i 0Ü' id •fel i I rïJ-J ri 3' Officieel overzicht van de toestand Regeringsstandpunt :l«l ;i i i t- DE LABOUR-CONFERENTIE r 'i i] d«r*- I, .e DONDERDAG 29 MEI 1947. Herdenking op de Grebbeberg Deense kaas voor Prins Bernhard Rotterdam en de handel met Duitsland INDONESIË MILITAIR WEEKOVERZICHT ten aanzien van de gebeur tenissen te Buitenzorg De Commissie-Generaal terug Nota aan de republikeinse regering ot onivi GRATIE :Qu Trc I t F I ,"%y tV] I 1 vtsi' >'a kflj Ij an]r !d| zi c !f nwK; I IIp^IA u, uaJdUj Frankering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Temperatuur blijft stijgen. Zonnig warm weer, met in de namiddag kans op enkele ver spreide onweersbuien, voorna melijk in het Zuiden van het land. Meest matige wind tussen Oost en Zuid. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 513. Advertentieprijs: per mm 10 ct minimum per advertentie ƒ1.50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties:' 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer. IdV Verschijnt dagelijks - Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Temeuzen - Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Wederom zijn velen, nu op 2e Pinksterdag, naar het Grebbe- kerkhof getogen om de herden king bij te wonen welke aldaar werd gehouden door de oud-strij ders van het 8e R.I., het regiment waarvan in de Meidagen van 1940 zoveel in de Grebbelinie vie len. Om 12 uur hadden de oud strijders zich op het kerkhof op gesteld, toen de genodigden, met aan 'het hoofd de oud-comman dant van 8e R.I., Kolonel b.d. W. F. Hennink, de begraafplaats be traden. Ook de tegenwoordige commandant van het 8e R.I., overste L. Been, was aanwezig. Evenals de Commissaris der Ko ningin in de provincie Utrecht, Mr. Reinalda en echtgenote, het voltallig college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen en tal van andere autoriteiten. Kolonel Hennink nam hierop het woord en zette in korte trekken uiteen waarom de „Vereniging 8 R.I." ieder jaar op Tweede Pinksterdag hier' samenkomt. Het, aldus de kolonel, was name lijk in de Meidagen van 1940 de voornaamste in de strijd om de Grebbeberg. In de ochtend werd een tegen aanval gelanceerd met vier batal jons om de tegenstander terug te werpen. Helaas had deze aanval geen succes en gelukte het de Duitsers om tegen de avond bin nen te dringen in de stellingen. De weg naar het hart van Hol land lag toen voor hen open. Spr. deelde mede, dat van het stam- regiment 8 R.I. in de Grebbelinie 230 militairen waren gesneuveld. Op deze plaats, aldus de kolonel, wens ik hen een ere-saluut te. brengen. Nadat de verschillende kransen waren gelegd aan de voet van het 8 R.I. monument, werd de plechtigheid met een stille om gang langs de graven besloten. De Labour-conferentie te Mar gate kwam Woensdag tot het hoogtepunt van de besprekingen, namelijk het economisch debat, waarbij alle kernpunten van Groot-Brittannië ter sprake kwa men, Herbert Morrison, de Minis ter van Algemene Economische Ordening, opende het debat met een rede, waarin hij voornamelijk vier punten aanroerde: noodzaak van ordening tegelijkertijd met het oog op verbetering van de handelsbalans op korte termijn en van hertoerusting van de Britse industrie op lange termijn, de noodzaak om middenstand, werk gevers, bedrijfsleiders en anderen in te schakelen bij de nationale in spanning tot herstel; noodzaak van combinering van een cam pagne voor grotere productie met het doen deelnemen van arbeiders- afgevaardigden aan het overleg betrekkelijk alle instanties van de poductie; de noodzaak van beteu geling der eisen om hoger loon en korter werktijd naargelang van de verhoging der productie. De gootste verrassing van deze morgen baarde het krachtige verzet van Arthur Deakin, alge meen secretaris van de vakve- eniging