Verkiezingen in de Britsche Zone De crematie van Goering c.s. Algemeene vergunning in verband met de beschikking Deblokkeering 1945 Hieum if* DINSDAG 22 APRIL 1947. Australische leening voor Nederland. De Fransche socialisten en De Gaulle. Rantsoenverlaging Gas en Electriclteit opgeheven De Textielpunten-zwendel Dood langs de Spoorbaan gevonden De strijd in Griekenland. MacArthur en de Japansche vakverenigingen Vandenberg wijzigt zijn houding. MILITAIR OVERZICHT. Frankeering bij Abonnement - Temeuzeii- WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Krachtige wind. Krachtige Z.-W.-wind, gelei delijk toen. bewolking, metla- ter plaatsel. eenige regen, ech ter hoofdzakelijk in het Westen van het land. Iiets kouder. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 484. Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertentie# tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 1—5 regels 60 et.; ieder® regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad o ct. meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Temeuzen. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Overwinning voor de Socialisten. De Duitsche kiezers in de Brit sche zóne hebben in elk der drie Staten die partijen een duidelijke meerderheid bezorgd, die sociali satie van sleutelindustrieën en agrarische hervorming voorstaan, n.l. Soc.-Democraten, Communis ten en de Centrumpartij (progres sieve katholieken) De voornaamste verschuiving vergeleken bij de October-verkie- Zingen valt op te merken in het overwegend katholieke Noord- Rijn-Westfalen, waaronder het Ruhrgebied. Het percentage van op de Chr. Dem. Partij uitge brachte stemmen is daar terugge- loopen van bijna 46 procent tot beneden de 38 procent van het totaal, terwijl de communisten van 10 op 14 procent zijn geko men. De Soc.-Democraten, die in het Ruhrgebied nagenoeg gelijk zijn gebleven, hebben in Sleeswijk- Holstein, een landbouwgebied, winst} behaald. Zij kwamen van 41 op 46 procent, ten koste van de Chr. Democraten, die van 37 tot 32 procent terugliepen. In Nedersaksen, waar de Socia listen steeds het sterkst zijn ge- woest. trad geen r ^menswaar dige veranderifig in. De overwinning van de Socia listen, die hen tot de sterkste partij in de Britsche zóne heeft gemaakt, is des te merkwaardi ger, omdat vele waarnemers van meening waren, dat de kiezers on gunstig zouden reageeren op den band, die men vermoedt tusschen de partij van Schumacher en ds Britsche Labourparty. Na de moeilijke winter is de anti-Brit- scbe stemming namelijk toegeno men. Het succes van de Communis ten beperkt zich tot het Ruhrge bied, waar zij niettemin slechts een fractie van den aanhang heb ben teruggekregen, die zij zich tij dens de republiek van Weimar hadden verworven. In andere deelen van de zóne komen de Communisten niet boven de 5 pro cent van het totaal. Voor de ge- heele zóne bedraagt dit gemiddeld 10 procent. Van de plaatselijke partijen is alleen het pro-Deensche Zuid- Sleeswijksche Verbond van be lang. Dit heeft juist het aantal stemmen behouden, dat het in October tezamen met de verbon den Flensburgsche Soc.-Democra tische partijl heeft behaald. In Sleeswijk-Hoistein zijn de Com munisten tot beneden de 5 pro cent teruggeloopen. Volgens Dena zullen zij derhalve geen zetel in den Landdag krijgen, daar 5 pro cent het minimum is. Van bevoegde zijde te Can berra is medegedeeld, dat Austra lië aan de Nederlandsche regee ring een leening van zeven en een half millioen pond sterling heeft toegestaan, ten gebruike voor de delging van schulden, in oorlogs tijd door de Nederlanders ge maakt in verband met legering van him luchtstrijdkrachten en huur van gehouwen. Naar verluidt is de Australi sche regeering verder van opvat ting, dat zij de schepen en uit rusting, welke door de Australi sche troepen in Borneo zijn ach tergelaten, heeft verkocht, doch zeggen de Nederlanders, dat deze schepen en uitrusting hun slechts in bewaring gegeven zijn. Naar men verwacht zal een Nederlandsche missie van finan- cieele deskundigen met den Au- stralischen Minister-President, Chifley, besprekingen yoeren over de uiteindelijke regeling van deze kwestie in verhand met de Australische leening. Prins Francisco Xaver Bourbon Parma, een neef van ex- Koning Victor Emmanuel van Italië, is door den voorzitter van de vereeniging voor Spaansche traditie, Manuel Falconde, op