mt Blf( PBrfc De vliegrampen Britse voorstellen aan Voor-Indië :5#j" #b DE CRISIS IN HONGARIJE 1 fl« IN pot? ;evaJ#Hna 'Vv •VL-f Ai :3 O- fng^r EH 1 p'iH k 1 1 Mr t MAANDAG 2 JUNI 1947. Sjahrir over nota van Commissie-Generaal „Op het randje van de oorlog" P. N. I. leiders over de toestand Mustang bij Medan neergestort BEDEVAART NAAR MARGATEN WEER EEN VLIEGTUIG VERONGELUKT. Zweeds straalvliegtuig verongelukt Resolutie van communisten en sociaal-democraten De Nederlands-Belgisch- Luxemburgse samenwerking Noodwet ouderdoms voorziening De verdwijning van Istvan Tarnay Hongaarse regering afgetreden Het verblijf van Nagy in Zwitserland K. L. M. vliegt 2 maal, per week retour naar Z.-Amerika 611' 3 ■u. 1 Si -I Ir 1H \i I h<Li prgeyg' nt lïy |i>P 16 11 !fey d ove] 'akt< l w rere t KXtcJj 9 Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Plaatselijk onweer. Vrij zonnig, warm weer. Meest licht bewolkt, doch in de na middag opnieuw pl. vorming van zware bewolking met kans op onweer, eventueel gepaard gaande met hagel. Meest zwak ke wind uit uiteenl. ricihtiingen. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 516. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: i 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver meld ng brieven onder nr Bur. van dit Blad 0 cl. meer. Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. INDONESIË. Soetan Sjahrir heeft in een in terview met het Republikeinse Antara o.m. het volgende mede gedeeld: De Nederlanders heb ben in de nota, die aan de Indo nesische regering is aangeboden, meningen vastgelegd, die na de ondertekening van Linggadjati zijn gevormd, zowel op financieel en economisch gebied als wat de kwestie van samenwerking bij het stichten van de Verenigde Staten van Indonesië betreft. Gevraagd of deze nota van de Commissie-Generaal het uiterste is wat deze commissie kan ver antwoorden tegenover haar rege ring, antwoordde Sjahrir: „Zij kan niet verder gaan". Naar Antara meldt, heeft Dr. A. Halim, lid van het K.N.I.P., Zaterdag in een door hem aan het dagblad jSTasional" gedane be kendmaking verklaard, dat de In- doniërs en Nederlanders ondanks de overeenkomst van Linggad jati, die twee maanden geleden is getekend, op het ogenblik op „Het randje van een oorlog zijn". Dr. Halim voorspelde, dat de besprekingen, die binnen enige dagen tussen Sjahrir en Dr. Gani enerzijds en Dr. Van Mook en Dr. Van Hoogstraaten anderzijds zou den worden gehouden, zouden be slissen over de twee alternatie ven: oorlog of een vreedzame en eerlijke uitvoering van het ver drag van Linggadjati. Halim maakte het duidelijk dat in de twee maanden sedert de ondertekening van Linggadjati de situatie eerder slechter dan beter werd en er zijn aanwijzingen, „dat de spanning haar uiterste punt heeft bereikt." „De wezenlijke voorwaarde waarop de Indonesiërs de Neder landers zullen vertrouwen is, dat zij onmiddellijk hun troepen uit Indonesië terugtrekken", aldus luidde de mening van'leiders van de Partai Nasional Indonesia tij dens Vrijdagavond met hoge Ne derlandse functionarissen te Djok- ja gehouden besprekingen. Deze leiders legden er de na druk op, dat zo de Indonesiërs hun vertrouwen in de Nederlan ders hebben verloren, dit komt, omdat de Nederlanders voortdu rend hun troepen versterken. „Het is om deze reden", zo zei den zij, „dat de Indonesiërs thans gereed zijn de mogelijkheid onder ogen te zien de vrijheid en de souvereiniteit van de Republiek te verdedigen". Aan de andere kant, zo voegden de leiders er aan toe, „zgn de recente incidenten te Buitenzorg in de ogen van de In donesiërs een duidelijke manifes tatie van het