TRIBUNAAL TE TERNEUZEN. Distributienleuws TRIBUNAAL TE GOES Uit de Volksvertegenwoordiging db economische raad. Wallace antwoordt Churchil Churchill antwoordt Wallace DOKIE DURF INBORIS BAAL, DUIKT OP Lan dbouwberichten Als het rooken te duur wordt Gemeente Terneuzen COITFXESMOKKEL OP GROOTE i SCHAALu Oat smokkelen gevaarlijk is, ondervond een stelletje smokke laars, dat Donderdag te Geulle een groote partij koffie van de ^reixs verder het binnenland m wilde smokkelen, want de Rijks politie bemoeide zich met het ge- Val Hoewel de chauffeur van den amokhelwagen met vol gas door een door de politie gegeven stop sein heenreed, werd de auto door- enkele welgerichte vuurstooten van een stengum tot stoppen ge dwongen. De inzittenden werden aangehouden. De auto bleek gen oroote partij koffie, ongeveer 200 kilo, te bevatten. Auto en smok keiwaar werden in beslag geno men. Kort daarop arriveerde een tweede stel, blijkbaar om nog meer koffie te laden. Ben der in zittenden. gesommeerd om uit de auto te komen en zich aan de politie te legimenteeren, trachtte zich aan deze legitimatie, welke voor de grensstrook verplicht is, te onttrekken door de vlucht te nemen. Nadat de politie tot twee maal toe had gesommeerd te blij ven staan, en nadat nog twee waarschuwingsschoten waren ge lost. waaraan nog geen gevolg wend gegeven, trof een derde schot den vluchteling. t_. zjorg-wekkencLen to6st3.nd werd de getroffene, een inwoner uit Geulle, naar het ziekenhuis Caj-rariënberg te Maastricht ver voerd De politie vond later ter plaatse een groote partij van en kele honderden kilo's koffie, die jjegtoKid waren om te worden op geladen. De schuldigen zullen aan den Of. ickr van Justitie te Maastricht worden voorgeleid. Eooals gemeld, heeft de Minis ter van Economische Zaken, Dr. G. W. M. Huysmans, Vrijdag in de vergadering van de Eerste Ka mer bekend gemaakt, dat in af wachting van de publiekrechte lijke bedrijfsorganisatie zal de Economische Raad van vóór den oorlog weer worden opgericht. ■De Economische Raad van vóór den oorlog was ingesteld bij wet van 8 Juli 1932. De raad diende den hoofden van Departementen van algemeen bestuur op aan vraag advies over onderwerpen van economischen aard in den ruimsten zin. Do Koningin benoemde elk jaar, op voorstel van den Minister van Economische Zaken, een voorzit ter en een plaatsvervangende voorfcötter. De raad werd bijge staan door een secretaris, die door de Koningin, op voordracht van den Minister van Economische Zaken, werd benoemd en ontsla gen. Indien de secretaris geen lid was van den raad, had hij een raadgevende stem. De leden van den raad traden om de vier jaar af. Ze waren echter aanstonds weer benoembaar. De raad koos uit zijn midden commissies voor de behandeling van bepaalde onderwerpen. Zoo waren er voor den oorlog vaste commissies voor de handelsver dragen, de economsiche voorlich ting, het verkeerswezen en een vaste commissie ex artikel 8 van de wet op het algemeen verbin dend en onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten. Daarnaast waren er in bepaalde gevallen commissies ad hoe. Henry Wallace, die onlangs door Churchill van crypto-communisme is beschuldigd, heeft te Oslo ge zegd: „Het is Churchill, die met in het openhaar durft te verkla ren, dat naar zijn eigen overtui ging oorlog onvermijdelijk is. Ik zeg u echter, dat oorlog niet on vermijdelijk is. Ik betreur het, dat Churchill zijn begaafdheid niet in het belang van den vrede ge bruikt." Winston Churchill heeft naar aanleiding van de rede van Hen ry Wallace te Oslo in een verkla ring ontkend, dat hij Wallace een crypto-cömmunist genoemd heeft. Hij had gezegd, dat Wallace zich in Engeland gemengd had onder een groep crypto-communisten. Ten aanzien van zijn standpunt betreffende de onvermijdelijkheid van een oorlog, zeide Churchill, dat naar