m ifl v* VERKLARING VAN MARSHALL Triomph der beschaving Binnenlands Nieuws* VLituws in cnlcctc ce>g>e>lf II tl 5>j r M weersverwachting WOENSDAG 7 MEI 1947. Resoluties Indonesische arbeiders ^f44!44!44!44!44!44!44!44!44!44!44!4^4!44!44!44!44!44!44!44!44!44!' Nieuwe deblokkering in België Verklaringen van Stassen Moderne smokkelmethodes Socialistische critiek op Ramadier Min. Beel en Jonkman te Singapore De politieke crisis in Frankrijk De uitgifte van een Nederlandsche dollarlening in de V. S. DOODVONNIS VOLTROKKEN 1 o w—I Jlfli't 2 - T-\l 'r p ft fel Jski 3 iafl Frankeering bij Abonnement - Temeuzen. medegedeeld door bet K.N.MI. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. In de ocbtend hier en daar ne vel of mist, overigens op vele plaatsen aanv. vrij zonnig weer doch later ook daar toen. be wolking. Plaats, regen of en kele buien. Zw. tot matige wind overw. uit Oostel. richtingen. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 496. Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzendingen adverten ties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur van dit Blad 10 ct. meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 p De Amerikaanse Ministei van Buitenlandse Zaken, George Mars hall, heeft de waarschuwing uit gesproken, dat „de situatie in de wereld geheel op losse schroeven zou komen te staan, indien de Verenigde Staten het vredesver drag voor Italië niet zouden be krachtigen. We zouden dan weer zijn begonnen met onze houding van 1920" (n.l. de verwerping van de Volkenbond Marshall legde zijn verklaring af voor de Senaatscommissie voor Buitenlandse betrekkingen der- Ver. Staten. Deze commissie stelt een enquete in over de ver dragen met Bulgarije, Hongarije, Italië en Roemenië, welke verdra gen vervolgens in de Senaat in discussie komen om daarna even tueel geratificeerd te worden. Ek verdrag moet tweederde van het totaal aantal door de Senatoren uitgebrachte stemmen op zich ver enigen en het is de Senaatscom missie gebleken, dat tegen het verdrag met Italië een zodanige oppositie bestaat, dat het niet zeker is, of het vereiste stemmen- aantal bereikt wordt. Marshall verklaarde intussen, dat uitblijven van de ratificatie de ernstigste gevolgen kon hebben. ,jDe wereld zou alle vertrouwen in <mee leiding verliezen. Voor mij, al» Minister van Buitenlandse Zaken, zou het zeer ernstg zijn, wanneer thans deze zaak niet in het reine zou komen." Marshall ontkende, dat het voor de Verenigde Staten mogelijk zou zijn nieuwe voorwaarden met betrekking tot Italië te dicteren. Mashall heeft de commissie een brief van President Truman voor gelézen, waarin deze zegt, dat onmiddellijk bekrachtiging der- verdragen „van vitaal belang is voor onze buitenlandse politiek Toen de voorzitter der commissie senator Vandenberg, Mashall vroeg of uitstel der ratificatie tot na de totstandkoming van al gehele overeenstemming ook inzake Duitschland en Oostenrijk de kansen om met betrekking tot Duitschland en Oostenrijk een accoord te bereiken, al dan niet zou vergroten, gaf de Minister ten antwoord, dat naar zijn me ning uitstel resp. verwerping „buitengewoon gevaarlijk" zou zjjn voor de kansen op succes in- INDONESLË. Tijdens een massavergadering van arbidersafgevaardigden te Fort de Koek, werden de volgen de resoluties aangenomen: 1. De vergadering verklaart zich tegen behandeling en uitvoe ring van artikel veertien van Linggadjati (teruggave van eigendommen aan niet-Indone- siërs) voordat de artikelen een tot en met dertien tenvoUe zin uitgevoerd. 