NOTA DER COMMISSIE-GENERAAL AAN REPUBLIKEINSE REGERING cüeclasseringsóag EXPORTEURS wensen algehele vrijheid Een zwarte dag v/d Luchtvaart NAGY dient ONTSLAG in M VERPLICHTE WOLLEVERING ZATERDAG 31 MEI 1947. De inwendige veiligheid dient te worden verzekerd Mr. Van Heuven Goedhart spreekt te New-York r\BULGAARS'PR0TEST Memorial Day' te Margraten De vliegramp bij Gilze Rijen Verruiming invoerregeling 50.000 kg aardbeien naar Engeland De Amerikaanse defensie Benzineprijzen in België MOEILIJKHEDEN IN HONGARIJE VerliezenNed. strijdkrachten Voldoening vermogensaanwasbelasting Ook Belgische afnemers zijn voor- standers van vrije im- en export Frankering bij Abonnement - Terneuzen WEEKSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Aanhoudend warm. Meest matige wind tussen Oost en Zuid. V/arm weer. Vrijwel overal onbewolkt. Onder Redactioneele leiding van P. L. D. J. van Oeveren. Redactie- adree Noordstr. 58-57, Terneuzen Tel- 2510 - Na 8 uur 2073. Hoofdagentschap voor "Vest feeuwsch-Vlaanderen vVillemsweg 83, Schoondijke Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 515. Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. Verschijnt dagelijks - Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen - Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN. 1947 Zon Maan Juni Opk. Ond. Opk. Ond, 1 4.27 20(49 18.28 3.28 2 4.26 20.50 19.42 3.45 3 4.25 20.51 20.53 4.07 4 4.24 20.52 22.— 4.34 5 4.24 20 53 22.57 5.10 6 4.23 20.54 23.44 5.57 7 4.22 20.55 0.20 6.54 8 4.22 20.56 0.40 7 59 Ce Commissie-Generaal heeft aan. de Republikeinse delegatje een nota overhandigd waarom trent van officiële zijde het vol gende wordt medegedeeld: „Op de 2,7e Mei 1047 is door de Commissie-Generaal een nota overhandigd aan de Republikeinse delegatie, bevattende een over zicht van haar denkbeelden en voorstellen terzake van de uitvoe ring van de overeenkomst van Linggadjati. Zij gaat daarbij er van uit, dat de Nederlandse rege ring deze overeenkomst beschouwt als de vaste grondslag van haar beleid met betrekking tot Indo nesië, op welke grondslag zij aan dat beleid een ruime en voort varende uitvoering wenst te geven. Dit sluit echter tevens in zich, dat zij mëent te mogen ver langen, dat de regering der Repu bliek zich eveneens aan deze grondslag houdt en daarom strij dige maatregelen achterwege laat of ongedaan maakt. Voorts acht de Commissie-Generaal door de ondertekening van de overeen komst, die de samenwerking tus sen Nederland en Indonesië en in het bijzonder tussen de Neder landse regering en Republikeinse regering tot uitgangspunt heeft, de bestaansredenen voor een be stand, zoals dat op 14 October 1946 is gesloten, in feite verval len, aangezien het aangaan van zulk een overeenkomst niet in overeenstemming is te brengen met de toestand, waarin vijande lijkheden alleen maar zijn opge schort. Zij acht het daarom een onmisbaar onderdeel van de uit werking van de overeenkomst, dat gezamenlijk maatregelen worden genomen om een einde te maken aan de nog steeds plaats vindende gewelddadige handelingen tegen de bezette delen van Java en Su matra en tegen de Malino-gebie- den en dat in onderlinge samen werking de voor de toepassing van de overeenkomst noodzakelijke in wendige veiligheid wordt verze kerd. Op die grondslag kan het snelst de door beide partijen na gestreefde vermindering van de troepensterkte worden verwezen lijkt. De souvereiniteit van het Koninkrijk. In het hieronder volgend over zicht van de voorstellingen der C.