ontbreken van goe de wil bij de Nederlanders inzake de uitvoering van het accoord van Linggadtjati geweest". De Regeringsvoorlichtings dienst meldt, dat Vrijdag een Mustang van de Militaire Lucht macht tijdens een contröievlucht boven Nederlands gebied nabij de rand van de stad Medan is neer gestort. De piloot werd gedood en het toestel is uitgebrand. Om trent de oorzaak is niets bekend. In een interview, dat Vrijdag op Margaten na de herdenkings- plechtigheden voor de radio van de .American Broadcasting Sys tem" werd uitgezonden juichte de Amerikaanse ambassadeur in Nederland Dr. Baruch het voor stel van President Truman, voor het organiseren van een bede vaart naar het kerkhof toe. „Ik ben ervan overtuigd, aldus zeide hij, dat dit voorstel hier een en thousiaste steun zal ondervinden en dat de Nederlandse autoritei ten en het Nederlandse volk niets zullen nalaten om een dergelijke bedevaart mogelijk te maken. Ik wens van harte, dat de Amerika nen dit kerkhof zullen aanschou wen, opdat zij zich ervan kunnen overtuigen hoe goed voor deze graven gezorgd wordt." MILITAIR VLIEGTUIG BIJ BOGOTA VERONGELUKT. Een militair vliegtuig, 'n Doug las, moest bij Bogota een nood landing maken. Het kwam op zachte bodem neer, sloeg Dver de kop en werd geheel vernield. Verschuilende leden der beman ning werden gewond. Volgens on- bevestgde berichten, is het onge luk te wijten aan een botsing met een speelgoedvlieger, die de voor ruit van het vliegtuig verbrijzel de. Het toestel kwam uit Was hington. HET VLIEGONGEVAL TE NEW YORK. De United Airlines zegt in een Zaterdag uitgegeven verklaring, dat het ongeluk met de Skymas- ter biji het vliegveld La Guardia te New York, waarbij 39 personen om het leven kwamen, waar schijnlijk te wijten is aan een plotselinge rukwind. Zwarte onweerswolken hingen ten tijde van de ramp boven New York, er viel regen en er waren sterke rukwinden. Het aantal doden bij de vlieg ramp, welke Donderdag bij het vliegveld Laguardia (New-York) heeft plaats gehad, is thans tot 40 gestegen, doordat een der ge wonden in het ziekenhuis is over leden. DE VLIEGRAMP BIJ TOKIO. Volgens een rapport van het Amerikaanse leger zijn bij de vliegramp nabij Tokio, veertig personen om het leven gekomen. De lijken waren onherkenbaar verminkt. DE IJSLANDSE DAKOTA. Thans wordt bevestigd, dat bij het ongeluk met een Dakota op IJsland, 21 passagiers en een be manning van 4 personen om het leven zijn gekomen. Het vermis te toestel is door een vliegboot aan de noordkust van IJsland ge vonden. Het is tegen een heuvel gevlogen en verbrand. Men neemt aan, dat het ongeluk te wijten is aan slecht zicht. Van de zijde van de burgelijke luchtvaart autoriteiten te Balti more wordt vernomen, dat zij een telegram helWben opgevangen, dat zegt, dat een D DC 3 4% km ten Noorden van Havre de Grace Maryland te pletter is gevlogen en verbrand. Het verongelukte vliiegtug be hoort tot de Eastern Airlines. Het was op weg van Newark (New- Jersey) naar Miami (Florida) en had 48 passagiers en een vier koppen tellende bemanning aan boord. De politie heeft later ver klaard, dat er geen overlevenden zijn. Volgens een ooggetuige explo deerde het vliegtuig een DC 4 (Skymaster) op middelmatige hoogte in de lucht. Het neerge storte vliegtuig is van hetzelfde type als het toestel, dat Vrijdag bij het vliegveld Laguardia is verongelukt. Later is bevestigd, dat 53 per sonen zijn omgekomen tengevolge van het neerstorten van de Sky master der Eastern Airlines in het dicht beboste gebied nabij Havre de Grace in Maryland. Het wrak en de bomen rondom brandden uren lang. Overal in het rond lagen verminkte