2. De vergadering verklaart zich eveneens tegen uitvoering van artikel veertien voordat de Nederlandse troepen de republiek verlaten hebben. 3. Instemming wordt betuigd met de houding van de Sarboepri (iSerikat Boeroeh Perköboean Re- poeblik Indonesië), de centrale organisatie van Indonesische ar beiders. Een Egyptenaar kan een Egyptische jongedame zijn X arm aanbieden, maar mag zij deze accepteren, als zij voor eerbaar wil doorgaan? Deze vraag heeft de Egyp- X tische justitie onlangs veel hoofdbrekens gekost. Aan de Pelgrimspoort van Suez X arresteerde een verontwaar- digde Egyptische agent van politie n.l. een meisje, dat met een man, die niet haar X echtgenoot was, arm in arm liep Het kantongerecht be- strafte de jongedame wegens X „onfatsoenlijk gedrag op de A openbare straat" met 2 pond sterling. Op het Hof van I? Appèl verklaarde de veront- X waardigde Hermandad, dat A het „niet strookte met de Y Egyptische zeden, dat een X jong meisje een man op straat zo goed als omarmt." Inderdaad in Egypte v lopen de echtelieden in het X openbaar altijd op een eer- A biedige afstand, van min- Y stens twee meter, van elkaar. X Alsdus zag de situatie er A somber uit voor de veroor- Y deelde, totdat haar advocaat 'j' een -goede inval kreeg. „Zijn X wij, Egyptenaren," aldus A vroeg hij den rechter, ,,min- X der beschaafd dan de Euro- A peanen? In alle Westerse Y landen is het arm-in-arm Y ilopen een erkend gebruik!" X Dit argument maakte indruk oip den rechter. De straf ,j, werd kwijtgescholden. X (Unicos.) zake Duitschland en Oostenrijk. „De situatie zou zo hachelijk worden, dat ik niet zou weten, hoe wij met de onderhandelingen verder zouden moeten gaan" „De zakemop-hun beloop te laten zou het gevaarlijkste ding ter wereld zijn." Toen men Marshall's opinie over de kwestie Triëst vroeg, ant woordde hij, dat, indien het ver drag voor Italië niet spoedig geratificeerd zou worden, men ook in deze materie „van kwaad tot erger" zou vervallen. Vervolgens was de beurt aan de voormalige Minister van Bui tenlandse Zaken der V. S., James Byrnes, om een verklaring af te leggen. Hij sprak in dezelfde geest als Marshall. Byrnes ver dedigde het verdrag met Italië puntsgewijze. Naar zijn mening is het niet mogelijk onder de ge geven omstandigheden een beter verdrag op te stellen. Ook hij was van opinie, dat niet-ratificatie van het verdrag een regeling inzake Duitschland en Oostenrijk zou kunnen ver hinderen. Ongeveer 20.000 arbeiders in de staalindustrie te Bilbao zijn in staking gegaan. Het conflict is ontstaan door maatregelen, die genomen zijn tegen de arbeiders, die op de eerste Mei zijn wegge bleven. De civiele gouverneur van Bilbao had bevel gegeven dat de 14.000 arbeiders, die de dag vrij genomen hebben, ontslagen moesten worden. Naar verluidt staat de staking onder leiding van communisten socialisten en Baskische leiders. Er zijn veel arrestaties verricht, doch er worden geen incidenten gemeld. Naar de Cite Nouvelle bericht, zal de Minister van Financiën eerstdaags overgaan tot een nieu we deblokkeering van de in ver band met de muntsanering vast gezette gelden. Alle rekeningen van fr. 10.000 zullen o a. geliqui deerd worden. Haroild Stassen, mogelijke can- didaat der republikeinen voor het Presidentschap der V. S., heeft na zijn terugkeer van een tocht door Europa op een persconferen tie te Washington het volgende verklaard: „Met volledige erken ning van de moeilijkheden, die ons wachten, ben ik toch de optimis tische mening toegedaan, dat wij voor tenminste een gehele gene ratie de vrede kunnen winnen. Wat daarna gebeurt, ligt meer op het terrein van anderen om te