Oe Conferentie van Moskou Het gemeenschappelijke Ned.-Seiq.-Luxemi). douanetarief Vragen aan den Minister Binnenlandsch Nieuws Indische vertegenwoordiging |op de tariefconferentie te Genève Je Nederi.-Belg.-Luxemb. samenwerking Handelsverdrag met Frankrijk geparafeerd Sociaal-democraten leiden in Duitsche verkiezingen DE MQSSELHANDEL Uit de Provincie. AARDENBURG. KUNST Alle landen, die deel nemen aan de internationale handelsconferen tie te Genève zijn naar Reuter verneemt, overeengekomen, om het nieuwe gemeenschappelijke Nedarlandsch-Belgische-Luxem- huigsche douanetarief, dat on- langs bij de parlementen dezer dmuen is ingediend, als basis te oeschouwen Voor de tarief-onder handelingen met deze landen. De Wedifeiiandsche delegatie gaf toe, dat de veriate aankondiging van net voorgestelde nieuwe tarief het openen der tariefsbesprekingen te Genève mogelijk heeft ver traagd, doch wees er op, dat thans in ieder geval alles volgens het p,an kan verldopen. Het wetsontwerp ter goedkeu ring van de op 5 September 1944 te Londen, tusschen de Belgisch- Liuxembungsche Unie en Neder land gesloten Overeenkomst, is door den heer Spaak, de Belgische Eerste Minister en Minister van Buitenlandsehe Zaken, alsmede door den heer Van der Straten .Waillet, Minister van Buitenland- schen Handel, bij de Kamer inge diend. In de Memorie van Toelichting worden de omstandigheden uiteen gezet, waaronder deze Overeen komst werd onderteekend. Alvorens te spreken over het gemeenschappelijk tarief, dat bij de Overeenkomst hoort, geeft de Memorie uitleg inzake het douane tarief van ieder der verdragslui tende partijen. Verder wordt gewag gemaakt M'iDlillL KLOOSTERZUSTERS EN BELGISCHE PRIESTERS IN CHINA GEDOOD. Het Centrale Nieuwsbureau te Sjanghai meldt, dat vier Belgi sche Priesters en zes Nederland- sche kloosterzusters bij de plun dering van de stad Soengtsjioet- ajieoe (provincie Jehol) door Chi- neesche communisten gedood zijn. Door plaatselijke missiekringen wordt het bericht bevestigd. Een onderzoek is aan den gang en men tracht de namen der slachtoffers te weten te komen. Het Tweede Kamerlid Vermeer heeft den Minister van Financiën ie volgende vragen gesteld: 1. is het juist, dat het vorige jaar de belasting op de extra-uit- keering voor de gepensionneerden werd berekend naar de maatsta ven van de loonbelasting? 2. is het juist, dat thans deze maatstaf is losgelaten en de belas- ting wordt berekend naar de voor schriften van „tantièmes, gratifi catiën en andere belooningen"? 3. is het den Minister bekend, dat dientengevolge een groot deel van de extra-uitkeering aan ge pensionneerden als belasting wordt afgetrokken? 4. indien vraag 2 moet worden beantwoord, zou de Minister dan willen overwegen maatregelen te treffen om den toestand van ver leden jaar te herstellen? Het lid der Eerste Kamer de heer Algra heeft aan den Minis ter van Overzeesche Gebiedsdee- len o.m. gevraagd of de Minister kennis genomen heeft van den inhoud van het artikel „Minister Jonkmans offensief", voorkomen de in „Uitzicht", uitgave van den (Indischen) regeerings voor lichtingsdienst. Voorts of de regeering nipt van oordeel is, de in „Uitzicht ge geven „voorlichting" ten sti eng ste moet worden gewraakt als ernstige miskenning en over schrijding van den aard en de grenzen van haar taak en boven dien als onzakelijk en onwaar. Verder vraagt de heer Algra of niet een gezonde opvatting van het parlementaire stelsel mee brengt, dat de regering cntiek, in de vergadering der volksver tegenwoordiging op haar beleid geuit, in die vergadering beant woordt en zoo noodig weerlegt, en dat zulks een opvatting niet gedoogt, dat de regeering achter af door middel van haar voor lichtingsdiensten de leden der volksvertegenwoordiging, wat be treft de qualiteit van hun critiek, gaat aanvallen en disqualificee- ren. Mr G. A. Lamsvelt, van het de partement van economische za ken te Batavia, vertrok Zaterdag naar Nederland. Hij is voor onbe- paalden tijd ter beschikking ge steld van den gecommitteerde voor Indische Zaken en zal deel uitmaken van de Nederlandsche