van transport-arbeiders, tegen de eis van de mijnwerkers om hoger lonen en belasting-re ducties voor onderbezette in- dustriën. Deakin voerde aan, dat een loonpolitiek met onderscheid, zoals door de regering gevolgd, de gehele productiecampagne in ge vaar zou brengen. Tegen het al gemeen beroep, eerst de produc tie omhoog te voeren en eisen om materiële verbetering, welke niet door de mate van productie ge rechtvaardigd zouden zijn, tot later uit te stellen, werd geen op positie vernomen. Jennie Lee, de echtgenote van de Minister van Gezondheid, Aneurin Bevan, drong er op aan, dat Groot-Brittannië na opgebrui ken van de huidige dollarlening geen tweede zou verzoeken of aan vaarden, wanneer dit alleen zou kunnen gescheiden of „belemme rende reactionnaire voorwaar den". Anderzijds gaf zij de mo gelijkheid toe, dat door de invloed van vooruitstrevende krachten in Amerika andersoortige voorwaar den verkregen zouden kunnen worden. De Griekse Verzetslieden hebben geconcentreerde aanvallen ingezet tegen verschillende ste den en dorpen in Macedonië; zij werden teruggeslagen. Te Richsquare in Noord- Carolina zijn zeven blanken ge arresteerd onder beschuldiging van mensenroof, in verband met het uit de gevangenis halen van een neger, Godwin Bush, die men klaarblijkelijk had willen lynchen. Met het nachtpostvliegtuig van de Deense luchtvaart mij kwam een kistje mee gadresseerd aan Prins Bernhard. Het bleek af komstig van een Deense kaashan delaar, die de Prins wilde doen kennismaken me t de Deense kaas. Gezaghebbende kringen te Was hington hebben Dinsdag ver klaard, dat zij hoopten, dat „de V S. binnen niet al te lange tijd met Nederland en België in on derhandelingen zuilen treden over het gebruik van Rotterdam en Aniwerpen voor verscheping. Een woordvoerder van de Re geringsvoorlichtingsdienst heeft Dinsdag voor de radio, sprekend over Modjokerto en de situatie op Madoera verklaard, dat de Re publiek verantwoordelijk is voor de hongertoestand op Madoera. Om redenen van prestige expor teert de republiek liever rijst naar Voor-Indië, dan deze ter beschik king te stellen. De woordvoerder herhaalde, dat elke Republikeinse zending van voedsel naar Madoera, mits ge dekt door behoorlijke papieren en niet gebruikt als camouflage voor munitie en dergelijk oorlogsmate riaal, de Nederlandse patrouilles ongehinderd kan passeren. De Republiek heeft alle kans gehad de Madoerezen voor zich te winnen. Het lijkt echter alsof zij deze mensen bewust van zich afstoot. Wanneer de Republiek zich aan deze volksgroep niets gelegen laat liggen, is afscheiding de enige consequentie. De Madoerezen zijn werkelijk wel slim genoeg dit zelf te bedenken, maar wanneer een dergelijke stem weerklinkt zijn het opeens de Nederlanders weer, die separatistische acties stimu leren. De woordvoerder zeide voorts, dat de eerste massa-ver gadering reeds plaats heeft ge vonden en dat het precies dezelfde richting uitgaat als de Partai Rakjat Pasoendan had verkozen. Over de situatie bij Modjokerto sprekend, zeide de woordvoerder om. dat deze aangelegenheid met veel hoop en goede verwachting was begonnen, maar dat de zaak ook hier vrijwel mislukt is. Het Repubiikein's bestuur is verant woordelijk voor het handhaven van de rust en de veiligheid, maar er vinden infiltraties door sub versieve elementen op grote schaal plaats. Er wordt gescho ten met geweren en mortieren, terwijl het spelletje van de inun daties weer wordt gespeeld. Het is een vrij triest beeld, dat eigenlijk karakteristiek is voor alle gebieden waar Neder- landers en Republikeinen rnet el- kaar in verbinding staan, hetzij in het open veld, hetzij achter de conferentietafel. De toestand van het ogenblik biedt een verward beeld. Linggadjati is twee maan den oud. Er moet iets gebeuren