lijken. NEGEN VLIEGRAMPEN IN 48 UUR. Gedurende 48 uur zijn bij negen vliegrampen tot dusver 175 men sen om het leven gekomen of ver mist. Van de 53 hij de ramp met de Skymaster in Maryland veronge lukten heeft men thans 50 zwaar verminkte lichamen geborgen. Het" is een van de grootste ram pen in de geschiedenis van de luchtvaart geweest. Het officiële onderzoek naar de oorzaak is Zaterdag begonnen. Het vliegtuig is op een heuvel helling neergestort en in brand gevlogen. Reddingsbrigades be schreven de situatie ter plaatse als afschuwelijk. Geen enkel lichaam werd goed aangetroffen. Bagage, die uit het toestel was geslingerd, lag tot ver in de om trek verspreid of hoog in de bo men. Een Vampire gevechtsvliegtuig met straalmotor is Zondag tijdens een demonstratie van de Zweedse luchtmacht boven Stockholm om- laaggestort, waarbij de piloot om het leven kwam. Het vliegtuig kwam laag over de luchthaven van Stockholm, vloog tegen een auto, en trof ver volgens een fabrieksmuur. Het toestel ging in vlammen op. De Beierse Minister voor de Zuivering, Loritz, heeft Zaterdag medegedeeld, dat ook de vrouwen van Hess, Sauokel en Baldur von Schirach, de te Neurenberg ver oordeelde grote oorlogsmisdadi gers, heden worden gearresteerd en voor een zuiveringsrechtbank terecht zullen moeten staan. Het Hongaarse blad „Szabad Nep" heeft in verband met het aftreden van Nagy een speciale editie uitgegeven, waarin een re solutie is afgedrukt, die door Communsten en Soc. Democraten gezamenlijk is aangenomen. In de resolutie wordt gezegd, dat, na een beschouwing van de politieke toestand, beide partijen tot de slotsom zijn gekomen, dat zij op hetzelfde standpunt staan. Gezien de beschuldigingen, vol gens welke Nagy een rol zou heb ben gespeeld bij de contra-revo lutionaire samenzwering die in December j.l. is ontdekt, is het in het belang van de Hongaarse de mocratie, dat Nagy onmiddellijk naar zijn land terugkeert en af- treedt Het is nog niet na te gaan, of Lord Mountbatten, de Onder- Koning van Voor-Indië, zal heden met goedkeuring van het Britse Kabinet de Indische leiders de Dominion-status aanbieden voor Hindoestan en Pakistan, benevens niieuwe verkiezinigen in de provin cie aan de Noord-Westelijke grens om te bepalen of dit gebied tot Pakistan zal behoren, aldus ver neemt Reuter, uit goede bron te New Delhi. Deze beide delen van Voor-Indie zullen vrij zijn van inmenging of controle van de zijde der Britse Regering. Zij zullen echter de eed van trouw moeten afleggen aan de Kroon. Naar verluidt hebben enige hoog geplaatste leiders der Oongres- Partij reeds het voorstel aan- Mjorgen zullen te Luxemburg de Nederlandse, Belgische en Lu xemburgse voorzitters van de Raad van Handelsaccoorden, de Raad van de Belgisch-Luxem burgse economische unie en de Raad voor de Douaneovereen komst bijeenkomen. Voorzitter van de eerstgenoemde Raad is de heer Gofin, gevolmachtigd minis ter en adjunct-directeur-generaal van de buitenlandse handel. De voorzitter der beide andere Raden zijn resp. Baron Snoy, secretaris generaal van het Ministerie van Economische Zaken en de heer Pricken, inspecteur-generaal bjj het Ministerie van Financien. In de week van 11 tot 17 Mei werd in de haven van Antwerpen 131.100 ton van schip op wagen en 51000 ton van wagen op schip overgeladen. (Vorige week resp. 106.100 en 77.014). vaard, dat het gecompliceerde vraagstuk van een onmiddellijke splitsing van het leger oplost. Het leger zal waarschijnlijk voor hei de Dominions gecombineerd ge handhaafd blijven, tenzij men door overleg tot een andere regeling komt. Indien de Dominions-status aan vaard wordt, zullen de