„Gecentraliseerd Duitsland zou agressief worden" Wereldnieuws J Amerik. Militair-Gouverneur waarschuwt Duitsers ALASKA Navigatie in oorlogstijd Partijdag der K.P.D. te Soliugen het onbekende land in het Hoge Noorden ZATERDAG 17 MEI 1947. INTERVIEW MET THOMAS MANN Ministers Beel en Jonkman volgende week weer naar Nederland Ook een record! Admiraal Nimitz over wereldvrede en veiligheid Minister Neher voor de microfoon Demobilisatie van Poolse troepen Beroep van Vincent Aurioi op Franse boeren |Tarwenood in Frankrijk UIT DUITSLAND Buitengewoon pensioen illegale werkers Verplaatste personen blijven in België Daerah Oost-Borneo De memoires van Church"! Inspectie voor de demobil - satie in Nederland Parijse zwarthandelaren Z „strijden om hun bestaan" Paniek in Lahore Frankeering b(i Afiimnrii WEERSVERWACHTING, medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond! Weer warmer. I* de ochtend plaatselijk nevel of mist. Later op de dag iets toen. wind uit Z.W. Meest zw. bew. met enkele verapr. regenbuien. Opnieuw stijging van temp. Onder Redactloneele leiding van P. L, D. J. van Oeveren, Redactie-adrea: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel- 2510 - Na 6 uur 2073 Hoofdagentschap voor /es; ^eeuwsch-Vlaanderen vViilemsweg 83, Schoondijke VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 504. Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzendingen adverten ties tot des namiddags 4 uur. I Rubriek kl. advertenties: 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur van dit Blad 10 ct. meer. ZON EN MAAN. Uitgave Stichting „De Vrye Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. 1947 Zon Mei Opk. Ond. Opk Ond. 18 4.43 20.30 4 02 17.50 19 4.42 20.32 4.19 19.16 20 4.40 20.33 4.40 20.46 21 4.3D 20.35 5.08 22.14 22 4.38 20.36 5.47 23.33 23 4.36 20.37 6.42 24.36 24 4.35 20.39 7.54 .- In een interview met een cor respondent van Reuter aan boord van de Queen Elizabeth", heeft Thomas Mann, de bekende Duitse schrijver, die pas uit Aimerika is teruggekeerd, zich voorstander verklaard van een Duitse federa tie op basis van een democratisch socialisme. „Dit Duitsland", aldus Thomas Mann, „zou lid kunnen worden van een Europese federatie en voorts van een wereldfederatie, die naar ik hoop zonder een nieuwe oorlog tot stand gebracht zal kunnen worden. Ik ben geen voorstander van een nieuw gecen traliseerd Duits rijk; een gecen traliseerd Duitsland beeft nooit in de natuurlijke aard der Duit sers gelegen. Het Pruisische rijk was nimmer populair en het Der de Rijk van Hitler was dit nog minder. In de geschiedenis hebben de Duitsers altijd een zelfbestuur voor de Laender voorgestaan Ik ben van oordeel, dat een losse federatie van Duitschland de beste oplossing voor de Duitsers zou zijn en voor de vrede in Euro pa. Hier kan natuurlijk ook de economische eenheid aan vastge- kojppeld worden. Ik ben altijd in conflict gekomen met de socia listische opvattingen zoals die in Rusliand bestaan en volgens welke een dergelijke federatie reactionnair zou zijn. Mijn stand punt is, dat een gefederaliseerd Duits rijk een nieuwe Duitse agressie zal voorkomen, terwijl een gecentraliseerd Duitsland weldra agressief zou worden". Thomas Mann zeide, dat hij in zgn boodschap aan Duitsland dit land zou afraden, vertrouwen te stellen in een nieuwe oorlog. Een nieuw Duitsland moest gebouwd worden op begrip voor een duur- zamoe en hechte vrede. Het ein de van het Derde Rijk betekende niet het einde van de geschiede nis van Duitsland. Duitsland had tijdens de oorlog geleden, doch aak andere Europese landen had den er onder geleden. De Duitsers beklaagden blijk baar alleen zichzelf en waren niet in staat de chaos in omlig gende landen onder ogen te zien. Niemand kon