zijn meening oorlog niet onvermijdelijk is, maar onvermij delijk zou zijn als Engeland en Amerika de politiek van toege ven en eenzijdige ontwapening zouden volgen ,die den vorigen oorlog met zich heeft gebracht. Lezer, hier ziet U een kamer in een overzese stad, in een ver land. Om het maar dadelijk te zeggen: Baals hoofdkwartier. „Mijne heeren" zei de beruchte uitvinder monsieur Demoniac, terwijl hij op zijn octrodestraal- inrichting wees. ,,Dit kleine- en elegante instrument betekent het einde van het metalen tijdperk. Staal betekent niet meer voor mijn machine dan koek voor een slagersmes. Binnen een werkings gebied van vijftien kilometer branden wij een gat van iedere grootte die U maar wenscht in elke stalen wand. Zonder spektakel mijne heren, zonder ordinaire knal, netjes en rond Het appa raat kost mjiar een half millioen. Op dat ogenblik ging de deur van het beruchte privékantoor open. Boris Baal, de machtigste boosdoener ter wereld, trad bin nen. .Monsieur Demoniac" zei Baal, „ge zijt méér dan de redder der menschheid! Ge zijt de redder van het Baai-concern en Baal betaalt beter. Uw machine zal zonder verwijl in gebruik worden gesteld in vele havens. Baal vbrandt met octodestralen! Baal ruimt het oude op en levert het nieuwe. En Baal verdient aan het nieuwe." „Leve Baal, de man der ver nieuwing!" riepen allen die op hun beurt aan Baal verdienden in koor. DAKOTA NEERGESTORT. Uit Johannesburg wordt ge meld, dat Zaterdagmiddag een Dakota van de Mercury Aviation Company ten Zuiden van Mala- kal (ten Zuiden van Kartoem), een noodlanding heeft moeten maken. Het vliegtuig vloog na de landing in brand. Men gelooft, dat de zeventién passagiers en de uit vier personen bestaande be manning ongedeerd zijn. Uitspraken van 19 April. Johannes Aamout Steenhart, wonende te Sohoondijke. Het onderzoek zal buiten de zitting worden hervat. Janna Johanna van Houte, wonende te Oostburg. Het onderzoek zal buiten de zitting worden bervat. Wilhelmina Adriana de Hullu, wonende te Boschkapelle. Het onderzoek zal buiten de zitting worden hervat. Jeroom Petrus Louwagie, wo nende te Sluis. Aangehouden tot 3 Mei 1947. ft Zitting van Zaterdag 19 April. Vuile wasch en schoone dochters. Johannes Jacobus Bruggeman, 42 jaar, landarbeider te Sas van Gent, werd beschuldigd van lid maatschap N.A.F., werkzaam te zijn geweest als bode hiervoor, Duitschers te hebben ontvangen, toe te staan, dat een zijner doch ters omgang met de Moffen had en zijn buren te dreigen met Orts- coaimana ant"en concentratiekamp Johannes vertelt een prachtig verhaal waaruit zou moeten blij ken, dat hij op een „aardige" ma nier en door toedoen van een neef bij het N.A.F. verzeild geraakte. De omgang met Moffen zou niet zoo bijzonder zijn geweest en ook het bedreigen van buren is niet juist. D.w.z., zoo wil Bruggeman alles doen voorkomen, en hij zegt dat er alleen maar Moffen kwamen om de wasch te halen en te bren gen. En wat die.buren betreft, die heeft hij nooit bedreigd en al les is te wijten aan ruzie. Doch Mr. Kegge voelt Johannes nog eens geducht aan den tand en tenslotte blijkt, dat laatstgenoem de wel degelijk de huurlieden in minder gekuischte termen dreigde met Ortscommandant en concen tratiekamp. En ook komt vast te staan, dat de Moffen af en aan hepen en dit niét om de vuile wasch, doch wèl om één of meer schoone dochters van Johannes. De Voorzitter vond het allesbe halve mooi en ook voor Brugge man, die wel een beetje overbluft scheen, was de aardigheid er nu heelemaal af. Nadat ook Johaimes' vrouw nog vergeefs getracht heeft alles op de vuile wasch en de zwart - gezielde buren te schuiven, mag beschuldigde weer vrdwijnen en over 14 dagen terugkomen om antwoord te halen. Oostlandboer. In de zaak tegen den 48-jarigen Izaak Beerens, landarbeider te Sluis, thans geinterneerd, was de verdediger, Mr. Terwoert, niet op het appèl verschenen. Beerens werd ten laste gelegd zich te hebben aangesloten bij N.S.B., N.V.D. en W.A. Ook is hij als Oostlandboer, gekleed in uniform en bewapend met revol ver, in de Oekraïne werkzaam ge- weest. Izaak zegt in 1940 lid der N.S.B. te zijn geworden, waarbij hij er niet aan gedacht heeft, dat Neder land met de Moffen in oorlog was! Hij heeft dan ook een „verkeer de fout" gemaakt. Verder moet deze besch. buitengewoon lichtge- loovig van aard zijn, hij slikte zon der meer alles wat men van N.S.B.