delegatie op de tariefconferentie te Genève. Aan de Nederlandsche delegatie Op deze conferentie zijn Mr Lamsvelt en Mr P. Creii^g- berg, als vertegenwoordigers van de Indische belangen toegevoegd. van 'de werkzaamheden van den Administratieven Raad voor dou ane-regelingen met betrekking tot het uitwerken van het tarief, waarvan de heffingspercentages minder hoog zullen zijn dan die van 1939. Tevens wordt een uiteenzetting gegeven over de elementen, welke iot grondslag dienen voor de hef fing van de invoerrechten ad va lorem, waarvan het principe vrij wel algemeen werd toegepast. De Memorie van Toelichting verstrekt verder commentaar op de bijzondere artikelen van de Overeenkomst en van het Proto col, dat, naar wordt opgemerkt, de eerste stap zal beteekenen naar toenadering tusschen de drie lan den. Tenslotte wordt nog ver klaard, dat in afwachting van de noodige aanpassingen, waardoor volledige vrijheid kan ontstaan en waarna de drie landen het volle profijt uit de Unie kunnen halen, twee belangrijke voordeelen reeds naar voren treden. Het eerste voordeel is de ver ruiming» van de binnenlandsche markt, het tweede de nauwere contacten tusschen de drie lan den, contacten, die de drie Regee ringen er onvermijdelijk toe zul len aanzetten hun algemeen eco- noimisce politiek te coördineeren. De Memorie wijst er nog op, dat de douane-unie, daar zij tegen niemand gericht is, andere landen niet behoeft te verontrusten. ten, begaf het gezelschap zich aan txxnd van het jacht ,,Arte- veide waarmede vervolgens de iiaveninsuiiiaues en het Kanaal in oogenscnouw werden genomen. Aan de Westsluis te 'lerneuzen werd tenslotte weer voet aan war gezet. De leden der commissie luisterden hier met belangstelling naar de uiteenzettingen, aie door de havenautoriteiten, de heeren Van Deputte, Vermeulen en Blon de werdffq gegeven en namen tvans kennis van de tech nische en economische details, betrekking hebbend op bet verbeteringen, die aangebracht dienen te worden aan de sluis te Terneuzen en het kanaal van Gent naar Terneuzen. In het bij zonder werd den nadruk gelegd op de wenschelijkheid van den aanbouw van een zeesluis van grootere afmetingen te Terneu zen. Na terugkeer werd den leden" der commissies door het werk comité voor de industrialisatie van het kanaal van Terneuzen in de salons van de Kamer van Koophandel, een thee aangeboden. De Nederlandsche en Belgische technische studiecommissies van het comité van BelgischNeder- landschLuxemburgsche samen werking hebben Vrijdag een be zoek gebracht aan de havenin richtingen der stad Gent. De delegaties stonden respectievelijk onder leiding van oud-Minister Jhr. O. C. A. van Lith de Jeude en Professor Francois. Tevens waren aanwezig de voorzitters der Belgische subcommissies, K. Eollegier, hoofdingenieur van, de haven van Antwerpen en L. Bon net, eere-administrateur der Scheldediensten alsmede de heer R. de Naeyer, secretaris-gene raai van het Ministerie van Openbare Werken. Nadat de burgemeester de heer Claeys de leden der commissie ten stadhuize had welkom gehee- Het Ministerie van Economische Zaken deelt ten aanzien van het nieuwe handelsverdrag met Frankrijk, het volgende mede: Op 18 April is een nieuw han delsverdrag tusschen Nederland cn Frankrijk onderteekend. Dit verdrag zal één jaar geldig zijn. Gedurende deze periode zal Frankrijk naar Nederland tal van producten exporteeren met een vermoedelijke waarde van 9 mil liard francs met name fosfaten, potasch, koloniale producten, on bewerkte en afgewerkte textiel- goederen. soda, ijzer, staal, werk tuigen en electro-technische pro ducten. Frankrijk zal uit Nederland importeeren landbouwproducten (paarden, gecondenseerde melk, kaas, aardappelen, zaden enz.), voorts verschillende industrieele producten met name cokes, elec tro-technische producten e.d. Uit de Nederlandsche overzeesche ge- biedsdeelen zal Frankrijk impor teeren vërschillende grondstoffen o.a. tin en rubber. Bovendien is overeenstemming bereikt tusschen de beide regeeringen omtrent het plaatsen van nieuwe opdrachten voor langen termijn voor scheeps materiaal