verwachten, dat Duitsland na een-dergelijke neder laag zich de eerste tientallen jaren zou kunnen herstellen. De (Duitsers moesten zich als deel va» de wereld beschouwen. Hun stoffelijk en geestelijk herstel kon sleehts geschieden in het kader van het herstel van Europa. Het nationalistisch complex had afge daan, het streven moest nu ge richt zijn op een of andere vorm ▼an wereldregering. Churchill een groot man. Thomas Mann noemde Chur- ttoill een groot man, die echter als conservatief de toekomst der wereld niet genoeg begreep. Zijn rede te Ziirioh was enigermate tendentieus en gericht op de vor ming van een Westers bloc. Een wereld met zo veel ervaring moest ee» nieuwe sfeer, een nieuw ge loof en begrip van mensheid en individu aankweken. In Duitsland OWONESIË. Naar vernomen wordt, zullen de Ministers Beel en Jonkman heden een bezoek brengen aan Makassar. Zondagmiddag zullen zij zich naar Soerabaja begeven en. vandaar Maandag naar Bata via reizen. Het vertrek van de beide Ministers naar Nederland zal waarschijnlijk in de tweede helft van de volgende week plaats hebben. Oo 14 Mei heibben de Ministers BoeS en Jonkman de tentoonstel ling „Nederlands Nieuw-Guinea" te iBatavia bezocht. De tentoon stelling was georganiseerd door de Coördinatie-commissie van na tuurwetenschappelijke zaken en de R.V.D. Van officiële zijde wordt hét aantal kolonisten uit Nederland voor Nieuw-Guinea bestond geen communistisch ge vaar ondanks de propaganda in de Russische zöne. Het commu nisme is totalitair en de Duitsers zouden ongaarne van het Hit- Ierisme naar het communisme overgaan Mann had altijd verwacht, dat de voormalige nazi's de huidige economjische moeilijkheden in Duitsland voor hun doeleinden zouden trachten uit te buiten. Hun streven zou geen ernstige moeilijkheden veroorzaken, wel misschen de situatie kunnen com pliceren. Rusland en de V. S. moesten elkaar halverwege tege moetkomen en konden dat alleen doen als Rusland meer democra tisch en de V. S. meer socialis tisch wilde denken. Het werk „Dr. Faust". Na vier jaren arbeid heeft Thomas Mann zijn omvangrijk werk ,,Dr. Faust" voltooid. Hij zal drie maanden in Europa ver toeven om uit te rusten. Het boek van Mann is een fictieve biografie van oen hedendaagse Duitse componist, wiens leven min of meer symbolisch is voor het Duitse karakter en het lot der Duitsers. Verwacht wordt, dat het boek in het voorjaar van 1948 het eerst in Amerika zal worden uitgegeven, waarna Duit se versies ervan in Stockholm en Zürich zullen verschijnen. Mann had grote bewondering voor het Britse volk, dat zelf niet voldoende voedsel had en toch in allerijl voedsel paar Duitsland S.S.-er ontsnapte voor de tiende maal. De Helmondse S.S.-er P. van der Boogaart, die in September 1944 in het gevangenkamp Vught was opgesloten en in de nacht van Dinsdag op Woensdag toen hg naar het interneringskamp te Laren zou worden overgebracht, ontvlucht. Dit is reeds de tiende keer dat deze politieke delinquent erin slaagde te ontsnappen. zond. Dit bewees, dat het niet wraakzuchtig doch bezadigd en verzoeningsgezind was. In Duits land bestond nu nog geen wil tot samenwerking, daar de Duitsers te veel van de Geallieerden ver wachten, wat betreft de voedsel voorziening en de wederopbouw van hun verwoeste steden en in dustries Mann betreurde de dood van President Roosevelt, die voorbestemd was om de leider van een nieuwe wereld te worden. Dr. Mann, die Amerikaans staatsburger is, zal te Londen een lezing houden over Nietzsche en vervolgens de bijeenkomst van de internationale Pen club te Zürich hijwonen. Hij is van plan Parijs en Milaan te bezoeken. „Ik zou niet graag een bezoek willen bren gen aan Miinchen of Bonn, omdat ik dat als een vernedering zou voelen