DE SITUATIE IN PASOEN- DAN. Een Nederlandse militaire woord voerder heeft Woensdag, om on- geregeldheden tussen de repu bliek en de Pasoendan te voor komen verklaard, dat op ver- scheidene punten, waar^ moeilijk- heden te verwachten zijn, Neder landse wachten zijn geplaatst. Er zijn op 24 Mei posten geplaatst bij het krachtstation te Depok, op 25 Mei bij de onderneming Kaum- pandak en op dietzelfde dag ook bij verschillende spoorwegsta tions. De maatregelen zijn slechts genomen, hangende ver dere beslissingen van de regering te Batavia. De Nederlandse militaire woordvoerder heeft op 27 Mei het volgende medegedeeld: In de Oostelijke sector van Medan kwa men van republikeinse zijde be schietingen alsmede infiltratie op kleine schaal voor. In de Weste lijke en Noordelijke sectoren van de stad werden Nederlandse pa trouilles met mitrailleurvuur en mortieren van huiten de demar catielijn beschoten. De aanleg van stellingen op en over de demarcatielijn vindt voortgang. Er viel een verhoogde activi teit van de Lasjkarrajats op te merken. Een pipercub werd twee maal beschoten; de voedselblok- kade blijft gehandhaafd. Te Padang is de plaatsing van borden langs de demarcatielijn voltooid. De overeenkomst be treffende de samenwerking tussen de Nederlandse en de republikem- sche politie zou voor 25 Mei aan de beide bestandscommissies ter goedkeuring worden voorgelegd. De besprekingen omtrent het handhaven van twee posten van de T.R.I. in de republikeinse 2 km zóne zijn nog g-aande. De toevoei van levensmiddelen naar de stad welke door Chinese burgers ver zorgd, is op last van de republi keinse overheid stopgezet. Binnen de demarcatielijn had aanraking met een bende plaats. In de Wes telijke sector van de stad vielen tweemaal schermutselingen nabil de demarcatielijn voor. Een ver hoogde activiteit van rampokkers viel op, terwijl voornamelijk door middel van ontvoeringen terreur werd uitgeoefend In de Zuidelijke sector van Tjiandjoer had een bezetting met een bende binnen de demarcatie lijn plaats. In de Noordelijke sector van deze plaats ontstond eveneens een gevecht met benden, waarbij aan Indonesische zijde enige verliezen geleden werden. In de afgelopen dagen scheen het, dat de terreur van het bende wezen enigszins afnam. In het gebied van Bandoeng ontstond ten Noorden van Pada- larang tweemaal strijd met repu blikeinse troepen, waarbij eenmaal met mortieren geschoten werd. Voorts werd een verkennings vliegtuig beschoten en kwamen enige malen rampokpartijen en uitvoeringen voor. In de Zuide lijke sector werden herhaaldelijk binnen de demarcatielijn Neder landse patrouilles beschoten door een bende, die echter verdreven werd. De stroom van Indonesi sche vluchtelingen neemt hand over hand toe. Op 20 Mei kwa men 351, op ?.i Mei 322 Indone siërs zich onder bescherming stel len. Er bleef nog enige activiteit van rampokkers heersen. Ten Westen van Semarang overschreden republikeinse troe pen tot driemaal toe de demar catielijn. In de republikeinse 2 km zóne worden onafgebroken op grote schaal stellingen gebouwd. De spoorbrug in de Oostelijke sec tor Is geheel verwijderd, voorts werden wegen vernield en ver sperd. De kampongs aan de rand van de demarcatielijn worden on verminderd geterroriseerd. In de sector van Soerabaja kwamen bij Modjokerto en Per ming' veertien maal schermutse lingen voor; Tweemaal binnen de overige keren in de omgeving van de demarcatielijn. Hierbij leden de aanvallers enige verlie zen. De bevolking in het rand gebied ondervindt nog steeds terreur. Bij de genoemde inci denten op Java werd 1 Nederlan der gedood en werden vier Neder landers gewond. Op Zuid- en Oost-Borneo heeft de politie de zuiveringsactie rond Hoeloesoengei voortgezet, waarbij thans het gebied van Barabai aan de beurt is. Deze actie had tot resultaat dat diverse arrestaties van leden van benden, plaats had den, wier bewapening in beslag werd genomen. Op Zuid-Celebes hield de terreur in het Palem- bangKengse nog aan, doch in enigszins mindere mate dan vorige week. Op Soembawa had een poging tot infiltratie van Java uit plaats. Het standpunt van de Ned.