-G. gaat zij ex van uit, dat de overeenkomst van Linggadjati *ot doel heeft de vorming, zo spoedig mogelijk, van de Ver enigde Staten van Indonesië als souvereine democratische staat, in samenwerking verbonden met het Koninkrijk der Nederlanden. Door de op te richten Neder lands-Indonesische Unie moeten de maatregelen voor het tot stand brengen van deze staat kundige organisatie met voort varendheid worden genomen, gedurende de voorbereidingstijd blijft krachtens de overeenkomst de souvereiniteit van het Konink rijk, ook over Indonesië, de jure gehandhaafd, doch behoort daar bij de facto een zo ruim mogelijke aanpassing van de Indische re gering aan de nieuwe verhoudin gen plaats te vinden. De voor stellen houden met beide zijden van het vraagstuk ten volle reke ning. Met betrekking tot het tempo van uitvoering wordt opgemerkt, dat de tragë gang van zaken tot dusverre niet in overeenstemming ie met de urgentie van het pro bleem. Iedere verdere vertraging maakt de economische en maat schappelijke reconstructie van In donesië moeilijker en veroorzaakt achteruitgang van de productie bronnen, die voor de welvaart en de toekomst van dit land fataal kan zijn- Zij. doet een toestand voortduren, die van beide partijen te grote offers vergt en vermin dert de "mogelijkheden tot ver krijging van de zo noodzakelijke credieten voor de wederopbouw van Indonesië. Zij veroorzaakt ook in en ten opzichte van het buitenland span ningen. welke de goede naam van Indonesië slechts kunnen aan- aantasten en die op korte termijn dienen te worden opgeheven, wil dit land «traks in staat zijn «e n,ere [gemeenschap binnen te vrra een volwaardig lid. Zij een onzekerheid naar binnen en naar buiten voortduren, die slechts voedsel geeft aan het wantrouwen over en weer en die de vreedzame oplossing van de hangende vraagstukken steeds moeilijker maakt. Ten slotte is het van het groot ste belang, dat op zo kort moge lijke termijn niet alleen het gebied van de Repulblielc voor liet alge meen verkeer met de overige delen van Indonesië, met Neder land en met het buitenland weer wordt opengesteld, doch ook dat daar die voorwaarden van recht en veiligheid worden hersteld, welke onmisbaar zijn voor een ge zonde economische maatschappe lijke en culturele ontwikkeling. Ook op dit gebied is de Neder landse regering tot volledige sa menwerking bereid en meent zij te mogen verlangen, dat die sa menwerking in het belang van het land en zijn bewoners zal worden aanvaard. Overgelegde voorstellen. De bij de nota overgelegde voorstellen omvatten: 1 De eerste uitvoering van artikel 15 van de overeenkomst van Linggadjati met betrekking tot de hervorming van de Indi sche regering tot een centraal ap paraat van de toekomstige fede ratie en de oprichting van orga nen voor samenwerking met het opperbestuur in Nederland. 2. De regeling van de buiten landse betrekkingen en de voor bereiding van de vorming van een buitenlandse dienst voor de toe komstige Verenigde Staten van Indonesië. 3. De militaire samenwerking met betrekking t«t het volledig staken van de vijandelijkheden, het herstel van recht en veilig heid, de opbouw van de defensie voor Indonesië en de verminde ring van de troepensterkten. 4. De regeling van de belang rijkste economische vraagstukken, met name die, welke betrekWng hebben op het buitenlands han delsverkeer, de Üeviazencontröle, de voedselvoorziening en het her stel van recht voor niet-Indone- slërs ten aanzien van hun bedrij ven en bezittingen in Republi keins gebied. 