De Merdeka over de reis v?n Dr. Beel DE CONFERENTIE VAN MOSKOU Nieuwe crisis in Geallieerde Kommandantura kieuws ito e>toUele> cztytts DONDERDAG 24 APRIL 1947. INDONESIË Prins Bernhard stichting. Geen bijzondere ongerustheid over Krakatau- eruptie. Het Gouverneurschap van Triest. De handelsgeest der Canadeezen. Blum over Wallace. Mysterieuze ontploffing bij Troyes Wallace spreekt te Parijs De Eerste Kamer en de naamvalsuitgangs n Het Fransche broodrantsoen Frankeering bij Abonnement - Temeuzen- WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Harde wind. Aanvankelijk' stormachtige, in den loop van den dag iets in kracht afnemende wind tus- schen Zuid-West en West. Wis selende bewolking met enkele buien Iets lagere temperatuur. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 486. Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertentie» tot des namiddags 4 uur. iubriek kl. advertenties: 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver- melding- brieven onder nr Bur. van dit Blad 10 ct. meer. Verschijnt dagelijks Druk kerjj N.V. Firma P. J. van de Sande - Temeuzen. - Ibonnementsprj)* f 3,25 per kwartaal. Het te Batavia -verschijnende blad .Merdeka" schrijft: ,jDe met elkaar in verhand staande politieke situaties iii Ne derland en Indonesië hebben de laatste dagen veel geruchten over mutaties in Nederlandsche regee- rimgskringen en in de hoogste Nederlandsche legerleiding in In donesië doen ontstaan. De situa tie wordt hoe langer hoe meer vertroebeld, daar de partij, die tegen de politiek van Dr. Van Mook gekant is een geheime cam pagne voert om hem ten val te brengen Zelfs Pröf. Gerbrandy noemde de door Dr. Van Mook cs gevolgde politiek onomwon den ,.een afschuwelijk regiem". Overigens is het wenschelijk, dat de Nederlandsche regeering Indonesië komt bezoeken, zooals ook reeds door den republikein- schen Minister van Voorlichting is verklaard. Linggadjati kan niet slechts uitgevoerd worden door vergaderingen van het kabi net en door wijzigingen aan te brengen in de belangrijke func ties. welke betrekking hebben op de Nederlandsch-Indonische ver houding. Vooral niet door booze woorden zooals Sjoerd Geribrandy het voor de microfoon deed en door te denken, dat met kruide nierspolitiek nog wat uit te halen valt, zooals twee of driehonderd jaar geleden. Wij moeten de komst van pre mier Beel en Minister Jonkman als een goed streven aanmerken. De kennis van de hier te lande heerschende toestanden zal ae positie der Nederlanders, die func ties bekleeden in de hoogste staatsleiding en thans P°£"^eo aanwenden om een goede op - sing te vinden in het politieke ge- aclSl met Indonesië versterken, zoodat zij geen intimidatie poli tiek e.d. behoeven te voeren, daar zoo'n politiek geen hechte relatie, maar het tegendeel ervan zal brengen." periode van activiteit te verwach ten was. Als resultaat van een nauwkeu rige bastudeering van dezen vul kaan meende de vroegere leider van het vulkanologisch onder zoek, Dr. R. W. van Bemmelen, in 1941 te mogen concludeeren, dat de Krakatau-groep met het ontstaan van Anak Krakatau in een geheel ander ontwikkelings stadium is gekomen dan dat waarbij in 1883 de omliggende gebieden werden geteisterd. Wat betreft de in het bewuste bericht genoemde Amerikaansche voorspelling, dat Java voorbereid moet zijn op een nieuwe serie erupties in 1947, kan worden me degedeeld, dat op Java sedert '30 gemiddeld zes vulkanen per jaar erupties en verhoogde werking hebben vertoond. Deze voorspel ling levert dus geen nieuwe ge zichtspunten op, en de hernieuwde werking van den Anak Krakatau krijgt hierdoor geen bijzonder onheilspellend karakter. Naar verluidt zijn ongeveer 10 leden van de Spaansche poli- tietroepen en minstens een tien tal verzetslieden hij een groote zuiveringsoperatie tegen guerilla- strijders in het heuvelachtig ge bied van Valencia gesneuveld. Enkele malen zouden gevangenen zonder vorm van proces doodge schoten zijn Berichten uit Va lencia wijzen erop. dat de gueril- lastrijders alle leden van de com munistische partij zijn en hun acties geleid worden door de par tijorganisatie binnen en huiten Spanje. De Minister van Justitie heeft zijn goedkeuring gehecht aan de groote landelijke loterij, welke de Prins Bernhard-stichting orga