏXl. 'v> X Het mooiste kwam echter, toen de zwager van de v schoolmeester in zrjn heilig v X vuur zóó ver ging, dat hij met één slag alle Katholie- ,-f ken tot aanhangers van Sta- lin bombardeerde! v En wie nu gemeend, mocht X; hebben, dat dit althans de schoolmeester een beetje te gortig zou zijn, vergiste zich deerlijk, want deze op- voeder der jeugd, onder- streepte de woorden van zijn aangetrouwde familielid ter- dege en ook hij rangschikte X onze Katholieke volksgeno- ten zonder meer onder de volgelingen van Moskou! X Commentaar verder over- bodig, maar intussen: Arme Katholieke en vooral ook... arme jeugd! A.'v-'\.V A."--.-- A -. De mening in Nederland. Een diplomatieke medewerker van het A.N.P. schrijft: Onder waardering voor het door Marshall, de Amerikaanse Minis ter van Buitenlandse Zaken, naar voren gebrachte gezichtspunt, dat de Europeanen tot overeen stemming moeten komen over een gemeenschappelijk program ter stabilisering van hun economie, leggen welingelichte kringen te 's-Gravenhage de nadruk op de moeilijkheid om tot een overeen stemming te geraken, zolang Duitsland, het centrum van het Europese continent, nog niet her opgericht is als een gezonde eco nomische eenheid. Men wees er op, dat alle economische ordening de toekomst afhangt van de politiek van de grote mogend heden (waarvan de Verenigde Staten er een is) met betrekking tot Duitsland en Oost-Europa. Nederland heeft, aldus zeggen genoemde bronnen, door een krachtige politiek van wederop bouw te voeren en door deel te nemen aan een economische unie met België en Luxemburg, duide lijk blijk gegeven van zijn over tuiging, dat het initiatief van Europese zijde moet komen. Hoe zeer Nederland zich bewust is van de noodzaak van wederopbouw in andere Europese landen zowel in zrjn eigen belang als in dat van Europa en de wereld -blijkt uit de houding van dit land tegen over Duitsland. In de Nederland se memoranda aan de Grote Vier hun plaatsvervangers, aldus werd er aan toegevoegd, is her haaldelijk aangedrongen op stap pen tot het verlenen aan Duits land van een redelijke mate van welvaart, ondanks de wonden, die dit land aan Nederland heeft toe gebracht. 5 D-uitse/-Minister-Presidenten uit de Sovjet-Russische zóne heb ben Dondei Ogavond voortijdig de officieuze zifting ter vaststelling van de ageirta van de conferentie der Ministerpresidenten van alle Duitse statiu en enkele burge meesters, d s heden te München zal worden geopend, verlaten. De afgevaardigden uit de Ooste lijke provincies willen namelijk ook politiek kwesties, zoals een verenigd imitsland, besproken zien. De andere delegaties ver werpen dit voorstel. De Minister- Presidenten uit de Franse zóne verklaarden, dat zij opdracht heb ben van he* Franse militair be stuur derge jke kwesties niet te bespreken. Niet eerder dan mor gen zal bei end zijn, of de afge vaardigden uit de Sovjet-Russi sche zóne nu nog aan de eigenlijke conferentie zullen deelnemen. Dr. Rudo.' Paul, Minister-Pre sident van Thuringen, heeft aan Reuter meegedeeld, dat hij zelf en zijn c/llega's uit de Sovjet- Russiscbe zóne. de zitting ter vaststelling van de agenda voor de conferentie der Minister-Pre sidenten verlaten hebben, Vrijdag (de dag wrarop de conferentie Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een scherpe protestnota aan de Russische commandant in Honga rije opgesteld, waarin het jongste optreden van de Russen aldaar een ernst'ge interventie in de in terne aangelegenheden van Hon garije wordt genoemd. Dit werd medegedeeld door Amerikaanse functionnarissen. In de nota wordt voorgesteld de toestand aan een onderzoek door de drie bezettende mogend heden te onderwerpen. Voorts heeft men laten doorschemeren in de nota, dat Amerika stappen zal ondernemen, wanneer geen be vredigend antwoord wordt ont vangen. De nota is nog niet aan de Hon gaarse regering overhandigd. Men hoopt voor de verzending nog nieuws uit Hongarije te ont vangen. Functionnarissen te Washing ton zeiden, dat het mogelijk nog 24 uur zal duren, alvorens de nota in zijn definitieve vorm zal wor den verzonden. Naar verluidt, heeft het ont werp van de nota de volledige goedkeuring van President Tru man, die Donderdag de jongste gebeurtenissen een schanddaad heeft genoemd. geopend wordt) uit Münohen zul len vertrekken en er voor de con ferentie niet meer terug zullen zijn. Volgens Dr. Paul hadden dfl Minister-Presidenten uit de Sov jet-Russische zóne telegrafisch de verzekering gekregen, dat zij in de gelegenheid zouden zijn uit drukking te geven aan hun wen sen inzake de agenda. Toen zij echter voorstelden, dat het eerste punt