-zijde vertelde. Naar het Oostland trok deze onwetende met het doel voor de voedselvoorziening van Europa te zorgen. Een foto, waarop Izaak in mar tiale houding met vrouw en doch ter voorkomt, ontlokte Mr. Kegge de opmerking, dat het leek, alsof de Oostlandboer zijn heele leven lang Duitsch generaal is geweest. Overigens zou het vuurwapen, hetwelk besch. van de Moffen kreeg, slechts een onschuldig klein dingetje geweest zijn. En bij een overval door Russische partisa- nen had hij het ook maar niet ge bruikt! Wat de Voorzitter nog zoo stom niet vond, want anders zou Izaak, inplaats van thans teredht te staan, misschien hier of daar in de steppen begraven liggen. De Moffen echter hadden de lijdelijke houding van Izaak min der geapprecieerd en deze had het later dan, ook van zijn Duitsche vrienden uitgemeten gekregen. Verder zouden de Russen geen hekel aan besch. hebben gehad en blijkt nog, dat hij zijn eigen hand- teekening niet meer terugkent. „Maar hij heeft dan ook geen vaste hand van schrijven. Beerens, die ook nog eens als „radio-spreker" is opgetreden, wordt in de getuigenverklaringen als een felle N.S.B. propagandist afgeschilderd. Tenslotte vraagt hij uiterste clementie. Ook in deze zaak wordt de uit spraak op 3 Mei bepaald. naar besch. die er o a. bij de autoriteiten zeer gzien is en voor wien werk ligt te wachten. Spr. vroeg onmiddellijke invrijheid stelling, waartoe het Tribunaal besloot. Definitieve uitspraak in alle zaken 1 Mei. (Z. Dagbl.) Aannemersparade. Den geheelen morgen duurde de zaak van Alphonsius L. Wee- maes, aannemer te Sluis, die naast het lid zijn van de N.S.B. en de W.A. en het bedrijven van enkele „gewone" N.SB.-zonden, allerlei werkzaamheden voor de Duitschers heeft verricht. Besch, was nooit aannemer geweest, maar werd het door zijn werk lust, zooals Mr. Adriaanse het uitdrukte. Zoo langzamerhand werden zijn werken omvangrijker en bouwde hjj in België en Zeeuwsch-Vlaanderen voor de Duitschers. Dit alles was vrijwillig ge schied, zooals het Tribunaal hem voorhield. In het dossier was een groote hoeveelheid bezwarend materiaal aanwezig, dat besch. niet in een sympathiek daglicht stelde. Mr. Adriaanse noemde de in- terneeringstijd het belangrijkste en teekende de houding van besch. die de menschen op ver schillende wijzen heeft geholpen. De verklaringen als zou besch. zijn arbeiders aangevuurd en be dreigd hebben, trachtte de ver dediger te weerleggen, evenals besch. reeds gedaan had. Pleite: vroeg tenslotte, besch. zoo spoe dig mogelijk uit de interneering vrij te laten. 's Middags verscheen de „aan nemer van varkens- en kippen hokken" Pieter Daansen te Oost burg. Volgens de dagvaarding had hij munitiebergpdaatsen ge bouwd, scherfmuren en bunkers bekleed enz. Daansen verklaarde echter lat Uit niet juist was. Het stond in de-daad op de rekeningen die nij uitschreef maar hij bouwde in feite „kippen- en varkenshokken" voor de Duitschers. Erg geloofwaardig scheen het Tribnaal dit niet te vinden. Mr. Terwoert drong na zijn pleidooi aan op uiterste clementie. De laatste zaak was die tegen R. F. M. van Verstraeten, met selaar-aannemer te Oostburg, die ook voor de Duitschers verdedi gingswerken bouwde en daardoor veel geld zou hebben verdiend. De kamer te Terneuzen had hem veroordeeld tot 2 jaar