een bijeenkomst te Montserrat can- didaat gesteld voor den Spaan- schen troon. Dit in strijd zoo wel met het ontwerp van Franco ten aanzien van de Spaansche troonopvolging als met de ver klaring, welke te dien aanzien door Don Juan is afgelegd. De secretaris-generaal van de Fransche socialistische partij S.F.I.O. Guy Mollet, heeft in een redevoering te Lyon het standpunt van zijn partij t.o.v. de recente verklaringen van Generaal De Gaulle uiteengezet. Mollet verklaarde, dat de socia listen sinds 1940 aanhangers van De Gaulle waren geweest. Indien hij nu zieh aan een avontüur wil de wagen, zou hij de socialisten tegen zich vinden, net zoo vast besloten als toén zij aan zijn zijde stonden. Mollet zeide, dat de socialisten voor beginselen stre den en niet voor enkelingen. De lijken van Goering en de tien nazi-leiders, die in October van het vorig jaar zijn opgehan gen, werden gecremeerd, en hun asch werd door vier Geallieerde Generaals in de nabijheid van München in de rivier de Isar ge worpen, aldus een verklaring van betrouwbare kringen te München. Nadat de executie had plaats gehad, werden twee legervracht- wagens geladen niet twaalf onge verfde houten kisten, waarvan er elf de lijken bevatten, en de twaalfde slechts hallast bevatte, om de Duischers om den tuin te leiden. De stoet begaf zich naar het crematorium van 't Ostfried- hof in de nabijheid van München. Hier werden de kisten afgeladen, en de Duitsche arbeiders van het crematorium kregen bevel, zien te verwijderen. Op verzoek van de Russische en Britsche Generaals werden de kisten met de lijken van Goerir.g en Keitel geopend De Russische Generaal keek in beide kisten en kneep in de wang van Goering, cm zich ervan te overtuigen, dat deze werkelijk dood was. De dek sels werden vervolgens weer op de kisten geschroefd, en daarna vond de crematie plaats. De Nederlandsche Bank N.V. verleent een algemeene vergun ning aan leden van de Bedrijfs groep Effectenhandel tot het toe staan van beschikkingen vóór of op 7 Mei i947 over tegoed op ge blokkeerde rekening van rèke- ninghouders onder de voorwaar den: 1. Dat het tegoed, waarover wordt beschikt, is ontstaan: a. hetzij door crediteering voor de tegenwaarde van U. S. dollars, afkomstig van verkoop van dol lar-effecten in den zin van het prospectus der in dollars luidende 3 Vo Nederlandsche Staatsleening 1947, in het buitenland verkocht tusschen 19 September 1946 en 16 April 1947, mits deze effecten sedert 18 September 1946 binnen het Rijk ip Europa berustten; b. hetzij door crediteering uit hoofde van verkoop van onder a. bedoelde dollar-effecten ter beurze van Amsterdam;, verkocht tus schen 19 September 1946 en 16 April 1947, mits deze effecten sedert 18 September 1946 binnen het Rrjk in Europa berustten; c. hetzij door crediteering uit hoofde van den verkoop-van bin- nenlandsche effecten, welke met gebruikmaking van de algemeene vergunningen no. 59 en/of 59a van de Nederlandsche Bank N.V., af- De Minister van Buiten- landsche Zaken, Mr. W. C. G. H. Baron Van Boetzelaer van Oos terhout, heeft Maandagmorgen een bezoek gebracht aan den Deenschen gezant, den heer M. A. Wassard, om namens de Ne derlandsche regeering deelnemng te betuigen met het overlijden ▼an Koning Christiaan. De Centrale Commissie voor Rattenbestrijding in Oostelijk Noord-Brabant kwam te 's-Her- togenbosch bijeen. Besloten werd om 23 28 Juni in Noord-Brabant een groote actie te voeren voor rattenverdelging. Hierbij zullen landbouwarbeiders- en midden standorganisaties worden inge schakeld. De belijdenis-scène van het tooneelstuk „Maria Stuart", van Schiller, dat in het „Neue Kam- merspiele"-theater te Bonn werd opgevoerd, werd verstoord door dat een groote man het tooneel opklom, bidstoel en crusifix om ver wierp en een der acteurs een oorvijg toeidende. De man was een patiënt van een krankzinni gengesticht in de buurt van het theater. Bij een nieuwe serie aan slagen van Joodsche verzetslieden In Palestina, op Zondagavond j.l. is een tiental Britsche soldaten gewond geraakt. De aanslagen, met hommen en mijnen, werden gepleegd in het kustgebied. Blijkens een beschikking van den Minister van Economische Zaken, wordt de op 15 Januari j.l. vastgestelde verlaging van 20 pet op de gas- en electriciteits- rantsoenen ingetrokken. De be schikking is 18 April j.l. met terugwerkende kracht van 1 April 1947 