bepalen. Stassen drong meer aan op een positieve dan een negatieve bui- tenlandscbe politiek. Op de vraag of hij President Truman's doctri ne een negatieve politiek achtte, antwoordde Stassen: „Inderdaad" Tijdens een voorstelling in de Amerikaanse bioscoop te Cairo is een bom ontploft, waardoor tien personen werden gewond. Dinsdag werd de elfde ver-jaardag van Koning Faroek's troons bestijging gevierd. De bioscoop staat in een druk winkelcentrum van CaSro. Bij de explosie werden twee personen gedood en 30 gewond, aldus latere officiële cijfers. Tien vrouiwen behoren tot de gewonden. Naar radio Stockholm meldt stelt de uitvoerende commissie der internationale commissie voor criminaliteit thans te Stockholm de agenda op voor een wereldcon ferentie van de politiecommissie, welke in Juni te Parijs zal worden gehouden. De voorzitter van de commissie het hoofd der Belgische politie Fleurand Levage, verklaarde, dat reeds een daling van de crimina liteit valt waar te nemen, doch dat het moeilijkste werk eerst komt, wanneer de grenzen wor den opengesteld. Devage verklaarde voorts, dat de commissie zich niet bemoeit met politieke misdrijven. Overblijfselen ,van mensen beenderen, daterend uit het prae- historisch tijdperk zjjn dezer dagen in de streek van Lunenburg gevonden. Het zouden de oudste tot nu toe ontdekte menselijke skeletten zjjn. Officieel wordt meegedeeld, dat zestien Arabieren die uit de strafgevangenenis te Acre bij de aanslag door de Joodse verzets lieden zijn ontsnapt, weer gevat zijn 167 Arabieren zijn nog op vrije voeten, terwijl geen enkele van de negen-en-twintig joodse verzetslieden, die thans door ge heel Palestina gezocht worden, in hechtenis kon worden genomen. Ongeveer 15.000 arbeiders hebben te Wenen gedemonstreerd tegen de voedseldistributie, waar bij de laatste weken aardappelen noch vlees zijn verstrekt, en heb ben voor het hoofdkwartier van de vakvereniging twee uur lang in spreekkoor de woorden „alge mene staking" geroepen. Zij gingen rustig uiteen, toen Honner, de communistische Mi nister van Binnenlandsche zaken in de vroegere -voorlopige rege ring, voorstelde om tegen Dinsdag 8 uur een vergadering van de cen trale vakverenigingsraad hijeen te roepen. Zes mannen, die onder leiding stonden van een voormalig Brits onderzeeboot-officier, hebben voor het gerecht te Wareham bekend schuldig te zijn aan smokkelen van goederen uit Frankrijk naar Engeland. Drie leden van de bende, in marine-uniformen, had den een Franse zakenman te Cherbourg een order opgedragen voor levering van een partij ster ke drank voor het Britse slagschip Vanguard, dat de Koninklijke Fa milie naar Zuid-Afrika zou bren gen. De bestelde partij werd onder toezicht van de Franse douane aan boord van een barkas gebracht. Ter hoogte van Dor setshire kwam 'n landingsvaartuig langszij, waar de smokkelwaar werd overgeladen en naar de En gelse kust getransporteerd om daar aan land gebracht te worden op een strandgedeelte, dat nog niet van mijnen was gezuiverd. Een andere maal kreeg de Franse zakenman opdracht voor levering van een partij sterke drank, zoge naamd voor het Britse slagschip Pocolossus. De Britse douane legde zich, toen men lucht gekre gen had van het aan de kust komen van een landingsvaartuig, in hinderlaag en slaagde er ten slotte in de smokkelaars op hee- terdaad bij het vervoer landin waarts der smokkelgoederen, te betrappen. De raad van de socialistische federatie van de Seine heeft met 7367 tegen 3814 stemmen een mo tie van Marceau-Piverte, de secre taris-generaal aanvaard, waarin het aftreden van de