zou zijn de bespreking van de vorming van een Duits cen traal bestuur door samenwerking van alle democratische partijen en vakverenigingen om te komen tot het stichten van een Duitse eenheidsstaat, weigerden aRe afgevaardigden uit de Westelijke staten onvoorwaardelijk om deze motie op de agenda te plaatsen, aldus verklaarde Dr. Paul. Het vertrek van de Ministers uit München. De Duitse Minister-Presidenten uit de Sowjetzöne, die Vrijdag morgen reeds weer uit München zijn vertrokken, hebben aan de conferentie een verklaring doen toekomen over hun voortijdig heengaan. „Wij zijn van mening", aldus luidt de verklaring, ,(dat slechts een volksstemming van het gehele Duitse volk een beslis sing kan geven ten aanzien van de structuur van Duitsland en de verdeling van bevoegdheden tus sen een centrale regering en de Staten. De voornaamste oorzaken van de toenemende ellende van ons volk moet volgens ons ge zocht worden in de verregaande tolerantie van nazi-elementen in leidende eeönomische lichamen- en in het bestendigen van grote con cerns en grootgrondbezit in Vele delen van Duitsland." In de ver klaring wordt voorts aangedron gen op overeenkomsten tussen de centrale economische instanties in de vier zones voor vergroting van de handel, grotere steenkoolpro ductie, nationalisatie van mijnen en inzameling van alle oogsten, intensifering van het bouwprc- grarrt en nationalisatie van alle concerns, die voorheen in eigen dom van nazi's waren. „Daar de conferentie deze beginselen niet wilde aanvaarden", aldus de ver klaring, „meenden wij niet in staat te zijn aan de besprekingen deel te nemen." Naar ve luidt, blijkt uit het ontwerp, rat het Amerikaahse Ministerie reeds tot de conclusie is gekomer, dat de Russische commandan" in Hongarije recht streeks be- rokken is bij de ge- beurtenisser die vorige week tot het aftreden van de eerste minis ter Nagy lebben geleid en dat hij zich derhalve schuldig heeft gemaakt a;.n directe interventie in interne l ongaarse aangelegen heden Het is r.vg niet bekend, of de Russische commandant reeds ge antwoord iu.ïft op een dezer dagen door de Amerikaanse vertegen woordiger i de Geallieerde Be stuurscomm .ssie gedaan verzoek copieën ove-- te leggen van docu menten, die tot Nagy's aftreden hebben ge eid. Men vermoedt dat het Ministerie van Buiten landse Zaken met de verzending der nota w,icht op een antwoord op dat venwëk. In de nota wordt er op ge wezen, dat, wanneer geen bevre digend an-'woord wordt ontvan- i Kon. besluit is afwijzend be- gen, Amerika ertoe zou kunnen sc^'kt op het gratieverzoek van besluiten df- kwestie voor de V. van Weiden, tot de dood- N. te brengen, zoals deze week s^ra^ veroordeeld bij sententie van door Senator Vandenberg in over- - 'le^ Bijzonder Gerechtshof te Am- woging is gegeven. sterdam. Het doodvonnis is Vrij- 'dagmorgen voltrokken. Asyl voor leden der Hon- Tj. van der Weiden, ,die geduren- De productie van vele fabrieken schadigde fabrieken der Verenig- in de Noordelijke Rijnprovincie en in Westfalen dreigt opnieuw te dalen door gebrek aan kolen en grondstoffen, zo wordt officieel medegedeeld. De lage toewijzin gen voor kolen houden de indus triële 'productie op een laag peil en de fabrieken hebben veelal zo weinig voorraad, dat zij de pro ductie slechts van dag tot dag kunnen volhouden. Gebrek aan grondstoffen werkt vooral ver lammend op de textielindustrie, die in de maand April aanzienlijk gestegen was en toen de hoogste productie van katoenen stoffen na de oorlog bereikte. Volgens de officiële mededelingen raken de voorraden katoen en wol uitgeput en is er geen direct vooruitzicht voor nieuwe aanvulling. Men vreest verder, dat het tekort aan jute de distributie van de nieuwe oogst zal bemoeilijken. Boven dien zal ook- bindgaren voor de oogst uiterst schaars zijn Naar wij vernemen, hebben de Britse autoriteiten al het moge lijke gedaan om de zwaar be de Touwfabrieken te Emmerik een Nederlands bedrijf voor zo ver mogelijk in gebruik te doen voor de productie van bindgaren. De productie van deze fabriek is thans weer aanzienlijk. De constructiebedrijven en de her- stelwerkplaatsen verminderen hun bedrijvigheid geleidelijk, niet slechts door gebrek aan materiaal, doch ook doordat de arbeiders neiging hebben de fabrieken te verlaten, omdat zij menen, dat de rantsoenen niet in overeenstem ming zijn met het zware werk. Ook de transportmoeilijkheden nemen toe en reeds liggen in de papierfabrieken voorraden papier, die niet vervoerd kunnen worden. In de maand April bedroeg in d-e Brits-Amerikaanse zóne de pro ductie van katoen 4834 ton, die van wol 2957 ton. gaarse iegatie te Washington. de de bur^meeiter van De vroegere Hongaarse gezant iVelsen was, werd tot de doodstraf te Washington, Aladar Szegedy- veroordeeld wegens medeplichtig- Maszak, heeft op een persconfe-heid aan mishandeling, hulpver- rentie verklaard, dat het Ameri kaanse departement van Buiten landse Zaken twaalf leden der lening aan de vijand, het bloot stellen aan opsporing en vervol ging van Nederlanders en vrij- Hongaarse legatie, die geweigerd heidsheroving, de dood tengevolge hebben de nieuwe regering- te hebbend', alles meermalen ge- Boedapest te erkennen, asyl heeft pleegd. 