bevoegd heden van de Onder-Koning- als vertegenwoordiger van de Konmg van Engeland onmiddellijk opge heven worden en zal hij fungeren als Gouverneur-Generaal van de heide Indiën. Het feit, dat er een gemeenschappelijke Gouverneur- Generaal zal zijn voor beide Do minions, zal een gemeenschappe lijke politiek voor het handhaven van recht en orde verzekeren. Men is van mening, dat de hui dige voorlopige regering zal ver dwijnen hij het invoeren van de Dominions-status. De Onder-Ko ning zal heden slechts de reacties van de leiders vragen ten aanzien van de algemene lijn van het plan. Waarschijnlijk zal hij hen mede delen, dat hun beslissing tegen Woensdag wordt gevraagd. In Staatsblad H 155 is Zater dag afgekondigd de wet van 24 Mei j.l. houdende een voorlopige regeling ter voorziening in de nood van Ouden van Dagen. Naar het Centrale Chinese Persbureau meldt, is een passa- gierstrein op mijnen gelopen, wel ke op de spoorlijn PekingMoek- den waren gelegd. Het is nog niet mogelijk het aantal slachtoffers te bepalen, doch men gelooft, dat er honder den doden en gewonden zijn. Nagy van deze resolutie afwist on het ogenblik, dat hij zijn ont slag aanbood. De Minister van Buitenlandse Zaken, Gyonggyossi, heeft een langdurig onderhoud gehad met Poeekine, de Russische gezant te Boedapest. Omtrent de aard van het on derhoud, is nog niets bekend ge maakt. De Hongaarse pers maakt mel ding van het feit, dat de 28-jarige Istvan Tarnai, secretaris van de Hongaarse Minister van Voor lichting, die in de jaren 1934 en '44 de radioverbinding van Boeda pest met het Britse hoofdkwartier in Italië onderhield, „verdwenen" is sedert 23 April. Het was van Tarnai bekend, dat hij vertrouwe lijk werk voor de Premier, Feren-c Nagy, verrichtte. Volgens de pers werd Tarnai, op grond van zijn contact met Amerikaanse en Britse militaire en diplomatieke vertegenwoordi gers tijdens de oorlog, gewan trouwd in somnuge politieke krin gen in Hongarije. Toen de Duit sers in Maart 1944 Hongarije bin nenvielen, zette Tarnai zijn radio uitzendingen naar Italië voort tot het ogenblik, waarop het ontdekt werd en naar Boekarest vluchtte, waar hij verbinding met de Rus sen zocht. Hij ging naar Mos kou, waar hij optrad als adviseur en secretaris bij de geheime Rus sische wapenstilstandsonderhan delingen met Hongaarse gene raals. Later was hij verbonden aan de Hongaarse wapenstil- standseommissie te Moskou. De Hongaarse Regeering is Zaterdagmorgen afgetreden. Het was oP een buitengewone kabinetsvergadering onder voor zitterschap van de Vice-Premier Rakos, dat het kabinet besloot af te treden. De beslissing werd ge nomen, nadat men des nachts tevergeef s had gepoogd een nieuw kabinet samen te stellen. Het Duitsche persbifreau in de Russische zóne, dat een bericht uit Boedapest aanhaalt, meldt, dat de 64-jarige Minister van Oorlog, Lajos Dinnyes (kleine- boerenpartij) op de vergadering van Zaterdag is verzocht een nieuwe regering te vormen. Men besloot tevens in September nieu we verkiezingen te houden. Tevens meldt het Duitse pers bureau in de Russische zóne, dat de Hongaarse Minister van Bui- itenlandse Zaken, Gyongyosi, die eveneens van medeplichtigheid aan het complot wordt beschul digd zal worden vervangen door Istvan Kerzosz. Naar in Hongaarse kringen wordt verklaard, zal premier Na gy momenteel onder geen voor waarde naar zijn land terug keren. Nagy heeft zich reeds te lefonisch in verbinding met Boe dapest gesteld om de uitreis van zijn 5-jarie zoontje, dat zich te Boedapest bij zijn grootouders bevindt, te bewerkstelligen. i Van betrouwbare zijde wordt te Bern vernomen, dat Nafy heeft