en baggermateriaal in Nederland. De overeenkomst strekt zich ook uit tot de Fransche en Neder landsche overzeesche gebieds- deelen. De raad der vier ministers van Buitenlandsehe Zaken heeft Za terdag een aantal economische kwesties met betrekking tot Oos tenrijk behandeld. Men hoopte in de middagzitting nog over artikel 5 (de Oostenrijksche grens) en artikel 34 (de herstelbetalingen) van het ontwerp-vredesverdrag te spreken. Voorloopig zijn ter spra ke gekomen: het afstand doen door Oostenrijk van rechten ten aanzien van de Geallieerden, voorts: de Duitsche rechten ten aanzien van Oostenrijk en het, te ruggeven van eigendommen der Veieenigde Naties in Oostenrijk. Tusschen Be vin (Gr. Br.) en Molotof (S. U.) ontstond een woordenwisseling >in verband met de kwestie der vergoeding van in Oostenrijk beschadigd bezit van Geallieerden. Marshall (V. S.) én Molotof wenschten, dat er geen vergoeding zou worden gegeven. Bidault (Frankrijk) stelde een vergoeding van 66,6 procent voor en Bevin verlangde, dat elk lana een overeenkomst met Oostenrijk zou sluiten, volgens welke bur gers van bet betrokken land' in deze materie op dezelfde manier behandeld zouden worden als de De Sociaal-Democraten hadden Zondagavond de leiding bij de eer ste uitslagen der verkiezingen in de Duitsche Staten in drie provin cies van de Britsche zóne. In 142 districten wonnen zij 16.113 stem men, gevolgd dooi- de Christelijk- Democratische Unie met 7,261 stemmen. De Communisten be haalden tot dusver 2.564 stem men. De kiezers toonden niet veel belangstelling voor de verkiezin gen. - De Britsche Nieuwsdienst in Duitschland meldt, dat de luid sprekers van het bureau der So- ciaal-Democratische partij te Aken Zondagmiddag werd be schadigd, toen een aantal perso nen het bureau binnendrong. Bij hun arrestatie verklaarden zij, dat de luidspreker den dienst in een kerk in de nabijheid had ge stoord. Later verzamelde een groep jeugdige personen zich weer voor het gebouw en dreigden met geweld verdere uitzendingen te beletten. Hierop nam de politie de bewaking van het gebouw op zich. Oostenrijkers door de wederpartij. De kwestie van het teruggeven van eigendommen bleek zoo inge wikkeld, dat Bidault op een ge geven moment zei: „Hier begrijp ik niets meer van. Ik ben van meening, dat de deskundigen deze zaak maar moeten behandelen". Ook Molotof vroeg in de gelegen heid te worden gesteld de des kundigen te raadplegen. Het Centraal Verkoopkantoor voor mosselen te Bergen op Zooan heeft in verband met het verge vorderde seizoen besloten deze week het aannemen van orders voor aankoop van mosselen te ^taken. De nog voorradige voorraden mosselen op de verwater plaatsen moeten vóór 26 April worden verzonden, daar na dien datum geen vervoer- resp. uitvoer-ver gunningen voor versche mosselen meer zullen worden afgegeven. Dit beteekent dus dat het sei zoen 1946/47 officieel wordt ge sloten. De mosselharidel was wat betreft de export naar België en Frankrijk dit jaar zeer willig. Men betreurt het, dat de lang durige vorst deze export gedu rende eeniige maanden totaal on mogelijk maakte, waardoor een schade en een stagnatie ontstond die nadien niet meer kon worden ingehaald. Was de handel op het huiten- land dus goed, een groote tegen valler was de handel op het eigen land. Want kon in de oorlogs jaren worden gesproken van het opbouwen van een nieuwe markt of in elk geval vah uitbreiding van reeds vroeger bestaande re laties, met name te Rotterdam, in 1946 bleek voor de mossel in Nederland geen afzetgebied van beteekenis meer te vinden. Po gingen om uitbreiding te geven aan de bestaande ventvergunnin gen, door het inschakelen van werkloozen v als mosselen-venters in de groote steden hadden even min succes. De douane te Glanerhurg bij Enschedé is een vrij uitgebreid complot op het spoor gekomen, dat zich bezighield met het smok kelen van Duitsche piotorvoer- tuigen naar Nederland. Het onderzoek is nog in vollen» gang. Inmiddels zijn verschei dene personen gearresteerd. MILITAIRE AUTO SLOEG OM. Zeven soldaten ernstig gewond. Zeven militairen werden