niseert. Vijf series elk groot 60.000 loten a ƒ1, zullen worden uitge geven. In elke serie kan als eerste prijs 5000 worden gewon nen. Het totaal bedrag aan prij zen per serie bedraagt 14 250. De prijzen zullen niet in geld wor den uitgekeerd doch in overleg met de winnaars worden besteed. Naar aanleiding van het be richt dat de Krakatau teekenen van hernieuwde activiteit ver toont deelt men zooals wij reeds erder berichtten, van de zijde van het vulkanologisch onderzoek van den dienst van den mijnbouw mede, dat er geen bijzondere redenen tot ongerustheid behoe- ven te bestaan. Sedert het ontstaan van den Anak Krakatau in 1921 tot 1942, heeft deze vulkaan reeds meer of minder spectaculaire, doch onge vaarlijke perioden van activiteit vertoond; de Anak Krakatau is gedurende het genoemde tijdperk nog ieder jaar in werking ge weest, zoodat ook dit jaar een Voorbereidingen voor vertrek. De plaatsvervangers der vier Ministers van Buitenlandsohe Zaken zijn gisteren bijeengkomen onder voorzitterschap van den Amerikaanschen gedelegeerde Murphym. Zij stelden een over zicht samen van punten waarover wel en niet overeenstemming was bereikt ten aanzien van het ver drag met Duitschland, voor dis cussie door de Ministers zetf. Naar de correspondent van N. B. C. Robert Magidoff, via radio Moskou meldt, is het vlieg tuig van Marshall onderweg naar Moskou om hem naar huis te brengen Voor Bevin en Bidault worden treinen in gereedheid ge houden om hen naar huis te bren gen. De Russen bereiden zich voor op een groote afscheidspartij, wellicht hedenavond of zelfs reeds Woensdagavond, aangezien Bi dault vastbesloten is de Russische hoofdstad niet later dan Donder dagavond te verlaten, aldus Ma gidoff. Het is zelfs nu niet mo gelijk de resultaten van de con ferentie overzien, aldus Magidoff, daar ten aanzien van de werke lijk ivtale kwesties geen resulta ten hekend gemaakt zijn, terwijl hetgeen op de laatste drie zittin gen van de conferentie verhan deld is, een geheim is van een handvol menschen die niet zullen spreken. ,,De Ministers zijn thans hijeen om te decideeren hoe lang zij nog zullen blijven en wat zij nog zul len kunnen doen ten aanzien van Duitschland". Afnerikaansche candidaten. De Vereenigde Staten hebben twee candidaten gesteld voor het gouverneurschap van Triëst, na melijk Graaf Carl August Ehrens- vard van Zweden en Generaal- Majoor Otto Ruge, opperbevel hebber van de Noorsche strijd krachten, aldus meldt de New- York Times. Trigve Lie, de secretaris-generaal van de V. N. zou beide candidaten hebben aan bevolen. Herschel Johnson, de Amerikaansche plaatsvervangen de afgevaardigde hij den Veilig heidsraad, heeft de namen dezer candidaten informeel aan de ver tegenwoordigers der Groote Vijf voorgelegd. De heer Van Leer is met het door hem gecharterde K L.M.- vliegtuig „Twenthe", Woensdag den 23sten April om 9.30 uur te Calcutta gearriveerd. In gezaghebbende kringen te Washington is Dinsdag- ver klaard, dat na het bezoek van Maurice Frere, den gouverneur van de Nationale Bank van Bel gië, België naar alle waarschijn lijkheid binnenkort een aanvraag hij de Wereldbank zal indienen voor een belangrijke leening. Drie personen werden ge dood en acht ernstig gewond bij een ontsporing vap een personen trein in de omgeving van Parijs. De oorzaak van het ongeluk is niet hekend. De Russische commandant van Berlijn, Generaal Kotikof heeft de Britsche militaire politie ervan beschuldigd, dat twee ser geants van het Roode Leger ge slagen zijn door deze politie, waardoor een van hen een oog heeft verloren. Op de vergade ring van de Geallieerde komman- datura eischte Generaal Kotikof een onmiddellijk onderzoek van deze incidenten# die naar hij ver klaarde, voorgevallen zouden zijn te Spandau, in de Britsche sector van Berlpn, waar de beide ser geants gestrand waren omdat hun vrachtauto zonder benzine stond. Springstof-deskundigen van de Britsche vloot zijn thans bezig met opruimingswerkzaamheden op Helgoland. In de komende dagen zijn in verhand hiermede nog explosies te verwachten, al dus is te Cuxharven medegedeeld. Hiermede is waarschijnlijk een verklaring gegeven van de explo sie. waardoor, volgens eei^ler be richt, de bevolking van Cuxhaven Dinsdagavond werd opgeschrikt Volgens een te Sofia uitge geven