inter neering, verbeurdverklaring van bijna het geheeie vermogen en ontzetting rechten. - Nadat de tenlastelegging ook in deze zaak uitvoerig onder de oogen was gezien, was het Mr. Tichelman, die in een kort plei dooi er op wees, dat deze man door het niet geven van het iiat nu reeds langer zit, dan te Ter- neuzen is opgelegd. Hij voelt het verdiende geld te moeten teruggeven en wil zoo nond'.g zi;n geheeie vermogen afstaan, maar verdere interneering achtte plei ter in dit geval niet te verdedi gen. Men snakte te Oostburg DE IITWINT KRING VAN WINTERGRANEN EN GRASSEN Het nitwinteringspercentage der wintergranen blijkt nog moeilijk definitief vast te stellen. Tarwe geeft op iage gronden, vi elke wateroverlast hebben en waar het smeltwater minder goed werd afgevoerd, een veel ongun stiger beeld dan op doorlatende gronden Van overwegend belang is echter het sortiment der uit gezaaide rassen. De tarwes van de Julianagroep zijn voor 80 pro cent uitgewinterd. De uitwintering van de rogge is veel geringer dan die van de tarwe en bedraagt ongeveer 10 procent. In de Veenkoloniën en op het veen in het Westen zijn de percentages resp. 20 en 30. De wintergerst is in Groningen en Friesland voor ruim 70 pro cent verloren. In het centrum en in het Westen slechts voor 50 procent. In Zeeuwsch-Vlaanderen en Noord-Brabant is slechts 10 proeent van het gerst-areaal be houden. Het koolzaad kan in het Noor den als verloren beschouwd wor den. In Noord-Holland en Lim burg zou het percentage van de uitwintering 70 procent bedTagen. De vorst heeft weinig invloed op de karwij gehad. Als uitwinteringspercentage voor het grasland wordt ongeveer 10 procent opgegeven. Het in het vorig jaar uitgezaaide en bijge- zaaide grasland heeft eiaistig te lijden gehad en moet deels als verloren worden beschouwd. De klavers hebben ernstig ge leden. Lucerne heeft vooral in de Be tuwe en Utrecht geleden. Hypnose is in Engeland geble ken een radicaal middel te zijn om den rooker van verslaafdheid aan tot afkeer van de sigaret te brengen. Enkele uren, nadat de Engel- sche Minister van Financiën de verhooging der tabaksprijzen had bekend gemaakt, bracht een Lon- densch verslaggever van de „Daily Mail" een bezoek aan den 24-jarigen hypnotiseur Peter Cas- son om door hypnotische sugges tie het rodken af te leeren De hypnose bleek wat al te veel succes te hebben, aldus de cliënt. Casson suggereerde hem namelijk, dat hij van sigaretten een afkeer zou krijgen. ,,Nu smaakt de si garet mij als natte theebladen en gedroogde kruiden", aldus de ,,ge- nezene", ,,en ik kan een sigaret slechts voor een vierde deel op- rooken, omdat ik de smaak ver schrikkelijk vind. Maar wat nog erger is: de sigaretten van andere menschen ruiken nu beslist ook naar natte bladen. Onlangs had Casson hij een re petitie in de studio van de B B.S. zooveel succes, dat de maat schappij besloot de televisie-uit zending van een dergelijke seance af te lasten, daar de menschen in een afgesloten aangrenzend ver trek, die de hypnose per televisie volgden, eveneens geheel onder zijn invloed kwamen. GELDIGHEIDSDUUR BONNEN ZUIDVRUCHTEN VERLENGD. De geldigheidsduur van de voor 100 gram zuidvruchten aangewe zen bonnen 67-E Reserve, 67-L Reserve en 68-T Reserve, die op 19 April afloopt, is verlengd tot en met 3 Mei a.s. RADIO-UITZENDING VAN DEN INTERLANDWEDSTRIJD BELGIË—NEDERLAND. Het Bestuur van den KN.V.B. heeft toestemming gegeven voor het uitzenden van de tweede helft van den op 4 Mei a.s. te Antwer pen te spelen interlandwedstrijd BelgiëNederland. Vereenigingen, die een vóórhaar op dien datum vastgestelden com petitiewedstrijd op een vroeger tijdstip wenschen te doen aan vangen, kunnen daarvoor toestem ming krijgen mits haar verzoek, vergezeld gaat van de accoord- bevinding van de tegenpartij, uiterlijk 26 April in het bezit is van