ern stig gewond, toen Zaterdagmid dag te Bloemendaal een militaire vrachtauto bij het nemen van een bocht omsloeg. De auto was op weg van de storms chool in Bloeimendaal naar de Koudenhornkazerne in Haar lem. Om ongeveer twaalf uur Zaterdagmiddag wilde de chauf feur met vrij groote snelheid de boscht Bdoemendaalscheweg Dr. Bakkerstraat nemen, waarbij de wagen overhelde en tegen de straat sloeg. De tien militairen die in de laadbak zaten, werden op het wegdek geslingerd. Zeven hunner werden ernstig gewond naar een Haarlemsch ziekenhuis overgebracht. De overige drie liepen slechts lichte verwondin gen op. Naar ooggetuigen verklaarden, heeft de chauffeur de bocht te scherp genomen. Een gelukkige omstandigheid is, dat hoewel de benzineleiding werd stukgeslagen en de brandbare vloeistof over de straat gulpte, de wagen niet ;n brand vloog. Voor geen der zeven militairen bestaat op het, oogenblik direct levensgevaar. DOODELIJK ONGEVAL. Op het terrein van Wilton- Feijenoord aan de Peikstraat te Rotterdam, geraake Vrijdag een ijzeren gietvorm, die circa 60 cm boven den grond hing en, 4 ton zand in bekisting bevatte, door het te zware gewicht onklaar en viel op den 39-jarigen hulpkerk maker Pieter du Pree uit de Heulstraat, die juist onder den vorm was gekropen om er een paar steenen onder vandaan te halen De man was vrijjvel op slag dood. KINDERSANATORIUM IN BRABANT. Er zijn plannen in voorberei ding; voor den bouw van een kin dersanatorium in de bosschen tusschen Brakel en Milheeze (N. Br.). Bij de uitvoering van dit plan is samenwerking gezocht met de stichting „De Klokken- berg" te Tilburg. Het sanatorium zal voor onge veer 200 patiënten ruimte bieden., In 1948 hoopt men met den bouw te kunnen beginnen. NA AANRIJDING OVERLEDEN Vrijdagmiddag werd op den Haagweg te Rrjkswijk de 19- jarige mej. M. T. van D. uit Den Haag. die per rijwiel dén Haag- weg trachte over te steken naar de Caen van Necklaan, aange reden door een zeswielige vracht- Doodelijk ongeluk. Vrijdagmiddag waren onder deze gemeente rooiers bezig met het vellen van boomen. Toen eenboom op het punt stond naar beneden te komen, bemerkte men, dat de boom niet in die richting zou vallen waarop men had gerekend. Tot hun ontsteltenis zagen de rooiers, dat hierdoor een 75 jarige vrouw, die hout sprokkelde, ge- vahr liep onder den vallenden boom te geraken en men riep luidkeels om haar op dit gevaar opmerkzaam te maken. Helaas schijnt de ongelukkige tengevolge van doofheid de waarschuwing niet te hebben gehoord, met het treurige gevolg, dat zij onder den gevelden boom terecht kwam en zij aan de hekomen verwondingen is overleden. ORKEST-CONCERT TE AXEL Het alhier onlangs zoo voortref felijk geslaagde buitengewone concert van St. Niklaasche solis ten ligt nog bij velen in herinnen ring. Het actie-comité, dat toen maals haar werk met zooveel suc ces bekroond zag, heeft ondertus- schen niet stil geizeten en thans wordt aan de Zeeuwsch-Vlaam- sche muziekliefhebbers opnieuw e&n avond van hoogstaand kunst- glnot bereid. Woensdag 23 Aprii a.s. zal, zooals in ons nummer van Zaterdag j.l. werd aangekondigd, het Kamer-orkest uit St. Niklaas, onder leiding van den heer Fern, van Durme, den bekenden Belgi schen Radio-dirigent, terzelfder plaatse optreden. Het programma omvat werken Van Mozart, Handel en Grieg. Medewerking wordt verleend door de phenomenale violiste Her- tha EUegiers, die haar opleiding genoot aan het wereldvermaarde conservatoire van Praag; verder den hekenden solo-altist van de Belgische Radio, den heer R. Van- denhaende (hobo) en Jaap Wisse (fluit). Zoowel de namen van de componisten als van de uitvoeren den waarborgen een hoog artis tiek gehalte. Ongetwijfeld zullen vele muziekliefhebbers, ook uit de oml'ggende gemeenten en inzon derheid Terneuzen, van deze unie ke gelegenheid om goede muziek te hooren, gebruik maken. auto bestuurd door A. M. V. uit Lange Ruigeweide. De wielrijd- ster werd ernstig gewond. Zij is per ziekenauto overgebracht naar St. Anthoniushove te Voorburg, waar zij in den loop van de.i avond is overleden. TJALK TERECHT. De