communiqué is een groep van 160 Grieksche verzetslieden op 18 April bii het dorp Petrovo over de Zuid-Westelijke Grieksch- Bulgaarsche grens gekomen Zij waren twee dagen lang door Grieksche regeeringstroepen in de Macedonische provincie Serres achtervolgd. De groep werd door de Bulgaarsche grenswacht ont wapend en in het binnenland ge- intern eerd. Waarschijnlijk zal aan den vooravond van de op Pinksteren te houden nationale conferentie der Labourpartij in Engeland, door de aanstaande publicatie van een manifest van een groep link- sche parlementsleden der Labour partij over „de onmiddellijke re medie tegen de economische cri sis" een politieke sensat'e worden veroorzaakt. In dit manifest wor den voorstellen gedaan om Enge- land's huidige economische crisis op te lossen. Kostte hun land 16 inillioen dollar! De handelsgeest der Canadee- sche soldaten die in Nederland vochten, kost de Canadeesche regeering zestien millioen dollar De soldaten ontvingen in Neder land guldens, die door de Cana deesche regeering met Canadee sche dollars waren betaald. Toen zij naar huis terugkeerden wissel den zij hun guldens voor dollars in. Het bleek dat veertig millioen gulden meer werden ingeleverd dan oorspronkelijk waren ge kocht. De Nederlandsche regeering wilde wel het oorspronkelijke bedrag inwisselen, maar niet de veertig millioen gulden extra, die door de soldaten waren verdiend De gevolmachtigde van den Ne- derlandschen Minister van Finan ciën die te Ottawa besprekingen voerde over de inwisseling der guldens, gaf als zijn meening te kennen, dat de veertig millioen gulden verkregen waren door ver koop van sigaretten en anderen zwarten handel van niet ernstigen aard en op deze gronden weiger de dit geld in te wisselen. In laire der Het ontslag van Ostrowski. De Berlijnsche correspondent van het A.N.P. meldt: Het ontslag van den Berlijn- schen Oberbürgermeister Ostrows ki heeft geleid tot een nieuwe cri sis in de Geallieerde kommandan tura, die aan het hoofd van het stadsbestuur staat. De Russische vertegenwoordiger Generaal Ko tikof, heeft geweigerd het ontslag te bevestigen alvorens hij een na der onderzoek terzake heeft inge steld. De drie andere Geallieerde vertegenwoordigers waren het er over eens dat geen enkel bezwaar tegen een bekrachtiging van het ontslag bestaat. Kotikof heeft het standpunt ingenomen, dat Os trowski door een politieke ma noeuvre yan de zijde zijner eigen partijgenooten gedwongen is ont slag te nemen. Het ontslag van Ostrowski is veroorzaakt door het feit, dat de soc.-dem. Oberbürge- meister eigener beweging stappen heeft ondernomen om tot samen werking tusschen de S.P.D. en de Soc. Eenheidspartij te komen en zich bovendien in politieke zaken rechtstreeks tot de kommandan tura heeft gericht zonder de ver gadering van afgevaardigden te raadplegen. Russische beschuldiging. Ostrowski heeft daardoor het wantrouwen van zijn eigen partij genooten op den hals gehaald. De kommandantura zal Maandag over het ontslag beslissen en de verwachting bestaat, dat de Rus sen zich voordien zekerheid wil len verschaffen omtrent de opvol ging van Ostrowski. Van Russische zijde is in de kommandantura ook bezwaar ge maakt tegen de politieke tenden- zen, die men in het Berlijnsche stadsbestuur meent waar te nemen en is de meening uitge sproken, dat de soc.-dem. leiders er eerder op uit zijn politieke splitsingen te veroorzaken dan doelmatigen arbeid te verrichten en vandaag of morgen een over eenkomst tusschen deze heide landen vorm zou gaan krijgen. een artikel in ,,Le Popu- noemt Leon Blum, de lei- der Fransche socialisten, de campagne in Europa van Henri Wallace geïnspireerd door een apocaliptische visie op de hui dige internationale situatie. Wal lace vergelijkend met Generaal De Gaulle zegt Blum, dat beide mannen een nieuwen oorlog on vermijdelijk achten en misschien reeds als op handen zijnde. Blum is van meening, dat het conflict tusschen Truman en Wallace niet zoo ernstig is als het wel lijkt. De tegenstelling tusschen hen beiden zou meer gelegen zijn in een verschil van tactiek dan van strategisch doel. Blum verklaart, dat hij niet gelooft irf de mogelijkheid van een n'euwen oorlog, daar zoowel de Sovjet-Unie als de Vereenigde Staten ernstig den vrede willen in het belang der