5. De regeling van de verhou ding tot en de samenwerking met de niet tot de Republiek behoren de delen van Indonesië en van de inpassing van de bezette gebieden op Java en Sumatra in het Repu blikeins territoir, een en ander met inachtneming van art. 3 en 5 van de overeenkomst van Ling gadjati. Binnen 14 dagen wordt antwoord verlangd. Na een uitvoerige toelichting t.a.v. deze 5 punten, besluit de nota der Commissie-Generaal als volgt: Met het vorenstaande is voor de Commissie-Generaal ten aanzien van de hier be handelde onderwerpen het eindstadium van haar onder handeling betreffende de uit voering van de overeenkomst bereikt. Zij is van oordeel, dat de aldus door haar, na het voorafgaande overleg met de Republikeinse delegatie, ontworpen voorstellen een samenhangend geheel vormen waarin essentiele wijzigingen niet mogelijk zijn zonder de uitvoering van de overeen komst in gevaar te brengen of practisch onmogelijk te maken. In verband met de dringen de noodzaak om op korten termijn tot een begin van uit voering te geraken, meent zij te moeten verlangen, dat een antwoord op deze voorstellen door de Republikeinse dele gatie binnen 14 dagen zal worden gegeven. Mocht dit antwoord afwij zend of onbevredigend zijn, dan ziet zij tot haar leed wezen geen mogelijkheid om de besprekingen voort te zet ten en zal zij de vraag wat verder te gebeuren staat moeten voorleggen aan de Nederlandse Regering. STUDENTEN NAMEN LOOPJE MET DE VOLKSTELLING. De Nijmeegse politie heeft Don derdagnamiddag een razzia onder de Nijmeegse studenten gehouden toen deze in het hartje van de stad een geestige propaganda wil den Voeren voor de volkstelling. Een auto met luidsprekers werd in beslag genomen. De studenten trokken later door de stad met verschillende attributen en op schriften voor de volkstelling. De Nederlandse vertegenwoor diger in de subcommissie der V. N. voor vrijheid van voorlichting der pers, Mr. G. J. van Heuven Goedhart, was Donderdag de voornaamste eregast aan een diner, dat in het Waldorf-Astoria hotel te New York door de New- Yorkse vereniging voor de buiten landse pers ter ere van de leden der sub-commissie werd gegeven. Mr. Van Heuven Goedhart drong er bij zijn toehoorders op aan' ,,de zaak der waarheid te dienen en te trachten de eenheid en het begrip tussen mensen en volkeren te be vorderen?'. De vrijheid van voor- Lid Geall. Bestuursraad is „ongewenst". George Dimitrof, de commu nistische Minister-President van Bulgarije, heeft de Amerikaanse politieke vertegenwoordiger te Sofia, John Horneir, doen weten, dat langer verblijf in Bulgarije van Kolonel John Foxhall Stur- man, lid van de Amerikaanse sectie van de Geallieerde Be stuursraad, „geheel ongewenst was. Kolonel Sturman zou namelijk op 18 Mel j.l. in een hut op de berg Vitosja bij Sofia, in gezel- schap van dokter Blaggi Angelof geneesheer bij de Amerikaanse sectie zich lasterlijk hebben uit gelaten tegen de Bulgaarse rege ring en de Sowjet-Unie tijdens een dispuut met ander hutgasten. Ook zou hij een portret van Di mitrof van de wand gerukt heb ben Van Amerikaanse zijde is verklaard, dat de beschuldigden de genoemde feiten ontkennen. Volgens Dimitrof echter zijn die feiten door bezoekers van de hut bevestigd. Weigering om dokter Angelof aan de Bulgaarse autori teiten uit te leveren zou be schouwd worden als een deloyale daad en inbreuk op de Bulgaarse souvereiniteit. Hiervan is van De tijd spoed heen nu wij allen weer aan het werk zijn met het voorbereiden en, waar mogelijk, uitvoeren van onze toekomstplan nen. Het lijkt nog maar zo kort geleden, dat ik U op deze plaats aanspoorde miidelijk te geven aan de collecte voor de reclasse ring. En todi is dat alweer" een jaar geleden. j Wij hebben amper tijd om eens even stil te houden en te overzien wat wij bereikt hebben, misschien komen wij dan tot de overtuiging ten '^aarSlevens vSlmhtim 3ÏÏSS3ÏÏS'zijde beloofd, dat de der ondergrondse pers. geleverd. VLIEGRAMP