De Nederlands-Indonesische onderhandelingen SOMBER BEELD van onze Textieipositie De komende VOLKSTELLING f Wereldnieuws J Omwenteling in Nacaragua Opheffing van Australische boycot verzocht De vooruiTgangaerbeschaving uL DINSDAG 27 MEI 1947. Spoedige aanvulling Commissie-Generaal Commissie-Generaal naar Nederland vertrokken Viva Peron - Viva Franco BEPERKING van de distributie van Rijst België en de Nederlandse groenteuitvoer NIEUWE KONINGINNEZEGELS De kwestie over Tiso's veroordeling Jhr. De Geer in cassatie? 'rt^H Ut iu 1 ne<dfij ,J| ,b Feyr 1 wHIpl L I )i(f Frank eering bij Abonnement - Temeuzen- WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, gedig tot Dinsdag avond. Aanhoudend warm. Aanhouden van de voor de tijd van 'tjaar warme weer met oeriode van zonneschijn, maar tevens plaats, onweersbuien. Meest matige wind, hoofdzak. uit Z.-richting, maar aan de kust op vele plaatsen koele zeewind. DE VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50., Inzendingen adverten ties tot des namiddags* uur. Rubriek kl. advertenties: 1—5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 3e Jaargang No. 511. 10 ct. meeT. Verschijnt dagelijks - Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen - Abonnementsprijs 3.25 per kwartaal. Een woordvoerder van de Com missie-Generaal heeft Zondag verklaard, dat de reis van de leden der Commissie-Generaal naar Nederland niet moet worden beschouwd als een aanwijzing, dat de onderhandelingen met de In donesische delegatie zouden zijn afgebroken. Zondagmorgen hebben bespre kingen plaats gevonden tussen Luit.-Gouverneur-Generaal Van Mook, Prof. Schermerhom en Van Poll enerzijds en Minister-Presi dent Sjahrir en de Ministers Gani en Sjarifloedin anderzijds, waarbij de huidige toestand en de in de onmiddellijke toekomst te volgen werkwijze besproken werden. In afwachting van de voorstellen, die door de Commissie-Generaal uit Nederland zullen worden medege bracht t.a.v. bepaalde belangrijke vraagstukken), zullen de besprekin gen, in Indonesië met de uiterste spoed worden voortgezet. Deze voorstellen zullen, onder meer be trekking hebben op de regeling van het plaatselijk bestuur in de overgangsperiode in overeenstem ming met artikel 15 van de over eenkomst van Linggadjati. Men mag bijaldien verwachten, dat de besprekingen, die spoedig na de terugkomst van de Commissie- Generaal met de delegatie uit de Republiek van Java en Sumatra zullen worden hervat, dan in het slotstadium zullen komen. Uit doorgaans welingelichte bron in Nederland wordt in Bata via vernomen, dat het geenszins uitgesloten is, dat de vacature in de Commissie-Generaal zal wor den vervuld, voordat de heren Schermerhorn en Van Poll naar Batavia terugkeren. Het ligt, al dus deze bron, in de bedoeling in de vacature-De Boer, Mr. Meynen te benoemen, die mogelijk met Schermerhom en Van Poll naar Batavia zal gaan. Voorts meldt deze bron, dat er geen plannen toestaan een -spoedige verandering met betrekking tot het ambt van de Luitenant-Gouvemeur-Generaal aan te brengen. De regering zou er de voorkeur aan geven Dr. Van Mook te handhaven. Te zijner tijd, als de ontwikkeling van de om standigheden de overdracht van verantwoordelijkheid gemakkelij- ker zal maken en wellicht de staatkundige reconstructie zover gevorderd is, dat aan de functie van de Luitenant-Gouverneur- Generaal een andere inhoud en betekenis kan worden gegeven, zal Mr Meynen waarschijnlijk als op volger van Dr. Van Mook m In donesië blijven als vertegenwoor diger der Kroon. Met ^rekking tot Prof. Romme wordt uit de zelfde bron vernomen, dat de Mi nisterraad, na