af, in werking getreden. De typograaf G„ wonende te Aken, die als de hoofdschuldige wordt beschouwd bij den grooten re<itielpunten zwendel in de Lim burg! che mijnstreek van enkele maanden geleden vrijwel a,lle betrokkenen in deze verval- srhings-affaire werden reeds be recht zal niet aan Nederland kunnen worden uitgeleverd, om hier terecht te staan. Voor ver- valsching van buitenlandsche i.e. Nederlandsche bescheiden schijnt dat niet mogelijk te zijn. Niette min zal deze G. niet aan zijn ge rechte straf ontkomen. Naar we vernemen,' zal de Akensche druk ker op 28 April a.s. voor een En- gelsche rechtbank terecht staan. deeling deblokkeering, zijn ver worven uit het provenu van den verkoop van sub a bedoelde dol lar-effecten, in het buitenland ver kocht tusschen 19 September 1946 en 16 April 1947, mits deze laatst bedoelde effecten stedert 18 Sep tember 1946 binnen het Rijk in Europa berustten; d. hetzij door crediteering uit hoofde van den verkoop van bin- nenlandsche effecten, verworven op grond van artikel 6 van de be schikking beursverkeer 1946, dan wel dit artikel, zooals het is ge wijzigd bij beschikking van den Minister van Financiën d.d. 29 Januari 1947, mits het geblok keerde tegoed, dat op grond van voornoemd artikel van de beschik king beursverkeer werd aange wend voor aankoop van binnen- landsche effecten, afkomstig was van tusschen 19 September 1946 en 16 April 1947 ter Beurze van Amsterdam verkochte dollar-ef fecten, als bedoeld sub a en mits deze laatstbedoelde effecten se dert 18 September 1946 binnen het Rijk in Europa berustten. 2. Dat het in lid 1 bedoelde te goed wordt aangewend voor in schrijving op de 3 °/o Nederland sche Staatsleening 1947, luidende in dollars. Toelichting: Bovenstaande algemeene ver gunning heeft ten doel de moge lijkheid te openen, dat op de uit te geven dollarobligatieleening wordt ingeschreven met geblokkeerde 'gelden, welke direct dan wel indi rect, afkomstig zijn van den ver koop tusschen 19 September 1946 en 16 April 1947 van dollar-effec ten als bedoeld in het prospectus der dollar-obiigatieleening, mits deze effecten sedert 18 September 1946 binnen het Rijk in Eurpoa hebben berust. Het bepaalde sub la maakt mogelijk de inschrijving met geblokkeerde tegoed, afkom stig van in Amerika verkochte dollar-effecten, voor zoover het geblokkeerde gedeelte van de op brengst nog aanwezig is. Is deze geblokkeerde opbrengst van deze dollar-effecten reeds herbelegd met gebruikmaking van de alge meene vergunning 59 of 59a en zijn de effecten, die aldus zijn ver worven, wederom verkocht vóór 1 Februari 1947, zoodat de op brengst voor 50 °/o werd geblok keerd, dan zal - indien het laatst bedoelde geblokkeerde tegoed nog aanwezig is ook dit kunnen worden aangewend voor inschrij ving op de dollar-obiigatieleening, aldus is de zin van het bepaalde sub lc Diegenen, die dollar-effecten, welke sedert J8 September 1946 binnen het Rijk in Europa hebben berust, hebben verkocht ter, Beur ze van Amsterdam tusschen 19 September 1946 en 16 April 1947 in den tijd dat nog 40 °/o van de opbrengst op geblokkeerde reke ning werd gecrediteerd en die dit Baldo thans nog op geblokkeerde rekening hebben, kunnen dit te goed ook aanwenden voor in schrijving op de dollar-obiigatie leening op grond van het bepaalde sub lb. Heeft men deze dollar-effecten ter Beurze van Amsterdam ge ruild op grond van artikel 6 van de beschikking beursverkeer tegen binnenlandsche effecten en daar na de aldus verworven binnen landsche effecten weer verkocht, terwijl men de opbrengst voor 50 op geblokkeerde rekening ontving, dan kan men met deze saldi eveneens op de dollar-obii gatieleening inschrijven op grond van het bepaalde sub ld. Rechthebbenden op een tegoed op een overgangsrekening, ont staan op de wijze bedoeld onder 1 sub a, b, c of d, kunnen op de gebruikelijke wijze via de bank instelling, waar de overgangs rekening gehouden wórdt, bij de Nederlandsche Bank deblokkee ring aanvragen teneinde over dit tegoed te kunnen beschikken ter aanwending voor inschrijving op de in dollars luidende 3 u/o Neder landsche Staatsleening 1947. Hetzelfde geldt voor de recht hebbenden op een tegoed op over- gangsrekening, ontstaan uit hoof de van verkoop van dollar-effec ten in den zin van het prospectus der in dollars luidende 3 °/o Nederlandsche Staatsleening 1947, ter Beurze van Amsterdam ver kocht