aangeboden het Premierschap vrijwillig neer te leggen op het ogenblik, dat zijn zoontje Zwit sers grondgebied betreedt. Naar verluidt hebben de Hongaarse autoriteiten dit voorstel aangeno men en zullen zij het vertrek van de jongen bespoedigen. Een woordvoerder van de Hon gaarse legatie te Londen heeft tegenover Reuter verklaard, dat de Hongarse Premier, Nagy, nog niet heeft besloten of hij in Zwit serland zal blijven dan wel naar zijn land zal terugkeren. De legatie had geen contact met Nagy kunnen krijgen, daar hij geen vaste verblijfplaats in Zwitserland heeft. Zij was er echter officieel van in kennis gesteld, dat hij als Eer ste Minister is afgetreden. Nagy is vergezeld van vrouw en doch ter. Een 4-jarig zoontje is ech ter in Hongarij. Nagy's twintigjarige dochter, Julia, heeft telefonisch aan Reu ter verklaard, dat haar vader waarschijnlijk twee weken in Zwitserland zal blijven en dan mo gelijk de V.S., waar zijn oudste zoon Hongaars legatiesecretaris is, zal bezoeken. Hongaarse kringen te Bern ge loven, dat de arrestatie van de secretaris-generaal der Kleine Boerenpartij, Bela Kovacz, door de Sowjets een voorname reden was voor het aftreden van de pre mier. In dezelfde kringen wordt verklaard, dat sommige Hongaar se diplomaten in het buitenland Nagy's voorbeeld zouden kunnen volgen en eveneens hun ontslag indienen. Met ingang- van Zaterdag 31 Mei j.l. is de frequentie van de K.L.M.-lijn AmsterdamMonte- vidio opgevoerd van 1 tot 2 maal per week vice versa, zulks in ver band met de grote vraag naar vervoer. De belangstelling van Zuid-Amerika voor ons land neemt steeds toe. Behalve het toestel, dat elke Dinsdag om 11.30 vertrekt voor deze plus minus 12.000 km lange verbinding, die via Lissabon, Dakar, Natal, Rio de Janeiro naar Montevide voert, welke plaats een uitstekende nachtbootverbinding met Buenos Aires heeft, zal met ingang van 31 Mei j.l. nu ook elke Zaterdag een toestel om 11.30 uur van Schiphol vertrekken. i Op het Londense E>ustonsta- tion, van waar de treinen naar 't Noordien vertrekken, is het gehele personeel, behalve de treinmachi nisten en mecaniciëns, in staking gegaan. Op de velden met suikerbie ten te Peronneli-Binche (België) strijken de laatste dagen hele zwermen neer van een soort vlie gen, waarvan de herkomst onbe kend is. Zij hebben het vooral op de ionge planten gemunt, die onmiddellijk beginnen te kwijnen. Gehele hectaren zijn reeds ver nield. De laatste zaak, die de Krijgsraad van Aarlen behandeld heeft, is die van Edouard Degrelle, de vader van Leon Degrelle. Be klaagde, die in 1872 geboren is, was gedurende de bezetting lid van de Rexbeweging. Hij was voorzitter van de raad van beheer van „Les presses de Rex". Hij werd veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf en tot het beta len van een schadevergoeding van fr. 100.000 aan de Staat. Zaterdag is een schip met 392 Oost-Europese Joden, die ge tracht hadden illegaal in Palestina te immigreren, te Haifa aange komen. De immigranten, onder wie 53 vrouwen, lieten zich zonder tegenstand aan boord van een Brits schip brengen, waarmee zij naar Cyprus zullen worden ver voerd, Ad'/ per per tnzc tot I Rubk; Isii ar® reg' melq i nr. I se5| r Ml itseiig,- «tffl do der» r e istei npr statqtjk!z i, crfd len k c ïvi%f tiek ie VcJ lit J.tenj ii ;den,!»n en dl hek len ag ibl e.ni Ave tie n "it udojj'' fe an o: meepti >renjzb_Be vei fo ro 'ii dlfc s n ;Ve meifei 'ee dan|i« ,c |^eltijniF -deri i d v.-% a.ri - 'ttring 1 RfHcec m mfept di 1 1 Iat.»l-,e anfcvL 1 (i' '"tig reR/Va lata .Of rt -se [NIH j ivni [JYL s ai sua! i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1