de terugkomst van de Ministers Beel en Jonkman, zich waarschijnlijk zal beraden over de reconstructie van het Mi nisterie van Overzeese Gebieds delen, waarbij, de afdeling „voor leiding staatkundige hervormin gen" als zelfstandig departement zal worden afgesplitst. Als hoofd van deze afdelmg zou Prof. Rom me als Minister komen, te staan. Ook de vacature in de Commissie- Generaal zal, naar verwacht wordt, na de terugkeer van de Ministers uit Batavia in de Mi nisterraad worden behandeld. Zondagmorgen zijn de leden van de Commissie-Generaal Schermerhorn en Van Poll. naar Nederland vertrokken. Zij wer den uitgeleide gedaan door tal rijke Nederlands-Indische en In donesische autoriteiten, onder wie Dr. Van Mook. In een te Batavia verschenen officiël communiqué wordt mede- deeld, dat de Nederlands-Indische regering en de regering van de Indonesische republiek een ge meenschappelijk verzoek aan de Australische regering hebben ge richt om haar invloed aan te wen den teneinde de boycot op Neder landse schepen onmiddellijk op te heffen. Het commupiqué voegt hiertoe toe: ?,Dit gemeenschappelijk ver zoek vestigt de aandacht op het feit, dat de onmiddellijke ophef fing van de boycot in het belang is van de gehele Indonesische be volking, omdat de in Australische havens opgeslagen Nederlandse goederen ook g-ebruikt zullen wor den ten behoeve van de republiek. Betreffende het republikeinse aandeel in deze goederen zal na der onderhandeld worden. Er be staat alle hoop, dat dit verzoek door de Australische regering zal ingewilligd worden" Het betreft hier een aantal goederen ter waarde van 40.000.000 gulden. Rondom de Australische boycot. Twee leiders van de Australi sche vakvereniging van haven arbeiders Roac en Healey, die aanwezig zijn geweest op het con gres van de Indonesische vakver eniging te Malang, hebben Zon dag bij hun aankomst te Singa pore verklaard, dat zij niets wis ten van voorstellen om de Austra lische boycot van Nederlandse schepen op te heffen en dat zij P-een deel hadden gehad aan enige onderhandelingen hierover. Vol gens de berichten in Singapore is op Java echter de suggestie gedaan, dat de Australische haven arbeiders eventueel de boycot, waartoe besloten was als een te ken van sympathie voor de Indo- nesisce republikeinen, zouden op heffen, indien 75 van de goe deren, die in Australië worden opgehouden, naar de republikeinse havens en 25 naar de Neder- lands-Inddsche havens werd gedi rigeerd Een zaak van de haven arbeiders! Als antwoord op het gemeen schappelijk beroep op de Austra lische Regering is gister officieel verklaard, dat dit een zaak was, welke „nog- altijd in de eerste plaats de vakvereniging der ha venarbeiders aanging". Het oe- roep wordt „nutteloos' genoemd, tenzij de vakvereniging het accep- teerde Chièfley, de Australische Eer ste Minister, heeft in een inter- vieuw de ontvangst van het be roep bevestigd. Hij kon echter geen mededeling doen over de volgende stap der Australische Regering. Officieel werd echter vernomen, dat onderhandelingen zouden worden begonnen met de vakvereniging der havenarbeiders. Tijdens een vergadering van de Ned. Bond van detailhandelaren in textiel en mode-artikelen te Twenthe heeft Drs Vromans, lid van het Dagelijks bestuur der Vakgroep voor de Textielhandel in Nederland, in een lezing een beeld gegeven van de textieipositie in - Nederland. Spreker noemde een aantal cijfers betreffende de tex- tielproductie in ons land, zoals die officieel zijn uitgebracht tijdens een landelijke bijeenkomst van af gevaardigden uit het grootbedrijf, van confectie- en stoffenfabrikan- ten