na 15 April 1947. Een opzichter van weg- en waterwerken ontdekte toen hij langs de spoorbaan Rotterdam Gouda liep, het lichaam van een man, die aan het hoofd gewond was. Het bleek de 57-jarige ge- pensionneerde agent T. den Ou den, wonende in de Vredenhof- straat te Rotterdam te zijn. Ver moedt wordt dat hij, terwijl hij langs de haan fietste gevallen is. ÈJen geneesheer kon slechts den dood constateeren. Na afloop verzamelde men de asch van de elf nazi's in een vuil nisvat van het Amerikaanscho leger. De vier Generaals reden tenslotte in een gewone zwarte Sedan met het vat naar de Isar. en legden het in de snelstroomen- de rivier. Tsaldaris over de guerilla. Oonstatinos Tsaldaris, de plaatsvervangend Premier en Minister van Buitenlandsche Za ken van Griekenland heeft Zon dag verklaard, dat de sterke steun van de Amerikaansche re geering aan Griekenland de Grieksehe /regeering dé verplich ting oplegt „zoo spoedig mogelijk de rebellen voorgoed te vernieti gen". Hij beschreef de operaties van de regeeringstroepen tegen de communistische guerillatroepen in Thessalië als „een beslissende slag tegen de gewapende benden van een opstandige communisti sche minderheid". De steun van de Ver. Staten garandeerde het succes van de strijd van den Griekschen staat tegen „een samenzweering die huiten onze grenzen is uitgebroed". Louis Saillant, de secretaris generaal van het wereldverbond van vakvereenigingen, heeft Ge neraal Douglas Mac Arthur hulde gebracht voor diens werk in ver band met het stichten van een nieuwe vakbeweging in Japan. Saillant verklaarde dat het hoven alle twijfel verheven was dat de politiek die de Generaal volgt de geboorte en de ontwikkeling van een nieuwe vrije vakbweging in Japan heeft mogelijk gemaakt. De moeilijkheden tusschen de Japan sche vakbeweging en MacArthur zijn voor het grootste deel ver oorzaakt door de onmacht van de huidige Japansche regeering om de huidige moeilijkheden 't hoofd te bieden, in het bijzonder, in ver band met de inflatie. De Japan sche vakbeweging telt thans 4% millioen leden en men verwacht spoedig een uitbreiding tot 7 of 8 millioen. De republikeinsche Amerikaan- sche senator Arthur Vandenberg beeft Zaterdag in tegenstelling met de houding, welke hij den dag tevoren in den senaat aannam, tegenover persvertegenwoordigers verklaard, dat hij onder de hui dige omstandigheden geen voor stander is van het naar de Sovjet- Unie verschepen van installaties van olie-raffineering, welke in het kader van de leen- en pacht- regeling besteld zijn. Hij zeide: ,,Ik zou geen verdere verschepin gen ingevolge deze aanvullende leen- en pachtwetregeling willen doen geschieden, voordat de Sov jet-Unie op bevredigende wijze haar houding, wat betreft onder handeling over een algemeene regeling van de leen- en pacht wet herziet. Wanneer zulk een regeling echter tot stand zou ko men, zou ik willen, dat wij ons angstvallig aan ons woord hiel den. INDONESIË. Het militair weekoverzicht van Maandag meldt, dat de totale verliezen op Java en Sumatra in de afgeloopen week een doode en vier gewonden bedragen. In Medan werd op verschillen de dagen van republikeinsche zijde op Nederlandsche troepen gevuurd en hij één van deze ge- legenhelen werd, hij beantwoor ding van het vuur, een Japannees gedood. Herhaaldelijk kon ram pok-acti viteit geconstateerd worden, soms door gewapende Lasjkar Rajat's, die tevens verschillende stellingen aan de demarcatielijn, welke te voren waren verlaten, weer gin gen bezetten. Op 17 April werd opgemerkt, dat onverantwoorde lijke elementen de dakbedekking van de „Belawan Estate" af namen. In de Oostelijke sector van Ba tavia werd tot driemaal toe een Nederlandsche patrouille bescho ten Te Buitenzorg moest van Nederlandsche zijde bescherming worden verleend hij den rijstoogst en moest tevens tegen smokke laars worden opgetreden. Te Soe- rabaja werd van republikeinsche zijde op Nederlandsche patrouille® gevuurd; deze lieten het onbe antwoord. Er valt een verscherpte belem mering van het handelsverkeer tusschen Nederlandsch en repu- blikeinsch gebied waar te nemen. Op 19 April kwamen de Neder landsche troepen In botsing met fepüblikeinsche troepen waarhij een Nederlander werd gedood en twee werden gewond. Op Zuid- Celehes duren de infiltratie-po gingen van extremisten uit Java voort.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1