den secretaris-penningmees- ter van den K.N.V.B. AANMELDING EN AANGIFTE VOOR DE BEVOLKINGS REGISTERS. Burgemeester en Wethouders van Terneuzen gelet op het be paalde in artikel 112 van het besluit bevolkingsboekhouding, Staatsblad 1936, nr. 342; herinneren dè bevolking aan haar verplichtingen, omschreven, in de artikelen 3 tot en met 16 van genoemd besluit; brengen als voornaamste ter openbare kennis: 1°. dat, behoudens afwijkin gen, ieder, die in Nederland nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust geniet, on verwijld moet worden opgenomen in één der bevolkingsregisters; 2" dat ieder moet worden opgenomen in het bevolkings register der gemeente, waar hij voornemens is duurzaam of voor onbepaalden tijd als regel zijn nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust te genieten; 3°. dat in geval van onzeker heid omtrent het onder 2°. ver melde bijzondere voorschriften gelden 4°. dat, behoudens afwijkin gen, ieder, die Nederland verlaat, onverwijld van het bevolkings register moet worden afgevoerd: 5". dat bij adresverandering binnen de gemeente de noodige wijzigingen in het bevolkings register moeten worden aange bracht. Voorts, in verband met net bovenstaande a. dat aangifte van vertrek uit óf van verhuizing binnen de gemeente, mondeling of schrifte lijk moet geschieden op den dag van of uiterlijk vijf dagen nè. het vertrek (bij het verlaten van Nederland, ten hoogste vijf dagen tevoren! of na de adresverande ring, met opgave van het laatste adres en van de naam der ge meente, of van het land en de plaats, waarheen getrokken en het nieuwe adres (zoo noodig met opgave van den naam van het hoofd van het gezin) b. dat aan den aangever van een vertrek, behoudens bijzon dere gevallen, onmiddellijk een verhuiskaart wordt uitgereikt o.' toegezonden, welke hem dient als bewijs van afmelding en welke binnen vijf dagen moet worden ingeleverd bij het bestuur der Nederlandsche gemeente, ,n wel ker bevolkingsregister de persoon moet worden opgenomen C. dat ieder, die in de gemeen te rachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust geniet en die nog niet in een bvolkingsregister is opgenomen of die ten onrechte nog in het bevolkingsregister eener andere gemeente is opge nomen zich binnen vijf dagen na 4ijn aankomst in persoon moet aanmfclden bij het gemeentebe stuur onder overlegging van een paspoort of ander identiteits bewijs, indien hij uit een plaats buiten Nederland en van een ver huiskaart of legitimatiebewijzen, indien hij uit een andere gemeente van Nederland.is gekomen, tenzij hij overeenkomstig de desbetref fende bepalingen is vrijgesteld van aanmelding; <1. dat bestuurders van instel lingen. gestichten of schepen waarin personen onder eenig be stuur inwonen, alsmede hotel houders. pensionhouders en ka merverhuurders uiterlijk 5 dagen na de opneming of huisvesting of na het vertrek, mededeeling moeten doen van den geslachts naam en de voornamen van ieder persoon, die langer dan veertien dagen in de instelling, het ge sticht, schip, hotel, pension of huis wordt of is opgenomen of gehuisvest, alsmede van ieder zoodanig persoon, diie daaruit vertrekt; e. dat overtreding van de voor schriften wordt gestraft volgens de wet; f. dat voor persoonlijke aanme-1 ding en voor mondelinge aan gifte voor het bevolkingsregister gelegenheid zal worden gegeven op werkdagen van 9 tot en met 12 uur bij de afdeeling bevolking der gemeente-secretarie, gelegen aan de Markt. Met het oog op de a.s. twaalfde volkstelling op 31 Mei 1947 dient bij vestiging in en vertrek uit de gemeente, de verplichte aanmel ding, resp. aangifte, zoo spoedig mogelijk plaats te" hebben. Terneuzen, 18 April 1947. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. I'LL LEGEN, Burgemeester. A. J. DEES, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 3