en van detaillisten. Aan de hand van deze cijfers schetste de heer Vromans, belangrijk minder in onze textielproductie verkeert en vergeleek hij deze met de be hoefte aan textiel, die momenteel^ groter is dan ooit te voren. De binnenlandse textieipositie vertoonde volgens de heer .Vro mans een zeer somber beeld. Na een periode van vijf oorlogsjaren is de behoefte groot en de aan voer gering. De export is groter dan officieel wordt hekend ge maakt, aldus spr. De kwaliteit van de textiel, die op de binnen landse markt komt, is volgens de heer Vromans belangrijk minder dan die van de stoffen, die voor de export bestemd zijn. Het is met onze textieipositie zo, aldus spreker, dat we brj iedere stap die we zetten drie stappen terug gaan. Volgens 'de officiële cijfers van de huidige productie zal per manne lijke inwoner in een periode van drie jaar één costuum en in een periode van vier jaar één jas be schikbaar zijn. Per vrouwelijke inwoner in een periode van drie jaar één japon en één mantel, al dus de heer Vromans. Dit zijn weinig optimistische klanken, maar het ware beter, wanneer ons volk van deze harde waarheid op de hoogte werd ge bracht, zo besloot spr. Opnieuw neger gelyncht. 7 Lynchers hebben wederom het recht in eigen handen geno men, thans in de Staat Noord- Carolina, waar zij Vrijdagavond een neger, die was beschuldigd van een poging tot aanranding van een blanke vrouw, uit de (ge vangenis te Jaokson sleepten. (Donderdag j.l. werden 28 per sonen, beschuldigd van moord op een neger, in Zuid-Carolina door een uit blanken bestaande jury vrijgesproken. Thomas Clark, procureur-generaal, verklaarde, dat er misschien een nader on derzoek naar deze kwestie zal worden ingesteld. Edward Brown, voorzitter van de Nationale Negerraad, heeft een telegram aan het congres ge zonden, waarin wordt gevraagd om een wet, welke voorziet in een boete van 25.000 dollar voor de Staten, waar het lynchen voor komt. Een menigte van verscheidene duizenden tezamen gekomen op de Plaza dei Mavo te Büenos Aires, juichte: „Viva Peron. Viva Franco" ter begroeting van de nieuwe Spaanse ambassadeur in Argentinië, Dr. Jose Maria de Areilza, die zijn geloofsbrieven aan President Peron kwam over handigen, Vrijdagavond. De ambassadeur had een onder houd van. anderhalf uur met Pe ron. Volgens kringen, die in nauw contact met de regering staan, zou een van de punten van bespreking geweest zijn een aan staand bezoek aan Spanje van senora Peron. Zij zal op 6 Juni uit Buenos-Aires vertrekken. Als gevolg van de huidige vooi- raadpositie van rijst zal de distri butie van dit artikel worden be perkt. In de loop van de volgen de maand wordt de verstrekkng voor scheepsproviandering, Oos terse restaurants en oriëntalen beëindigd. wordt opgevat als een bewijs van de geldigheid van het besiuit van de Slowaakse nationale raad. Zo als reeds gemeld hebben de com munistische leden van de raad verklaard geen zitting meer te zullen bijwonen, voordat deze kwestie geregeld is. De „Nieuwe Gids" van Zater dag wijst op de hoge prijzen, die het Belgische publiek voor de vroege groente moet betalen. Hoewel voor de primeurs niet meer de hoge prijzen van verleden jaar worden berekend, moeten de Belgische buismoeders toch nog 7 tot 10 frank voor een krop sla neerleggen. Het blad stelt in het lichlt, dat men een tiental dagen geleden te Hoeilaart en elders in de tuinbouwstreek nog 50 tot 55 frank per kilo sla moest betalen, terwijl men deze in Nederland had kunnen aankopen voor fr. 20 per kilo. De invoer van groente uit Nederland vond echter niet plaats, omdat tussen de Belgische