RIJ NEW YORK. Donderdagavond is bij het New- Yorkse vliegveld Laquardia. een van de grootste vliegtuigrampen in de Verenigde Staten voorge vallen. Een viermotorige Sky- master van de United Airlines is namelijk vlak na de start even buiten het vliegveld op een ver keersweg neergestort. Volgens de laatste officiële op gave zijn er in totaal 38 doden te betreuren. Van deze slachtoffers is er een, die nog onder de bran dende wrakstukken vandaan had kunnen kruipen, in het ziekenhuis overleden.' Voorts zijn er ongeveer 10 ge wonden. De bemanning bestond uit 2 piloten en 2 stewardessen. De machine was gestart voor De namen der slachtoffers. De slachtoffers die bij het vliegtuigongeluk nabij Gilze Rijen het leven verloren zijn: A. A. Dohlbe, res. 2e luitenant waarnemer, uit Zaandam. W. J. A. Vis, sergeant-waar nemer, uit Vught. J. A .Mol, sergeantvlieger Kon. Marine, uit Treebeek. C. W. Niéuwenhuizen, sergeant- Vliegtuigtelegrafist Kon. Marine, uit Amersfoort. A. H. Tigchelaar, matroos le Ki. leerling-vlieger, uit Zevenbergen. H. Stienstra, sergeant-zeewaar nemer Kon. Marine, uit Geleen., A. J. de Groot, sergeant-vlieg- tuigtelegrafist Kon. Marine, uit -W. J. Kroegen-, sergeant-vlieg tuigtelegrafist Kon. Land mach uit Helvoirt. J. Geertsma, sergeant-majoor vlieger, Kon. Landmacht, uit De- V(>Tlt6r G Bakuwel, sergeant-vlieger Kon Marine, uit Amsterdam. A' M. M. Weijters, sergeant- vliegtuigtelegrafist Kon. Land macht, uit Tilburg Reijers, adjudant-onder-officier, uit Scheveningen. Cleveland (Ohio). De besturende piloot, kapitein Baldwin, is er met brandwonden afgekomen. Hij slaagde er in zichzelf uit het wrak te bevrijden en de plaats des on- heils te ontvluchten. VLIEGTUIG NEERGESTORT NABIJ TOKIO. Volgens een bericht van Radio New York- is een Amerikaans C 34 koeriersvliegtuig van het leger met 41 personen aan boord in de bergen nabij Tokio neergestort. Het aantal doden en gewonden is nog niet bekend. Er zijn reddings ploegen onderweg. SUPERFORT NEERGESTORT. Volgens een uit Fairbanks (Alaska) te New York ontvangen bericht is een Amerikaans Super fort te Laddfield (Alaska) neer gestort. Drie leden der beman ning worden vermist, negen in zittenden werden gewond. DAKOTA VERMIST. Een Dakota met 21 passagiers en een vier koppen tellende be manning aan boord wordt sinds Donderdagmiddag boven IJsland vermist. Ondanks intensief zoe ken is er nog geen spoor van het toestel, dat op de route Reykja vik'Akreyri (haven van IJsland) vloog, gevonden. De mist noodzaakte het van koers te veranderen. De Hongaarse premier Nagy heeft de Hongaarse gezant te Bern zijn ontslagaanvrage over handigd. De ontslagaanvrage is naar Boedapest doorgezonden De ontvangst van het document is officieel bevestigd. Te Boedapest heerst een pa niekstemming. Vrijdagmorgen ontstond er een run op de ban ken. In lange rijen stonden de mensen te wachten op hun beurt om hun spaargelden op te vragen. Welingelichte kringen te Boe dapest geloven, dat Ferenc Nagy niet naar Hongarije zal terug keren en zijn verblij1- in Zwitser land zal voortzetten. Bela Kovacs, secreearis-geneiual van de partij der kleine boeren, die zich in arrest hervindt, zou, tijdens een langdurig verhoor, dat nog niet ten einde is, verklaard hebben, dat premier Nagy, de voorzitter van het parlement, Bela Vargha, en de Minister van Buitenlandse Zaken. Dr. Gyongyosi, bij een komplot betrokken waren. Deze onthulling door de Russen heeft de regeringscrisis ingeluid Vrijdag zijn besprekingen ge voerd tussen partijleiders onder voorzitterschap van presiden Dr. Zoltan Tildy voor de vorming van een nieuwe regering. Men meent te weten, dat Imre