Minister- President, Ramadier, wordt ge- eist. In de motie wordt verder critiek geleverd op de houding van de parlementsfractie en van socialistische Ministers. De poli tiek van de partij moet volgens de motie bepaald worden in het kader van de vroegere beslissin gen. Na het ontslag van Rama dier zou, volgens de motie een nieuwe regeering gevormd moeten worden, met als doelstellingen: inkrimping van militaire credie- ten, vrede in Indo-China. ver hoging van de koopkracht der arbeidende klasse bij een verho ging van productie, coördinatie van socialistische en democrati sche krachten van geheel Europa voor een internationale politiek, welke onafhankelijk zou zijn van de twee tegenover elkander staande grote mogendheden. VIJF PERSONEN DOOR PROJECTIEL GEWOND. Maandagavond te 17.30 uur heeft een ernstig ongeval plaats gehad te Bantega (gemeente Lem- sterland). Een vijftal personen probeerde een projectiel, vermoe delijk een vliegtuiggranaat te demonteren. Het projectiel, dat in de N.O.-polder gevonden was en mee naar huis werd genomen, ex plodeerde. Vijf personen werden hierdoor gewond en moester 'naar het ziekenhuis te Sneek worden overgebracht. Twee hun ner waren zwaai, de anderen licht gewond. Ogenblikkelijk levensgevaar is niet aanwezig. ZELDZAAAM JUBILEUM. Dezer dagen herdacht het echt paar D. LarosDamen te Kaats heuvel de dag, waarop het 67 y2 jaar geleden in het huwelijk trad. ONGEVAL TE BANTEGA Een vijftal jeugdige personen waren te Bantega aan het spelen met een handgranaat Plotseling explodeerde de handgranaat. Alle vijf de jongens werden ge wond, waarvan twee zeer ernstig. Ze werden naar een ziekenhuis vervoerd. JONGETJE OMGEKOMEN. Tijdens de plechtigheid bij het monument voor de gevallenen te Laren fN.-H-.l liepen het 3-jarig zoontje van de heer v. d. Z. te Laren met het eveneens 3-jarig zoontje van de heer v. d. V„ spelenderwijs onder een juist pas serende vrachtauto, bestuurd door de heer De L. uit Laren. Het eerstgenoemde jongetje werd op slag gedood, terwijl het tweede kind, dat eveneens gegre pen werd. wonder boven wonder met de schrik vrij kwam. TWEE KINDEREN DOOI? LANDMIJN GEDOOD. Maandagavond zijn onder de gemeente Asten (Nrd-Br.), drie kinderen uit Nederweert, respec tievelijk 7, 12 en 13 jaar oud, door een ontploffende landmijn getrof fen. De jongste twee kinderen werden op slag gedood. De oud ste werd in zorgwekkende toe stand naar het ziekenhuis in Weert vervoerd. Volgens ver klaringen van deze laatste had den de kinderen de landmijn in de Peel gevonden. IN BiRAND GEVLOGEN MEISJE OVERLEDEN. Het 5-jarig meisje L. C. van B., die, Zondagmiddag in de ouderlijke, woning aan de Ker stand van de Berghelaan te Rot terdam in brand geraakte door dat haar kleren in aanraking kwamen met een brandend elec- trisch kacheltje, is Zondagnacht tengevolge van de bekomen brandwonden overleden. KORDATE TUINDERSVROUW ONDER HAAR AUTO VERONGELUKT. Dinsdagmiddag reed de 44- jarige weduwe E. StolkKlok uit Ridderkerk met haar- vrachtauto, welke met brandstoffen was ge laden, op de Oudelandse weg. Op een gegeven ogenblik kon zij, bij het rijden door een kuil jn de weg, het stuur niet meer houden ten gevolge waarvan de wagen in de langs de weg lopende wetering reed. De naast haar zittende knecht wist nog uit de cabine te springen, doch de bestuurster ge raakte klem onder de auto. Eerst na 20 minuten werken gelukte het haar te, bevrijden, de levensgees ten waren echter reeds geweken. De overledene leidde zelf haar tuindersbedrijf, nadat haar man op 8 Mei 1945, dus enige dagen na de bevrijding, bij een treffen tussen ae Binnenlandse