Mini steries van Economische Zaken en Landbouw geen accoord werd bereikt. De „Nieuwe Gidst" noem het tenslotte dwaas, dat de ver bruiker hier de dupe wordt van een economisch niet-rendabele gr oenteculïtmur Zaterdagmorgen tussen 5 en 6 uur zijn elf Belgische leden van de Gestapo in de citadel van Na men gefusilleerd. De jongste was 25, de oudste 54 jaar oud. Meer dan 2000 mensen woonden de executie bij. (Binnenkort zullen nieuwe Ko ninginnezegels verschijnen naar ontwerp van S. L. Hartz, met een rand ornament, tekst en waarde- aanduiding van J. van Krimpen. Voorlopig zullen verkrijgbaar zijn alleen de waarden van 6 cent (bruinzwart) en 10 cent (rooü- violet), voorzover tenminste de voorraden van de vorige uitgave- type" Konijnenburg zijn uitgeput. Verzamelaars kunnen ze e.chter op verzoek wel krijgen. De overige waarden zullen geleidelijk aan in omloop worden gebracht. Deze omvatten: 5 ct. (geelgroen), 7% ct. (roodbruin), 12% ct. (rood), 15 ct. (paars), 20 ct. donker blauw), 22% ct. (sepia), 25 ct (lichtblauw), 30 ct. (oranje), 35 ct. (blauwgroen) en 40 ct. (bruin- De verdere bijzonderheden van dit zegel zijn: Druk: rottogravure, papier: met cirkeltjes, watermerk, perforaat: kamtanding, 13% X 12%, grootte: 21X25 mm en beeld grootte 18X22 mm. Onlangs kwam uit de V. S. het bericht, dat aldaar de klein ste mens ter wereld was over leden. De dwerg was 31 jaar oud, woog 15 kilogram en was 85 centimeter lang. Frankrijk heeft dit record ge slagen: Henri Bernard, in 1895 in het departement Loiret geboren, is 70 centimeter lang. Wel schijnt hij dikker te zijn dan zijn Ameri kaanse voorganger, want hij weegt 17 kilogram. Op de ker mis in Loiret heeft hij groot succes. De Amerikaanse marine-lei ding heeft gelast, dat alle nog in dienst zijnde manschappen, die deel genomen hebben aan de het vorig jaar hij Bikini genomen proeven met de atoombom, zich aan een volledig bloedonderzoek moeten onderwerpen. Een offi- cier van gezondheid zeide, dat het hier een gewone periodieke keu ring betreft. Ongeveer 35.000 h 40.000 man van het Amerikaans marineperso neel bevonden zich in de buurt van de plaat/waar verleden jaar Juli de twee atoombommen in de Stille Oceaan ontploften. Een Amerikaans marine-functionaris verklaarde, dat alleen diegenen onderzocht zouden worden, die in dertijd nog niet onderzocht wer den. Er was geen reden tot on gerustheid. De Tsjechosiowaakse regering heeft thans besloten de nationale Slowaakse raad te adviseren, zijn genomen besluit tot afzetting van de President van het Hoogge rechtshof te Bratislava, Daxner, niet tot uitvoering te brengen. Het besluit van de nationale raad werd genomen op grond van het feit, dat Daxner het doodvon nis over Tiso, de leider van de Slowaakse staat tijdens de oorlog, heeft uitgesproken. Het doen van de aanbeveling tot niet-uitvoerihg Uit San Jose in Costa Rica wordt gemeld, dat het leger zich aan het hoofd van de Regering heeft gesteld. De New-Yorkse telefoonmaat schappij heeft verklaard, dat de hoofdstad van Costa Rica, Mana gua, niet telefonisch te bereiken is „tengevolge van cëhsuur." Het consulaat van Nicaragua te New-York heeft te kennen ge geven, dat dezé omwenteling vol komen onverwacht moet heten. Door de actie van het leger is een eind gekomen aan het Presi dentschap van Leonardo Arguel- lo, die op 3 Februari gekozen is. Hij aanvaardde zijn amtot op 1 Mei, als opvolger van Generaal Anastasio Somoza, die tien jaar staatshoofd was geweest. Volgens de nieuwe Grondwet van 1939 blijft een President zes jaar aan. Naar wij vernemen heeft Jhr. Mr. D. J. de Geer, zich, behoudens de