Oltvany, de vroegere Minister van Financiën en president van de Nationale Bank premier zal worden. Hij is leider van dp- linkervleugel van de partij der kleine hoeren en heeft Nagy tijdens diens afwezigheid vervangen. Welingelichte Hongaarse krin gen, menen, dat er reden is om aan te nemen, dat Nagy's aftre den was geëist, tenzij hij erin toe stemde naar Hongarije terug te keren. Dezelfde kringen verkla ren, dat Nagy dit ultimatum niet wilde, aanvaarden en zijn ontslag automatisch volgde. Nagy wei gerde enigerlei verklaring af te leggen; de Hongaarse legatie te Bern bewaart eveneens het stil zwijgen. Te Wenen zijn berichten uit Boedapest binnengekomen, dat President Tildy en de Minister van Voorlichting, Mihalyfi, zich Vrijdagmorgen naar de grens be geven hadden om waarschijnlijk Nagy tegemoet te komen, die ech ter niet kwam opdagen 'De meeste leden van de partij der kleine boeren zijn zeer ver ontrust door Nagy's afwezigheid en wensen zijn terugkomst in ver band met de situatie. Zij zijn van mening, dat de communisten van Nagy's afwezigheid gebruik gemaakt hebben om de partij der kleine boeren er uit te werken, nationalisatie van grote banken in te voeren en nieuwe verkiezin gen te eisen onder de huidige communistische Minister van Bin nenlandse Zaken voor het vertrek van het Rode leger uit Hongarije. Toen Nagy's secretaris, aldus berichten uit Boedapest, Woens dag j.l. gearresteerd werd in het werkvertrek van de premier, werd dit Vertrek geheel door zocht. Algemeen is men van me ning. dat Nagy zich bij zijn terug komst aan arrestatie blootstelt. Gister hééft een menigte van, naar schatting, 20.000 personen op het Amerikaanse soldaten- 'kerkhof te Margraten het offer herdacht, dat vele Amerikaanse soldaten voot de bevrijding van de wereld en ons Vaderland heb ben gebracht. De Nederlandse Minister van Oorlog, Luitenant-Kolonel Fievez, die de herdenkingsrede uitsprak, herinnerde zijn toehoorders aan President Roosevelt's ideaal der vier vrijheden waarmede de vrij heidslievende bevolking werden geïnspireerd en tot de overwin-l ning gevoerd. Aan de lunch, die de pleohtig-1 heid voorafging en werd bijge woond door buitenlandse diploma ten en andere persoonlijkheden, verklaarde de Amerikaanse Am bassadeur, Baruch, dat, naar zijn mening, de Amerikaanse bloed verwanten hun oorlogsgesneuvel den te Margraten moeten laten Na afloop van de plechtigheid deden Luitenant-Kolonel Turner en Professoi Booth, twee Ameri kanen, wier zonen te Margraten begraven liggen, voor de zen der P. C. J. t en beroep op de Ame rikaanse bloedverwanten om de Amerikaanss soldaten op Mar graten op deze rustplaats te laten. Ook mevr. Michiels van Kesse- nich, hoofd van het adoptie-comi té voor oor'ogsgraven, sprak. Zij beschreef het werk van haar co mité en verklaarde, dat de Lim burgers de graven te Margraten als een onverbrekelijk deel der Povinoie beschouwen. dat er nog niet zo heel veel be reikt is, maar in alle geval zien wij wel dat er voortgang is en dat het leven weer doel heeft, dat steeds meer binnen ons bereik komt. Zaterdag 7 Juni a.s. is het dan weer coEecte. Als wij dan toch even stilstaan, laten wij dan behalve aan ons zelf en ons eigen leven en werken ook enige gedachten wijden aan die droeve groep van mensen, voor wie de tijd kruipt. Elke dag worden ziji ouder, maar geen dag zien zij het werk van hun handen, het werk van hun leven, zoals wij, groeien. Er is alleen maar het reikhalzend uitzien naar de dag der vrijheid en dan tegelijk de wanhopige vraag: Wat dan? Voor dat: Wat dan? daarvoor worden Uwe gaven gevraagd, op dat het reclasseringsweirk voort gang kan vinden; opdat het in staat