17 Nederlanders moeten verleend. De gezant drong er op aan dat de Hongaarse kwestie aan de V. N. zal worden voorgelegd. Tevens maakte hij de tekst be kend van de nota, welke hij aan het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken heeft doen toekomen en waarin hij de Sow jet-Unie ervan beschuldigd dat zij Hongarije economisch en politiek tot slavernij wil brengen. Nieuwe Hongaarse gezanten te Washington en Bern. Hongarije heeft plaatsvervan gers benoemd voor de gezanten te Washington en Bern, die heb ben geweigerd naar Boedapest terug te keren. Paul Marik, vroeger kanselier bij de Hongaarse ambassade te Washington, is tot zaakgelastigde aldaar benoemd, terwijl Desteri Bange te Bern zal optreden in de plaats van Gordon. Gemeld wordt, dat de Hongaar se gezanten te Parijs en Ankara hebben geweigerd de nieuwe Hon gaarse regering te vertegenwoor digen. tengevolge hiervan de dood heb ben gevonden. Bij de behandeling voor de Bij zondere Raad van Cassatie wenste de Procureur-Fiscaal inplaats van de doodstraf levenslange gevan genisstraf te zien opgelegd. De Raad verwierp evenwel het cas satieberoep. GRATIE VERLEEND. B(j Kon. besluit is gratie ver leend aan A. J. du Burck, tot de I doodstraf veroordeeld bij senten- 1 tie van het Bijzonder Gerechtshof jte Arnhem. De doodstraf is ver anderd in levenslange gevangenis straf. Petkov, wiens partij bij de ver kiezingen van vorig jaar October 90 der 99 oppositiezetels in het parlement bezette, werd gearres teerd, nadat de nationale verga dering bij stemming had besloten hem zijn parlementaire onschend baarheid te ontnemen. In een brief aan de nationale vergade ring verklaarde de openbare aan klager, dat Petkov zijn „misda dige activiteit" begonnen was toen Bulgarije Duitsland de oor log verklaarde. Deze activiteit zou hebben geleid tot het orga niseren van fascistische militaire groepen, welke een staatsgreep zouden voorbereiden. Agence France Presse deelt mede, dat de Nederlandse Am bassadeur te Washington, Dr. Loudon, een onderhoud heeft ge had met de Amerikaanse Onder- Minister van Buitenlandse Zaken, U6 VOrOnigdO Staten en Acheson. Men meent te weten, HonoarÜe dat behalve de Duitse kwestie ook de situatie in Indonesië be- Geen goederen voor Hongarije. sproken is. uit welingelichte bron te Was hington wordt vernomen, dat de V. S. de hulpverleningsgoederen ter waarde van 20 millioen dol lar, die zij voor Hongarije bestemd hadden, thans aan meer behoef tige en vertrouwenswaardige ge bieden zullen doen toekomen; dit Nederland wonende vreemdelin- als een gevolg van de jongste gen zich voor het verkrijgen van- ontwikkelingen in Hongarije, die De P. R. A. te Den Haag ver zoekt ons mede te delen, dat in een bewijs van politieke betrouw baarheid in het vervolg uitslui- end tot het hoofd der politie van de plaats hunner inwoning moe ten wenden. President Truman Donderdag avond schandelijk heeft genoemd. Men acht het niet mogelijk om de huidige Hongaarse regering steun te verlenen, wanneer men kan Nog ne>gen brie-fbommen, uit Italië in Groot-Brittannië aange komen, zijn door de posterijen on derschept. Men meent, dat deze briefbommen geadresseerd waren aan Ministers en andere vooraan staande persoonlijkheden. verwachten, dat deze aanzienlijke hoeveelheden voedsel naar de Sov jet-Unie zal verschepen, zodra de oogst binnen is. Men verwacht, dat Truman's verontwaardigde verklaring- ge volgd zal worden, door protest nota's aan de regering van Hon garije en de Sowjet-Unie, waarin deze beschuldigd zullen worden van schending van het verdrag van Jalta en van andere overeen komsten. Men houdt echter reke ning met de mogelijkheid, dat een dergelijke actie nog even wordt uitgesteld, om aan de Sowjet-Rus- sische voozitter van de Geallieer de Bestuursraad gelegenheid te geven, inlichtingen te verschaf fen over het aandeel van de Sow jet-Unie aan de gebeurtenissen, die geleid hebben tot het aftreden van Ferenc Nagy als eerste Mi nister.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1