Berlijnsche be volking. Niet alleen in de kom mandantura doch ook in het offi- cieele Sovjet-blad „Taegliche Rundschau" heeft Kotikof de Amerikaansche pers en leden der Amerikaansche bezetting ervan beschuldigd deze pogingen te steunen. Hoe moeilijk het is hij bestaande tegenstellingen in de kommandan tura tot toesluiten te komen, be wijst het feit, dat Dinsdag beslo ten werd de sedert meer dan een jaar toesproken kwestie van de af braak der Duitsche oorlogsmonu menten op de Siegesallee naar de commissie te verwijzen. Slechts in een opzicht konden de vertegen woordigers de Geallieerden het eens worden, n.l. dat het Berlijn sche stadsbestuur er ot> attent ge maakt moet worden, dat het geen zin heeft te trachten als voorloo- pige Rijksregeering te fungeeren door de vorming van commissies, die zich bijvoorbeeld de bestudee ring der Duitsche grenskwesties in verband met de conferentie van Moskou ten doel stellen. Volgens den Minister van Landbouw bedraagt de schade voortvloeiende uit den Duitschen aanval op en de bezetting van België in totaal 4.551 millioen francs (waarde 1938). Aan bedrijfsgebouwen werd voor 436.000.000 francs schade aangericht, aan den tuinbouw voor fr. 37.000.000, aan akkers en hosschen voor 1.362.000 francs, aan de veestapel voor fr. 1.980.000.000. HET JAAR 2000. Men kan er zich moeilijk een voorstelling van maken, hoe het er in het jaar 2000 uit zal zien. Misschien vinden we het bezit van een privé vliegtuig dan weer al hopeiooai ouderwets. Is het dwaas te veronderstellen, dat Uw familie uit Groningen of Leeuwarden per luchtraket op Zondagmiddag even bij U aankomt 7 Zal W. Zeeuwsch- Vlaanderen dan eindelijk opge bouwd zijn? Maar wat er ook verandert, de smaak blijft en dus ook het gilde der fijnproevers. Zij gemeten nu van Biggelaar's 1 A koffie ,,„DE MORIAAN" en Biggelaar's Oran ge Tea „DE MORIAAN" en zij zullen het ook in het jaar 2000 doen.'Waarom zoudt U wachten? Probeert ook eens hoe pittig en lekker Biggelaar's 1 A koffie „DE MORIAAN" en Biggelaar's Oran ge Tea „DE MORIAAN" is. BjIGGELAAR's 1 A KOFFIE BIGGELAAR'S ORANGE TEA Te Parijs zijn berichten binnen gekomen over een vliegende hom, welke Dinsdagmiddag j.l. te Troves, honderd kilometer ten Zuidoosten van Parijs, omlaag ge komen, in den grond gedoken en ontploft zou zijn. De schok van de ontploffing zou verscheidene kilometers in den omtrek zijn waargenomen. Volgens de be richten zou het een hom van het type V 1 geweest zijn. Men ver onderstelde, dat het een experi menteel projectiel uit Engeland afkomstig, was. Een woordvoer der van de Britsche ambassade verklaarde echter, dat dit on waarschijnlijk was, daar de Brit sche proef-projectielen uitsluitend hoven de Noordzee gelanceerd werden. De politie te Troyes heeft de zaak in onderzoek Henry Wallace heeft te Parijs op een bijeenkomst voor Fran sche parlementsleden slechts door een honderdtal van de duizend leden der heide kamers, voornamelijk communisten, be zocht, verklaard, dat de Veree nigde Staten leden aan een anti- bolsjewisme-complex, waarvan men moest zien af te komen wil de men het probleem van den vrede kunnen óplossen. „Ik hen geen communist doch een voor uitstrevend conservatief", zeide Wallace. Hij zeide het kapitalis me in de Vereenigde Statën te ondersteunen doch het moet zich aanpassen aan de behoeften van den tijd. Verder verklaarde hij, naar aanleiding van een gestelde vraag, dat hij er niet aan dacht een derde partij in Amerika te stichten, doch dat men moest zien, wat er met de democrati sche partij te hereiken viel. Ingez. Med. De Eerste Kamer heeft Woens- I dagmiddag in overeenstemming met het voorstel der commissie, ingesteld naar aanleiding van den brief van den Minister van On derwijs, Kunsten en Wetenschap pen op de naamvalsuitgangs-n besloten voorshands de naamvals- I uitgangs-n in de van de Kamer uitgaande stukken te handhaven. Frankrijk staat op de rand van een broodcrisis en een verlaging van het broodrantsoen tusschen 40 en 50 pet wordt verwacht. In sommige wijken van Parijs was het brood gister zeer schaarsch en ongeveer 10 pet van de bak kerswinkels was gesloten. De he vige vorst van dezen winter is de oorzaak van deze schaarschte, al dus officieele verklaringen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1