zal zijn die mensen bij hun invrijheidsstelling op te vangen en terug te leiden in de gewone maatschappij van vrije mensen, waar ook voor hen een plaats en werk te over is. Het ip maar een kort woord van aanbeveling dit jaar. Het leven is ook zo haastig en laat zo bit ter weinig tijd voor gedachten aan anderen gewijd. Maar is dat wel verantwoord? Hoe gij ook denkt over Uwe verhouding tot de maat schappij en over de rechten en plichten welke in d'ie verhouding vervlochten zijn, dit staat toch wel vast, dat wij allen tezamen één geheel vormen en daarmee verantwoordelijkheid voor elkaar. Ik heb hieraan nog maar 'n en kel woord toe te voegen, een woord dat mij na het bovenstaan de moeilijk uit de pen komt, maar dat mij verzocht werd toch nog als aanvulling te schrijven. De opbrengst der collecte voor de reclassering komt niet ten goede aan politieke delinquenten. Het scheen nodig dit uitdrukke lijk te vermelden, moge het als resultaat hebben dat men nu nog veel meer geeft dan het vorige P. TELLEGEN. DE LU VA-LOTEN. Trekking Vrijdag a.s Een laatste aankondiging in dit blad vermeldt nog bqzonder- heden omtrent de laatst ver- kriip-bare loten, voor zover zq nog voorradig zijn bij de geannon ceerde adressen. Zij zijn nog slechts hoogstens 2 dagen in onze streek te verkrij gen De Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart houdt de trekking van deze loten a.s. Vrijdag in het No taris-huis te 's Gravenhage. Alle beperkingen op de invoer uit het buitenland van Belgische en Luxemburgse bankbiljetten zijn met ingang van Vrijdag op geheven, aldus wordt officieel be kend gemaa1 t door het Belgisch - Luxemburgse Instituut voor de Wissel. Ongeacht de nationali teit of het domiciele der houders kunnen de bankbiljetten vrijelijk worden uitgegeven in het gebied der Belgisch-Luxemburgse econo mische unie of worden besteed voor de aankoop van of de in schrijving op effecten of op ande re wijze in de unie worden be legd onder de voorwaarde, dat zij onmiddellijk worden afgeleverd bij een dei daartoe aangewezen banken. Het Comité van aanbeveling, Mr. P. H. F. W. TELLEGEN, Voorzitter. Mr. H. v. d. BELT. Dr. L. J. CAZEMIKR. Pater GARDIAAN, Klooster, Sluiskil. JAC. DEN HAMER. Notaris K. J. HOVING, kastoor J. A. DE MEULEMEESTER Ds. G. VAN MOORSEL, Sluiskil. Mevr C. S. v. OVERBEEKE— DE ZEEUW, Pres. Ned. Chr. Vrouwenbond. Dr. C. G. RAMSELAAR. Ds. A DE REUVER. Mej. E. M. SCHEELE, Ned. Herv. Vrouwenver. „Lydia". Ds. J. C. SICKESZ. Mej. A. VERBEKE, Pres. Vrou wen afd. Kath. Actie. M. DE VOS. Ir. G. WESTERHOF. Mevr. C. M. ZUUR—STAPPERS, Pres. Ned. Veren, van Huis vrouwen. Gedurende de vorige week ver voerde de K. L M. 20.000 kg aard beien naar Engeland. Op tweede Pinksterdag vertrokken 4 extra- machines, geladen met 10.000 kg. aardbeien, met dezelfde bestem ming van Schiphol. In totaal wer den sedert de vorige week Maan dag meer dan 50.000 kg. aard beien door de lucht naar verschil lende steden in Engeland overge bracht. Brigade-generaal Kenneth C. Royall Amerikaans onderminister van Oorlog, heeft voor een sub commissie voor Buitenlandse be trekkingen van de Senaat ver klaard, dat het leger voorstander is van de voorgestelde door het binnenland gaande zeeweg van 3000 km lengte (door de St. Law- rence-rivier en de grote meren), daar deze de nationale verdedi ging ten goede komt. Deze weg zou de V. S. „gemakkelijke» toe gang" tot mogelijke bases op Newfoundland en Groenland ver schaffen .en de afstand na-ar Europa 'overzee 180 km korter maken waardoor het gevaar van aanvallen van onderzeeboten en andere aanvallers tot een mini mum zou worden beperkt. autoriteiten uit te leveren niet kan