strijd krachten en een groep Duitsers was gedood en vervoerde zelf de tuindersproductcn per vrachtauto naar de veiling. Zij laat twee jeugdige zoons na. VUURGEVECHT IN DE WOUWSCHE PLANTAGE. Onlangs kwam het op een nacht nabij Roosendaal in de bos sen van de Wouwsche Plantage tot 'n vuurgevecht tussen grens beambten en pseudo-commieaen. Twee commiezen, die op het oor logspad waren tegen smokkelaars en zich verstopt hadden, hoorden plotseling enige mannen een groep smokkelaars toeroepen „Halt commiezen". Zij begrepen dat pseudo-ambte- naren aan het werk waren, die het op de vracht van de smokke laars gemunt hadden. De echte mannen der wet sprongen uit hun schuilhoek te voorschijn en som meerden hun „collega's" zich te legitimeren. Een zestal revolver schoten was het antwoord op deze sommatie. De commiezen beant- Op hun reis naar Batavia zijn de Ministers Beel en Jonkman te Singapore aangekomen De Nederlandse gasten verblijven in het huis van de Gouverneur. Zij hopen op 7 Mei naar Batavia te vertrekken. Reuter meldt, dat de Franse werkgeversbond geweigerd heeft aan de eis der vakverenigingen tegemoet te komen om een pro ductie-bonus voor alle Parijse me taalbewerkers toe te staan. Dit zou aldus de werkgeversbond, neerkomen op loonsverhoging en daarin dient de regering te be- slissen Deze beslissing der werkgevers, aldus Reuter, heeft de taak der genen, die een compromis tussen de opvattingen der communisten en der regering willen tot stand brengen, verzwaard. Het com promis zou tot bedoeling hebben de communisten in de gelegenheid te stellen opnieuw deel van de regering uit te maken. reriistratie-procedure te bespoedi gen, opdat 'de uitgifte der obliga ties op de markt reeds tussen 15 en 20 Mei. a.s. zal kunnen plaats vinden, terwijl dit normaal eerst na drie weken zou kunnen ge schieden De lening zal geëmitteerd wor den door de firma Kuhn Loeb Company. Men veronderstelt, dat de rentevoet 3% °/o zal bedragen. Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat Nederland Dinsdag bij de Securities Exchange Com mission de registratie heeft aan gevraagd van een 10-jarge dollar obligatie-uitgifte van 20 millioen dollars. Naar voorts wordt vernomen, kan de offciële toestemming van de S.E.C. ieder ogenblik worden verwacht. Er zouden pogingen in het werk worden gesteld om de H. M. de Koningin heeft afwij zend beschikt op het gratiever zoek van A. Hanrebomee, tot de doodstraf veroordeeld bij senten tie van het Bijzondere Gerechts hof te Amsterdam. Het doodvonnis is Zaterdag ochtend voltrokken. Hanrebomee woonde te Velzen, was lid van de N.S.B. en te Am sterdam ais inspecteur van poli tie gedetacheerd bij de „Sicher- heiitspolizei", in welke functie hij nauw samenwerkte met de S. D Hij nam zelf aan arrestaties deel en maakte zich ook schuldig aan mishandeling. Voorts leidde hij in verschillende plaatsen in N.-(Holland huiszoekingen. Tal lozen vielen als zijn slachtoffer De Engelse Minister van Bin nenlandse Zaken heeft de dood straffen voor Thomas John Ley, voormalig Minister van Justitie van Nieuw-Zuid-Wales, en Law rence John Smith, die veroordeeld waren wegens moord, waarbij het lijk van de vermoorde in 'n kalk put in Surren werd gevonden, op geschort. Twee artsen bevonden Ley ten tijde van de moord krankzinnig. De Minister van Binnenlandse Zaken beval voor Smith, naherziening van de kwes tie, wijziging van de doodstraf in dwangarbeid voor het leven aan. Beiden zouden 15 Mei a.s. wor den gehangen. iVf i- •</ei 'ril I ii u i i 2 3, V( i It li (P ej dl IC b<3 Pi

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1