met het oog op de Ge allieerde bezetting", aldus Tho mas Mann. Wereldvrede en veiligheid „han gen af van het machtsevenwicht waarmee de Amerikaanse en Britse zeemacht aan dezelfde zijde staan opgesteld", aldus Ad miraal Chester W. Nimitz, de Amerikaanse chef operaties ter zee. De verklaring van Admiraal Nimitz is gepubliceerd in een ge tuigenverklaring, die Vrijdag be kend is gemaakt door een com missie Van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden naar aanlei ding van de begroting van Ma rine voor 1948 ten bedrage van 350 millioen dollar. „Iedere verzwakking van de Britse zeemacht is meer een reden voor het versterken van de Ame rikaanse macht ter zee dan het omgekeerde", zeide hij. De hulp bronnen van Engeland zijn ach teruitgegaan en Engeland „zal zeker niet langer een vloot kun nen onderhouden, sterk genoeg om een doorslaggevende factor te zijn voor de veiligheid op het Westelijk halfrond. Deze verant woordelijkheid valt nu aan de Verenigde Staten toe niet om altruïstische of idealistische re denen, doch uit koud zelfbelang". Niet voor de wereldsituatie drastisch veranderd is kunnen de Verenigde Staten een verminde ring van hun militaire macht tot een punt, waar zij niet langer een doeltreffende steun vormt voor de Amerikaanse diplomatie, in over weging nemen. Heden zal de Minister van We deropbouw en Volkshuisvesting, de heer L. Neher, ter gelegen heid van de Opbouwdag in Rot terdam, een radiorede uitspreken. Deze rede zal over beide zenders worden uitgezonden van 19.45 tot 20 00 uur. In een Britse nota in antwoord op een Poolse nota van 15 April j.l. wordt verklaard, dat de Poolse strijdkrachten onder Brits com mando zo spoedig als de omstan digheden toelaten gedemobiliseerd worden, doch dat het „onvermij delijk een langdurig proces zal zijn". De nota zet verder uiteen, dat het wanhopig te kort aan accomodatie in Groot-Brittannië grote moeilijkheden oplevert bij het formeren van het Pools her- scholirfgscorps en het tewerkstel len van hen, die niet naar Polen wensen terug te keren, en ook remmend heeft gewerkt op het terugtrekken van de Poolse strijd krachten uit Duitsland en het Midden-Oosten. Tot op heden zijn 59.239 Poolse manschappen uit Groot-ÏBrittannië naar Polen gerepatrieerd. De Krijgsraad van Gent heeft Henri Elias, oud-leider van het V.N.V., opnieuw ter dood veroor deeld. Het eerste vonnis werd op 26 Maart 1945 uitgesproken, doch Elias die in April 1946 ge vangen genomen werd tekende hiertegen verzet aan. De oud- burgemeester van Gent werd bo vendien veroordeeld tot een boete van 50 millioen frank ten gunste van de Staat. Naar verluidt zou gisteren installatie-materiaal uit 61 Duitse fabrieken voor de vervaardiging van oorlogsmateriaal in de Britse bezettingszone worden toegewe zen aan de Westelijke Geallieer den en de Sowjet-Unie. De waar de van de betreffende fabrieken bedraagt ruim 13% millioen mark. De Sowjet-Unie zal en de drie Westelijke landen zullen ontvangen. 41 Van de genoemde 61 fabrie ken zijn vliegtuigfabrieken, ter wijl voorts nog installatiemateri- aal van de vliegtüigonderdelenfa- briek van Blohm und Voss en dec vliegtuigonderdedenfabriek van de Deutsche 'Linoleum Werke zal worden verdeeld. Naar de „Yorkshire Post" meldt gaan er in Engeland ge ruchten dat de verloving van Prinses Elizabeth en Philip Mountbatten, de voormalige Prins van Griekenland, spoedig op han den is, zelfs voor het eind van de maand. De „New York Herald Tribune" bericht, dat naar ver luidt de verloving wellicht aan staande Zondag hekend zou wor den gemaakt, doch er is geen of ficiële bevestiging te krijgen, „noch is deze te verwachten". De arbeiders van enige af delingen van de Renaultfabrieken hebben besloten het werk te her- vatten, op