inwilligen. Kovacs, die in Februari werd gearresteerd be schuldigd van „medeplichtigheid aan anti-Sowjet terrorisme" was nog steeds nodig voor onder vraging, aldus generaal Sviridof. Hij was echter bereid alle verkla- ringen van Kovacs omtrent het .complot tegen de Hongaarse republiek" mede te delen. Volgens de speciale correspon dent van de News Chronicle is de politieke spanning in Hongarije tengevolge van het plotselinge terugroepen van de Premier, Ferenz Nagy, een ware crisis ge worden. Volgens de verklaringen van Kovacs waarvan Sviridof een afschrift aan de Hongaarse regering heeft gezonden, zou de premier zelf op een of andere wijze bij de samenzwering tegen de Hongaarse republiek betrokken zijn geweest. voorzitter^var^ de^ Geallieerde be- Bij Ministerieel besluit van 28 stuurscommissie in Oostenrijk, Mei zijn de benzineprijzen m Bei- heeft het Hongaarse kabinet me- gie vastgesteld op fr. 5,70 tot degedeeld dat hij het verzoek om fr. 5,80 al naar gelang van be- Bela Kovacs aan de Hongaarse paalde streken. V De wolpositie van Nederland is moeilijk. Voor zover Nederland zelf in deze behoefte kan voorzien dienen dan ook maatregelen ge nomen te worden waardoor alle in ons land reproduceerde wol te bestemder plaatse komt. De Provinciale Voedselcommis- sarissen, zo deelt men ons van bevoegde zijde mede, zullen daar om namens de Directeur van het Rijksbureau voor Textiel aan de schapenhouders voor 1947 'n ver plichting tot levering van wol op leggen op basis van het aantal overjarige schapen op hun be drijf en tevens voor de nog bij hen aanwezig® scheerwol van vroegere productiejaren. De schapenhouders, die volledig aan hun verplichting voldoen zul len als premie een bepaald ge deelte van de wolopbrengst in textielgoederen teruggeleverd krijgen. De Regering maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de af gelopen week de navolgende ver liezen zijn gerapporteerd: gesneu veld of overleden tengevolge van oorlogshandelingen. Koninklijke Landmacht: Soldaat M. de Boot, legernum- mer 251119074, van Derde Regi ment Stoottroepen, afkomstig uit Nieuwdorp (Zeeland). Was sinds 16 Mei 1947 vermist na actie ten zuiden van Tjibeurebeg. Op 20 Mei 1947 lichaam gevonden; is tengevolge van deze actie ge sneuveld. De Vereniging voor de Effec tenhandel deelt mede, dat voor de voldoening van aanslagen in de Vermogensaanwasbelasting ook de obli natiën der 3 Nederland se dolTarlening 1947 in betaling gegeven kunnen worden. Blijkens de Gepubliceerde beschikking van de Minister van Financiën is de koers, waartegen deze Inbetaling- geving kan geschieden, op 100 gesteld. De ullvccr van SoclaarJappclcn ET eenparigheid van stemmen spraken de exporteurs van pootaardappelen zich Woensdag j.l. te Utrecht uit voor alge- gehele vrije export. Of echter velen hunner, na de uiteenzettingen van de voorzit ter van de Ondervakgroep „Groothandel in Pootaardappelen", de heer Hettema en de Secretaris van deze Ondervakgroep, de heer Van Rees Vellinga, de overtuiging zullen hebben gekregen, dat met deze wens door de Overheid rekening zal worden gehou den, valt zeer sterk te betwijfelen. En dit, niettegenstaande uit hei gedegen en zakelijke betoog van de voorzitter van de West Zeeuws-Vlaapase Bond van Expor teurs, de heer M. Govaertë, duidelijk bleek, welke grote belangen voor nu en later, voor de exporteurs op het spel staan en men de overtuiging kreeg, dat met enige „goodwill" van de zijde der Overheidsinsiilanties zeer zeker tot vrije export zou kunnen worden overgegaan. En hieraan kon de uiteenzetting van de heer Van Rees Vel linga, welke allerminst overtuigend aandeed en de indruk gaf, dat de