- Imdisehe regering ten aanzien van de gebeurtenissen te Buitenzorg is het volgende. In het thans nog zeer moeilijk scherp te stellen geschil betref fende de voorziening in het tot dusver aan de republiek overge laten aandeel in het bestuur zal de Ned.-Indische regering zich niet rechtstreeks mengen. Zij zal evenwel het hare doen om tot een oplossing te geraken, die in de practijk aan de positie van de Republikeinse ambtenaren recht doet ervaren en in voldoende mate aan de wensen van de bevolking tegemoet komt. Het ligt met name in de bedoeling zorg te dra gen, dat het overheidsapparaat te Buitenzorg- voor verdere plot selinge ineenstortingen wordt be hoed en tegenonbevoegd ingrij pen wordt beveiligd. Voorts zal aan Koestomo c.s duidelijk wor den gemaakt, dat een optreden zoals dat te Buitenzorg bepaald onder geen voorwaarde geduld zaï worden. Voor zover tijdens de gebeurte nissen te Buitenzorg strafbare feiten zijn gepleegd, zal daartegen op normale wijze worden opge treden. Het offlcieele communiqué van de R. V. D. besluit: „Het verwondert ons ecbter ten zeerste, dat juist het Repu blikeinse Ministerie van Voor lichting met zo veel nadruk op deze strafbare feiten heeft ge wezen. De moeilijkheden liggen immers dieper en kunnen niet met enkele vonnissen uit de wereld geholpen worden. Wat zijn deze strafbare feiten, vergeleken met de ruim 150 merendeels meest weerzinwek kende moorden, waarmede de tot standkoming van het Republi keinse bewind te Buitenzorg ge paard is gegaan. Daarover werd noch van de zijde van het Repu blikeinse Ministerie van Voor lichting noch van de zijde van een andere instantie enig woord van misprijzen vernomen." De leden van de Commissie-Ge neraal, Prof. W. Schermerhorn en de heer Max van Poll werden op Schiphol begroet door Prof. Dr. J. H. A. Logemann, J. M. Kiveron, Secr.-Generaal van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. Ter begroeting waren voorts aanwezig Koos Vorrink, W. F. Goedhart en Jhr. Mr. M. v. d. Goes van Na- ters. Gevraagd naar de publica tie van de nota aan de Republi keinse delegatie, zeide Prof. Schermerhorn: „Het gewone pro cédé,. hier en daar wat opgevan gen, Inderdaad zijn verschillen de punten juist, zoals het instel len van een Federale Regering. De nublicatie over het valuta- vraagstuk is echter pure fanta sie". Prof. Schermerhorn zeide verder, dat de grote moeilijkheid is geweest, dat men „gebonden was aan de problemen van alle dag. Wij zaten vast aan de finan- cieel-economische problemen en van de andere kant werd het zwaartepunt gelegd op het inci dent Modjokerto". Woensdag is de missie Iden- burg naar Djokja vertrokken om Soekarno een exemplaar aan te bieden van de nota, die dezer da gen door de Commissie-Generaal aan de Indonesische delegatie is overhatidigd. Men verwacht dat de inhoud van deze nota heden 29 Mei te Batavia bekend zal wer den gemaakt. Over de inhoud van de nota zijn reeds verscheide ne berichten gepubliceerd, be trekking hebbend op enkele pun ten, welke door onvolledigheid verwarrend kunnen werken. In zake het Reuter-bericht betref fende een op handen zijnde „inte rim regering", verneemt Aneta, dat de voorstellen hieromtrent deel uitmaken van de nota en niet kunnen worden gezien los van de andere punten, die daarin zijn vervat. Het gaat met de uitvoering van de bepalingen van het accoord van Linggadjati niet naar wens. In zijn verklaring bij zijn aan komst op Schiphol zegt Minister Beel