basis van de regerings- voorstellen van Donderdag, Generaal Hitoshi Imamura voormalig opperbevelhebber van het Japanse 8ste leger op Nieuw Guinea en de Salomons eilanden, is door het hof ter berechting van oorlogsmisdadigers te Rabault tot 10 deeld. Generaal Hitoshi Imamu ra heeft zijn troepen niet belet gruweldaden en andere misdaden tegen Australiërs en andere Ge allieerden te bedrijven. DE EERSTE HOLLANDSE NIEUWE, Geheel onverwachts kwamen Vrijdagmorgen in Vlaardingen als het ware „uit de lucht gevallen" 48 kantjes z.g. Hollandse nieuwe, die per trawlnet gevist waren door de K.W. 159 „Java", schip per L. van der Plas van de Vis serij Mij. „Insulinde". Hoewel het hier dus geen drijf net haring geldt, doch haring door trawlnetten gevangen en daarna onmiddellijk gekaakt en gezouten, was de kwaliteit goed te noemen. Er werden dan ook behoorlijke prijzen voor betaald en wel voor de kleine soort, pl.m. 1400 stuks per kantje, van ƒ413 tot ƒ519 en voor de grotere soorten, 900 stuks per kantje, van 372 tot ƒ407 alles per ton berekend. Men wacht blijkbaar toch liever op de echte Hollandse nieuwe, want de belangstelling van buiten af was zeer gering voor dit nieuwe ar tikel. De President van de Franse republiek. Vincent Aurioi, heeft in een radiorede een beroep op de Franse boeren gedaan om graan te leveren. „Wij hebben onmid dellijk drie millioen centenaar graan nodig om een leemte in de voorziening aan te vullen: Lever daarom onverwijld graan, lever al het graan, waarover gij beschikt". Aurioi wees erop, dat de aan voer uit het buitenland slechts beperkt kon zijn, enerzijds we gens een algemeen graantekort anderzijds omdat Frankrijk geen deviezen heeft. Aurioi deed niet alleen een be roep op het inzicht van de boe renstand maar ook op het solida riteitsgevoel. In een rede ever Radio Frank fort heeft de Amerikaanse mili taire gouverneur van Groot-Hes sen Dr. Newman, de Düitsers, in verband met hun houding in de voedselcrisis, er aan herinnerd, dat het militaire bestuur tegen de bezetting gerJfchte daden met de dood kan straffen en hij verklaar- De Franse communistische par tij heeft, in een beroep op de boe ren om hun tarwe ter markt te brengen de blaam voor de brood- schaarste in Frankrijk geworpen op incompetentie van de regering en verklaard, dat zowel Frank rijk als de Verenigde Staten de door Frankrijk benodigde tarwe naar Duitsland gezonden hadden. Door welingelichte kringen is daarentegen verklaard dat er slechts voorschotten, voor egula- risering van plaatselijke voorzie ningen, zijn .uitgevoerd naar de Franse zóne van Duitsland, en dat voor dez«| voorschotten reeds weer restitutie-leveringen onder weg zijn. M In Parijs was practised geen trood te krijgen tengevolge van de stakingen bij de maalderijen. In vele andere delen van het land zijn de broodrantsoenen van 250 gram tot 200 gram terugge bracht wegens tekort aan tarwe. Een ▼i.jfhonderdtal personen te Ohateauvillain. bij Dijon, deden 'n aanval op een spoorwegstation om het vertrek van twee wagons met tarwe te verhinderen. Er wer den hoomstanjmen op de rails ge legd en een dar wagons werd ge plunderd. Later werd op aanraden van een ambtenaar de buitge maakte tarwe, weer ingeleverd. In een sober relaas, waarin al leen de feiten en resultaten spra ken van de moed en het doorzet tingsvermogen, betoond bij de in vasie van Noord-Afriika en Sicilë, beschreef Kap.