sinds 4 April j.l. vermiste motortjalk „Risico", groot ca 80 brt., die van Emden op weg" wis naar Hull met een lading ijzer, is thans gevdnden. Het schip be vond zich op de Elba-Jade-route, even vóór de Westereems. De tjalk had zware motorsciiade en is door de loodsboot naar Bor- kum gesleept, vanwaar zij diooi een sleepboot uit Delfzijl werd gehaald. De kapitein W. Pomp en de bemanning bevonden zi«h in goeden welstand. SCHIETPARTIJ MET DOODELIJKEN AFLOOP. In den nacht van Zaterdag of Zondftg trof een der manschap pen van de koninkl. marechaus see te Glanerbrug op de grens eenige mannen aan, die bij het zien der agenten op een loopen zetten. Nadat de agenten eerst eeniige waarschuwingsschoten i* de lucht hadden gelost, Tuurde een van hen een schot af in de richting van de vluchtelingen. Ee« van hen, een zekere J. U. uit Dei- den, werd daardoor ernstig ge troffen en naar het ziekenhuis t% Enschedé overgebracht. Hg is daar intusschen aan de verwon ding bezweken. Hoewel het ernstig vermoede* bestaat, dat de beide mannen zich met smokkelen ophielden, trof men op den overleden Deldenaar geen smokkelwaar aan. Zijn kame raad wist te ontkomen. SMOKKELAARS GEGREPEN; De politie te Enschedé is weder om een smokkelzaak op het spoor gekomen. Eenige agenten liepe» Zaterdag in de Walhofstraat op een auto toe, die half op het trot toir .geparkeerd stond, waarop de inzittenden er haastig uitspron gen en wegrenden. Een van hen kon spoedig gepakt worden, een ander, die bij de vlucht een pakje wegwierp, kon men eveneens ach terhalen. Het bleken te zijn twee inwoners van Sneek. Ondei' den motorkap van de auto troffen de agenten ongeveer 1000 schaartjes aan en verder een groote hoeveelheid actetasch-slo- ten en zakmessen. Achter in den wagen waren bovendien rijwiel- onderdeelen verstopt. De bewoner van het huis, waar voor de auto geparkeerd stond, werd eveneens aan een verhoor onderworpen. In zijn huis troffen, de agenten n.1. een groote partij smokkelwaar aan. WEER EEN GROOTE PARTIJ EIEREN IN BESLAG GENOMEN Opnieuw treft de zwarte eier markt een zware slag. Laat in den avond van Vrijdag reed een groote vrachtwagen van de firma E. te Bennebroek met een lading van niet minder dan 115.000 in den Achterhoek gekochte eieren door Amersfoort, toen ambtena ren van. den C.C.D. den wagen voor contróle aanhielden. De chauffeur legde vervoerbil- jetten over, die in orde bleken te zijn. Daarop stond een aantal van 84.000 eieren vermeld. Een ruwe schatting van de lading bracht echter aan het licht, dat dit aan tal verre overtroffen was. De chauffeur kreeg voorloopig geen vergunning door te rijden en toen den volgenden dag duide lijk werd, dat er geen geldige papieren voor de overtollige eie ren aanwezig waren, ging de C. C. D., in overleg met den Officier van Justitie te Utrecht, er toe over deze in beslag te nemen. Het waren ep 31.000 (een record aantal)die thans in de normale distributie gebracht zullen wor den. Waren de in beslaggenomen eieren niet voor de awarte markt bestemd? Bij 'n nader onderzoek van den C.C.D. uit Amersfoort is geble ken, dat de firma E. te Benne broek over geleidebiljetten voor de in beslaggenomen 31.000 eie ren beschikte. Deze papieren had naar deze firma mededeelt de chauffeur van den wagen den dag tevoren per vergissing in Ben nebroek achtergelaten. Het gevolg was, dat hij terugkomende uit den Achterhoek met een lading van 115.000 eieren slechts geldige ver voersbewijzen kon overleggen voor 84.000 daarvan. De 31.000 niet door geldige papieren gedek te eieren werden dientengevolge in beslag genomen. Van de zijde van den C.C.D. meldt men, dat contróle op het eieren-vervoer uiterst moeilijk is. Immers, kwaadwillende hande laars zien soms kans twee keer een lading eieren te vervoeren op dezelfde geleide-biljetten. De Officier Van -Justitie te Utrecht zal er nu over moeten beslissen of de in beslaggenomen eieren op grond van de in Benne broek aanwezige papieren, die geldig waren voor vervoer op Donderdag en Vrijdag, kunnen I worden vrijgegeven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 2