Secretaris der Ondervakgroep geen voorstander is van vrije export, weinig veranderen). DE VERGADERING. De druk bezochte vergadering, welke werd gehouden in de Schouwburg te Utrecht, stond on der voorzitterschap van de heer Hettema, die in zijn openings woord wees op de belangrijkheid van deze dag voor de exporteurs en verder in korte trekken een beeld gaf van de wijze waarop door de Studiecommissie werd ge werkt. Hierbij bleek, dat het aanvan kelijk ontworpen voorstel met al gehele vrijheid tot grondslag, door de Regering niet werd aanvaard. De Studiecommissie kreeg op dracht een nieuw voorstel te ont werpen en volgens de heer Hette ma. was het resultaat hiervan, de ontwerp-exportregeling 1947 welke per circulaire van 23 Mei j 1. aan de exporteurs werd be kend gemaakt, wel het uiterste waartoe de Regering momenteel bereid is. Nadat vervolgens tot verkie zing van bestuursleden was over gegaan kwam de Secretaris der Ondervakgroep, de heer Van Rees Vellinga aan het woord. In een korte uiteenzetting som de spreker de voordelen op, welke z.i. aan de huidige ontwerp-rege- liqg verbonden zijn, als vrije keuze bij het zoeken van teler en buitenlandse contacten, het niet gebonden zijn aan een quotum en de vrije keuze van een landkoop- man. Volgens spr. is totaal vrije ex port onmogelijk en hij meent, dat het beste bereikt is, wat bereikt kon worden en de export hier jarenlang" naar heeft uitgezien. UITEENZETTING VAN DE HEER GOVAERT. Hierna kwam de heer M. Go- vaert, die deel uitmaakte van de Studiecommissie, aan het woord. Spr. wees er op, dat alhoewél dp leden der commissie bezield waren met de wens om positief werk te verrichten en tot resul taat te komen er weinig homoge niteit in gedachtengang en prin cipes bestond. Na een uitzetting te hebben gegeven pver de werkwijze der commissie, herinnerde spr. aan de grote teleurstelling welke ont stond. toen bleek, dat een met zoveel moeite ontworpen plan, hetwelk door alle leden der com missie werd aanvaard en dat als grondslag had vrije export, uit gaande van vrije prijsvorming en individuele export met fondsvor ming, niet aanvaard werd en de commissie verzocht werd, een nieuw plan op te stellen, waarbij rekening moest worden gehouden met het voortbestaan van een Centrale leiding, maar met indi vidueel contact. De heer Govaert wees er op, dat, hoe aanvaardbaar het plan ook moge lijken, men zich dient te realiseren, dat men in de toekomst wellicht te rekenen zal hebben met een groter aanbod dan vraag en met de concurrentie uit het buitenland. En daarom dient men zich thans reeds in te stellen op de meest economi sche weg voor de export en moet geëist worden, dat elke niet productieve kracht, die geld kost en slechts remmend werk verricht, door zich tus sen exporteur en importeur te plaatsen, waar mogelijk, naar andere diensten wordt overgeheveld. Spr. kon niet de mening delen van de heer Glodzbach, die in zijn artikel ,Js Vrije Export Moge lijk", tracht aan te tonen, dat deze vrijheid vooralsnog niet kan wor den verleend en weerlegde enige daarin naar voren gebrachte ar gumenten. De heer Govaert meende, dat indien de Overheid niet in staat een prijs te garanderen, dan slechts in die jaren, dat zq er nog flink 'aan kan overhouden en ook het bestaan van de exporteurs niet kan waarborgen voor de toe komst, men toch zeker wel mag verwachten, dat izij niet tot op het allerlaatste de export zal belasten met een systeem dat elke wel vaart in de kiem smoort en waar door, wegens het ontbreken van reserves, de bedrijven eventuele schokken door prijszakking niet zullen kunnen doorstaan Spr.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1