vereiste toestemming van het Bijzonder Gerechtshof te Amster dam, voorzien van beroep in cas satie, tegen het, door dat hof over hem uitgesproken vonnis. Een leger van honderdduizend mannen en vrouwen zal op het eind van deze en in het begin van de volgende week in Nederland opereren. Dit corps, overeenko mende met vijf divisies, zal een zeer vreedzame operatie uitvoe ren. En wanneer we zeggen, dat de leden ervan voldoende zijn voor een défilé van drie en een half uur "in marstempo en met rijen van vier, dan is dat alleen om een indruk te geven van wat dit onderdeel der technische uitvoe ring van de komende volkstelling alleen al een moeilijkheden heeft veroorzaakt. Maar de directeur-generaal van de statistiek, Dr. Idenburg, die met het Centraal Bureau voor de Statistiek, zich gesteld ziet voor de taak om deze twaalfde volks telling tot een goed einde te bren gen, is vol goede moed. Met de rustige zekerheid van de weten schappelijke man, die de cijfers hanteert en beheerst, kon hij ons dezer dagen verklaren: ,,de voor bereiding is voor elkaar." En een goed begin is het halve werk. De volkstelling moet gezien worden als een algemeen belang van het gehele Nederlandse volk, de aan ieder lid der bevolking gevraagde individuele gegevens dienen om daarmede een totaal beeld van de bevolking te kunnen samenstellen. Een volkstelling, die periodiek in alle beschaafde landen plaats heeft het is de twaalfde in ons land sinds 1830, en als men mee telt die van 1795, de telling van bet volk van Holland na de tot standkoming van de Bataafse Re publiek, de dertiende is ge groeid tot een onderdeel van de organisatorische arbeid van de Overheid en zij vormt de grond slag voor het beleid van de hoge re en lagere Overheden, een richt snoer voor de activiteit van het bedrijfsleven en een uitgangspunt voor wetenschappelijke onderzoe kingen op velerlei gebied. Het gaat immers niet meer om de blote vaststelling van het tota le aantal der bevolking, doch op de eerste plaats om verzameling van gegevens over de samenstel ling dezer bevolking in de meest uitgebreide zin, volgens tal van afzonderlijke kenmerken. Daarin is de waarde .van de telling ge legen. Ze omvat de volkstelling in engere zin, voorts de beroeps- tellina', dan de gezinsteliing en tenslotte is er ditmaal aan ver bonden een speciale woningtelling. Deze zal zich uitstrekken over alle woningen en andere bewoonde ruimden en de wijze, waarop ze worden gebruikt. De bij elk dezer onderdelen te verkrijgen gegevens, en vooral de combinatie daarvan in onderling verband, zullen toepassing vinden op vrijwel elk gebied. In het bijzonder zullen de ge gevens worden toegespitst op het gebruik in de practijk. Die over de leeftijdsopbouw hijvoorbeeld voor vragen betreffende de behoefte aan onderwijskrachten, de aanvoer van jeugdige krachten op de ar beidsmarkt, distributie. ouder domsvoorzieningen, sterftetafels, enz Die van de g-ezinstelling ten behoeve van berekeningen over ons nationaal inkomen, gezinsin komen e.d. Die van de woningtel ling ter fundering Van een wel overwogen woning-politiek en een goed doordacht bouwprogramma. De uitkomsten der telling zul len een kwantitatieve grondslag vormen voor beoordeling der fei telijke situatie en zijn als zodanig onmisbaar, zowel voor het wel vaartsplan van het Centraal Plan bureau als een ruimtelijke orde ning, welke -wordt behartigd door de Rijksdiensten voor het natio nale plan en het werk van het Rijksarbeidsbureau en evenzeer voor de arbeid van meer locale instanties. UW re (101 -wenl «jak* l--e

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1