-Lut. H. W. Hette- ma, oud-gezagvoerder van de Probeert U het eens: vraagt jaar gevangenisstraf veroor- jj eenSi aan wje u maar wilt, hoe 1 n«»in*»nnl UiTAfiVtJ Tmoimil- de hoofdstad van Alaska heet. Er zal nauwelijks iemand zgn, die het weet. Als U dan zegt, dat de hoofdstad Juneau is, zult U ten antwoord krijgen, dat men deze naam nog nooit heeft gehoord. Probeert U ook eens te weten te komen, tot welk ras de Alaska- nen, de bewoners van Alaska, be horen, dan zult U op dezelfde on wetendheid stoten. Pas na enige ogenblikken na denken, zal menigeen zich de ro mantische goudzoekershistories uit Alaska herinneren, die jaren „Marnix van St. Aldegende" voor een aandachtig gehoor van dekoopvaardijschepen bevatte, nam leden der havenvereniging „Rot- de „Marnix' deel aan de mvasie terdam", welke rol dit koopvaar- 1 on Cicilie op 10 Juli 1943, die zo- dijschip tijdens deze campagnes &ls de geschiedenis leert, een suc- had gespeeld. Met vier andere Nederlandse scheipen, n.l. de „Dempo" van de Rotterdamse Lloyd en twee K.P.- schepen werd de „Marnix" in 1942 ingedeeld bij een convooi van 52 koopvaardij- en 26 marinesche pen, bestemd voor de aanval op Noord-Afrik^. De „Mjamix"1 bevatte 10 lan dingsvaartuigen en had 3800 man aan boord. De samenwerking tussen de Nederlandse beman ning en de Engelse soldaten aan boord kon niet anders dan buiten gewoon goed genoemd worden, aldus Overste Hettema. Bij Bougie werden, nadat aan vankelijk de toestand daar zeer rustig leek, hevige gevechten ge voerd, zodat men later sprak van de hel van Bougie. De „Marnix" sloeg er zich ech ter goed doorheen en na in Liver pool gerepareerd te zijn werd het schip met 20 landingsschepen voorzien, terwijl ook de signal distributing office daarop geves tigd werd. Het werd tevens in gericht voor het leggen van rook gordijnen. In een convooi dat 40 °/o van het totaal aantal Geallieerde ge^den 111 omlo°P ^aren. 'Overigens schijnt Alaska een onbekend land te zijn; desondanks behoort het tot de rijkste landen ter wereld. En toch wordt dit ces weid. 'Zou deze mislukt zijn, dan zou het volgens Overste Het tema nog drie tot vier jaar ge duurd hebben voor opnieuw tot een invasie had kunnen worden overgegaan Op de avond van de dag, dat Italië zich had overgegeven, was de invasie bij Salerno beraamd, hetgeen de derde tocht was, waar aan de „Marnix" deelnam. Men verwachtte weinig tegenstand, wat echter anders uitliep. De moed van de bemanning werd met 18 bronzen kruizen beloond, een ongekend boog aantal voor een tocht. De interprovinciale raad van de Gemeenschap Oud-illegale Wer kers Nederland heeft naar aanlei- totg Invoering1 van^uRenlewoon k<*'. terwjjl er wintertemperatu- pensioen voor deelnemers verzet ren tot 62 worden waargenomen, en voor hun nagelaten betrekkin- Maar het klimaat geeft niet de geweldig gebied slechts bewoond door 33.000 Eskimo's en Indianen en ongeveer 47.000 blanken, in totaal dus door slechts 80.000 mensen. Hetgeen wil zeggen: i/2o mens op een vierkante kilo meter; het dunstbevolkte land ter wereld. Uitgestrekte gebieden van Alaska zijn volkojnen onbe woond. Wat beweegt de mensheid, dit grote, rijke land te vermijden en het in zekere zin in vergetelheid te doen geraken? Misschien is zijn natuur hieraan schuld? Alas ka is een ruw berglandschap mét hoogten van meer dan 6000 me ter en gletsers, die zich op som mige plekken geheel tot aan de zee uitstrekken. Het ligt hoog in het Noorden, in liet Noordelijkste deel van het rijk van de poolcir kel. De zomers zijn er kort en De belangrijkste onderneming in Alaska is de visserg op tonijn. Deze werpt 55 millioen af, een bedrag, dat gemakkelijk verveel voudigd zou kunnen worden, in dien de visserijen in het bezit der bewoners var Alaska zelf zouden zijn en niet aan Amerikaanse concerns en syndicaten behoor den, welke zich schrap zetten te gen het binnendringen van kolo nisten. De sterkste belemmering wordt volgens „Washington Post" door de transportkosten gevormd, die veel afbreuk doen aan de uit voer naar de Staten. De paar aanwezige spoorwegen behoren aan de staat, hun tarieven