dat hij te Makassar zich ge noopt had gevoeld zijn ernstige twijfel uit te spreken over de bereidheid: van de republiek om met Nederland samen te werken en met de overige gedeelten van Indonesië. Deze verklaring wijst op de aanwezigheid van spannin gen, die wel eens tot belangrijke gevolgen zouden kunnen leiden. Het botert niet tussen die Grote Oost en Borneo en andere ge westen enerzijds die binnen de federale structuur van Indonesië (zelfstandig willen zijn en de Re publiek anderzijds. En het botert evenmin tusseh de Republiek en de Nederlandse Regering. De Nederlandse Regering is aan het Vrijheidsstreven der republiek zeer ver tegemoet gekomen en in on derling overleg is het accoord van Linggadjati tot istand gekomen, dat van deze nieuwe politiek ge tuigenis aflegt. Nu blijkt het echter dat de Republiek zich van dit accoord maar weinig aantrekt. De vraag is nu, is hier onmacht of onwil in het spel? Kan de republiek de hand niet houden aan de bepalingen van het accoord omdat haar in feite de macht ontbreekt om haar gezag tot gelding te brengen? Verschil lende critici van de regeringspo- litiek ten opzichte van Indië heb ben daar van meet af en bij her haling op gewezen Zij werden niet moede te verklaren dat dit. gezag slechts in naam en niet in feite bestond. In werkelijkheid zou de macht dan liggen bij de extremistische stromingen waar tegen de Republiek niet durft en kan optreden en wier activiteit ze ook niet binnen de perken kan houden. Indien de zaken, zo gesteld zouden zijn dan is het bij voor baat uitgesloten dat van het ac coord van Linggadjati iets te recht zal komen. Immers wat be tekent een accoord wanneer één van de betrokken partijen het ge zag mist om het accoord tot gel ding te kunnen brengen? Maar ls hier werkelijk alleen onmacht in het spel of ook onwil? In het accoord van Linggadjati is onder meer vastgelegd het recht op zelfstandigheid, binnen de federale structuur van Indone sië, van gedeelten van Indonesië als Borneo, de Grote Oost enz. Nu heeft het er allen schijn van dat de Republiek deze zelf standigheid niet wil erkennen. De Republiek werpt zich op als de enige vertegenwoordigster van Indonesië. Ze heeft zich een droomrijk geschapen waarin gans Indonesië zich gaarne en gewillig buigt onder haar gezag. En ais dan de realiteit dit droomrijk aan stukken slaat houdt ze toch aan haar droomrijk vast zonder zich om de werkelijke situatie te be kommeren. Het is, in ihet licht van deze ge beurtenissen zonder meer duidelijk dat de ontwikkeling der Indone sische kwestie in een kritiek sta dium is gekomen. Met spanning wachten wij het verloop er van af. Moge de ontwikkeling zó zijn dat geen botsing in- het onmiddellijk verschiet ligt maar een werkelijke samenwerking zodat aan opbouw en her stel nu eindelijk eens begonnen kan worden. Deze samenwerking is reeds begonnen in de Grote Oost; ze moet ook kunnen begin nen op Java. Het volk wacht er op, zowel hier als daar. Neder land heeft zijn verantwoordelijk heid ook ten opzichte van Java. Het verantwoordelijkheidsgevoel is aanwezig. Het wordt echter tijd dat het in daden wordt om gezet. En als de Republiek het gezag mist of onwil toont, om aangegane aocoorden tot gelding te brengen, zal onvermijdelijk onze Indonesische politiek een andere koers moeten inslaan. H. M. de Koningin heeft gratie verleend aan P. M. C. A. Ame rica, die bij sententie van het Bijz. Gerechtshof te Amsterdam tot de doodstraf werd veroordeeld. De doodstraf is veranderd in een ge vangenisstraf van 15 jaar. ik-: vin® rtenjj jgvill ienijf Jij hejii «ae I 1 I ien K I e,>>; "mei^fdol jiar tL ®rJ bekwel k aai >rl| tin I s'i n e d l hi», rnin?"jv I ;«ove L/Vcl 5 die* F e' - 'k r l' C n id| Ójïlficll l|.a'o at ,1 [VII

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1