zijn acht maal hoger dan die in het moederland. De scheepvaarttarie ven tussen Alaska en de Ameri kaanse havens liggen eveneens veel hoger dan die der andere lijnen. Dit ailes is de oorzaak ei van, dat de kosten voor het levens on|derhoud in Alaska ook hoog zijn. Verder wordt Alaska op po litiek gebied zo stiefmoederlijk be handeld, dat 't doel: er uitsluitend een bron van welvaart, zonden- enig risico voor de Amerikaanse staat van te maken, al te duide lijk aan het licht treedt. Weliswaar bezit het land een wetgevend lichaam, hetwelk door de bevolking wordt gekozen, doch dit is in zijn rechten zwaar be knot. Tegenover dit lichaam be zit de door Washington be noemde - gouverneur in alle kwesties het vetorecht. Bovendien de voorts, dat Generaal Clay, <je militaire gouverneur der Ameri kaanse zóne, uit Washington be richt heeft ontvangen, dat de Duitse agitatie in het Amerikaan se congres een bepaalde geneigd heid aan het licht heeft gebracht om zich tegen verdere voedseltoe- wijzingen aan Duitsland te ver zetten. Newman gaf toe, dat het nog verschillende weken onmogelijk zal zijn het volle rantsoen te ver strekken, doch de bevoking van Groot-Hessen moet „de buikriem toesnoeren en zich erdoor heen slaan". De gouverneur herinnerde zijn toehoorders er voorts aan, dat de V. S. geenszins verplicht zijn het land, dat zij verslagen hebben, te voeden. Groot-Hessen moet alle medelijden met zich zelf vermij den, alle zwarte handel aan de kant zetten, niet hamsteren en al het beschikbare akkerland bebou wen, aldus Dr. Newman. Maandag zal de militaire gou verneur van Beieren, Brigade- Generaal Müller, over RadioMün- ehen spreken. De heer Vinck, Kabinetschef van de Minister van Brandstof, die zich momenteel in Duitsland' bevindt, heeft aan een United- Press correspondent verklaard, dat de Belgische regering een of ficieel verzoek van Sovjet-Rusland verworpen heeft om verplaatste personen, die als mijnwerkers uit Duitsland aangeworven zijn, naar hun vooroariogse verblijfplaats, nu in de Sovjet-zóne gelegen te rug te zenden. Hij verklaarde dat ongeveer 14 dagen geleden mondeling protest werd aangetekend door de Russi sche Ambassade in België. Op 19 April voerde de „Prav- da" aan, dat deze overeenkomst onwettig was zonder instemming van Rusland. De Sovjet-propa- ganda heeft deze arbeiders „sla ven arbeiders" genoemd, en eist ze op als Russische onderdanen. Voor de overeenkomst met de Amerikaanse militaire autoritei ten werd ondertekend, was ze goedgekeurd door het gehele ka- binet, waarin vier communisti sche ministers zetelen, aldus de heer Vinck. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Russen ge zegd, dat we ons niet om de na tionaliteit bekommeren. Het zijn allen vluchtelingen en België is steeds zeer gastvrij geweest. Deze mensen kunnen hier kamen wer ken. De Berlijnse correspondent van het A.N.P. seint; Ofschoon de sprekers zich de jjnnen enkele jaren geschat op I scherpste critiek en vijandige ca honderdduizend uitingen jegens de bezettings- nonoeracunzena. machten veroorloofden, was de communistische meting die Don derdag ter gelegenheid van de partijdag der Duitse communis tische partij in de Britse zóne te Solingen gehouden werd een vrij matte Vertoning. Minder dan tien duizend man trotseerden op het met rode vanen versierde plein de regen om de communistische leider Max Reimann te horen uit roepen, dat de Amerikanen niet waren gekomen om Duitsland van Hitier te toevrgden, doch om Duitsland geen kans te geven weer als concurrent op de wereld markt op te treden. Reimann verweet dat het zich van de aan vang af door verkeerde Duitse raadgevers heeift laten voorlich ten. De vijandige stemming van het publiek tegenover het Britse mill De vier Sultans van Oost-Bor- nea hebben op 12 Mei te Samarin- da een overeenkomst getekend tot vorming van de Staat Oost- Bomeq gelijk aan West-Borneo. Het ligt in de bedoeling een sta tuut gelijk aan dat van West- Borneo, met de Nederlandse Re gering te tekenen. Dit werd Vrijdag bekend ge maakt op een persconferentie, ge houden door twee broers van de Sultan van Koetei, die Vrgdag- middag door Dr. Van Mook ont vangen zgn. Samarinda zal de hoofdstad worden van de nieuwe Daerah. Het gebied telt 350.000 inwoners, waarvan. 200.000 in het Sultanaat Koetei en heeft een oppervlakte van 100.000 vierkante km. voeren, de toelating tot de zóne geweigerd had. Ook een sociaal-democraat voerde het woord. Hij richtte zich voornamelijk tegen de politiek van Schumacher, die hij verweet een nieuw chauvinisme in het Duitse volk aan te wakkeren. Scherpe critiek 'werd tijdens de meting geuit op de verheffing van Frankfort tot administratieve hoofdstad der twee zónes. Het meest opmerkelijke was, dat in de redevoeringen slechts terloops ge sproken werd over de voedsel situatie. Het Amerikaanse tijdschrift „Life" en de „New York Times" hebben aangekondigd, dat zij de publicatie-rechten voor de V. S. verworven hebben van de oorlogs- memoires van Winston Churchill, die reeds gedeeltelijk op schrift gesteld zijn. Voor deze rechten is meer dan een millioen dollar be taald. De memoires zullen begin- taire bestuur kwam tot uiting in nen in de jaren voorafgaande aan het gejoel, dat opsteeg toen werd de tweede wereldoorlog, medegedeeld, dat het aan Pieck I Life en de New York Times en Grotwohl, Berlijnse leiders der I verwachten in Januari 1948 met socialistische eenheidspartij, die de publicatie van het eerste deel op deze meting het woord zouden i te beginnen. gen .aan de secretarissen van de diverse Kamerfracties der poli tieke partijen een telegram ver zonden, waarin hij mededeelt zich te scharen achter de nota daar over van de Stichting 19401945. De raad dringt aan op aan vaarding der daarin voorgestelde wijzigingen. Ingesteld is hij Ministeriële be schikking; een inspectie voor de mobilisatie in Nederland, opge nomen in de staf van de adjudant- generaal der Kon. Landmacht. Deze inspectie heeft tot taak alle maatregelen te bestuderen, stimuleren en coördineren, welke nodig zijn voor en venband hou den met de demobilisatie en het terugbrengen in de burgermaat schappij van oorlogsvrijwilligers, dienstplichtigen en reserve-perso neel. Zij beoogt contact te zoe ken en. overleg te plegen met civiele overheids- en particuliere instanties, die ermede toelast zijn de demobilisatie en het terug brengen in de burgermaatschappij door te voeren en uit te werken. Tot inspecteur voor de demo bilisatie in Nederland, die zijn werkzaamheden verricht in nauw overleg met de inspecteur voor de demobilisatie in Ned.-Indië, is be noemd kolonel J. M. A. Goede- waagen. doorslag. Want Alaska ligt tus sen de 60e en 70e breedtegraad. dus> op dezelfde hoogte als Nood wegen, Zweden en Finland. Theodore Roosevelt, die tijdens zijn presidentschap (van 1901 1909) zijn medeburgers voor dit „territorium" wilde interesseren, noemde het „Nieuw-Scandinavië", zonder echter meer succes te heb ben dan zijn voorgangers en op volgers. Sedert de U.S.A. in 1867 Alaska van Rusland kochten, is de blanke bevolking aldaar slechts heel weinig toegenomen. Alaska zou het eigenlijke kolo niale gebied der U.S.A. worden. De methodes, welke aangewend werden om het land te kolonise- renj, beantwoordden geenszins aan de wens der Amerikaanse kolo nisten voor een vrije ontplooiing. Weliswaar kregen zij de beschik king over land en visplaatsen, maar bijna uitsluitend in het ijs koude Noorden. Alle gunstige regionen heeft de regering voor zichzelf gereserveerd. Een bepaling schrijft voor, dat langs bevaarbare wateren de en kele nederzettingen der kolonis ten 500 meter van elkaar ver wijderd moeten liggen, teneinde de vorming van landelijke ge meenten onmogelijk te raaken. 98 Procent van het land behoort thans nog aan (de staat. De bewoners van het beroemde Montmartre te Parijs zijn een nieuwe phase ingegaan van hun werkzaamheid in de onderwereld. Tot voor enige weken was de zwarte handel de voornaamste bron van inkomen in Montmartre. Deze handel ligt in deze wijk nog wel niet stil, maar heeft zijn voornaamste project verloren, nu het Franse tabaksrantsoen ver hoogd is en er geen Geallieerde troepen met beter soort sigaret ten meer zijn. Honderden figu ren uit de onderwereld, die sinds de bevrijding van de handel in zwarte sigaretten hebben geleefd, moeten nu naar een andere bron van inkomsten zoeken. De ge bruikelijke oplossing is roofpar tijen, waarfbij de wapens te pas komen. Montmartre is voor de nachtelijke wandelaar thans niet pluis. Veel burgers verlangen heeft Alaska een afgevaardigde terug naar „de goede oude tijd"', bij de Amerikaanse regering, j toen de zwarte handel nog leef- maar diens invloed is gering. Er woedt verteld, dat hij de 1 de". De politie oefent verscherpt toezicht uit. Laatst op een nacht werden bij een schermutseling van jongste verhoging van 4o °P j 1% uur 7 politie-agenten gewond, de scheepvaarttarieven voor Alas- een café bij Place Pigalle. ka, die op zichzelf al hcog zijn, het voornaamste verzamelpunt pas uit de pers te weten zou zijn vooi' verloftroepen in de dagen gekomen. na de bevrijding, binnendrongen. Deze toestanden zullen nu aan- De café's, die voorheen overwe- zienlijk worden verbeterd Al tij- gend door militairen werden be- dens de oorlog werd een autoweg van de Staten, langs de Canadese kust naar Alaska en een serie vliegvelden aangelegd. De openbare critiek heeft on langs de staatssecretaris van Bin nenlandse Zaken, waaronder het territorium Alaska valt, ertoe bewogen bekend te maken, dat in Washington een verandering van het statuut wordt overwogen. Het plan bestaat, Alaska een soort autonomie te verlenen. Bo vendien zal er meer en vooral be ter land aan kolonisten worden afgestaan. (Unicos Press). NIEUWE BELASTING TE HILVERSUM. Het gemeentebestuur van Hil versum voerde met ingang van Vrijdag een nieuwe belasting in en wel op het stallen van rijwie en. De rijwielbewaarders zijn thans verplicht contröle-kaartjes van de gemeente te gebruiken en voor elk gestald rijwiel twee cent aan de gemeente af te dragen. Zij mogen zelf vijf cent rekenen en niet aandringen op het geven van fooien. zocht, leven nu bijna uitsluitend van opzichtig geklede bqnzen uit de onderwereld, die namen dragen als „.Senator", „Regenjas", „Pe ter de Vos". Behalve de verkoop van siga retten is ook de zwarte handel in sterlingen en dollars in de buurt van de Grand Opera en bij de Madeleine aan het verdwijnen sinds de man, die de meeste de viezen verschafte, gearresteerd is en de houding van regering en politie scherper is geworden. Een paniek begint zich meester te maken van de inwoners der Voor-Inidsche stad Lahore, waar reeds drie dagen een steeds feller wordende burgerstrijd woedt en reusachtige branden een rookko lom doen opstijgen, die kilometers ver in de omtrek zichtbaar is. Behalve de tempel en de zijde- markt, die in lichterlaaie staan, zijn er in 12 verschillende delen der stad winkels en huizen in brand gestoken en Vrijdagmiddag breid den de gevechten en het brand stichten zich uit naar nieuwe stadskwartieren. Er werden vgf personen neergestoken en ten min ste zeven anderen werden gewond. De bevolking is door razernij aan gegrepen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1